Translations into English:

  • Park Krakowski   

Example sentences with "Park Krakowski", translation memory

add example
pl Krakowski Park Technologiczny jako przykład rozwiązania modelowego
en Krakow Technology Park as an example of mode solution
pl Modernistyczna dzielnica Krakowa. Urbanistyka i architektura okolic Parku Krakowskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
en Modernistic Cracow district. Urban planning and architecture of Park Krakowski surroundings in the interwar period.
pl Badanie wód i gleb na terenie Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”.
en Exam water and soil on the territory park „Dolinki Krakowskie”.
pl Specjalna strefa ekonomiczna – Krakowski Park Technologiczny – rozwój, funkcjonowanie i ocena działalności
en Special Economic Zone - Krakow Technology Park - the development, operation and evaluation of the activities
pl Specjalne strefy ekonomiczne na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego.
en Special Economic Zone on the example of Kraków Technology Park.
pl Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument pomocy publicznej na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego
en Special Economic Zones, as a part of public aid for example of the Cracow Technology Park
pl Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój terenu na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego
en Influence of the special economic zones on the changing on this example "Krakowski Park Technologiczny"
pl Teatr letni w Parku Krakowskim w latach 1893 - 1900.
en A summer theatre in The Krakowski Park between 1893 and 1900.
pl Analiza fizykochemiczna gleb i wód w rezerwatach przyrody na terenie Parku Krajobrazowego "Dolinki Krakowskie" .
en Physical and chemical analysis of soil and water in the "Dolinki Krakowskie" Landscape Park.
pl Możliwość rozwoju funkcji turystycznej krakowskiego Kazimierza w opinii mieszkańców i lokalnych przedsiębiorstw
en Opportunity to develop tourism function Kazimierz, in the opinion of residents and local businesses
pl Należy zalecić, by Parlament Europejski konsultował się systematycznie i formalnie na ten temat z EKES-em i KR-em
en The European Parliament should formally consult the EESC and the CoR on this subject on a regular basis
pl Analiza porównawcza krakowskich, bibliotekoznawczych czasopism naukowych: Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej i Rocznika Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
en Comparative analysis of the cracovian scientific library periodicals: The Jagiellonian Library Bulletin and The Annual of the PAU-PAN Scientific Libraty in Cracow.
pl nadzorowanie zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi KR, a w szczególności
en supervises the management of human and financial resources at the CoR, and in particular
pl Krakowska gmina żydowska w latach 1869-1941.
en Cracow Jewish community 1869-1941.
pl pozytywnie odnosi się do działań EKES w zakresie międzyinstytucjonalnej współpracy w dziedzinie systemów informatycznych, zwłaszcza negocjacji KR i EKES z Komisją w sprawie stosowania systemu zarządzania sprawami pracowników Sysper
en Welcomes the EESC efforts in the area of interinstitutional cooperation in the domain of IT systems, in particular, the negotiations of the EESC and the CoR with the Commission on the use of the staff management system Sysper
pl Szata graficzna druków krakowskich z pierwszej połowy XVI wieku na przykładzie drukarni Jana Hallera, Floriana Unglera i Hieronima Wietora
en Graphic art of printed books published in the Cracow printing houses of Jan Haller, Florian Ungler and Hieronim Wietor in the first half of the sixteenth century
pl KR proponuje, by przypadek koncesji na wykonanie prac i eksploatację stanowił przedmiot konkretnego artykułu, jako że długość okresu wykonywania prac jest podstawowym parametrem równowagi ekonomicznej projektu
en The CoR proposes that work and operating concessions be made the subject of a separate article, as the duration of the operation is a key factor for the economic balance of the project
pl Analiza linii orzeczniczej krakowskich sądów rejonowych w sprawach o kradzież z włamaniem w latach 2001-2003 pod kątem możliwości stworzenia polskiej matrycy wymiaru kary
en The analysis of the Cracow district courts sentencing in burglary cases (2001-2003) and an attempt to construct the polish sentencing guidelines system
pl Nauczyciele krakowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych wobec schizofrenii oraz chorych na schizofrenię
en Schizophrenia and schizophrenic patiens in opinionof Cracow primary and secondary school teachers
pl Studenci obcokrajowcy na uczelniach krakowskich w latach 1955-1970. Studium polityki zagranicznej PRL lat sześćdziesiątych.
en Foreign Students at the Universities of Cracow in the period from 1955 to 1970. Studies of foreign policy of PRL in the sixties.
pl Ewolucja systemu ratownictwa medycznego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
en Evolution of the Medical Rescue Service in Poland: A Case Study of Kraków's Rescue Service
pl Zgodnie ze wspomnianym opracowaniem KR proponuje, by rozważyć wprowadzenie odrębnego priorytetu dla zastosowań ‧. PR i programu na rzecz konkurencyjności i innowacji, epod względem znaczenia dla regionalnych innowacji
en suggests, as endorsed by the CoR study, considering a specific priority for FP‧ and CIP applications, in terms of importance for regional innovation
pl odnotowuje, w związku z remontem hallu wejściowego do budynku Montoyer, że audytor wewnętrzny EKES stwierdził w swoim sprawozdaniu, że nie odnalazł elementów sugerujących, że można zakwestionować nałożenie kar za opóźnienia w remoncie hallu budynku Montoyer; podkreśla, że sprawozdanie to zostało przekazane do OLAF i że nie spowodowało żadnych skutków znanych EKES lub KR
en Notes, in relation to the renovation of the Montoyer entrance hall, that the EESC Internal Auditor concluded in its report that he did not find elements that would suggest the settlement of the penalties for late delivery for the Montoyer hall renovation was not defendable; points out that this report was sent to OLAF and that this has not resulted in any follow-up of which the EESC or the CoR is aware
pl Funkcje kawiarni literackich. Na przykładzie warszawskich i krakowskich kawiarni Młodej Polski i Dwudziestolecia międzywojennego.
en Cafe function on the example of warsaw and cracow cafes in Young Poland and Interbellum periods.
pl procedura nabycia dwóch nowych budynków dla komitetów (EKES i KR) była praktycznie zakończona w momencie objęcia stanowiska przez nowego sekretarza generalnego pod koniec ‧ r.; w tym momencie decyzje dotyczące kwestii umownych i wyposażenia były już podjęte
en the process for the acquisition of the two committees' (EESC and CoR) new buildings was virtually complete when the new Secretary-General took over in late ‧; this being so, the decisions on contractual matters and fitting-out had already been taken
Showing page 1. Found 3348 sentences matching phrase "Park Krakowski".Found in 1.016 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.