Translations into English:

  • Kakadu National Park   

Example sentences with "Park Narodowy Kakadu", translation memory

add example
pl pomniki historyczne, parki narodowe, ogrody botaniczne i zoologiczne
en historic monuments, national parks, zoological and botanical gardens
pl Atrakcyjność turystyczna Kampinoskiego Parku Narodowego.
en Tourist attractireuess of Kampinoski National Park.
pl Wykorzystanie technik GIS w badaniach klimatu lokalnego na przykładzie Narwiańskiego Parku Narodowego
en Application of GIS to topoclimatic research - case of The Narew National Park
pl Rozmieszczenie larw komarów (Diptera: Culicidae) w fitotelmata Heliconia bihai w gradiencie wysokościowym w okolicy Stacji Biologicznej Rancho Grande w Parku Narodowym Henri Pittier w północno-zachodniej Wenezueli.
en Vertical distribution of mosquitoes' larvae (Diptera: Culicidae) in Heliconia bihai phytotelmata in the vicinity of Rancho Grande Biological Station, Henri Pittier National Park, Northwestern Venezuela.
pl Dotyczy: wsparcia finansowego Komisji dla odtworzenia parku narodowego Tatry Wysokie
en Subject: Financial assistance from the Commission for restoring the High Tatra National Park
pl Mikroskopowe grzyby glebowe wypalonego torfowiska Biele Suchowolskie w Biebrzańskim Parku Narodowym (BNP)
en Microscopic soil fungi from partially burnt Biele Suchowolskie fen in Biebrza National Park (BNP)
pl Głosowałem za przedmiotowym sprawozdaniem, ponieważ, moim zdaniem, Europa musi chronić swoje obszary dzikiej przyrody i przyczyniać się do utrzymania swoich parków narodowych.
en I voted for this report because, in my view, Europe must protect its wilderness areas and contribute to the upkeep of its national parks.
pl To park narodowy
en This is a national park
pl Ocena stanu populacji gryzoni na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.
en Estimation of small rodents population density in Ojców National Park.
pl Geowizualizacja form młodoglacjalnych w Wielkopolskim Parku Narodowym na podstawie numerycznego modelu terenu.
en Geovisualization of young glacial forms in The National Park of Wielkopolska on the basis of Digital Elevation Model (DEM)
pl Wpływ ruchu turystycznego na środowisko przyrodnicze w Świętokrzyskim Parku Narodowym
en Influence of touristic movement for the natural environment in Swietokrzyski Na-tional Park
pl Zagospodarowanie i walory turystyczne Poleskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny na terenie gminy Urszulin
en Development of tourism and values Polesie National Park and its buffer zone in the municipality Urszulin
pl las w parkach narodowych, rezerwaty naturalne i inne obszary chronione, takie jak obszary szczególnego zainteresowania środowiskiem naturalnym, naukowego, historycznego, kulturalnego lub duchowego
en forest in national parks, nature reserves and other protected areas such as those of special environmental, scientific, historical, cultural or spiritual interest
pl Mapa krajobrazowo-turystyczna Parku Narodowego Ujście Warty.
en Landscape and tourist map of the Warta Estuary National Park.
pl Turystyka w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 2000-2009
en Tourism in the Ojców National Park in the years 2000-2009
pl Wpływ systemu kanału Wieprz-Krzna na przyrodę Poleskiego Parku Narodowego
en The influence of Wieprz-Krzna Canal melioration system on Polesie National Park's natural environment.
pl Witamy w Wielkim Kanionie Park Narodowy ‧. ‧ lat później
en Welcome to the Grand Canyon National Park ‧, ‧ years later
pl Przyrodnicze uwarunkowania przebiegu szlaków turystycznych w Kampinoskim Parku Narodowym
en Natural conditions for tourist foothapaths in Kampinos National Park
pl Zaleca Komisji Europejskiej opracowanie zintegrowanej metody zarządzania odosobnionymi obszarami wysokogórskimi i średniogórskimi w oparciu o doświadczenie parków narodowych, mogącej połączyć politykę na rzecz ochrony zasobów naturalnych, szczególnie dzięki instrumentom sieci Natura ‧, z polityką na rzecz promowania obszarów górskich i ich zrównoważonego rozwoju
en recommends that the European Commission develop, based on the experience of Nature Parks, an integrated management method for isolated high and medium mountain areas which can combine policies for conserving natural resources, particularly through the Natura ‧ networks, with policies for the enhancement and balanced development of upland regions
pl Przestrzenne zróżnicowanie parametrów fizjograficznych zlewni rzecznych w Tatrzańskim Parku Narodowym
en Spatial diversity of the physiographic parameters of the river catchments in Tatra National Park.
pl Ocena składu zanieczyszczeń dostających się wraz z wodami źródeł do jeziora Góreckiego (Wielkopolski Park Narodowy)
en Evaluation of the composition of contaminations getting up with spring waters into Góreckie lake (Wielkopolski National Park)
pl Wpływ ruchów masowych na rozwój rzeźby w rejonie Kamienia w Magurskim Parku Narodowym.
en The impact of mass movements on development of the relief in the Mount Kamień region in the Magura National Park.
pl Percepcja małej infrastruktury turystycznej w krajobrazie Tatrzańskiego Parku Narodowego
en Perception of minor tourism infrastructure in the landscape of Tatra Mountains National Park
pl Typy krajobrazu wybranych Parków Narodowych strefy podrównikowej w Afryce.
en Types of landscape in chosen national parks in African's subequatorial zone.
pl stwierdzenie, że w związku z przedsięwzięciem poszerzenia i przystosowania obszaru narciarskiego Santa Caterina Valfurva (trasy nazywane Bucaneve i Edelweiss) oraz budowy odpowiednich struktur narciarskich w perspektywie mistrzostw świata narciarstwa alpinistycznego ‧ r. w obrębie ZPS IT ‧ Parco Nazionale dello Stelvio (Parku Narodowego Stelvio), poprzez
en Declare that, in relation to the project for the extension and improvement of the Santa Caterina Valfurva ski area (the Bucaneve and Edelweiss pistes) and for provision of the corresponding ski facilities, with a view to the holding of the ‧ world Alpine ski championships in SPA IT ‧ Parco Nazionale dello Stelvio, by having
Showing page 1. Found 10631 sentences matching phrase "Park Narodowy Kakadu".Found in 2.277 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.