Translations into English:

  • Pyramid of Cestius   

Example sentences with "Piramida Cestiusza", translation memory

add example
pl Odwrócona piramida ludności i wzrost średniej oczekiwanej długości życia stwarzają konieczność opracowania europejskiej strategii na rzecz bardziej spójnego i konsekwentnego podejścia do emerytur w Unii Europejskiej.
en However, the inverted population pyramid and the increase in life expectancy require a European strategy to be devised for strengthening the cohesion and coherence of pensions in the European Union.
pl Jest tu na promocji i zarezerwował apartament Piramidę
en He' s over here on a publicity junket and has reserved the Pyramid suite
pl Symptomy wypalenia zawodowego a piramida Maslowa
en The symptoms of burnout and Maslow’s hierarchy of needs
pl Gdzie jest piramida?
en Where’ s the Senator?Where’ s the Pyramid?
pl W czasie, kiedy piramida wieku jest coraz bardziej zdominowana przez starsze pokolenie, uważam, że potrzebne są konkretne środki, by znaleźć równowagę pomiędzy potrzebą solidarności społecznej i brakiem efektywności systemów ochrony społecznej, stojących wobec nowych wyzwań gospodarczych i demograficznych.
en At a time when the age pyramid is increasingly dominated by the older generation, I believe that concrete measures are required to strike the balance between the need for social solidarity and the inefficiency of the social security systems facing the new economic and demographic challenges.
pl W Unii Europejskiej, gdzie coraz więcej ludzi żyje coraz dłużej, gdzie liczba urodzeń jest zasadniczo niska i gdzie piramida demograficzna już jest odwrócona, musimy zastanowić się nad "wyzwaniem demograficznym i solidarnością międzypokoleniową”.
en In a European Union in which ever more people are living ever longer, in which the birth rate is generally low, and in which the demographic pyramid is already inverted, it is important that we reflect on the 'demographic challenge and solidarity between generations'.
pl Ukrytą piramidę z ich mitów
en The hidden pyramid of the Mayan myths
pl " Widzisz piramidy przy Nilu. "
en ALLY AND VONDA:See the pyramids along the Nile
pl zwraca uwagę, że nadwyżka rachunków bieżących Chin spadła z ‧,‧ % PKB w roku ‧ do ‧,‧ % PKB w roku ‧, co było spowodowane także szybkim wzrostem importu do Chin; odnotowuje, że Chiny są obecnie drugim wiodącym partnerem handlowym UE i że perspektywy eksportu europejskich towarów na ten wielki rynek pozostają obiecujące; jest zdania, że Chiny także osiągną granicę wzrostu, ponieważ konieczne środki podjęte w celu ograniczenia liczby ludności spowodują odwrócenie piramidy wiekowej najpóźniej do roku
en Notes that China's current account surplus has fallen from ‧,‧ % of GDP in ‧ to ‧,‧ % of GDP in ‧, owing not least to a rapid increase in imports to China; notes that China is now the EU's second largest trading partner and that the outlook for European exports to that large market remains promising; takes the view that China will also reach limits to its growth, since the necessary measures taken to restrain population growth will result in an inversion of the age pyramid by ‧ at the latest
pl Piramidy w katolickim kościele
en Primétricamente a Catholic church
pl Wspólna polityka rolna, cechująca się nierespektowaniem inicjatyw oddolnych jest czynnikiem promocji celów Unii Europejskiej dążącej do liberalizacji rynków towarów nierolnych i usług w celu ochrony miejsc pracy w imperialistycznej piramidzie.
en The anti-grassroots common agricultural policy is the consideration for promoting the objectives of the European Union to liberalise the markets in non-agricultural goods and services in order to safeguard jobs in the imperialist pyramid.
pl Inna nazwa to Trzej Królowie, dlatego że trzej królowie egipscy wybudowali piramidy w Gizie, według układu tych gwiazd
en It' s also called the Three Kings and the reason for that is the three Egyptian kings who built the pyramids in Giza built them to mear those stars
pl Stare jak piramidy
en Old as the pyramids
pl Pięć klików./ Wschód zatoki./ Jeden stwór przemodelowuje piramidę
en Five klicks./ West of the gulf./ We got ourselves a/ dalion remodelling a pyramid
pl Przygotowujemy sondę latającą do zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań wokół piramidy
en We' re preparing a UAV for a long- range search around the pyramid
pl Obelisk, wyniosła piramida
en An obelisk, a lofty pyramid
pl Prawdopodobnie.- Zwracam uwagę panu Asterixowi, co tak chciał zwiedzić piramidę, że w menhirze by nas nie zamknęli!
en I' m reporting to mister Asterix, who wanted to visit the Pyramids, that this wouldn' t have happened in a menhir
pl pośrodku gulgotała fontanna, a pod wielkimi parasolami, obok piramid melonów, przekupki z odkrytymi głowami owijały papierem bukieciki fiołków.
en the fountains gurgled in the centre, and under large umbrellas, amidst melons, piled up in heaps, flower-women, bare-headed, were twisting paper round bunches of violets.
pl Jest poniżej, przedstawiony przez... małą piramidę... z dwoma... dziwacznymi
en It' s just below, designated by... a little pyramid with... two
pl Wielka piramida nie została wybudowana tylko w ‧ lata, ponieważ, mówiąc logistycznie, trzeba by było ciąć transportować i kłaść w danym miejscu jeden kamień co ‧ sekund
en Thousands of workers pulling long ropes, and a ramp that has to be almost two miles long. to get it up to where it is
pl Budowa wielkiej piramidy wciąż jest jednym z największych cudów i tajemnic inżynierii architektonicznej
en Enoch is a prophet in the Old Testament,There are books of Enoch called the apocryphy texts
pl Obraz Stalina w powieściach: "Piramida" Leonida Leonowa, "Dzieci Arbatu" Anatolija Rybakowa i "Dobry Stalin" Wiktora Jerofiejewa
en Stalin's image in "The Pyramid" by Leonid Leonov, "Children of the Arabat" by Anatoly Rybakov and "Good Stalin" by Victor Erofeyev
pl Nie wierzę w moc piramid
en I don' t believe in the power of the pyramid
pl Naraził całą swoją karierę naukową, twierdząc..... że wielkie piramidy w Egipcie wybudowali obcy z kosmosu
en He staked his entire academic career on this belief that..... the great pyramids of Egypt were made by aliens
pl Czy istoty pozaziemskie rzeczywiście zainspirowały naszych przodków do budowy świątyń i piramid?
en When the hoaxers make them, they tend to be sloppy and messy because they' re not... they haven' t got that same force
Showing page 1. Found 216 sentences matching phrase "Piramida Cestiusza".Found in 0.323 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.