Translations into English:

  • Park Krakowski   

Example sentences with "Park Krakowski", translation memory

add example
Krakowski Park Technologiczny jako przykład rozwiązania modelowegoKrakow Technology Park as an example of mode solution
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój terenu na przykładzie Krakowskiego Parku TechnologicznegoInfluence of the special economic zones on the changing on this example "Krakowski Park Technologiczny"
Specjalne strefy ekonomiczne na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego.Special Economic Zone on the example of Kraków Technology Park.
Badanie wód i gleb na terenie Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”.Exam water and soil on the territory park „Dolinki Krakowskie”.
Modernistyczna dzielnica Krakowa. Urbanistyka i architektura okolic Parku Krakowskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego.Modernistic Cracow district. Urban planning and architecture of Park Krakowski surroundings in the interwar period.
Specjalna strefa ekonomiczna – Krakowski Park Technologiczny – rozwój, funkcjonowanie i ocena działalnościSpecial Economic Zone - Krakow Technology Park - the development, operation and evaluation of the activities
Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument pomocy publicznej na przykładzie Krakowskiego Parku TechnologicznegoSpecial Economic Zones, as a part of public aid for example of the Cracow Technology Park
Teatr letni w Parku Krakowskim w latach 1893 - 1900.A summer theatre in The Krakowski Park between 1893 and 1900.
Analiza fizykochemiczna gleb i wód w rezerwatach przyrody na terenie Parku Krajobrazowego "Dolinki Krakowskie" .Physical and chemical analysis of soil and water in the "Dolinki Krakowskie" Landscape Park.
Inicjatywa Lepsze stanowienie prawa jest niewątpliwie stosowną platformą pozwalającą na podjęcie kroków w tym kierunku, gdyż polega na tym, by przygotowywano konieczne i skuteczne akty prawne, których skutki są stałe i przewidywalne dla odbiorców, w pełni włączonych w proces analizy i kontroli oddziaływania za pośrednictwem wspólnotowych organów konsultacyjnych (EKES-u i KR-u), a także- w zależności od charakteru aktów prawnych- partnerów społecznych i kompetentnych w danej dziedzinie organizacji pozarządowychThere is no doubt that the Better lawmaking initiative offers a suitable springboard for pushing ahead in this direction, i.e. proposing vital and effective legislation, whose consequences are both predictable and stable for its addressees and more closely incorporated in the impact analysis and evaluation process conducted by the EU's consultative bodies (the EESC and the CoR) and, depending on the nature of the legislation, by the social partners and the relevant NGOs in the area concerned
Inkubator Przedsiębiorczości jako narzędzie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie inkubatora Fundacji i Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego.Business Inkubator SA an Instrument to Develop Smal land Medium - Sized Enterprises. A Case Study of the Fundation for Business Promotion of the Kraków Region.
Zarządzanie procesami kulturotwórczymi w krakowskich klubach na przykładzie Klubu Kombinator w Nowej HucieManagement in culture-created process in clubs located in Kraków, on the example of Klub Kombinator located in Nowa Huta
zauważa, że KR opublikował udzielone zamówienia na swojej stronie internetowejNotes that the CoR has published contracts awarded on its website
By w pełni wykorzystać ten potencjał, KR pragnie ponownie wskazać na coraz większą potrzebę lepszej koordynacji publicznego i prywatnego finansowania badańIn order to fully exploit this potential, the CoR would again point out the growing need to better coordinate public and private research funding
KR- KOREA POŁUDNIOWAKR-SOUTH KOREA
Kształtowanie systemu zarządzania metropoliami w Polsce na przykładzie Krakowskiego Obszaru MetropolitalnegoForming of system managements in Poland metropolitan area example Cracov Metropolitan Area.
Wędrówka szlakiem krakowskich kopców.Hiking The Trail of Cracovian Mounds
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że KR dokonuje regularnej oceny oddziaływania jego pracy politycznej; zwraca się również, aby przekazywano mu roczne sprawozdania na temat oddziaływania w kontekście procedur udzielania absolutoriumWelcomes the fact that the CoR regularly evaluates the impact of its political work; asks to also receive the annual impact reports in the context of the discharge procedures
Zwraca się do niej, by składała KR-owi coroczne sprawozdania na ten tematRequests it to report to CoR on an annual basis on this matter
Pomniki nagrobne profesorów i studentów Akademii Krakowskiej ( ok. 1400 - 1655 r. )The Gravestones of the Professors and Students of the Krakow University (1400 - 1655).
Hierarchie wartości i ich różnorodność wśród studentów uczelni krakowskichDiversity of value hierarchy between the students of universities in Kraków
Ocena poziomu wiedzy o gorączkach krwotocznych u ratowników medycznych na terenie powiatu krakowskiego.Level of knowledge about viral haemorrhagic fevers in group of Paramedics in Krakow distric.
Kanada (CA), Chiny (CN), Hongkong (HK), Japonia (JP), Republika Korei (KR), Makao (MO), Malezja (półwysep) (MY), Singapur (SG), Tajlandia (TH), Stany Zjednoczone Ameryki (USCanada (CA), China (CN), Hong Kong (HK), Japan (JP), Korea Republic (KR), Macao (MO), Malaysia (peninsula) (MY), Singapore (SG), Thailand (TH), United States of America (US
zauważa jednak, że dnia ‧ stycznia ‧ r. przyjęto wewnętrzne przepisy finansowe KR, zaś w maju ‧ r. przyjęto statut księgowychnotes, however, that the CoR’s internal financial rules were adopted on ‧ January ‧ and the charter of accountants in May
KR przyjmuje z zadowoleniem zwiększenie elastyczności art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, lecz sądzi także, że to nie wystarczy, by sprostać likwidacji instrumentów rynkowych zaproponowanych przez Komisję, a w szczególności, by sprostać konsekwencjom zniesienia kwot mlecznychwelcomes the proposal to make Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ more flexible, but also considers this measure inadequate to deal with the dismantling of market mechanisms proposed by the Commission, in particular the implications of ending milk quotas
Showing page 1. Found 3348 sentences matching phrase "Park Krakowski".Found in 1.198 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.