Translations into English:

  • Park Krakowski   

Example sentences with "Park Krakowski", translation memory

add example
pl Teatr letni w Parku Krakowskim w latach 1893 - 1900.
en A summer theatre in The Krakowski Park between 1893 and 1900.
pl Badanie wód i gleb na terenie Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”.
en Exam water and soil on the territory park „Dolinki Krakowskie”.
pl Modernistyczna dzielnica Krakowa. Urbanistyka i architektura okolic Parku Krakowskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
en Modernistic Cracow district. Urban planning and architecture of Park Krakowski surroundings in the interwar period.
pl Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój terenu na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego
en Influence of the special economic zones on the changing on this example "Krakowski Park Technologiczny"
pl Specjalna strefa ekonomiczna – Krakowski Park Technologiczny – rozwój, funkcjonowanie i ocena działalności
en Special Economic Zone - Krakow Technology Park - the development, operation and evaluation of the activities
pl Analiza fizykochemiczna gleb i wód w rezerwatach przyrody na terenie Parku Krajobrazowego "Dolinki Krakowskie" .
en Physical and chemical analysis of soil and water in the "Dolinki Krakowskie" Landscape Park.
pl Specjalne strefy ekonomiczne na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego.
en Special Economic Zone on the example of Kraków Technology Park.
pl Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument pomocy publicznej na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego
en Special Economic Zones, as a part of public aid for example of the Cracow Technology Park
pl Krakowski Park Technologiczny jako przykład rozwiązania modelowego
en Krakow Technology Park as an example of mode solution
pl Regionalizmy krakowskie w słownikach ogólnych języka polskiego.
en Regionalism from the area of Cracow in the dictionaries of Polish language.
pl Częstość występowania kości wstawkowych w obrębie szwów czaszek ludzkich z cmentarzy krakowskich.
en The frequency of discrete traits in human skull sutures from cemeteries in Krakow.
pl Należy zastanowić się nad opracowaniem dla tego regionu specjalnej strategii eksploatacji surowców mineralnych, z uwzględnieniem wniosku dotyczącego dyrektywy ustanawiającej ramy dla ochrony gleby (COM ‧ wersja ostateczna) (zob. opinia KR-u CdR ‧/‧), w którym określa się wspólne cele w zakresie ochrony gleby, dopuszczając przy tym znaczną swobodę państw członkowskich w wyborze sposobów realizacji wyznaczonych celów (obowiązek uzyskania efektów przy swobodzie doboru środków
en Consideration should be given to drawing up a mineral strategy specifically for the Baltic region taking into account the proposal for a directive establishing a framework for the protection of soil (COM ‧ final) (see CoR opinion CdR ‧/‧), which, whilst setting common objectives for soil protection, allows Member States a large degree of flexibility in choosing how to achieve these objectives (obligation to achieve results, but choice of instruments
pl Zdaniem KR-u rozwój i popularyzacja TIK stanowią okazję dla miast europejskich do potwierdzenia ich roli jako sił napędowych rozwoju, biegunów wiedzy i prawdziwych inkubatorów wytwarzających innowacyjne usługi i towarzyszącą im wiedzę
en The Committee agrees that developing and propagating ICT could provide an opportunity for European cities to consolidate their role as drivers of development, centres of knowledge, and genuine incubators of innovative services and associated knowledge
pl KR jest zdania, że współpraca taka mogłaby skupić się na stworzeniu zasad wymiany informacji w celu zwiększenia świadomości ataków terrorystycznych, umożliwienia przeprowadzenia ocen ryzyka, wyciągania wniosków z poprzednich ataków oraz stosowania najlepszych praktyk w wielu sektorach
en The CoR believes such cooperation could focus on establishing information sharing principles in order to raise awareness of terrorism threats, enable carrying out of risk assessments and learning from previous incidents and best practice in a range of sectors
pl Dodatki kulturalne w mieście kultury Analiza porównawcza dodatków kulturalnych do wybranych dzienników krakowskich - "Polska Gazeta Krakowska", "Dziennik Polski", "Gazeta Wyborcza"
en Cultural supplements in a cultural city Comparative analysis of supplements to diary newspapers in Cracow: "Polska Gazeta Krakowska", "Dziennik Polski", "Gazeta Wyborcza"
pl To był mój dom - Żydowskie Domy Dziecka w powojennej Polsce. Krakowski Dom Dziecka w latach 1945-1957.
en It was my home - Jewish Orphanages in postwar Poland. The Jewish Orphanage in Krakow, 1945-1957.
pl Kraków oczami Żydów krakowskich w dwudziestoleciu międzywojennym.
en Cracow in The Eyes of Cracovian Jews in The Interwar
pl Propaganda, manipulacja i dezinformacja w prasie krakowskiej podczas I wojny światowej
en Propaganda, manipulation and disinformation in the Krakow press during the I World War
pl Żebractwo jako forma sztuki ulicznej,na przykładzie krakowskich "mimów"
en Begging as a form of street art, for example, in Cracow "mimes"
pl Poziom wiedzy studentek krakowskich uczelni na temat raka piersi i jego profilaktyki
en The knowledge of breast cancer and its prevention among female students of Cracow Universities
pl uważa, że zdając sobie sprawę z wyzwań związanych z rozszerzeniem, KR powinien był poświęcić więcej uwagi kwestii utworzenia w pełni funkcjonalnej służby audytu wewnętrznego w ‧ r.; zauważa w szczególności następujące wyzwania: znaczne zwiększenie budżetu w ‧ r. (o ‧ %), zwiększenie liczby pracowników (o ‧ %), przystąpienie nowych członków (o ‧ %), skutki finansowe i regulacyjne nowego Regulaminu pracowniczego oraz kontynuacja wdrażania nowego rozporządzenia finansowego, ponadto przeniesienie większości służb Komitetu do nowych budynków (Belliard ‧-‧ i Belliard ‧), co miało miejsce w czerwcu ‧ r
en Considers that the CoR should have focused on the importance of setting up a fully functioning internal audit service in ‧, knowing the challenges resulting from enlargement; notes the following as particular challenges: a substantial increase in the budget in ‧ (up ‧ %); growth in staff numbers (up ‧ %); the arrival of new members (up ‧ %); the financial and regulatory impact of the new Staff Regulations; and the continuing implementation of the new Financial Regulation, together with the move of most of the CoR's services to the new buildings (Belliard ‧-‧ and Belliard ‧), which took place in June
pl W kontekście możliwego oddziaływania wspólnej polityki handlowej na regiony i gminy wzywa Komisję do wysłuchania opinii KR-u także w przypadku inicjatyw dotyczących wspólnej polityki handlowej, zwłaszcza przy opracowywaniu zaleceń w sprawie mandatów negocjacyjnych w odniesieniu do międzynarodowych umów handlowych
en Against the background of the possible impact of the common commercial policy on the regions and municipalities, the Commission is urged to consult the CoR on common commercial policy initiatives, particularly when drawing up recommendations for negotiating mandates for international trade agreements
pl Komisja przekazała KR-owi wniosek dotyczący Wspólnej Deklaracji Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji w sprawie polityki rozwoju Unii Europejskiej- Konsensus europejski, COM ‧ końcowy
en the Commission has submitted its proposal for a joint declaration by the Council, the European Parliament and the Commission on the European Development Policy The European Consensus COM ‧ final
pl Motywowanie pracowników branży turystycznej w wybranych firmach krakowskich
en Motivating of employee of touristic sector in chosen Cracow firms
pl Obraz krakowskiej "Solidarności" w "Gazecie Krakowskiej" VIII 1980 - 13 XII 1981
en " A view of "Solidarity" in "Gazeta Krakowska" from August 1980 to 13 December 1981 "
Showing page 1. Found 3348 sentences matching phrase "Park Krakowski".Found in 1.82 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.