Translations into English:

  • National-Anarchism   

Example sentences with "Narodowy anarchizm", translation memory

add example
pl Anarchizm polski
en Polish anarchism
pl Anarchizm.
en Anarchism.
pl Krytyka współczesnego anarchizmu
en The criticism of modern anarchism
pl Znaczenie anarchizmu we współczesnym świecie
en The importance of anarchism in the modern world
pl Anarchizm w Rosji do 1917 roku
en Anarchism in Russia until 1917
pl Idee anarchizmu a samorządność
en Ideas of the anarchism but the self- government
pl Oblicza anarchizmu w Rosji
en Anarchistic concept in Russia
pl Anarchizm na ziemiach polskich do 1945 roku.
en Anarchism on the Polish land since 1945.
pl Michał Bakunin - teoria i praktyka anarchizmu
en Michael Bakunin - theory and practice of the anarchism
pl Upadek doktryny politycznej anarchizmu
en Fall of anarchism
pl Anarchizm we współczesnej Polsce
en Anarchism in Contemporary Poland
pl Socjalizm. Nacjonalizm. Anarchizm. Postacie rewolucji na terenach Ukrainy (1917-1921)
en Socialism. Nationalism. Anarchism. Personalities of revolution on the territory of Ukraine (1917-1921)
pl Współczesny polski anarchizm i recepcja klasycznych idei anarchistycznych.
en The contemporary Polish anarchism and the reception of classical Polish anarchistic ideas.
pl Wpływ doktryny anarchizmu na młodzież w Polsce po 1980 roku.
en The influence of the anarchistic doctrine on the youth in Poland after 1980.
pl Anarchizm w powieści młodopolskiej
en Anarchism in Novel of Young Poland.
pl Myśl polityczna hiszpańskiego anarchizmu do 1936 roku.
en The Political Thought of Spanish Anarchism (until 1936).
pl Proudhon, Stirner, Kropotkin, Bakunin, czyli anarchizm jako idea różnorodności
en Proudhon, Stirner, Kropotkin, Bakunin, that is amarchism as an idea of diversity
pl Między anarchizmem a komunizmem. Ruch dadaistyczny wobec polityki
en Dada movement and Politics : between Anarchism and Communism.
pl Anarchizm i skłoting jako ruchy społeczne kształtujące tożsamość
en Anarchism and squatting as social movements forming an identity
pl fundusz narodowy
en the National Fund
pl Rozporządzenie ustala okres realizacji programu na siedem lat, co da Państwom Członkowskim możliwość wdrożenia w tym okresie narodowych strategii rozwoju obszarów wiejskich, biorąc pod uwagę wyznaczone cele
en The Regulation stipulates that the programme will run for seven years and is to offer the Member States the possibility to implement its national rural development strategies during this period, taking into account the objectives set
pl Wykorzystanie sił policyjnych o statusie wojskowym do zadań bezpieczeństwa wewnętrznego na przykładzie działalności Narodowej Żandarmerii we Francji i Korpusu Karabinierów we Włoszech
en Using the police forces with military status in the process of performing internal security activities on the example of the French National Gendarmerie and the Italian Carabinieri Force
pl SALDA I DOSTOSOWANIE SALD OPARTYCH NA PRODUKCIE NARODOWYM BRUTTO ZA POPRZEDNIE LATA BUDŻETOWE WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. ‧ UST. ‧–‧ ROZPORZĄDZENIA (WE, EURATOM) NR
en BALANCES AND ADJUSTMENTS OF BALANCES BASED ON GROSS NATIONAL INCOME/PRODUCT FOR THE PREVIOUS FINANCIAL YEARS AS A RESULT OF THE APPLICATION OF ARTICLE ‧ TO OF REGULATION (EC, EURATOM) No
pl Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów dotyczących w szczególności, patentów, znaków towarowych, prawa do wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, topografii półprzewodników, czcionek drukarskich, dostępu warunkowego, dostępu drogą kablową do usług radiowych i telewizyjnych, ochrony narodowych skarbów kultury, wymagań prawnych w zakresie egzemplarza obowiązkowego, prawa o praktykach ograniczających i nieuczciwej konkurencji, tajemnic handlowych, bezpieczeństwa, poufności, ochrony danych i prywatności, dostępu do dokumentów publicznych i prawa o zobowiązaniach umownych
en This Directive shall be without prejudice to provisions concerning in particular patent rights, trade marks, design rights, utility models, topographies of semi-conductor products, type faces, conditional access, access to cable of broadcasting services, protection of national treasures, legal deposit requirements, laws on restrictive practices and unfair competition, trade secrets, security, confidentiality, data protection and privacy, access to public documents, the law of contract
pl Na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. ‧, narodowy koordynator ds. IPA przesyła Komisji i krajowemu urzędnikowi zatwierdzającemu, po przeanalizowaniu przez komitet monitorujący ds. IPA, roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania pomocy udzielanej na podstawie rozporządzenia w sprawie IPA
en On the basis of the reports referred to in paragraph ‧, the national IPA coordinator shall send to the Commission and the national authorising officer, after examination by the IPA monitoring committee, annual and final reports on the implementation of assistance under the IPA Regulation
Showing page 1. Found 8816 sentences matching phrase "Narodowy anarchizm".Found in 1.416 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.