Translations into English:

  • Kakadu National Park   

Example sentences with "Park Narodowy Kakadu", translation memory

add example
pl Mówimy "nie” rozdysponowywaniu funduszy, które służą tylko wzmacnianiu skorumpowanych polityków, pozbawionych skrupułów biznesmenów i przestępczości zorganizowanej; "tak” środkom europejskim, jeżeli zostanie przedstawiony wiarygodny i przyjazny środowisku plan dotyczący odpadów; "nie” niekontrolowanym składowiskom na terenie parków narodowych, "nie” produkującym dioksyny spalarniom, natomiast "tak” recyklingowi oraz metodom przyjaznym środowisku.
en We are saying 'no' to the disbursement of funds that are used simply to strengthen corrupt politicians, unscrupulous businessmen and organised crime; 'yes' to European money if a credible, environmentally friendly waste plan is put forward; 'no' to uncontrolled landfill in national parks; 'no' to dioxin-producing incinerators; and 'yes' to recycling and environmentally friendly methods.
pl utworzenie mazurskiego parku narodowego szansą na ochronę wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych oraz na rozwój regionu
en the foundation of the masurian national park as a chance of precetion of natural and cultural values and regional development
pl Zróżnicowanie klimatu lokalnego Bieszczadzkiego Parku Narodowego
en Diversity of the local climate of the Bieszczady National Park
pl Zmiany struktury i fizjonomii krajobrazu w Narwiańskim Parku Narodowym
en Changes of structure and physiognomy of landscape in Narew National Park
pl Mapa geomorfologiczna Narwiańskiego Parku Narodowego wraz z otuliną w skali 1:25000.
en Detailed geomorphologic map, scaled 1:25 000, of the Narwiański National Park and its buffer zone.
pl Podkarpacki miód spadziowy zbierany jest na obszarze ‧ nadleśnictw (Nadleśnictwo Rymanów, Nadleśnictwo Komańcza, Nadleśnictwo Lesko, Nadleśnictwo Baligród, Nadleśnictwo Cisna, Nadleśnictwo Wetlina, Nadleśnictwo Stuposiany, Nadleśnictwo Lutowiska, Nadleśnictwo Brzegi Dolne, Nadleśnictwo Strzyżów, Nadleśnictwo Bircza, Nadleśnictwo Dukla, Nadleśnictwo Brzozów, Nadleśnictwo Dynów, Nadleśnictwo Kańczuga, Nadleśnictwo Radymno i Nadleśnictwo Krasiczyn) oraz dwóch parków narodowych (Bieszczadzki Park Narodowy oraz Magurski Park Narodowy
en Podkarpacki miód spadziowy is harvested in ‧ State forest districts (Nadleśnictwo Rymanów, Nadleśnictwo Komańcza, Nadleśnictwo Lesko, Nadleśnictwo Baligród, Nadleśnictwo Cisna, Nadleśnictwo Wetlina, Nadleśnictwo Stuposiany, Nadleśnictwo Lutowiska, Nadleśnictwo Brzegi Dolne, Nadleśnictwo Strzyżów, Nadleśnictwo Bircza, Nadleśnictwo Dukla, Nadleśnictwo Brzozów, Nadleśnictwo Dynów, Nadleśnictwo Kańczuga, Nadleśnictwo Radymno and Nadleśnictwo Krasiczyn) and in two national parks (Bieszczadzki Park Narodowy and Magurski Park Narodowy
pl Zawartość metali ciężkich w wybranych biowskaźnikach zebranych na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie.
en The content of heavy metals in selected bioindicators collected in the Bory Tucholskie National Park
pl Ocena zanieczyszczeń powietrza Ojcowskiego Parku Narodowego z zastosowaniem porostu Hypogymnia physodes.
en The estimation of the air pollution in the Ojców National Park using transplanted lichen Hypogymnia physodes.
pl Działalnośc edukacyjna parków narodowych w Polsce na tle rosnącej presji turystycznej
en Educational activity of national parks in Poland compared to increasing tourism pressure
pl Ocena zanieczyszczenia powietrza Magurskiego Parku Narodowego z zastosowaniem transplantowanego porostu Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
en Air pollution assessment in Magurski National Park using transplanted lichen Hypogymnia physodes (L) Nyl.
pl Ochrona przyrody nieożywionej i gleb w Bieszczadzkim Parku Narodowym.
en Environmental preservation of inanimated nature and soils in Bieszczady National Park.
pl Stan populacji niepylaka mnemozyny w Pienińskim Parku Narodowym.
en Population strenght of the clouded apollo butterfly in the Pieniny National Park.
pl zabytki, parki narodowe, ogrody zoologiczne i botaniczne, akwaria
en historic monuments, national parks, zoological and botanical gardens, aquaria
pl Zaleca Komisji Europejskiej opracowanie zintegrowanej metody zarządzania odosobnionymi obszarami wysokogórskimi i średniogórskimi w oparciu o doświadczenie parków narodowych, mogącej połączyć politykę na rzecz ochrony zasobów naturalnych, szczególnie dzięki instrumentom sieci Natura ‧, z polityką na rzecz promowania obszarów górskich i ich zrównoważonego rozwoju
en recommends that the European Commission develop, based on the experience of Nature Parks, an integrated management method for isolated high and medium mountain areas which can combine policies for conserving natural resources, particularly through the Natura ‧ networks, with policies for the enhancement and balanced development of upland regions
pl Dotyczy: rozplanowania na nowo terenów w Parku Narodowym Albufera
en Subject: Reclassification of land in the Albufera National Park
pl Wpływ sąsiedztwa parku narodowego na postawy środowiskowe mieszkańców Małopolski.
en Impact of the vicinity of the national park on environmental attitudes of the Małopolska residents.
pl Wpływ sąsiedztwa Kampinoskiego Parku Narodowego na lokalizowanie działalności gospodarczej w gminie Izabelin
en Influence of Kampinos National Park on location of economic activity in Izabelin municipality.
pl Mikroskopowe grzyby glebowe wypalonego torfowiska Biele Suchowolskie w Biebrzańskim Parku Narodowym (BNP)
en Microscopic soil fungi from partially burnt Biele Suchowolskie fen in Biebrza National Park (BNP)
pl Inwazje biologiczne w parkach narodowych i krajobrazowych w Polsce.
en Biological invasions in national and landscape parks in Poland.
pl Niesporczaki (Tardigrada) parków narodowych w Polsce.
en water-bears (tardigrada) of the natsonal parks in poland.
pl Działalność Bieszczadzkiego Parku Narodowego w systemie ochrony przyrody w Polsce i na świecie.
en Bieszczady National Park in Polish and international nature conservation system.
pl fitoplankton jezior jarosławieckiego i góreckiego (wielkopolski park narodowy) w kontekście ich typów miktycznych oraz strategii ochrony
en phytoplankton of jarosławieckie and góreckie lakes (wielkopolski national park) in the context of their mictic types and protection strategies
pl Ocena zanieczyszczenia powietrza Ojcowskiego Parku Narodowego w latach 2010-2011 z zastosowaniem transplantowanego porostu Hypogymnia physodes.
en The assessment of air pollution in Ojcowski National Park in years 2010-2011 using transplanted lichen Hypogymnia physodes
pl Turystyka ekologiczna w polskich parkach narodowych (analiza aktualnego stanu z uwzględnieniem Kampinoskiego Parku Narodowego).
en Ecological tourism in polish national parks (analysis of current state taking into account Kampinoski National Park).
pl Systemu takiego na pewno nie przewiduje ani plan gubernatora Caldoro, który po raz kolejny opiera się na niekontrolowanych składowiskach, takich jak Chiaiano, Taverna del Re i Terzigno - składowisko Terzigno w rzeczywistości znajduje się w Parku Narodowym Wezuwiusza - ani też spalarnie śmieci, które prowadzą do śmierci, nowotworów i kryzysów zdrowotnych na wielką skalę.
en That system is certainly not provided for by Mr Caldoro's plan, which is based once again on uncontrolled landfills such as the ones at Chiaiano, Taverna del Re and Terzigno - the Terzigno landfill is actually inside Vesuvius National Park - nor by incinerators, which cause death, cancers and full-blown health crises.
Showing page 1. Found 10631 sentences matching phrase "Park Narodowy Kakadu".Found in 2.13 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.