Translations into English:

  • Nova Scotia Duck-Tolling Retriever   

Example sentences with "Retriever z Nowej Szkocji", translation memory

add example
pl Część podobszaru leżącego między wybrzeżem Nowej Funlandii od przylądka Bauld do przylądka Ray oraz linią określoną następująco: zaczynając od przylądka Bauld na północ od równoleżnika na ‧o‧′ szerokości geograficznej północnej, stąd na zachód do wybrzeża Labradoru, stąd wzdłuż wybrzeża Labradoru do końca granicy między Labradorem a Quebekiem, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowo-zachodnim do punktu na ‧o‧′ szerokości geograficznej północnej i ‧o‧′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do punktu na ‧o‧′ szerokości geograficznej północnej i ‧o‧′ długości geograficznej zachodniej, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowo-wschodnim do punktu, w którym granica podobszaru ‧ przecina się z linią prostą łączącą Przylądek Północny w Nowej Szkocji i przylądkiem Ray w Nowej Funlandii, stąd do przylądka Ray w Nowej Funlandii
en That portion of the sub-area lying between the coast of Newfoundland from Cape Bauld to Cape Ray and a line described as follows: beginning at Cape Bauld, thence due north to the parallel of ‧o‧′ north latitude, thence due west to the Labrador coast, thence along the Labrador coast to the terminus of the Labrador-Quebec boundary, thence along a rhumb line in a south-westerly direction to a point at ‧o‧′ north latitude, ‧o‧′ west longitude, thence due south to a point at ‧o‧′ north latitude, ‧o‧′ west longitude, thence along a rhumb line in a south-easterly direction to the point at which the boundary of sub-area ‧ intersects the straight line joining Cape North, Nova Scotia with Cape Ray, Newfoundland, thence to Cape Ray, Newfoundland
pl Na szczycie G‧ w Szkocji w lipcu zeszłego roku, podczas uroczystości ‧. rocznicy powstania ONZ w Nowym Jorku i ostatniego corocznego posiedzenia instytucji z Bretton Woods każdy- od Tony'ego Blaira po Horsta Kohlera, a nawet Paula Wolfowitza, nowego prezesa Banku Światowego- mówił, na swój sposób, o konieczności ratowania Afryki przed katastrofą
en The G‧ Summit in Scotland last July, the UN ‧th anniversary celebrations in New York, and the recent annual meeting of the Bretton Woods institutions, have all provided people including Tony Blair, Horst Kohler and Paul Wolfowitz, the new World Bank President, with the opportunity to say their piece on the need to save Africa from disaster
pl Czy Komisja jest poinformowana o tym, że w ramach nowych wytycznych operacyjnych w Szkocji projekty, aby mogły być zakwalifikowane do finansowania z funduszy strukturalnych, muszą mieć minimalny budżet wynoszący 200 000 funtów?
en Is the Commission aware that under new operational guidelines in Scotland, projects require a minimum budget of £200 000 in order to qualify for European Structural Funds?
pl We Wrześniu ‧ Sasza spotkał się ze Starikiem w Nowej Szkocji
en In September of ' ‧, Sasha met Starik in Nova Scotia
pl stąd na południe do punktu na ‧ ́ szerokości geograficznej północnej, ‧ ́ długości geograficznej zachodniej, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowo-wschodnim do punktu, w którym granica podobszaru ‧ przecina się z linią prostą łączącą Przylądek Północny w Nowej Szkocji i Przylądkiem Ray w Nowej Funlandii, stąd do przylądka Ray w Nowej Funlandii
en thence due south to a point at
pl zaczynając od Przylądka Bauld na północ od równoleżnika na ‧′ szerokości geograficznej północnej, stąd na zachód do wybrzeża Labradoru, stąd wzdłuż wybrzeża Labradoru do końca granicy miedzy Labradorem a Quebec, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowo-zachodnim do punktu na ‧′ szerokości geograficznej północnej, ‧′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do punktu na ‧′ szerokości geograficznej północnej, ‧′ długości geograficznej zachodniej, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowo-wschodnim do punktu, w którym granica podobszaru ‧ przecina się z linią prostą łączącą Przylądek Północny w Nowej Szkocji i Przylądkiem Ray w Nowej Funlandii, stąd do Przylądka Ray w Nowej Funlandii
en Beginning at Cape Bauld, thence due north to the parallel of ‧ *
pl Część podobszaru leżąca między wybrzeżem Nowej Funlandii od przylądka Bauld do przylądka Ray oraz linią określoną następująco: począwszy od przylądka Bauld, dalej w kierunku północnym do równoleżnika ‧° ‧′ N, następnie na zachód do wybrzeża Labradoru, stąd wzdłuż wybrzeża Labradoru do końca granicy miedzy Labradorem a Quebekiem, dalej wzdłuż loksodromy w kierunku południowo-zachodnim do punktu o współrzędnych ‧° ‧′ N ‧° ‧′ W, stąd w kierunku południowym do punktu o współrzędnych ‧° ‧′ N, ‧° ‧′ W, następnie wzdłuż loksodromy w kierunku południowo-wschodnim do punktu, w którym granica podobszaru ‧ przecina się z linią prostą łączącą Przylądek Północny w Nowej Szkocji z przylądkiem Ray w Nowej Funlandii, i dalej do przylądka Ray w Nowej Finlandii
en That portion of the sub-area lying between the coast of Newfoundland from Cape Bauld to Cape Ray and a line described as follows: beginning at Cape Bauld, thence due north to the parallel of ‧° ‧′ N, thence due west to the Labrador coast, thence along the Labrador coast to the terminus of the Labrador-Quebec boundary, thence along a rhumb line in a south-westerly direction to a point at ‧° ‧′ N ‧° ‧′ W, thence due south to a point at ‧° ‧′ N ‧° ‧′ W, thence along a rhumb line in a south-easterly direction to the point at which the boundary of sub-area ‧ intersects the straight line joining Cape North, Nova Scotia with Cape Ray, Newfoundland, thence to Cape Ray, Newfoundland
pl Najpierw flaga Kanady, bo część mojej rodziny pochodzi z Nowej Szkocji w Kanadzie
en First is a Canadian flag, because some of my ancestors were from Nova Scotia, Canada
pl Byłem na wycieczce rowerowej z Adelle w Nowej Szkocji we Wrześniu '
en I was on a bicycle trip with Adelle in Nova Scotia in September of '
pl Część podobszaru leżąca między wybrzeżem Nowej Szkocji, między Przylądkiem Północnym i Fourchu, a linią określoną następująco: począwszy od Fourchu, wzdłuż loksodromy w kierunku wschodnim do punktu o współrzędnych ‧° ‧′ N ‧° ‧′ W, stąd na południe wzdłuż południka ‧° ‧′ W do równoleżnika ‧° ‧′ N, dalej na wschód do południka ‧° ‧′ W, stąd na południe do równoleżnika ‧° ‧′ N, następnie na wschód do punktu, gdzie granica między podobszarami ‧ i ‧ styka się z równoleżnikiem ‧° ‧′ N, stąd wzdłuż granicy między podobszarami ‧ i ‧ a linią biegnącą w kierunku północno-zachodnim do punktu o współrzędnych ‧° ‧′ N ‧° ‧′ W, a następnie wzdłuż loksodromy w kierunku południowym do Przylądka Północnego w Nowej Szkocji
en That portion of the sub-area lying between the coast of Nova Scotia between Cape North and Fourchu and a line described as follows: beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at ‧° ‧′ N ‧° ‧′ W, thence due south along the meridian of ‧° ‧′ W to the parallel of ‧° ‧′ N, thence due east to the meridian of ‧° ‧′ W, thence due south to the parallel of ‧° ‧′ N, thence due east to a point where the boundary between sub-areas ‧ and ‧ meets the parallel of ‧° ‧′ N, thence along the boundary between sub-areas ‧ and ‧ and a line continuing in a north-westerly direction to a point at ‧° ‧′ N ‧° ‧′ W, and thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia
pl Właściwe organy kanadyjskie w Kolumbii Brytyjskiej, Nowej Szkocji i Ontario zmniejszają różnicę w narzutach istniejącą między winem w ‧ % kanadyjskim i winem będącym produktem Wspólnoty zgodnie z następującym harmonogramem
en Canadian competent authorities in British Colombia, Nova Scotia and Ontario shall reduce the mark-up differential that exists between ‧ % Canadian wine and wine that is the product of the Community in accordance with the following schedule
pl Ciężarówki z nią ciągnęłyby się do Nowej Szkocji
en Enough to fill dump trucks from here to Nova Scotia
pl Z Wester Ross do Nowej Szkocji!
en We should have helped you
pl Nowy program dotyczy kosztów poniesionych przez rolników ze Szkocji i pokryje do ‧ % kosztów usunięcia padłych zwierząt i do ‧ % kosztów utylizacji tusz
en This new scheme will assist with the costs to farmers in Scotland of up to ‧ % for the cost of removal of fallen stock and up to ‧ % for the destruction of such carcasses
pl Rada nie przyjmie TAC, którego odłowienie, zgodnie z przewidywaniami STECF, w świetle najnowszego sprawozdania ICES, wywoła w roku zastosowania śmiertelność ryb większą niż poniższe wartości: Odnośne zasoby ryb Stopień śmiertelności ryb Dorsz w Kattegat Dorsz w Morzu Północnym, Skagerrak i wschodnim Kanale Dorsz na zachód od Szkocji Dorsz w Morzu Irlandzkim
en The Council shall not adopt a TAC whose capture is predicted by the STECF, in the light of the most recent report of the ICES, to generate in its year of application a fishing mortality rate greater than the following values
pl TAC ustala się zgodnie z art. ‧, w którym liczebność dojrzałych dorszy została oszacowana przez STECF, w świetle najnowszych sprawozdań ICES, jako równą lub powyżej minimalnych wartości wyszczególnionych w poniższej tabeli: Zasoby Wartość minimalna w tonach Dorsz w Kattegat Dorsz w Morzu Północnym, Skagerrak i wschodnim Kanale Dorsz na zachód od Szkocji Dorsz w Morzu Irlandzkim
en A TAC shall be set in accordance with Article ‧ where the quantities of mature cod have been estimated by the STECF, in the light of the most recent report of ICES, to be equal to or above the minimum levels specified in the following table
pl w przypadku Retriever Sverige: świadczenie usług z zakresu monitorowania mediów cyfrowych, archiwizacji i wywiadu gospodarczego w Szwecji
en for Retriever Sverige: supply of digital media monitoring, archives and business intelligence services in Sweden
pl W dniu ‧ grudnia ‧ r. zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Bonnier AB (Bonnier, Szwecja) oraz Schibsted ASA (Schibsted, Norwegia) przejmują w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Retriever Sverige AB (Retriever Sverige, Szwecja) w drodze zakupu akcji oraz umowy akcjonariuszy
en On ‧ December ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings Bonnier AB (Bonnier, Sweden) and Schibsted ASA (Schibsted, Norway) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the whole of the undertaking Retriever Sverige AB (Retriever Sverige, Sweden) by way of purchase of shares and a shareholders' agreement
pl Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (‧-‧) ‧ ‧ ‧ lub ‧ ‧ ‧) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.‧- Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige, na adres
en Observations can be sent to the Commission by fax ((‧-‧) ‧ ‧ ‧ or ‧ ‧ ‧) or by post, under reference COMP/M.‧- Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige, to the following address
pl Część podobszaru leżącego między wybrzeżami Nowej Szkocji, Nowego Brunszwiku oraz Quebeku od Przylądka Północnego do Pointe des Monts a linią określoną następująco: począwszy od Pointe des Monts, na wschód do punktu o współrzędnych ‧° ‧′ N ‧° ‧′ W, następnie wzdłuż loksodromy w kierunku południowo-wschodnim do punktu o współrzędnych ‧° ‧′ N ‧° ‧′ W, stąd wzdłuż loksodromy w kierunku południowym do Przylądka Północnego w Nowej Szkocji
en That portion of the sub-area lying between the coasts of Nova Scotia, New Brunswick and Quebec from Cape North to Pte. des Monts and a line described as follows: beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at ‧° ‧′ N ‧° ‧′ W, thence along a rhumb line in a south-easterly direction to a point at ‧° ‧′ N ‧° ‧′ W, thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia
pl Część podobszaru leżącego między wybrzeżem Nowej Szkocji od Halifax do Fourchu a linią określoną następująco: zaczynając od Fourchu wzdłuż linii rumbu w kierunku wschodnim do punktu na ‧o‧′ szerokości geograficznej północnej, ‧o‧′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe wzdłuż południka na ‧o‧′ długości geograficznej zachodniej do równoleżnika na ‧o‧′ szerokości geograficznej północnej, stąd na wschód do południka na ‧o‧′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do równoleżnika na ‧o‧′ szerokości geograficznej północnej, stąd na zachód do południka ‧o‧′ długości geograficznej zachodniej, stąd na północ do punktu na tym południka na ‧o‧′ szerokości geograficznej północnej, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku północno-zachodnim do Halifax w Nowej Szkocji
en That portion of the sub-area lying between the coast of Nova Scotia from Halifax to Fourchu and a line described as follows: beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at ‧o‧′ north latitude, ‧o‧′ west longitude, thence due south along the meridian of ‧o‧′ west longitude to the parallel of ‧o‧′ north latitude, thence due east to the meridian of ‧o‧′ west longitude, thence due south to the parallel of ‧o‧′ north latitude, thence due west to the meridian of ‧o‧′ west longitude, thence due north to a point on that meridian at ‧o‧′ north latitude, thence along a rhumb line in a north-westerly direction to Halifax, Nova Scotia
pl część podobszaru leżącego między wybrzeżami Nowej Szkocji, Nowego Brunszwiku oraz Quebec od Przylądka Północnego do Pte. des Monts a linią określoną następująco
en That portion of the subarea lying between the coasts of Nova Scotia, New Brunswick, and Quebec from Cape North to Pte. des Monts and a line described as follows
pl część podobszaru leżącego między wybrzeżem Nowej Szkocji od Halifax do Fourchu a linią określoną następująco
en that portion of the sub-area lying between the coast of Nova Scotia from Halifax to Fourchu and a line described as follows
pl zaczynając od Fourchu wzdłuż linii rumbu w kierunku wschodnim do punktu na ‧′ szerokości geograficznej północnej, ‧′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe wzdłuż południka na ‧′ długości geograficznej zachodniej do równoleżnika na ‧′ szerokości geograficznej północnej, stąd na wschód do południka na ‧′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do równoleżnika na ‧′ szerokości geograficznej północnej, stąd na zachód do południka ‧′ długości geograficznej zachodniej, stąd na północ do punktu na tym południku na ‧′ szerokości geograficznej północnej, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku północno-zachodnim do Halifax w Nowej Szkocji
en Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at ‧ *
pl Panie Komisarzu! Czy w swojej mowie końcowej może Pan wyjaśnić, czy to naprawdę Pan stoi za nowym drakońskim reżimem wprowadzonym w Szkocji i jest za niego odpowiedzialny, a także czy może Pan potwierdzić, kiedy poznamy wyniki inspekcji przeprowadzonych przez audytorów w październiku i listopadzie bieżącego roku?
en Commissioner, in your wind-up speech, can you clarify if it is indeed you that is behind and is responsible for the new draconian regime in Scotland, and can you confirm when we will know the outcome of the auditors' inspections that have taken place in October and November of this year?
Showing page 1. Found 1394590 sentences matching phrase "Retriever z Nowej Szkocji".Found in 312.21 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.