Translations into English:

  • The Double Life of Véronique   

Example sentences with "Podwójne życie Weroniki", translation memory

add example
pl Droga od skrajnej wiary w rzeczywistość po wiarę w obraz na przykładzie Amatora, Bez końca i Podwójnego życia Weroniki Krzysztofa Kieślowskiego
en From extreme faith in reality to beliving in picture, based on the example of Amateur, No End and The Double Life of Veronique by Krzysztof Kieślowski.
pl Jeśli Weronika może pomóc Edwardowi udając, że on jej pomaga przez swoją miłość, to jej życie i śmierć nie będzie całkowicie bez znaczenia.O, Boże!
en Look, if Veronika can help Edward by giving him the illusion... he' s helping her, through love... then her life and dead would not have been completely meaningless
pl Wpływ Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne na rozwój psychoruchowy dziecka
en The influence of Development Movement Method by Weronika Sherborne on a child’s psychomotor development
pl Złośliwa dyskredytacja – analiza przypadku. Na podstawie książek Weroniki Marczuk Chcę być jak agent oraz Piotra Krysiaka Agent Tomek. Spowiedź.
en Malignant discrediting - case study. Based on the books Weronika Marczuk I want to be as agent and Piotr Krysiak Agent Tom. Confession.
pl Korupcja i walka z korupcją w polskiej debacie publicznej. Przypadek sprawy Weroniki M.
en „Corruption and the fight against corruption in Polish public debate. The case file of Weronika M.”
pl Zastosowanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym
en The use of Sherborne Developmental Method in teaching children with moderate and severe intelectual disability
pl Metoda Weroniki Sherborne jako terapia z osobami z nipełnosprawnością intelektualną
en W.Sherborne`s method is used in therapy for mantally disabled poeple
pl Ruch rozwijający Weroniki Sherborne jako metoda wspomagająca rozwój psychofizyczny dziecka w wielku przedszkolnym.
en Sherborne developmental movement as method of supporting the psychomotor development in preschool age children
pl Próba odnalezienia własnej tożsamości- portret kobiety w prozie Ewy Szelburg-Zarembiny (na podstawie powieści ,,Wędrówka Joanny'' i ,,Chusta Weroniki'')
en An attempt to find your own identity - a portrait of a woman in Ewa Szelburg-Zarembina's prose (based on novels "Wędrówka Joanny" and "Chusta Weroniki")
pl Zawsze o to chodziło Weronika wybrała ciebie nie mnie
en It' s always about that Veronica chose you instead of me
pl Weronika i Baltazar byli światkami okrucieństw czynionych przez złą czarownice
en Veronica and Balthazar witnessed the savagery of a sorcerer beyond evil
pl Skuteczność metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w procesie wspomagania rozwoju dzieci z porażeniem mózgowym w opiniach rodziców.
en The effectiveness of the method of Veronica Sherborne Developmental Movement in the process of supporting the development of children with cerebral palsy in the parents opinions.
pl Wypij lekarstwo... pomódl się na noc... do świętej Weroniki
en Drink this medicine...Pray to St. Veronica before you go to sleep
pl Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne we wspieraniu rozwoju dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w opiniach rodziców
en Parents’ opinions of the influence of Veronica Scherborne Developmental Movement in supporting development of children with infantile cerebral palsy
pl Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo w przedszkolu-studium przypadku
en The Method of Movement Development by Weronika Sherborne at work with a hyperactive child from preschool-the case study
pl Rola zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne we wspomaganiu rozwoju społecznego dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym
en The role of the Veronica Sherborne Developmental Movement in supporting social development of kindergarten children with Down syndrom, in parents’ opinions
pl Za parę dni zamierzam powiedzieć Weronice że nasze zastrzyki wyleczyły jej serce
en In a few more days, I' ve anticipated telling Veronika... that our injections had cured her heart condition
pl Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w opiniach dziewcząt z Ośrodka Wychowawczego w Kaliszu
en Veronica Sherbornes Developmental Movement Method in the opinion of girls in Educational Center in Kalisz
pl Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w percepcji rodziców dziecka z autyzmem.
en Sherborne Development Movement Method in perception of parents of child with autism
pl Wpływ Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ( na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kołobrzegu)
en Veronica Sherborne`s methods of Developmental Movment and thier influence on child development in preschool. (based on reseach of the local Nursery school No.1 in Kołobrzeg)
pl Przez wieki Weronika Horvath i ja byliśmy jedyną przeszkodą na drodze do zawładnięcia światem przez Morganę
en For centuries Veronica, Horvath and I... were the only thing standing between Morgana and man' s destruction
pl Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem autystycznym - studium przypadku
en The method of Veronica Sherborne Developmental Movement in working with an autistic child - a case study
pl Ewaluacja zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, w przedszkolu z oddziałami specjalnymi na terenie Poznania.
en Evaluation of classes lead according to Weronika Sherbornes Developmental Movement in the nursery with special sections in Poznań area.
pl Zastosowanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w wieku przedszkolnym.
en Application of Veronica Sherborne Developmental Movement in working with children with intellectual disabilities in preschool.
pl Zastosowanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
en The Application of the Sherborne Developmental Movement Method in early support for child with visual disability
Showing page 1. Found 103917 sentences matching phrase "Podwójne życie Weroniki".Found in 20.97 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.