Translations into English:

  • Pyramid of Cestius   

Example sentences with "Piramida Cestiusza", translation memory

add example
pl Element uderzający jest wykonany ze stali i ma kształt piramidy o ścianach w kształcie trójkątów równobocznych i o kwadratowej podstawie, przy czym szczyt i krawędzie piramidy są zaokrąglone, a promień zaokrąglenia wynosi ‧ mm
en The collision body must be of steel and have the shape of a pyramid with equilateral-triangle faces and a square base, the summit and the edges being rounded to a radius of ‧ mm
pl Pięć klików./ Wschód zatoki./ Jeden stwór przemodelowuje piramidę
en Five klicks./ West of the gulf./ We got ourselves a/ dalion remodelling a pyramid
pl Tak, jasne.... i z tymi basenami i drinkami i tłustymi Niemieckimi biznesmenami, udającymi akrobatów i tworzącymi piramidę i straszącymi dzieci i
en Oh, yes.... and swimming pools full of draft Red Barrel and fat German businessmen pretending to be acrobats and forming pyramids and frightening the children and
pl Po prostu to nakładam jak w przypadku piramidy
en You just overlap them and it makes a pyramid
pl Wewnatrz Piramid...... najdoskonalszych budowli jakie powstały...... nie ma napisów.Jakiekolwiek
en lnside the most incredible structure ever erected..... there are no writings whatsoever
pl Niosło się bicie dzwonów i rżenie mułów, dźwięczały gitary, szemrały fontanny, oświeżając wilgotnym pyłem piramidy owoców u stóp bladych posągów, uśmiechniętych śród pian.
en They heard the chiming of bells, the neighing of mules, together with the murmur of guitars and the noise of fountains, whose rising spray refreshed heaps of fruit arranged like a pyramid at the foot of pale statues that smiled beneath playing waters.
pl Gratuluję kradzieży piramidy
en I just wanted to congratulate you on stealing the pyramid
pl Wahadło uderzające musi być ze stali i mieć kształt piramidy o podstawie kwadratu i ścianach w formie trójkątów równobocznych. Szczyt i krawędzie piramidy są zaokrąglone; promień zaokrąglenia wynosi ‧ mm. Środek uderzenia wahadła musi pokrywać się ze środkiem ciężkości piramidy
en The impact body must be of steel and have the shape of a pyramid with equilateral-triangle faces and a square base, the summit and the edges being rounded to a radius of ‧ mm. The centre of percussion of the pendulum must coincide with the centre of gravity of the pyramid
pl Oszustwa finansowe w formie piramid finansowych w Polsce po roku 1989.
en Financial fraud in the form of pyramid schemes in Poland after 1989.
pl Stare jak piramidy
en Old as the pyramids
pl Teraz siedzimy pod księżycem i gwiazdami, i trzema najpiękniejszymi piramidami na planecie a ty nadal nie możesz wydusić z siebie, że mnie kochasz
en And now we' re underneath the moon and the stars and the three most beautiful pyramids on the planet and you still can' t even tell me that you love me
pl To oczywiste, że piramida jest pochodzenia pozaziemskiego, tak jak strefa Intruzji w Central Parku
en It’ s obvious that the pyramid is extraterrestrialLike the Intrusion Zone in Central Park
pl Kino w cieniu piramid: kinematografia egipska w latach 1895-1968
en Cinema in the shadow of pyramids: Egyptian cinematography between 1895-1968
pl Naraził całą swoją karierę naukową, twierdząc..... że wielkie piramidy w Egipcie wybudowali obcy z kosmosu
en He staked his entire academic career on this belief that..... the great pyramids of Egypt were made by aliens
pl Ukrytą piramidę z ich mitów
en The hidden pyramid of the Mayan myths
pl Piramidy wybudowano nad maszyną
en The pyramids built right over the machine
pl Zmiany w piramidzie demograficznej bez korekt dotyczących wieku emerytalnego doprowadzą do jeszcze bardziej niekorzystnej relacji pomiędzy wnoszącymi wkład (populacją osób w wieku produkcyjnym) a beneficjentami (w szczególności ludność w wieku starszym), nie tylko w samym systemie ochrony zdrowia, ale także w innych usługach
en Changes in the demographic pyramid without adjustments to the retirement age will lead to a more unfavourable ratio between contributors (the population of working age) and beneficiaries (the elderly population, in particular), not only in the health system but also in other services
pl Stabilność systemów emerytalnych jest zagrożona przy istniejącej tendencji do występowania odwróconej piramidy ludności: teraz mamy więcej ludzi starszych; starsi wiekiem obywatele żyją dłużej i w związku z tym jest mniej osób, które finansują emerytury.
en The sustainability of pension systems is under threat, with an inverted population pyramid being the trend: we now have more older people, senior citizens are living longer and therefore, fewer people are left to finance the pensions.
pl Siedem cudów świata zostało zniszczonych i spalonych, nie licząc piramid i moich budynków
en The Seven Wonders of the World demolished, burned, all except the Great Pyramids...... and my buildings
pl Rozwój sytuacji demograficznej, czyli odwrócenie się piramidy ludności, którego wkrótce możemy się spodziewać, oraz większa oczekiwana długość życia oznaczająca, że starsi ludzie będą dłużej pracować i uczestniczyć w życiu społeczeństwa, stawiają nas przed koniecznością przemyślenia systemów opieki społecznej.
en Demographic development, that is, the inverted population pyramid that we can expect in due course, and longer life expectancy, which means that older people remain in work and participate in society for longer, make it necessary to consider social welfare systems.
pl zwraca uwagę, że nadwyżka rachunków bieżących Chin spadła z ‧,‧ % PKB w roku ‧ do ‧,‧ % PKB w roku ‧, co było spowodowane także szybkim wzrostem importu do Chin; odnotowuje, że Chiny są obecnie drugim wiodącym partnerem handlowym UE i że perspektywy eksportu europejskich towarów na ten wielki rynek pozostają obiecujące; jest zdania, że Chiny także osiągną granicę wzrostu, ponieważ konieczne środki podjęte w celu ograniczenia liczby ludności spowodują odwrócenie piramidy wiekowej najpóźniej do roku
en Notes that China's current account surplus has fallen from ‧,‧ % of GDP in ‧ to ‧,‧ % of GDP in ‧, owing not least to a rapid increase in imports to China; notes that China is now the EU's second largest trading partner and that the outlook for European exports to that large market remains promising; takes the view that China will also reach limits to its growth, since the necessary measures taken to restrain population growth will result in an inversion of the age pyramid by ‧ at the latest
pl Pewnie słyszeliście o łotrze, który ukradł piramidę
en Now, I realize that you guys probably heard about this other villain who stole the pyramids
pl Nie wierzę w moc piramid
en I don' t believe in the power of the pyramid
pl Wycieczka do piramid
en That trip to the pyramids
Showing page 1. Found 216 sentences matching phrase "Piramida Cestiusza".Found in 0.829 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.