Translations into English:

  • National-Anarchism   

Example sentences with "Narodowy anarchizm", translation memory

add example
pl Wpływ doktryny anarchizmu na młodzież w Polsce po 1980 roku.
en The influence of the anarchistic doctrine on the youth in Poland after 1980.
pl Proudhon, Stirner, Kropotkin, Bakunin, czyli anarchizm jako idea różnorodności
en Proudhon, Stirner, Kropotkin, Bakunin, that is amarchism as an idea of diversity
pl Upadek doktryny politycznej anarchizmu
en Fall of anarchism
pl Michał Bakunin - teoria i praktyka anarchizmu
en Michael Bakunin - theory and practice of the anarchism
pl Znaczenie anarchizmu we współczesnym świecie
en The importance of anarchism in the modern world
pl Anarchizm polski
en Polish anarchism
pl Socjalizm. Nacjonalizm. Anarchizm. Postacie rewolucji na terenach Ukrainy (1917-1921)
en Socialism. Nationalism. Anarchism. Personalities of revolution on the territory of Ukraine (1917-1921)
pl Anarchizm na ziemiach polskich do 1945 roku.
en Anarchism on the Polish land since 1945.
pl Anarchizm we współczesnej Polsce
en Anarchism in Contemporary Poland
pl Anarchizm.
en Anarchism.
pl Krytyka współczesnego anarchizmu
en The criticism of modern anarchism
pl Anarchizm w powieści młodopolskiej
en Anarchism in Novel of Young Poland.
pl Anarchizm i skłoting jako ruchy społeczne kształtujące tożsamość
en Anarchism and squatting as social movements forming an identity
pl Myśl polityczna hiszpańskiego anarchizmu do 1936 roku.
en The Political Thought of Spanish Anarchism (until 1936).
pl Anarchizm w Rosji do 1917 roku
en Anarchism in Russia until 1917
pl Oblicza anarchizmu w Rosji
en Anarchistic concept in Russia
pl Idee anarchizmu a samorządność
en Ideas of the anarchism but the self- government
pl Między anarchizmem a komunizmem. Ruch dadaistyczny wobec polityki
en Dada movement and Politics : between Anarchism and Communism.
pl Współczesny polski anarchizm i recepcja klasycznych idei anarchistycznych.
en The contemporary Polish anarchism and the reception of classical Polish anarchistic ideas.
pl Była to pierwsza w Polsce placówka tego typu powołana uchwałą prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie
en It was the first such service in Poland and was set up pursuant to a decree of the Voivodship National Council in Rzeszów
pl Łamanie praw człowieka zostanie zatuszowane przez podanie jakiegoś motywu przestępstwa, na przykład działanie na szkodę bezpieczeństwa narodowego czy wymierzona w reżim propaganda, jak w omawianym dzisiaj przypadku, co byłoby nawet śmieszne, gdyby nie było jednocześnie tak tragiczne.
en The violation will be disguised by some criminal motive that would be laughable were it not so tragic, such as acting against national security or propaganda against the regime, as in the case we are discussing today.
pl Do celów stosowania niniejszej decyzji PNB oznacza produkt narodowy brutto w danym roku według cen rynkowych
en For the purposes of applying this Decision, GNP shall mean gross national product for the year at market prices
pl Komisja przekazuje parlamentom narodowym swoje projekty i swoje zmienione projekty aktów prawodawczych równocześnie z ich przekazaniem prawodawcy Unii
en The Commission shall forward its draft legislative acts and its amended drafts to national Parliaments at the same time as to the Union legislator
pl Narodowy Bank Polski jako kreator polityki pieniężnej.
en 'The National Bank of Poland as a creator of monetary policy’
pl Powinniśmy zrobić wszystko, żeby mniejszości narodowe, szczególnie autochtoniczne mniejszości, nie odczuwały żadnej dyskryminacji w temacie dzisiejszego oświadczenia Komisji.
en We should make every effort to ensure that national minorities, and especially indigenous minorities, do not feel any discrimination in the matters covered by today's Commission statement.
Showing page 1. Found 8816 sentences matching phrase "Narodowy anarchizm".Found in 2.407 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.