Translations into English:

  • Schnauzer   

Did you mean: sznaucer średni

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

sznaucer średni
standard schnauzer

Example sentences with "Sznaucer średni", translation memory

add example
pl Są ze sznaucera
en They' re using schnauzer
pl które odpowiada kształceniu trwającemu co najmniej ‧ lat, w tym co najmniej ‧ lat kształcenia podstawowego i co najmniej ‧ lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim zakończonego egzaminem maturitní zkouška
en which represents education of a total duration of at least ‧ years, comprising at least eight years of elementary education and at least four years of vocational secondary education completed by the maturitní zkouška exam
pl W obecnej sytuacji Unia Europejska powinna zwrócić szczególną uwagę na 20 milionów małych i średnich przedsiębiorstw na jej terenie.
en In the current situation, the European Union should pay particular attention to its 20 million small and medium-sized enterprises.
pl Od lat dziewięćdziesiątych wzrost realnego PKB we Włoszech utrzymuje się poniżej średniej dla strefy euro, a potencjalny wzrost, szacowany jeszcze na początku ubiegłej dekady na powyżej ‧ %, na przestrzeni ostatnich ‧ lat spadł do poziomu ok. ‧,‧ %
en Real GDP growth in Italy has been below the euro area average since the ‧s and potential growth is estimated to have fallen from above ‧ % in the early ‧s to around ‧,‧ % over the last ‧ years
pl Celem niniejszego Porozumienia jest utrzymanie poziomu tradycyjnego marokańskiego wywozu do Wspólnoty, tj. średnich ilości wywozu zarejestrowanych podczas lat zbiorów ‧, ‧ i
en The purpose of this Agreement is to maintain the level of traditional Moroccan exports to the Community, i.e. the average volume of exports recorded during the crop years ‧, ‧ and
pl Jednocześnie realizowany jest poważny program inwestycji publicznych, który powoduje wzrost tych inwestycji z ‧,‧ % PKB w roku ‧ do średnio ‧,‧ % w ciągu okresu objętego programem- w porównaniu do średniej UE wynoszącej w ‧ roku ‧,‧ % PKB
en At the same time, a significant programme of public investment is being implemented, which lifts public investment from ‧.‧ % of GDP in ‧ to an average of ‧.‧ % over the programme period against an EU-average of ‧.‧ % of GDP in
pl Decyzja stwierdza również, że ani prawo krajowe, ani praktyki Ministerstwa nie zobowiązywały przetwórców do uzgadniania maksymalnej średniej ceny dostawy surowca tytoniowego, ani do podziału ilości tytoniu skupowanych przez poszczególnych przetwórców
en Finally, the decision concludes that neither national law nor the Ministerial practice obliged the processors to agree on the maximum delivery average price for raw tobacco or to share out quantities of tobacco to be bought by each processor
pl Ponieważ nie zgłoszono żadnych uwag w odniesieniu do wielkości przywozu z Tajwanu do Wspólnoty, jego udziału w rynku oraz średniej ceny importowej, oceny wskazane w motywach ‧ rozporządzenia w sprawie cła tymczasowego zostają niniejszym potwierdzone
en Since no comments were received concerning the volume of imports from Taiwan in the Community, the market share, and the average price of imports, the assessments indicated in recitals ‧ to ‧ of the provisional duty Regulation are hereby confirmed
pl W przypadku gdy Komisja ogranicza swoje badanie zgodnie z art. ‧, cło wyrównawcze stosowane na przywóz od eksporterów bądź producentów, którzy ujawnili się zgodnie z art. ‧, lecz nie zostali objęci badaniem, nie przekroczy średniej ważonej kwoty subsydiów stanowiących podstawę dla środków wyrównawczych, ustalonej dla stron stanowiących wzorzec
en When the Commission has limited its examination in accordance with Article ‧, any countervailing duty applied to imports from exporters or producers which have made themselves known in accordance with Article ‧ but were not included in the examination shall not exceed the weighted average amount of countervailable subsidies established for the parties in the sample
pl (IT) Panie Przewodniczący! Ponad 100 milionów pracowników zatrudnionych jest obecnie w Europie w małych i średnich przedsiębiorstwach.
en (IT) Mr President, more than 100 million workers depend directly or indirectly on small and medium-sized enterprises today in Europe.
pl Pomoc dla mikro-przedsiębiorstw rolnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw rolnych podejmujących produkcję podstawową produktów rolnych mających siedzibę na Węgrzech lub na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego z filią na Węgrzech
en Aid for micro, small and medium-sized agricultural enterprises undertaking primary production of agricultural products with their headquarters in Hungary, or with their headquarters in the territory of the European Economic Area and a branch in Hungary
pl Na wniosek Komisji Państwa Członkowskie przekazują metodę, której używają do obliczenia średniej ceny, o której mowa w akapicie pierwszym art
en At the Commission
pl Wśród mocnych stron realizacji krajowego programu reform pozytywnie ocenić należy działania mające na celu: zwiększenie kontroli nad finansami publicznymi i ich przejrzystości; zapewnienie lepszych uregulowań prawnych i warunków prowadzenia działalności gospodarczej; reformę programów nauczania w szkolnictwie podstawowym i średnim, zachęcenie większej liczby osób do podejmowania studiów wyższych oraz czynienie pracy opłacalną
en Among the strengths of the implementation of the National Reform Programme are positive measures to increase the control and transparency of public finances; to improve regulation and the business environment; to reform curricula for primary and secondary education, to stimulate participation in tertiary education, to make work pay
pl W każdym razie ABI nie dostarczyło danych dotyczących stabilności/zmienności środków finansowych CDP, co pozwoliłoby ustalić charakter/średni okres zapadalności oraz proporcję w stosunku do zasobów CDP
en However, ABI has not provided data pertaining to the stability or volatility of CDP’s resources, which might have helped to determine the nature, average life and weighting of CDP’s deposits
pl Sama strategia UE 2020 oraz jej główny instrument, fundusz społeczny, będą musiały uwzględniać fakt, że jedyną słuszną polityką zatrudnienia i szkolenia, pozwalającą na zrównoważone wykorzystanie funduszy europejskich, jest polityka ukierunkowana na spełnianie potrzeb lokalnych oraz wzmacnianie i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw będących kamieniem węgielnym europejskiej gospodarki.
en The EU 2020 strategy itself, together with its principal instrument, the Social Fund, will have to take account of the fact that the only employment and training policies that can make the outlay of European funds sustainable are those which are necessarily targeted at meeting local needs and strengthening and sustaining small and medium-sized enterprises as the cornerstone of the European economy.
pl Skutek tych działań jest oczywisty: po nieudanych próbach otrzymania na czas kredytów bankowych, małe i średnie przedsiębiorstwa masowo upadały.
en The impact of these actions is clear: when they failed to receive loans from the banks on time, small and medium-sized businesses folded en masse.
pl Dotyczy: średniej płacy i średniej konsumpcji w UE
en Subject: Average wage and average consumption in the EU
pl Jak powiedziano wcześniej, obecne dochodzenie wykazało, że średnie marginesy dumpingu określone dla ChRL są wyższe niż próg de minimis, zdefiniowany w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego oraz że wielkość przywozu z ChRL nie jest nieznaczna w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego
en As indicated earlier, the present investigation has shown that average dumping margins established for the PRC are above the de minimis threshold as defined in Article ‧ of the basic Regulation, and that the volume of imports from the PRC is not negligible in the sense of Article ‧ of the basic Regulation
pl Cieszę się z przyjęcia tego sprawozdania, gdyż jego celem jest między innymi zmniejszenie obciążeń biurokratycznych spoczywających na małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) przez udostępnienie im kredytów i inwestycje w innowacje oraz modernizację usług, na przykład poprzez elektroniczne zarządzanie, jak też dzięki wdrożeniu gospodarki cyfrowej.
en I am therefore pleased that this report has been adopted, as it aims, among other things, to reduce the bureaucratic burden on small and medium-sized enterprises (SMEs) by giving them access to credit, by investing in innovation and the modernisation of services, such as through electronic management, and by implementing a digital economy.
pl Kształcenie średnie II stopnia i policealne
en Upper secondary and post-secondary non-tertiary education
pl Zatwierdzone godzinne i dzienne wartości średnie ustalane są ze zmierzonych ważnych średnich wartości godzinnych po odjęciu wartości przedziału ufności, określonego w pkt
en The validated hourly and daily average values shall be determined from the measured valid hourly average values after having subtracted the value of the confidence interval specified in point
pl decyzja ta nie sprzeciwiła się lub zatwierdziła metodę przydziału pozwoleń ustanowioną w art. ‧ ust. ‧ i ‧ krajowego planu rozdzielania Zjednoczonego Królestwa i w pkt ‧-‧ załącznika C do tego planu, ponieważ traktuje ona cementownię jako rozpoczynającą działalność w roku, w którym cementowania ta uruchamiała działalność, i traktuje ten rok jako pierwszy rok działalności wspomnianej cementowni, kalkulując przydział pozwoleń na podstawie średnich emisji w okresie referencyjnym ‧-‧, wyłączając najniższe emisje roczne, niezależnie od rzeczywistego okresu działalności cementowni
en the latter decision failed to object to/approved the allocation methodology laid down in paragraphs ‧ and ‧ of the UK national allocation plan, and paragraphs ‧ and ‧ of Appendix C to the UK national allocation plan insofar as the latter methodology treats a cement plant as commencing operations in a year in which the plant was undergoing commissioning, and treats this year as the first year of operation of such a plant, and calculates emission allowances on the basis of average emissions for the baseline period ‧-‧, excluding the lowest year's emissions, regardless of the actual length of the commissioning period of the plant in question
pl Niemniej obniżka ceny orientacyjnej może być ograniczona z zastrzeżeniem nieprzekroczenia pewnego poziomu wydatków, uwzględniając w szczególności średnią światową cenę rynkową
en However, the reduction in the guide price may be limited provided that, taking account in particular of the average world market price, a certain level of expenditure is not exceeded
pl Jednakże należy zauważyć, że producenci wspólnotowi zlecają znaczną część swojej produkcji innym małym i średnim przedsiębiorstwom mającym siedzibę we Wspólnocie, a w kilku przypadkach zlecają prawie całą produkcję innym małym i średnim przedsiębiorstwom
en However, it is noted that all Community producers outsource substantial parts of their production to other small and medium sized enterprises located in the Community and, in a few cases, almost the entire production process to other small and medium sized enterprises
pl Różnice płciowe w potocznych koncepcjach mądrości w okresie wczesnej i średniej dorosłości
en Gender differences in implicit theories of wisdom in early and late adulthood
Showing page 1. Found 24207 sentences matching phrase "Sznaucer średni".Found in 2.824 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.