Translations into English:

  • Web Translation   

Example sentences with "Tłumaczenie Stron Internetowych", translation memory

add example
pl Tłumaczenie i pozycjonowanie stron internetowych na podstawie stron hotelarskich
en Website translation and search engine optimizationon the basis of hotel websites
pl Role elementów wizualnych w tłumaczeniu komercyjnych stron internetowych
en The role of visual elements in commercial website translation
pl Po czwarte, na stronie internetowej Parlamentu będą również umieszczane udostępnione w inny sposób dodatkowe wersje językowe, które czasami są tłumaczone, na przykład na posiedzeniu formalnym, kiedy przemawia głowa państwa, a zapewniono tłumaczenie grzecznościowe.
en Fourthly, when extra language versions are available anyway, because they happen to have been translated - for instance, for a formal sitting at which a head of state is speaking, and courtesy translations have been provided - they too will be placed on Parliament's website.
pl Na stronie internetowej Rady znajdzie się również informacja w językach urzędowych i roboczych, że instytucje Unii nie ponoszą odpowiedzialności za te tłumaczenia i że tłumaczenia te nie mają mocy prawnej
en A mention of the fact that those translations do not engage the responsibility of the Institutions of the Union and have no legal value will also appear on the Council's Internet site in the official and working languages
pl Na stronie internetowej Rady znajduje się wzmianka, sporządzona w językach urzędowych i roboczych, że instytucje Unii nie ponoszą odpowiedzialności za te tłumaczenia i że tłumaczenia te nie mają mocy prawnej
en A mention of the fact that those translations do not engage the responsibility of the Institutions of the Union and have no legal value shall also appear on the Council' s Internet site in the official and working languages
pl W tym celu na pierwszej stronie każdego uwierzytelnionego tłumaczenia i w nagłówku każdej kolejnej strony, a także na internetowej stronie głównej rządu hiszpańskiego znajdzie się odpowiednia wzmianka
en A statement to that effect will be made, in the language concerned, on the first page of each certified translation and as a header on each of the following pages, as well as on the home page of the Spanish Government Internet site on which they are available
pl wzywa Komisję i pozostałe instytucje europejskie do wykorzystania w możliwie najlepszy sposób nowych cyfrowych i technologicznych narzędzi do tłumaczenia na swoich stronach internetowych, tak aby umożliwić obywatelom europejskim dostęp do zamieszczonych w Internecie informacji o Europie w ich własnym języku
en Calls on the Commission and the other European institutions to make the best possible use of new digital and technological translation tools on their Internet sites so as to enable European citizens to have access to, and obtain from the Internet, information about Europe in their own languages
pl Powinien Pan myśleć nie tylko o pańskich francuskich wyborcach - a odnosi się to do wszystkich posłów, którzy powinni brać pod uwagę nie tylko własny elektorat - ponieważ za pomocą strony internetowej wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogą uzyskać dostęp do tłumaczenia wystąpień.
en You should not only be thinking about your French voters - and that applies to all the Members, who should not only be considering their own electorate - because all the citizens of the European Union can access the interpretation of speeches via the website.
pl Dotyczy: tłumaczenia dokumentów, tekstów informacyjnych i stron internetowych
en Subject: Translation of documents, information and Internet pages
pl Zgodnie z planem działania na rzecz lepszej komunikacji z obywatelami w 2006 r. Komisja stworzyła usługę tłumaczenia stron internetowych w ramach DG ds.
en According to the action plan for improved communication with the citizens, in 2006 the Commission set up a web translation service within DG Translation, thus increasing its capacity for multilingual communication.
pl następnie organizuje tłumaczenie ich na inne języki urzędowe instytucji wspólnotowych i wprowadza je na strony internetowe Sieci
en thereafter arrange for them to be translated into the other official languages of the Institutions of the Community, and install them on the site dedicated to the Network
pl dba o to, by na języki urzędowe instytucji Unii tłumaczone były informacje na temat odpowiednich aspektów prawa wspólnotowego i procedur, w tym orzecznictwa wspólnotowego, oraz by tłumaczone były ogólne strony systemu informacyjnego i formularze informacyjne, o których mowa w art. ‧, i udostępnia te tłumaczenia na stronie internetowej sieci
en arrange for the translations into the official languages of the institutions of the Union of information on the relevant aspects of Community law and procedures, including Community case-law, and of the information system’s general pages and the information sheets referred to in Article ‧, and install them on the Network’s dedicated website
pl Tłumaczenie własne tekstów politologiczno-prawnych ze strony internetowej Nasledije Otieczestwa, a wybrane zagadnienia przekładu tekstów naukowo-publicystycznych.
en Own translation of political-legal texts from Russian webside
pl W tym celu stosowna informacja zostanie umieszczona w odpowiednim języku na pierwszej stronie każdego uwierzytelnionego tłumaczenia i w nagłówku każdej kolejnej strony, a także na stronie głównej portalu lub portali internetowych rządu Zjednoczonego Królestwa, na których tłumaczenia te są dostępne
en A statement to that effect will be made, in the language concerned, on the first page of each certified translation and as a header on each of the following pages, as well as on the home page of the Government of the United Kingdom's Internet site or sites on which they are available
pl komisarz. - (RO) Jak już powiedziałem, Komisja Europejska jest z jednej strony związana obowiązkiem prawnym w ramach rozporządzenia nr 1 z 1958 r., przy czym nie ma tu jakichkolwiek wątpliwości co do jego wypełniania; z drugiej strony, są pewne sprawy, jak wspomniane przez pana, odnoszące się do tłumaczeń dostępnych na stronach internetowych Komisji Europejskiej, w którym to przypadku Komisja i inne instytucje wspólnotowe stają w obliczu poważnych dylematów.
en Commission Member. - (RO) As I said, the European Commission is bound, on the one hand, by legal obligations under Regulation 1 of 1958, and there is no hesitation whatsoever in the fulfillment of these obligations; on the other hand, there are certain matters, such as the ones you mentioned, related to the translations available on European Commission websites, in which case the Commission and the other community institutions are facing a major dilemma.
pl Rada zapewni publikację tych tłumaczeń na swojej stronie internetowej
en The Council will ensure that these translations are published on its Internet site
pl Na swojej stronie internetowej Rada zamieści link do strony internetowej rządu hiszpańskiego, gdzie możliwe będzie odszukanie wspomnianych tłumaczeń
en The Council shall establish a link from its Internet site to the Spanish Government website offering such translations
pl Tłumaczeń Pisemnych, zwiększając tym samym zdolność do komunikacji wielojęzycznej. Mimo to, uwzględniając szybką ewolucję Internetu, a także konieczność zapewnienia przede wszystkim tłumaczeń prawnych zgodnie z rozporządzeniem nr 1, Komisja musi zawsze pilnować właściwej równowagi między udzielaniem właściwych i aktualnych informacji dla zainteresowanych podmiotów w ramach UE a zapewnieniem w pełni wielojęzycznego charakteru wszystkich stron internetowych Komisji.
en However, given the rapid evolution of the internet, as well as the necessity of ensuring legal translations first and foremost, according to Regulation 1, the Commission must always be on the lookout for the right balance between providing relevant and up-to-date information to the stakeholders within the EU, and ensuring the fully multilingual character of all of the Commission's websites.
pl Na swojej stronie internetowej Rada zamieści link do strony internetowej lub stron internetowych rządu Zjednoczonego Królestwa, gdzie możliwe będzie odszukanie wspomnianych tłumaczeń
en The Council will establish a link from its Internet site to the United Kingdom Government website or websites offering such translations
pl Pod adresem strony zespołu tłumaczy & URL; można znaleźć informacje o lokalizacjach, listy adresów członków zespołu i adresy stron internetowych
en For localized information, which may include user email lists and websites, check the translation teams page at the above & URL
pl Ponadto konieczne jest rozwijanie kursów tłumaczenia pisemnego i ustnego, w które byłyby zaangażowane nie tylko instytucje (począwszy od zwykłych obywateli, poprzez regiony, aż po Parlament Europejski- dobrą zachętą do używania wielu języków w lokalnych instytucjach jest promowanie i nagradzanie miast, które potrafią zaproponować własny portal internetowy i dokumentację zewnętrzną w różnych wersjach językowych), lecz również podmioty kontaktujące się z ogółem społeczeństwa
en It is also necessary to develop translation and interpreting courses that involve not just institutions (from the general public to the regions and the European Parliament: promoting and rewarding cities that can present their own websites and external documentation in several languages is a good incentive for local institutional multilingualism), but also points of contact with the general public
pl Panele, gry słowne i problemy - webcomic tłumaczony. Tłumaczenie komiksu internetowego "Chata Wuja Freda" z odniesieniem do napotkanych problemów i ograniczeń
en Panels, puns and problems - a webcomic translated. A translation of ,,Chata Wuja Freda" webcomic with regard to the problems and constraints encountered
pl Uznaje się za właściwe rozszerzenie współpracy Umawiających się Stron Porozumienia w celu wydłużenia czasu trwania programu wspierania literatury i czytelnictwa, obejmującego również tłumaczenie (program Ariane), ustanowionego decyzją nr ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [‧], a także programu wspierania działalności artystycznej i kulturalnej w wymiarze europejskim (program Kalejdoskop) ustanowionego decyzją nr ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [‧]
en It is appropriate to extend the cooperation of the Contracting Parties to the Agreement to include the prolongation of the programme of support, including translation, in the field of books and reading (Ariane programme) established by Decision No ‧/EC of the European Parliament and of the Council and that of the programme to support artistic and cultural activities having a European dimension (Kaleidoscope programme) established by Decision No ‧/EC of the European Parliament and of the Council
pl w pełni uwzględnić różnorodność językową – jedną z kluczowych cech dziedzictwa europejskiego – oraz ulepszyć funkcję wielojęzyczności na stronie biblioteki, a zwłaszcza zająć się sprawą wyszukiwania międzyjęzykowego i tłumaczenia automatycznego
en Fully take into account linguistic diversity as one of the key characteristics of Europe's heritage, and enhance the multilingual features of the Europeana site, in particular by tackling cross-language search and automatic translation
pl Komitet na podstawie sprawowanej przez siebie funkcji lub na wniosek strony może w każdym momencie zwrócić się o dostarczenie pełnego tłumaczenia
en The Committee may by virtue of its office or upon application from a party require a full translation at any time
Showing page 1. Found 158682 sentences matching phrase "Tłumaczenie Stron Internetowych".Found in 39.471 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.