Translations into English:

  • National-Anarchism   

Example sentences with "Narodowy anarchizm", translation memory

add example
pl Między anarchizmem a komunizmem. Ruch dadaistyczny wobec polityki
en Dada movement and Politics : between Anarchism and Communism.
pl Anarchizm w Rosji do 1917 roku
en Anarchism in Russia until 1917
pl Anarchizm we współczesnej Polsce
en Anarchism in Contemporary Poland
pl Znaczenie anarchizmu we współczesnym świecie
en The importance of anarchism in the modern world
pl Współczesny polski anarchizm i recepcja klasycznych idei anarchistycznych.
en The contemporary Polish anarchism and the reception of classical Polish anarchistic ideas.
pl Anarchizm i skłoting jako ruchy społeczne kształtujące tożsamość
en Anarchism and squatting as social movements forming an identity
pl Oblicza anarchizmu w Rosji
en Anarchistic concept in Russia
pl Michał Bakunin - teoria i praktyka anarchizmu
en Michael Bakunin - theory and practice of the anarchism
pl Anarchizm w powieści młodopolskiej
en Anarchism in Novel of Young Poland.
pl Proudhon, Stirner, Kropotkin, Bakunin, czyli anarchizm jako idea różnorodności
en Proudhon, Stirner, Kropotkin, Bakunin, that is amarchism as an idea of diversity
pl Socjalizm. Nacjonalizm. Anarchizm. Postacie rewolucji na terenach Ukrainy (1917-1921)
en Socialism. Nationalism. Anarchism. Personalities of revolution on the territory of Ukraine (1917-1921)
pl Anarchizm na ziemiach polskich do 1945 roku.
en Anarchism on the Polish land since 1945.
pl Wpływ doktryny anarchizmu na młodzież w Polsce po 1980 roku.
en The influence of the anarchistic doctrine on the youth in Poland after 1980.
pl Idee anarchizmu a samorządność
en Ideas of the anarchism but the self- government
pl Krytyka współczesnego anarchizmu
en The criticism of modern anarchism
pl Anarchizm polski
en Polish anarchism
pl Upadek doktryny politycznej anarchizmu
en Fall of anarchism
pl Anarchizm.
en Anarchism.
pl Myśl polityczna hiszpańskiego anarchizmu do 1936 roku.
en The Political Thought of Spanish Anarchism (until 1936).
pl Okazało się, że decyzja wpisania PMOI na czarną listę była wynikiem podejrzanych targów dyplomatycznych, u podłoża których leżały partykularne interesy narodowe.
en It has emerged that the previous decision to blacklist the PMOI has allegedly been the result of shady diplomatic bargaining incited by petty national interests.
pl Ofiarodawca wystosowuje także pismo do Sekretarza Generalnego OECD, w którym przedstawia wyniki konsultacji i wyjaśnia pierwszoplanowe, nie związane z handlem narodowe interesy, które zmuszają go do takiego działania
en The donor shall also write a letter to the Secretary-General of the OECD outlining the results of the consultations and explaining the overriding non-trade related national interest that forces this action
pl Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale ‧ euro wyemitowanej przez Republikę Włoską
en National side of the new commemorative ‧-euro coin intended for circulation and issued by the Italian Republic
pl Właściwy urzędnik akredytujący poinformował Komisję Europejską w dniu ‧ listopada ‧ r. o akredytacji krajowego urzędnika zatwierdzającego i funduszu narodowego zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en The Competent Accrediting Officer notified the European Commission on ‧ November ‧ of the accreditation of the National Authorising Officer and the National Fund in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Cóż, jest to święto narodowe dla mnie
en Well, it' s a national holiday to me
pl W niektórych Państwach Członkowskich, krajowy bank centralny (lub niektóre z jego oddziałów) mogą nie być otwarte do celów prowadzenia operacji polityki pieniężnej w pewne dni robocze Eurosystemu z powodu narodowych lub regionalnych świąt
en In some Member States, the national central bank (or some of its branches) may not be open for the purpose of conducting Eurosystem monetary policy operations on certain Eurosystem business days owing to national or regional bank holidays
Showing page 1. Found 8816 sentences matching phrase "Narodowy anarchizm".Found in 1.461 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.