Translations into English:

  • National-Anarchism   

Example sentences with "Narodowy anarchizm", translation memory

add example
Między anarchizmem a komunizmem. Ruch dadaistyczny wobec politykiDada movement and Politics : between Anarchism and Communism.
Myśl polityczna hiszpańskiego anarchizmu do 1936 roku.The Political Thought of Spanish Anarchism (until 1936).
Anarchizm polskiPolish anarchism
Krytyka współczesnego anarchizmuThe criticism of modern anarchism
Proudhon, Stirner, Kropotkin, Bakunin, czyli anarchizm jako idea różnorodnościProudhon, Stirner, Kropotkin, Bakunin, that is amarchism as an idea of diversity
Idee anarchizmu a samorządnośćIdeas of the anarchism but the self- government
Anarchizm w Rosji do 1917 rokuAnarchism in Russia until 1917
Oblicza anarchizmu w RosjiAnarchistic concept in Russia
Michał Bakunin - teoria i praktyka anarchizmuMichael Bakunin - theory and practice of the anarchism
Anarchizm we współczesnej PolsceAnarchism in Contemporary Poland
Socjalizm. Nacjonalizm. Anarchizm. Postacie rewolucji na terenach Ukrainy (1917-1921)Socialism. Nationalism. Anarchism. Personalities of revolution on the territory of Ukraine (1917-1921)
Anarchizm na ziemiach polskich do 1945 roku.Anarchism on the Polish land since 1945.
Anarchizm i skłoting jako ruchy społeczne kształtujące tożsamośćAnarchism and squatting as social movements forming an identity
Wpływ doktryny anarchizmu na młodzież w Polsce po 1980 roku.The influence of the anarchistic doctrine on the youth in Poland after 1980.
Współczesny polski anarchizm i recepcja klasycznych idei anarchistycznych.The contemporary Polish anarchism and the reception of classical Polish anarchistic ideas.
Znaczenie anarchizmu we współczesnym świecieThe importance of anarchism in the modern world
Anarchizm w powieści młodopolskiejAnarchism in Novel of Young Poland.
Upadek doktryny politycznej anarchizmuFall of anarchism
Anarchizm.Anarchism.
Jakby jedno państwo narodowe mogło rozwiązać te problemy samodzielnie!As if a single nation state could solve these problems on its own!
wyraża zaniepokojenie utrzymującymi się w Bośni i Hercegowinie barierami etnicznymi, które utrudniają rozwój tożsamości narodowej; jest zdania, że ustalenia konstytucyjne w porozumieniu z Dayton utrudniają pokonanie tych barier; przypomina, że doświadczenie UE uczy, iż wspólna tożsamość pozostaje w pełnej zgodzie z poszanowaniem tradycji kulturowych i religijnych społeczeństw tworzących większą całośćIs concerned by the persisting ethnic barriers in BiH, which hamper the development of a national identity; takes the view that the constitutional arrangements in the Dayton Agreement make it more difficult to remove such barriers; recalls that the EU experience is that a common identity is fully compatible with respect for the cultural and religious traditions of the constituent peoples
wzywa tymczasowy rząd Madagaskaru, aby nie finalizował porozumień czy też umów z innymi krajami lub przedsiębiorstwami dotyczącymi jego zasobów naturalnych i majątku narodowego przed zorganizowaniem wyborów i otrzymaniem przez nowy rząd prawomocnego mandatu od obywateli MadagaskaruCalls on any interim government of Madagascar not to finalise any agreement or contract with other countries or enterprises concerning its natural resources and national assets before the elections are held and a new government has received a legitimate mandate from the Malagasy population
Czy będą one gotowe ograniczyć interesy narodowe na rzecz wspólnego, europejskiego dobra?Will they be ready to curb national interests in favour of the common, European good?
Stopnie toksyczności przedstawione w tabelach oparte zostały na kryteriach toksyczności Narodowego Instytutu Raka (National Cancer Institute Common Toxicity Criteria, NCI-CTCThe toxicity grading in these tables is based on the National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (NCI-CTC
Państwa Członkowskie mogą uzależnić wprowadzenie na rynek na swoim terytorium substancji niebezpiecznych od użycia na etykiecie języka lub języków narodowychMember States may make the placing on the market of dangerous substances in their territories subject to the use of the national language or languages in respect of the labelling thereof
Showing page 1. Found 8816 sentences matching phrase "Narodowy anarchizm".Found in 3.853 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.