Translations into English:

  • Kakadu National Park   

Example sentences with "Park Narodowy Kakadu", translation memory

add example
pl las w parkach narodowych, rezerwaty naturalne i inne obszary chronione, takie jak obszary szczególnego zainteresowania środowiskiem naturalnym, naukowego, historycznego, kulturalnego lub duchowego
en forest in national parks, nature reserves and other protected areas such as those of special environmental, scientific, historical, cultural or spiritual interest
pl Wpływ koszenia na różnorodność gatunkową chrząszczy roślinożernych (Insecta: Coleoptera - Polyphaga) w Gorczańskim Parku Narodowym.
en The influence of mowing on species biodiversity of weevils (Insecta: Coleoptera - Polyphaga) in The Gorce National Park
pl Osadnictwo na terenie Wigierskiego Parku Narodowego
en Settlement in the Wigierski National Park
pl Akumulacja metali ciężkich w tkankach Apodemus flavicollis z Ojcowskiego Parku Narodowego
en Heavy metal accumulation in the tissues of Apodemus flavicollis from Ojców National Park
pl Grzyby poliporoidalne obszarów ochrony ścisłej lasów reglowych Babiogórskiego Parku Narodowego na tle stanu poznania tej grupy w pozostałych karpackich i sąsiednich parkach narodowych.
en Polyporoid fungal biota of strict protected forests of Babiogórski National Park and its comparison with polyporoid biota of other Carpathian and adjacent national parks in Poland.
pl "Organizacja zgrupowań chrząszczy roślinożernych z rodziny ryjkowcowatych (Coleoptera, Curculionoidea) łąk górskich w Gorczańskim Parku Narodowym"
en Organization of weevil beetle assemblages (Coleoptera, Curculionoidea) among mountain grasslands in the Gorce National Park
pl Zmiany w przyrodzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego wynikające z realizacji zaleceń Planu Ochrony
en Effects of the introduction of a Management Plan in the Bieszczady National Park
pl Zarządzanie wybranymi walorami turystycznymi i dobrami komplementarnymi Tatrzańskiego Parku Narodowego
en Management of selected tourist values and complementary goods Tatra
pl Układ przestrzenny tras rowerowych w polskich parkach narodowych
en Spatial arrangment of bicykle routes of Polish national park
pl Rola antropopresji w kształtowaniu środowiska przyrodniczego otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego
en The influence of anthropopression on natural environment of Świętokrzyski National Park lagging.
pl pomniki historyczne, parki narodowe, ogrody botaniczne i zoologiczne, akwaria, wypożyczalnie sprzętu i akcesoriów kulturalnych, takich jak telewizory, kasety wideo itd
en historic monuments, national parks, zoological and botanical gardens, aquaria, hire of equipment and accessories for culture, such as television sets, video cassettes, etc
pl Formy ochrony środowiska w Ameryce Południowej na przykładzie wybranych parków narodowych
en Forms of environmental protection in South America with examples of chosen National Parks
pl utworzenie mazurskiego parku narodowego szansą na ochronę wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych oraz na rozwój regionu
en the foundation of the masurian national park as a chance of precetion of natural and cultural values and regional development
pl Przedmiot: Złe funkcjonowanie organu zarządzającego parkiem narodowym Alonnisos – Północne Sporady
en Subject: Malfunctioning of the Management Body for the Alonnisos-Northern Sporades National Marine Park
pl Warunki hydrograficzne rzeki Runicy (Drawiński Park Narodowy).
en hydrological conditions of runica river (drawiński national park).
pl Geowizualizacja form młodoglacjalnych w Wielkopolskim Parku Narodowym na podstawie numerycznego modelu terenu.
en Geovisualization of young glacial forms in The National Park of Wielkopolska on the basis of Digital Elevation Model (DEM)
pl Ponadto piąty Park Narodowy – Pieniński, podobnie jak Tatrzański Park Narodowy, położony jest w samym sercu obszaru produkcji sera redykołka
en In addition, a fifth national part, the Pieniński National Park, is situated in the very heart of the redykołka production area
pl Określenie odporności szlaków na ruchu turystycznym w Karkonoskim Parku Narodowym w świetle analizy geoinformacyjnej.
en Geoinformation analysis as a supporting tool for estimating trails resiliency for tourists activity in The Karkonosze National Park.
pl Wpływ sąsiedztwa Parku Narodowego na rozwój gminy na przykładzie podwarszawskiej gminy Izabelin
en Impact of a national park on the development of neighbouring municipalities. The case of Izabelin, near Warsaw
pl W ramach tego polowania chińscy inwestorzy chcą wybudować autostradę przez Park Narodowy Serengeti, aby móc eksploatować zasoby Afryki Środkowej.
en In this hunt, Chinese investors want to construct a highway through the Serengeti National Park to exploit the resources of Central Africa.
pl Projekt licencjacki: Czynniki kształtujące kierunek zmian trofii Jeziora Góreckiego w Wielkopolskim Parku Narodowym
en Factors determining trend's chenges of Góreckie Lake in Wielkopolski National Park
pl Wpływ sąsiedztwa parku narodowego na postawy mieszkańców wobec obszarów chronionych
en Influence of national park vicinity on attitude of inhabitants towards protected areas
pl Potencjalny dalekosiężny wpływ pożaru wgłębnego torfowiska niskiego w Biebrzańskim Parku Narodowym na zgrupowania pająków epigeicznych.
en Potential long-term impact of peat fire on epigeic spider communities in Biebrza National Park
pl Stan zachowania jezior i drobnych zbiorników astatycznych Wielkopolskiego Parku Narodowego na tle ich historycznego obrazu.
en the conservation status of lakes and small astatic water bodies in the wielkopolski national park against their historical picture.
pl W Europie jest już osiem parków narodowych, w tym Park Narodowy Retezat w Rumunii.
en There are already eight national parks in Europe, including Retezat National Park in Romania.
Showing page 1. Found 10631 sentences matching phrase "Park Narodowy Kakadu".Found in 2.692 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.