Translations into English:

  • Crown Tribunal   

Example sentences with "Trybunał Koronny", translation memory

add example
pl Ustrój i organizacja Trybunału koronnego do 1726 r.
en Structure and Organisation of the Royal Tribune of 1726
pl Pokornie prezentuję klejnot koronny linii " Freedom "
en With that in mind, I humbly present the crown jewel of Stark Industries freedom line
pl Czy instytucja świadka koronnego jest potrzebna ?
en Is the crown witness necessary ?
pl Instytucja świadka koronnego - broń doskonała w walce z przestępczością zorganizowaną czy może droga na skróty organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości?
en Institution of crown witness - perfect weapon against the organized crime or taking a short cut by prosecution board and administration of justice
pl Alternatywne zobowiązania do zbycia: klejnoty koronne
en Alternative divestiture commitments: Crown Jewels
pl Świadek koronny w Polsce i we Włoszech
en Crown witness in Poland and in Italy
pl Taktyka działania i wyposażenie koronnych formacji jazdy w XVII wieku
en Cavalry crown formations' operations' tactics and equipment in the XVII century
pl Powstania kozackie lat 1637-1638 w korespondencji hetmanów koronnych
en Cossacs uprisings 1637-1638 in corespondence of polish commanders.
pl Wpływ kultury społeczeństwa na efektywnośc instytucji świadka koronnego w wybranych systemach prawnych
en The impact of culture on the efficiency of institution of King's evidence in selected legal systems
pl Swiadek koronny i mały swiadek koronny
en Crown witness and small witness
pl Powtarzalność planów i projekty typowe w architekturze sakralnej Rusii Koronnej od XV do XX wieku.
en Plan Repeatability and "Model Projects" in the Church Architecture of Ruthenian Lands of the Polish Kingdom from 15th to 20 th Century.
pl organizacja wojska koronnego w drugiej połowie xvii wieku
en the organization of the army of the crown in the second half of the4 xvii century
pl Stosunki polsko-pomorskie za panowania Zygmunta Starego. Repertorium wpisów do Ksiąg Poselskich Metryki Koronnej z lat 1507-1548.
en The polish-pomeranian relations in the reign of Sigismund I the Old. Repertory of inscriptions contained in Books of Deputies of the Crown Metrics in the years 1507-1548.
pl Instytucja świadka koronnego
en Institution of crown witness
pl Świadek koronny jako instytucja służąca do walki z przestępczością zorganizowaną w Polsce i we Włoszech na tle porównawczym
en Crown witness as the institution serving to the faith with the organized criminality in Poland compared to Italy
pl Świadek Koronny
en Crown Witness
pl Stanisław August a wojsko koronne w latach 1775-1788 w świetle dokumentów królewskiej Kancelarii Wojskowej.
en Stanislaw August and Polish Army 1775- 1788 according to the documents of royal Military Office
pl Instytucja świadka koronnego w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Problem etyczny. Analiza porównawcza
en Institution of key witness in Poland and the United States. Ethical problem. The comparative analysis.
pl Problematyka ochrony i pomocy udzielanej świadkom koronnym oraz innym uprawnionym osobom
en The issue of granting protection and assistance to the Crown witnesses and other entitled persons
pl Instytucja świadka koronnego w polskim procesie karnym
en King's witness in the polish criminal process
pl Instytucja świadka koronnego jako instrument walki z przestępczością zorganizowaną
en The key witness institution as an instrument to combat organized crime
pl Postępowanie w sprawie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego
en Proceedigns regarding the admissibility of testimony given by the Crown Witness
pl Instytucja świadka koronnego jako instrument walki z przestępczością zorganizowaną
en The institution of the crown witness as the way of the fight against the organised crime
pl Hetman Wielki Koronny Stefan Czarniecki-Próba biografii.
en An attempt biography by Stefan Czarniecki.
pl Instytucja świadka koronnego w polskim procesie karnym
en The role of state's evidence in polish procesie karnym
Showing page 1. Found 28325 sentences matching phrase "Trybunał Koronny".Found in 8.356 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.