Translations into English:

  • Schnauzer   

Example sentences with "Sznaucer średni", translation memory

add example
pl Są ze sznaucera
en They' re using schnauzer
pl W przypadku pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, pułapy podane w sekcji ‧.B.‧.‧.‧ mogą zostać podniesione o ‧ % EDB w przypadku pomocy przyznawanej małym przedsiębiorstwom oraz o ‧ % EDB w przypadku pomocy przyznawanej średnim przedsiębiorstwom
en In the case of aid awarded to small and medium-sized enterprises, the ceilings in Section ‧.B.‧.‧.‧ may be increased by ‧ % GGE for aid granted to small enterprises and by ‧ % GGE for aid granted to medium-sized enterprises
pl zauważa, że w Indiach zaczyna powstawać dość liczna i rosnąca klasa średnia- grupa, która mogłaby nie tylko być uważana za ważnego odbiorcę niektórych wyrobów handlowych, ale także, i przede wszystkim, jest otwarta na kulturę europejską
en Notes that in India a substantial and growing middle class is emerging, a group which not only could be seen as a positive target for certain trade products, but also and above all is receptive to European culture
pl Zgodnie z art. ‧ Załącznika do zalecenia Komisji nr ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (zalecenie w sprawie MŚP) małe i średnie przedsiębiorstwa definiuje się jako przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż ‧ osób, o obrocie rocznym wynoszącym maksymalnie ‧ mln EUR i/lub o rocznej sumie bilansowej w wysokości maksymalnie ‧ mln EUR
en According to Article ‧ of the Annex to Commission Recommendation ‧/‧/EC of ‧ May ‧ concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (SME Recommendation), small and medium-sized enterprises are defined as enterprises which have fewer than ‧ employees and have an annual turnover not exceeding EUR ‧ million and/or an annual balance sheet total not exceeding EUR ‧ million
pl Z tego względu średnią wysokość opłat za dostęp do sieci w państwach członkowskich należy utrzymać w zakresie umożliwiającym realizację korzyści wynikających z harmonizacji
en For this reason average charges for access to the network in Member States should be kept within a range which helps to ensure that the benefits of harmonisation are realised
pl * Maksymalne wartości energii podano dla emisji promieniowania beta; średnia energia cząsteczki promieniowania beta wynosi ‧ keV
en * Maximum energies are listed for the beta emissions, the average beta particle energy is ‧ keV
pl W swej analizie kosztów i korzyści Komisja w szczególności zwróci uwagę na skutki, które mają jej propozycje dla małych i średnich przedsiębiorstw
en In its cost-benefit analysis the Commission shall particularly pay attention to the effects its proposals have on small and medium-sized enterprises
pl Ramy te obejmują dokładną analizę wydarzeń na rynkach pieniężnych i kredytowych, z uwzględnieniem walutowego charakteru inflacji w średniej i długiej perspektywie.
en That framework includes a thorough analysis of monetary and credit developments, taking the monetary nature of inflation over the medium to longer term into account.
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ regiony określone na poziomie ‧ NUTS całkowicie objęte Celem ‧ w ‧ r. na mocy art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, których nominalny poziom produktu krajowego brutto (PKB) na osobę mierzony i obliczony zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ przekroczy ‧ % średniego PKB w UE-‧, kwalifikują się na zasadzie przejściowej i szczególnej do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu konkurencyjność regionalna i zatrudnienie
en Pursuant to the first subparagraph of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ the NUTS level ‧ regions totally covered by Objective ‧ in ‧ under Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ laying down general provisions on the Structural Funds whose nominal per capita gross domestic product (GDP) level, measured and calculated according to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, will exceed ‧ % of the average GDP of the EU ‧ shall be eligible, on a transitional and specific basis, for financing by the Structural Funds under the Regional competitiveness and employment objective
pl W celu przeanalizowania podcięcia cenowego porównano średnią ważoną cen sprzedaży według typu produktu wytwarzanego przez przemysł wspólnotowy dla klientów niepowiązanych na rynku Wspólnoty, dostosowaną do poziomu ex-works, do odpowiadającej średniej ważonej cen rozpatrywanego przywozu, ustalonej na podstawie CIF z odpowiednią korektą uwzględniającą cła i koszty ponoszone po przywozie
en For the purposes of analysing price undercutting, the weighted average sales prices per product type of the Community industry to unrelated customers on the Community market, adjusted to an ex-works level, were compared to the corresponding weighted average prices of the imports concerned, established on a cif basis with an appropriate adjustment for the customs duties and post-importation costs
pl Dystrybucja Po podaniu pojedynczej dawki dożylnej wynoszącej ‧ mg sitagliptyny osobom zdrowym średnia objętość dystrybucji w stanie równowagi wynosi około ‧ litrów
en Distribution The mean volume of distribution at steady state following a single ‧-mg intravenous dose of sitagliptin to healthy subjects is approximately ‧ litres
pl Innymi słowy mediana określa wartość środkową w uporządkowanym ciągu liczb o nieparzystej ilości elementów lub wartość średnią dwóch wartości środkowych w uporządkowanym ciągu liczb o parzystej ilości elementów
en In other words, the median is the central value of an ordered series with an uneven number of values or the average of the two central values of an ordered series with an even number of values
pl W ramach programu operacyjnego fundusze strukturalne mogą finansować wydatki dotyczące operacji składające się z wkładów we wsparcie instrumentów inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw, przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak: fundusze kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital funds), fundusze gwarancyjne i fundusze pożyczkowe oraz fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich, czyli fundusze inwestujące w partnerstwa publiczno-prywatne i inne projekty ujęte w zintegrowanym planie na rzecz trwałego rozwoju obszarów miejskich
en As part of an operational programme, the Structural Funds may finance expenditure in respect of an operation comprising contributions to support financial engineering instruments for enterprises, primarily small and medium-sized ones, such as venture capital funds, guarantee funds and loan funds, and for urban development funds, that is, funds investing in public-private partnerships and other projects included in an integrated plan for sustainable urban development
pl stopy referencyjne i dyskontowe ponownie podlegają dostosowaniu w trakcie roku, jeśli różnią się o więcej niż ‧ % od średniej stóp indykatywnych odnotowanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy, za które dostępne są dane
en the reference and discount rates are adjusted again in the course of the year if they differ by more than ‧ % from the average of the indicative rates recorded over the last known three months
pl Temperatura mieszanki gazów bezpośrednio przy wlocie CFV musi mieścić się w zakresie ± ‧ K średniej temperatury roboczej mierzonej podczas badania, jeżeli nie używa się kompensacji przepływu
en The gas mixture temperature immediately ahead of the CFV shall be within ± ‧ K of the average operating temperature observed during the test, when no flow compensation is used
pl W sumarycznej analizie wszystkich dorosłych i młodzieży (N = ‧) biorących udział w badaniu nad leczniczym stosowaniem oseltamiwiru w dawce ‧ mg dwa razy na dobę przez ‧ dni stwierdzono skrócenie średniego czasu trwania choroby o około jeden dzień z ‧, ‧ dnia (‧ % przedział ufności ‧, ‧ – ‧, ‧ dni) w grupie placebo do ‧, ‧ dnia (‧ % przedział ufności ‧, ‧ – ‧, ‧ dnia; p ≤
en In a pooled analysis of all influenza-positive adults and adolescents (N = ‧) enrolled into treatment studies, oseltamivir ‧ mg twice daily for ‧ days reduced the median duration of influenza illness by approximately one day from ‧ days (‧ % CI ‧ ‧ days) in the placebo group to ‧ days (‧ % CI ‧ ‧ days; p
pl PN WT ŚR CZ PT SO ND
en MON TUE WED THU FRI SAT SUN
pl oświadczenia o średniej rocznej liczbie zatrudnionych oraz liczbie osób zajmujących stanowiska kierownicze u usługodawcy lub przedsiębiorcy budowlanego w ciągu ostatnich trzech lat
en a statement of the average annual manpower and the number of managerial staff of the service provider or contractor in the last three years
pl Znaczące różnice pomiędzy szybkością wzrostu dla poszczególnych odcinków a średnią szybkością wzrostu świadczą o odchyleniu od stałego wykładniczego wzrostu i uzasadniają dokładne zbadanie krzywych wzrostu
en Substantial differences between the section-by-section growth rate and the average growth rate indicate deviation from constant exponential growth and that close examination of the growth curves is warranted
pl Średni ogólnoustrojowy klirens lamiwudyny wynosi około ‧, ‧ l/h/kg mc.Odbywa się on głównie przez nerki (> ‧ %) w wyniku aktywnego wydzielania przez kanaliki nerkowe
en The mean systemic clearance of lamivudine is approximately ‧ l/h/kg, with predominantly renal clearance (> ‧ %) via the organic cationic transport system
pl Strefa na wyspie Jersey: strefa obejmuje pasmo pływów strefy przybrzeżnej pomiędzy średnim poziomem przypływów na wyspie Jersey a umowną linią wyznaczoną trzy mile morskie od średniego poziomu odpływów na wyspie Jersey
en The zone of the States of Jersey: the zone consists of the intertidal and immediate coastal area between the mean high-water mark on the Island of Jersey and an imaginary line drawn three nautical miles from the mean low-water mark of the Island of Jersey
pl Obserwuje się znaczną objętość dystrybucji temoporfinu, która odpowiada średniej wartości pomiędzy całkowitą i pozakomórkową objętością wody w organizmie
en An extensive volume of distribution is observed that is intermediate between total and extracellular body water
pl Uznaję zatwierdzony tekst rozporządzenia za wyważony kompromis, gwarantujący prawa pasażerów, a niebędący jednocześnie nadmiernym obciążeniem administracyjnym dla przewoźników, z których większość stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa.
en I regard the approved text of the regulation as a balanced compromise, securing rights for passengers without, at the same time, representing an excessive administrative burden for transport operators, most of which are small and medium-sized enterprises.
pl ich szacowany PKB to ‧ mld € (t.j.. ‧,‧ % PKB UE), a PKB per capita (w standardzie siły nabywczej) wynosi ‧.‧ € (‧ % średniej UE) przy zasadniczych różnicach między poszczególnymi regionami wyspiarskimi
en their estimated total GDP of these areas is EUR ‧ billion (i.e. ‧.‧ % of EU GDP) and that per capita GDP (in Purchasing Power Standard) is EUR ‧,‧ (‧ % of the EU average) with major disparities between the various island regions
pl Średnia cena importowa płyt CD-R z Indii wzrosła znacznie po raz pierwszy w ‧ r. i ‧ r
en The average import price of CD-Rs from India first significantly increased between ‧ and
Showing page 1. Found 24207 sentences matching phrase "Sznaucer średni".Found in 5.826 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.