Translations into English:

  • Schnauzer   

Example sentences with "Sznaucer średni", translation memory

add example
pl Są ze sznaucera
en They' re using schnauzer
pl W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw konieczne może być większe wsparcie w celu uwzględnienia tego, że przedsiębiorstwa te często nie doceniają długoterminowych korzyści płynących z oszczędzania energii, co jest przyczyną niedoinwestowania w środki służące oszczędzaniu energii
en In the case of small and medium-sized enterprises, more favourable support may be needed to take into account the fact that these enterprises often under-estimate the benefits related to energy savings over long periods, which leads to their under-investment in energy-saving measures
pl Należy zbadać, czy u pacjentów nie występują ewentualne infekcje przed rozpoczęciem leczenia lekiem Enbrel, w jego trakcie i po jego zakończeniu, uwzględniając, że średni okres półtrwania etanreceptu wynosi około ‧ godz.(zakres: ‧ godz
en Patients should be evaluated for infections before, during, and after treatment with Enbrel, taking into consideration that the mean elimination half-life of etanercept is approximately ‧ hours (range ‧ to ‧ hours
pl W celu zmniejszenia niepotrzebnego obciążenia administracyjnego należy umożliwić zwolnienie także średnich przedsiębiorstw z wyżej wymienionego wymogu ujawniania
en In order to reduce unnecessary administrative burdens, it should also be possible to exempt medium-sized companies from this disclosure requirement
pl Stowarzyszenie reprezentujące przemysł Indii stwierdziło, że rzeczywista średnia ważona wysokość dla trzech spółek poddanych badaniu znajdowała się poniżej progu de minimis i w związku z tym
en The Association representing the industry in India claimed that the genuine weighted average subsidy amount of the three investigated companies was below the de minimis threshold and therefore
pl Aby określić standardową wielkość rynkową dla akcji płynnych, akcje te grupuje się w kategorie według średniej wartości zamówień zrealizowanych zgodnie z tabelą ‧ w załączniku II
en In order to determine the standard market size for liquid shares, those shares shall be grouped into classes in terms of the average value of orders executed in accordance with Table ‧ in Annex II
pl Sposoby finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
en Possibilities of financing micro-, small and medium enterprises in Poland
pl Na podstawie projektu EUREKA program ten będzie pobudzał i wspierał ponadnarodowe projekty w zakresie badań i rozwoju prowadzone przez tego typu małe i średnie przedsiębiorstwa
en Building on Eureka, it will stimulate and support transnational R & D projects led by such SMEs
pl detaliczne dostawy energii elektrycznej dla średnich i dużych odbiorców handlowych i przemysłowych na Węgrzech
en Retail supply of electricity to medium and large commercial and industrial customers in Hungary
pl Wreszcie, Lord Lawson, który jest członkiem wybranej komisji ds. zmian klimatycznych Izby Lordów, powiedział: "Średnia temperatura w Helsinkach wynosi mniej niż 5°C. W Singapurze przekracza ona 27°C - różnica wynosi 22°.
en Finally, Lord Lawson, who is a member of the House of Lords Select Committee on Climate Change, says this: 'The average temperature in Helsinki is less than 5°C. In Singapore it is in excess of 27°C - a difference of 22°.
pl Dlatego też zrealizowane zyski i straty wynikające ze sprzedaży netto są także wyliczane i księgowane w dniu transakcji. W wyniku zakupów netto walut obcych średnie koszty posiadanego pakietu waluty zmieniają się w dniu transakcji. Także w dniu transakcji zmieniają się średnie kursy papierów wartościowych (w wyniku zakupów tych papierów
en Consequently, realised gains and losses arising from net sales are also calculated and booked on trade date. Net purchases of foreign currency affect the currency holding
pl podkreśla znaczenie usprawnienia dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do środków finansowych z funduszy strukturalnych, aby obywatele europejscy odczuli zwiększenie stosunku między kosztami a zyskami, jakie przynoszą wydatki Unii; uważa w tym aspekcie, że należy sprzyjać większej dywersyfikacji finansowania i postawić sobie w szczególności za cel większe rozwijanie potencjału kapitału ryzyka
en Emphasises the importance of improving SME access to financing from the Structural Funds in order to increase the cost-effectiveness of EU expenditure for the public; takes the view, in this regard, that greater diversification of financing should be promoted and that particular efforts should be made to develop more fully the potential of risk capital
pl Informacjami wykorzystanymi przy obliczaniu średnich ważonych cen zarządza państwo członkowskie, przestrzegając zasad poufności
en The information used for calculating weighted average prices will be managed by Member States, respecting confidentiality rules
pl Na przykład przedsiębiorstwo o średniej emisji zanieczyszczeń otrzyma ocenę dobrą w kraju, w którym nie ma przepisów dotyczących emisji do atmosfery i ocenę złą dla podobnej fabryki w kraju, w którym ustawodawstwo jest surowe
en By way of example, an enterprise producing a moderate level of pollution will receive a good assessment in a country in which the legislation on emissions into the atmosphere is non-existent, whilst an enterprise producing a similar level of pollution in a country with strict rules on emissions will receive a poor assessment
pl Średnia objętość dystrybucji po dawce ‧ mikromol/kg u chorych bez zaburzeń czynności nerek (w tym u zdrowych jak i chorych z patologią w obrębie OUN lub wątroby) wynosiła ‧, ‧ ± ‧, ‧ do ‧, ‧ (zakres ‧, ‧ do ‧, ‧) ml/kg
en Mean volume of distribution at the ‧ micromol/kg dose in non-renally impaired patients (including both normal subjects and patients with CNS or liver pathology) was ‧ ± ‧ to ‧ (range ‧ to ‧) ml/kg
pl ważonej średniej kroczącej (MWA) określonej w sekcji
en moving weighted average (MWA), as specified in section
pl W grupach porównawczych dołączenie leku z grupy pochodnych sulfonylomocznika u osoby stosującej wcześniej metforminę powodowało średnie zwiększenie masy ciała o ‧, ‧ kg, natomiast dołączenie metforminy u osoby stosującej wcześniej lek z grupy pochodnych sulfonylomocznika powodowało zmniejszenie masy ciała średnio o ‧ kg
en In comparator groups addition of sulphonylurea to metformin resulted in a mean weight gain of ‧ kg and addition of metformin to a sulphonylurea a mean weight loss of ‧ kg
pl Średnie ceny eksportowe z Norwegii do Rosji wahały się między ‧ a ‧ r. od ‧,‧ NOK/kg do ‧,‧ NOK/kg, co w dużym stopniu tłumaczy się zarówno wzrostem sprzedaży świeżego pstrąga w stosunku do zamrożonego pstrąga, który okazał się tańszy, jak również międzynarodową konkurencją
en Average export prices from Norway to Russia have fluctuated between ‧ and ‧ from NOK ‧,‧ per kg to NOK ‧,‧ per kg, which is explained to a great extent by the switch from frozen trout to fresh trout, which was less expensive, but also by the international competition
pl Kształcenie średnie II stopnia i policealne
en Upper secondary and post-secondary non-tertiary education
pl Czternaście dni po podaniu, średnie stężenie cefovecinu w surowicy wynosiło ‧ μg/ml
en Fourteen days after administration the mean cefovecin concentration in plasma was ‧ μg/ml
pl Powinna również zachęcać do rozszerzenia takich korzyści na inne kategorie użytkowników, w szczególności na małe i średnie przedsiębiorstwa
en It should also encourage the extension of such benefits to other categories of end-users, in particular small and medium-sized enterprises
pl Roczne średnie opady atmosferyczne, charakterystyczne dla klimatu pośredniego między śródziemnomorskim wilgotnym i suchym, wahają się od ‧ do ‧ mm
en Average annual rainfall varies between ‧ and ‧ mm, making the area a transition zone between a wet and a dry Mediterranean climate
pl Wartość kompresji dla obrazków PNG: ‧: niska (duży rozmiar pliku, ale krótki czas kompresowania-domyślnie) ‧: średnia‧: wysoka (mały rozmiar pliku, ale długi czas kompresowania) Uwaga: PNG jest bezstratnym formatem zapisu obrazków
en The compression value for PNG images:‧: low compression (large file size but short compression duration-default)‧: medium compression‧: high compression (small file size but long compression duration)Note: PNG is always a lossless image compression format
pl W drodze odstępstwa, obliczony poziom wodorochlorofluorowęglowodorów, jaki każdy importer w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji może wprowadzić do obrotu lub użyć do własnych celów, wyrażony jako odsetek obliczonego poziomu określonego w art. ‧ ust. ‧ pkt i) lit. d), e) i f) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, nie przekracza średniej jego procentowego udziału rynkowego w ‧ i ‧ r
en By way of derogation the calculated level of hydrochlorofluorocarbons that each importer in the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia may place on the market or use for its own account shall not exceed, as a percentage of the calculated levels set out in Article ‧(i)(d), (e) and (f) of Regulation (EC) No ‧/‧, the average of its percentage market share in ‧ and
pl W świetle ustaleń mówiących, że ogólnokrajowe średnie ważone marginesy dumpingu dla przywozu pochodzącego z Korei i Tajwanu są na poziomie de minimis, nie nakłada się żadnych tymczasowych ceł w odniesieniu do przywozu z tych krajów
en In the light of the findings that the countrywide weighted average dumping margins for imports originating in Korea and Taiwan are de minimis, no provisional anti-dumping duties as regards imports originating in these countries are imposed
Showing page 1. Found 24207 sentences matching phrase "Sznaucer średni".Found in 3.219 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.