Translations into English:

  • National-Anarchism   

Example sentences with "Narodowy anarchizm", translation memory

add example
pl Między anarchizmem a komunizmem. Ruch dadaistyczny wobec polityki
en Dada movement and Politics : between Anarchism and Communism.
pl Myśl polityczna hiszpańskiego anarchizmu do 1936 roku.
en The Political Thought of Spanish Anarchism (until 1936).
pl Anarchizm polski
en Polish anarchism
pl Krytyka współczesnego anarchizmu
en The criticism of modern anarchism
pl Proudhon, Stirner, Kropotkin, Bakunin, czyli anarchizm jako idea różnorodności
en Proudhon, Stirner, Kropotkin, Bakunin, that is amarchism as an idea of diversity
pl Idee anarchizmu a samorządność
en Ideas of the anarchism but the self- government
pl Anarchizm w Rosji do 1917 roku
en Anarchism in Russia until 1917
pl Oblicza anarchizmu w Rosji
en Anarchistic concept in Russia
pl Michał Bakunin - teoria i praktyka anarchizmu
en Michael Bakunin - theory and practice of the anarchism
pl Anarchizm we współczesnej Polsce
en Anarchism in Contemporary Poland
pl Socjalizm. Nacjonalizm. Anarchizm. Postacie rewolucji na terenach Ukrainy (1917-1921)
en Socialism. Nationalism. Anarchism. Personalities of revolution on the territory of Ukraine (1917-1921)
pl Anarchizm na ziemiach polskich do 1945 roku.
en Anarchism on the Polish land since 1945.
pl Anarchizm i skłoting jako ruchy społeczne kształtujące tożsamość
en Anarchism and squatting as social movements forming an identity
pl Wpływ doktryny anarchizmu na młodzież w Polsce po 1980 roku.
en The influence of the anarchistic doctrine on the youth in Poland after 1980.
pl Współczesny polski anarchizm i recepcja klasycznych idei anarchistycznych.
en The contemporary Polish anarchism and the reception of classical Polish anarchistic ideas.
pl Znaczenie anarchizmu we współczesnym świecie
en The importance of anarchism in the modern world
pl Anarchizm w powieści młodopolskiej
en Anarchism in Novel of Young Poland.
pl Upadek doktryny politycznej anarchizmu
en Fall of anarchism
pl Anarchizm.
en Anarchism.
pl Jakby jedno państwo narodowe mogło rozwiązać te problemy samodzielnie!
en As if a single nation state could solve these problems on its own!
pl wyraża zaniepokojenie utrzymującymi się w Bośni i Hercegowinie barierami etnicznymi, które utrudniają rozwój tożsamości narodowej; jest zdania, że ustalenia konstytucyjne w porozumieniu z Dayton utrudniają pokonanie tych barier; przypomina, że doświadczenie UE uczy, iż wspólna tożsamość pozostaje w pełnej zgodzie z poszanowaniem tradycji kulturowych i religijnych społeczeństw tworzących większą całość
en Is concerned by the persisting ethnic barriers in BiH, which hamper the development of a national identity; takes the view that the constitutional arrangements in the Dayton Agreement make it more difficult to remove such barriers; recalls that the EU experience is that a common identity is fully compatible with respect for the cultural and religious traditions of the constituent peoples
pl wzywa tymczasowy rząd Madagaskaru, aby nie finalizował porozumień czy też umów z innymi krajami lub przedsiębiorstwami dotyczącymi jego zasobów naturalnych i majątku narodowego przed zorganizowaniem wyborów i otrzymaniem przez nowy rząd prawomocnego mandatu od obywateli Madagaskaru
en Calls on any interim government of Madagascar not to finalise any agreement or contract with other countries or enterprises concerning its natural resources and national assets before the elections are held and a new government has received a legitimate mandate from the Malagasy population
pl Czy będą one gotowe ograniczyć interesy narodowe na rzecz wspólnego, europejskiego dobra?
en Will they be ready to curb national interests in favour of the common, European good?
pl Stopnie toksyczności przedstawione w tabelach oparte zostały na kryteriach toksyczności Narodowego Instytutu Raka (National Cancer Institute Common Toxicity Criteria, NCI-CTC
en The toxicity grading in these tables is based on the National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (NCI-CTC
pl Państwa Członkowskie mogą uzależnić wprowadzenie na rynek na swoim terytorium substancji niebezpiecznych od użycia na etykiecie języka lub języków narodowych
en Member States may make the placing on the market of dangerous substances in their territories subject to the use of the national language or languages in respect of the labelling thereof
Showing page 1. Found 8816 sentences matching phrase "Narodowy anarchizm".Found in 4.232 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.