Translations into English:

  • Kakadu National Park   

Example sentences with "Park Narodowy Kakadu", translation memory

add example
pl Zarządzanie górskimi parkami narodowymi na terenie Beskidów
en Management of National Parks in area of Beskidy
pl las w parkach narodowych, rezerwaty naturalne i inne obszary chronione, takie jak obszary szczególnego zainteresowania środowiskiem naturalnym, naukowego, historycznego, kulturalnego lub duchowego
en forest in national parks, nature reserves and other protected areas such as those of special environmental, scientific, historical, cultural or spiritual interest
pl Budowa i wykorzystanie terenowych ścieżek ekologicznych w Kampinoskim Parku Narodowym.
en Construction and utilization of site ecological paths in Kampinoski National Park
pl Rozmieszczenie larw komarów (Diptera: Culicidae) w fitotelmata Heliconia bihai w gradiencie wysokościowym w okolicy Stacji Biologicznej Rancho Grande w Parku Narodowym Henri Pittier w północno-zachodniej Wenezueli.
en Vertical distribution of mosquitoes' larvae (Diptera: Culicidae) in Heliconia bihai phytotelmata in the vicinity of Rancho Grande Biological Station, Henri Pittier National Park, Northwestern Venezuela.
pl Rola antropopresji w kształtowaniu środowiska przyrodniczego otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego
en The influence of anthropopression on natural environment of Świętokrzyski National Park lagging.
pl Dotyczy: Białowieskiego Parku Narodowego
en Subject: Park Bialowiza, Poland
pl Przedmiot: Złe funkcjonowanie organu zarządzającego parkiem narodowym Alonnisos – Północne Sporady
en Subject: Malfunctioning of the Management Body for the Alonnisos-Northern Sporades National Marine Park
pl Przestrzenna dynamika regeneracji lasu na powierzchniach pogradacyjnych w Gorczańskim Parku Narodowym (Karpaty Zachodnie)
en The spatial dynamics of the regeneration of the forest on gradation areas in Gorce National Park (West Carpathians)
pl Analiza zmian właściwości geochemicznych gleb torfowych oraz sukcesja roślinności na wypalonym torfowisku Biele Suchowolskie (Biebrzański Park Narodowy)
en The analysis of the geochemical changes of the organic soils and plant succession on the burnt peatland Biele Suchowolskie- Biebrza National Park
pl Grzyby mikroskopowe ze szczątków roślinnych na wypalonym torfowisku w Biebrzańskim Parku Narodowym.
en Leaf-litter microfungi from burnt fen in Biebrzański National Park.
pl Zróżnicowanie klimatu lokalnego Bieszczadzkiego Parku Narodowego
en Diversity of the local climate of the Bieszczady National Park
pl Formy turystyki na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego
en The forms of tourism in The Kampinoski National Park
pl "Organizacja zgrupowań chrząszczy roślinożernych z rodziny ryjkowcowatych (Coleoptera, Curculionoidea) łąk górskich w Gorczańskim Parku Narodowym"
en Organization of weevil beetle assemblages (Coleoptera, Curculionoidea) among mountain grasslands in the Gorce National Park
pl Bruzdnice planktonowe w wybranych jeziorach Wigierskiego Parku Narodowego
en Planktonic Dinophyceae of selected lakes of Wigry National Park.
pl Oszacowanie zasobności nasion w różnych zbiorowiskach leśnych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.
en The assessment of tree species seed richness in different forest associtions of the Ojców National Park.
pl Podczas niedawnego spotkania władz lokalnych z kraju południowoczeskiego, Bawarii i Górnej Austrii, niektórzy eksperci wspomnieli o tym, że wzdłuż dawnych granic państwowych może powstać nowa bariera w postaci tzw. strefy ochrony ścisłej Parku Narodowego Šumava.
en At the recent meeting of local authorities from South Bohemia, Bavaria and Upper Austria, some experts mentioned that the new obstacle along the former national borders could be the so-called 'non-interference zone' of the Šumava National Park.
pl Zgrupowania jętek (Ephemeroptera) a jakość ekosystemu potoku Sąspówka w Ojcowskim Parku Narodowym.
en Mayflies (Ephemeroptera) community and ecosystem quality in the stream Sąspówka in the Ojców National Park.
pl Wpływ pożaru wgłębnego torfowiska niskiego w Biebrzańskim Parku Narodowym na wybrane grupy epigeicznych bezkręgowców (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae; Isopoda; Diplopoda).
en Influence of deep fire of lowland bog in Biebrzański National Park on selected grups of epigeic invertebrates (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae; (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae;(Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae; Isopoda; Diplopoda).
pl Propozycja ścieżek dydaktycznych na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego
en The proposed didactic routes on the area of Karkonosze National Park
pl Ocena zanieczyszczeń powietrza Ojcowskiego Parku Narodowego z zastosowaniem porostu Hypogymnia physodes.
en The estimation of the air pollution in the Ojców National Park using transplanted lichen Hypogymnia physodes.
pl Analiza jakości usług turystycznych oferowanych w obrębie Ojcowskiego Parku Narodowego
en Within father national park analysis quality service touristic offered
pl To teren parku narodowego
en Folks, this is a national park
pl Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) łąk górskich Gorczańskiego Parku Narodowego.
en Beetles (Coleoptera, Carabidae) on mountain meadows in Gorczański National Park.
pl Degradacja i ochrona walorów przyrodniczych wywierzysk krasowych na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego
en Degradation and protection of natural values of the karst springs on example of the Tatra Mountains National Park
pl Korytarze ekologiczne w Bieszczadzkim Parku Narodowym
en Ecological Corridors in Bieszczadzki National Park
Showing page 1. Found 10631 sentences matching phrase "Park Narodowy Kakadu".Found in 4.164 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.