Translations into English:

  • Crown Tribunal   

Example sentences with "Trybunał Koronny", translation memory

add example
Ustrój i organizacja Trybunału koronnego do 1726 r.Structure and Organisation of the Royal Tribune of 1726
Pokornie prezentuję klejnot koronny linii " Freedom "With that in mind, I humbly present the crown jewel of Stark Industries freedom line
Czy instytucja świadka koronnego jest potrzebna ?Is the crown witness necessary ?
Instytucja świadka koronnego - broń doskonała w walce z przestępczością zorganizowaną czy może droga na skróty organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości?Institution of crown witness - perfect weapon against the organized crime or taking a short cut by prosecution board and administration of justice
Alternatywne zobowiązania do zbycia: klejnoty koronneAlternative divestiture commitments: Crown Jewels
Świadek koronny w Polsce i we WłoszechCrown witness in Poland and in Italy
Taktyka działania i wyposażenie koronnych formacji jazdy w XVII wiekuCavalry crown formations' operations' tactics and equipment in the XVII century
Powstania kozackie lat 1637-1638 w korespondencji hetmanów koronnychCossacs uprisings 1637-1638 in corespondence of polish commanders.
Wpływ kultury społeczeństwa na efektywnośc instytucji świadka koronnego w wybranych systemach prawnychThe impact of culture on the efficiency of institution of King's evidence in selected legal systems
Swiadek koronny i mały swiadek koronnyCrown witness and small witness
Powtarzalność planów i projekty typowe w architekturze sakralnej Rusii Koronnej od XV do XX wieku.Plan Repeatability and "Model Projects" in the Church Architecture of Ruthenian Lands of the Polish Kingdom from 15th to 20 th Century.
organizacja wojska koronnego w drugiej połowie xvii wiekuthe organization of the army of the crown in the second half of the4 xvii century
Stosunki polsko-pomorskie za panowania Zygmunta Starego. Repertorium wpisów do Ksiąg Poselskich Metryki Koronnej z lat 1507-1548.The polish-pomeranian relations in the reign of Sigismund I the Old. Repertory of inscriptions contained in Books of Deputies of the Crown Metrics in the years 1507-1548.
Instytucja świadka koronnegoInstitution of crown witness
Świadek koronny jako instytucja służąca do walki z przestępczością zorganizowaną w Polsce i we Włoszech na tle porównawczymCrown witness as the institution serving to the faith with the organized criminality in Poland compared to Italy
Świadek KoronnyCrown Witness
Stanisław August a wojsko koronne w latach 1775-1788 w świetle dokumentów królewskiej Kancelarii Wojskowej.Stanislaw August and Polish Army 1775- 1788 according to the documents of royal Military Office
Instytucja świadka koronnego w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Problem etyczny. Analiza porównawczaInstitution of key witness in Poland and the United States. Ethical problem. The comparative analysis.
Problematyka ochrony i pomocy udzielanej świadkom koronnym oraz innym uprawnionym osobomThe issue of granting protection and assistance to the Crown witnesses and other entitled persons
Instytucja świadka koronnego w polskim procesie karnymKing's witness in the polish criminal process
Instytucja świadka koronnego jako instrument walki z przestępczością zorganizowanąThe key witness institution as an instrument to combat organized crime
Postępowanie w sprawie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnegoProceedigns regarding the admissibility of testimony given by the Crown Witness
Instytucja świadka koronnego jako instrument walki z przestępczością zorganizowanąThe institution of the crown witness as the way of the fight against the organised crime
Hetman Wielki Koronny Stefan Czarniecki-Próba biografii.An attempt biography by Stefan Czarniecki.
Instytucja świadka koronnego w polskim procesie karnymThe role of state's evidence in polish procesie karnym
Showing page 1. Found 28325 sentences matching phrase "Trybunał Koronny".Found in 8.232 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.