Translations into English:

  • The Double Life of Véronique   

Example sentences with "Podwójne życie Weroniki", translation memory

add example
pl Droga od skrajnej wiary w rzeczywistość po wiarę w obraz na przykładzie Amatora, Bez końca i Podwójnego życia Weroniki Krzysztofa Kieślowskiego
en From extreme faith in reality to beliving in picture, based on the example of Amateur, No End and The Double Life of Veronique by Krzysztof Kieślowski.
pl Jeśli Weronika może pomóc Edwardowi udając, że on jej pomaga przez swoją miłość, to jej życie i śmierć nie będzie całkowicie bez znaczenia.O, Boże!
en Look, if Veronika can help Edward by giving him the illusion... he' s helping her, through love... then her life and dead would not have been completely meaningless
pl Rola zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne we wspomaganiu rozwoju społecznego dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym
en The role of the Veronica Sherborne Developmental Movement in supporting social development of kindergarten children with Down syndrom, in parents’ opinions
pl Metoda Weroniki Sherborne we wspieraniu relacji rodzic – dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
en The metod of Veronica Sherborne in supporting the parent – child with an intellectual disability relationship
pl Metoda Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym doznającymi trudności w nauce
en Implementing Sherborne’s method with preschool children having difficulties in learning
pl Baltazara, Weronikę i Horvatha
en Balthazar, Veronica and Horvath
pl Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo w przedszkolu-studium przypadku
en The Method of Movement Development by Weronika Sherborne at work with a hyperactive child from preschool-the case study
pl Potęga wirtualnego świata. Wizerunek Marty, Weroniki i Wiktorii Grycan w internecie w kontekscie odbioru społecznego nowych celebrytów
en The power of virtual world. Image of Marta, Wiktoria and Weronika Grycan in Internet in the context of public perception of new celebrities
pl Korupcja i walka z korupcją w polskiej debacie publicznej. Przypadek sprawy Weroniki M.
en „Corruption and the fight against corruption in Polish public debate. The case file of Weronika M.”
pl Weronika Adamczyk (no
en Weronika Adamczyk
pl Zastosowanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
en The Application of the Sherborne Developmental Movement Method in early support for child with visual disability
pl Kreowanie wizerunku Weroniki Marczuk przez media na przykładzie afery łapówkarskiej przy prywatyzacji Wydawnictw Naukowo-Technicznych.
en Creating the image of Veronika Marczuk by the media as an example the privatization scandals Bribing Scientific Publications-Technical.
pl Wpływ terapii metodą Weroniki Sherborne oraz hipoterapii na rozwój dziecka z Zespołem Downa.
en The effect of Veronica Sherborne`s method and hippotherapy on the development of a child with Down`s syndrome.
pl Miałem randkę z pewną Weroniką
en I had a date with a girl named Veronica
pl Weronika i Baltazar byli światkami okrucieństw czynionych przez złą czarownice
en Veronica and Balthazar witnessed the savagery of a sorcerer beyond evil
pl Złośliwa dyskredytacja – analiza przypadku. Na podstawie książek Weroniki Marczuk Chcę być jak agent oraz Piotra Krysiaka Agent Tomek. Spowiedź.
en Malignant discrediting - case study. Based on the books Weronika Marczuk I want to be as agent and Piotr Krysiak Agent Tom. Confession.
pl Wypij lekarstwo... pomódl się na noc... do świętej Weroniki
en Drink this medicine...Pray to St. Veronica before you go to sleep
pl Ruch rozwijający Weroniki Sherborne jako metoda wspomagająca rozwój psychofizyczny dziecka w wielku przedszkolnym.
en Sherborne developmental movement as method of supporting the psychomotor development in preschool age children
pl Wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
en Employing Developmental Movement Method by Veronica Sherborne in therapy and assistance in the development of children with moderate and significant intellectual disabilities
pl Wpływ Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ( na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kołobrzegu)
en Veronica Sherborne`s methods of Developmental Movment and thier influence on child development in preschool. (based on reseach of the local Nursery school No.1 in Kołobrzeg)
pl mając na uwadze, że w ‧ r. zaginął korespondent ORT, Dmitrij Zawadzki, a władze białoruskie zdają się podejmować próby opóźniania śledztwa; mając na uwadze, że w dniu ‧ października ‧ r. zamordowana została Weronika Czerkasowa, dziennikarka pisma Solidarność, a przypadki przemocy wobec dziennikarzy stają się coraz powszechniejsze
en whereas in ‧ ORT correspondent DŸmitry Zavadski disappeared and the Belarussian authorities appear to be dragging their feet in the investigation; whereas, on ‧ October ‧, Vieranika Èarkasava, a journalist from the newspaper Solidarność, was murdered, and incidents of violence against journalists are becoming more common
pl Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem autystycznym - studium przypadku
en The method of Veronica Sherborne Developmental Movement in working with an autistic child - a case study
pl Metoda Weroniki Sherborne jako terapia z osobami z nipełnosprawnością intelektualną
en W.Sherborne`s method is used in therapy for mantally disabled poeple
pl Miałem randkę z pewną Weroniką
en I had a date with a girl named Veronica.That' s not what I' ve got
pl Za parę dni zamierzam powiedzieć Weronice że nasze zastrzyki wyleczyły jej serce
en In a few more days, I' ve anticipated telling Veronika... that our injections had cured her heart condition
Showing page 1. Found 103917 sentences matching phrase "Podwójne życie Weroniki".Found in 23.053 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.