Translations into English:

  • Crown Tribunal   

Example sentences with "Trybunał Koronny", translation memory

add example
pl Ustrój i organizacja Trybunału koronnego do 1726 r.
en Structure and Organisation of the Royal Tribune of 1726
pl Świadek koronny
en Crown witness
pl Świadek koronny w Polsce i we Włoszech
en Crown witness in Poland and in Italy
pl Świadek koronny w polskim procesie karnym
en Crown witness in the Polish criminal procedure
pl W Illinois wydano nakazy doprowadzenia świadków koronnych dla profesora Lu Chena
en Material witness warrants have been issued in illinois for Professor Lu Chen
pl Premiowanie osób podejmujących współpracę procesową z wymiarem sprawiedliwości - świadek koronny w Polsce a we Włoszech
en Rewarding of the Collaborators of Justice in the Criminal Proceeding: Crown Witnesses in Poland and Italy
pl Świadek koronny - prawo, a rzeczywistość
en Crown Witness: Law and Reality
pl Ewolucja i kierunki zmian w instytucji świadka koronnego na gruncie polskiego procesu karnego
en Evolution and development of polish version of crown witness
pl "Świadek koronny w polskim prawie karnym"
en Queen's evidence in Polish criminal law
pl Świadek koronny jako skuteczny środek walki z przestępczością zorganizowaną
en Crown witness as an effective measure against organized crime
pl Wcale mu się nie spieszy ujawniać jego koronnego argumentu.
en He is not eager to unveil his main argument.
pl Dragonia w wojsku koronnym od zaprowadzenia pierwszych oddziałów do 1717 roku
en Dragoons in polish army from establishment of first divisions until 1717.
pl Świadek koronny jako instrument walki z przestępczością zorganizowaną
en Crown Witness as an instrument to fight with organised crime
pl Instytucja świadka koronnego.
en The Institution of king's witness.
pl Stosunki polsko-pomorskie za panowania Zygmunta Starego. Repertorium wpisów do Ksiąg Poselskich Metryki Koronnej z lat 1507-1548.
en The polish-pomeranian relations in the reign of Sigismund I the Old. Repertory of inscriptions contained in Books of Deputies of the Crown Metrics in the years 1507-1548.
pl Instytucja świadka koronnego w polskim procesie karnym
en The role of state's evidence in polish procesie karnym
pl Agent ‧ był przekonany o istnieniu spisku, mającego na celu kradzież klejnotów koronnych
en Now, Agent One believed that there was a plot to steal the Crown Jewels
pl Świadek koronny jako instytucja służąca do walki z przestępczością zorganizowaną w Polsce i we Włoszech na tle porównawczym
en Crown witness as the institution serving to the faith with the organized criminality in Poland compared to Italy
pl Instytucja świadka koronnego w polskim procesie karnym
en The institution od the Crown in the Polish criminal
pl Korespondencja hetmanów koronnych i litewskich do Jana Klemensa Branickiego w latach 1735 - 1771
en Crown and Lithuanian Hetmans’ correspondence to Jan Klemens Branicki in 1735-1771.
pl Metryka Koronna w świetle literatury przedmiotu
en The Crown Metrica in light of literature
pl Próba analizy prawnoporównawczej instytucji świadka koronnego w Polsce i we Włoszech. Aspekty procesowe
en The comparative analysis of the crown witness institution in Poland and in Italy. The procedure aspects
pl Wywiad płytki Rzeczypospolitej organizowany przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego w latach 1632–1646
en The Polish-Lithuanian Commonwealth intelligence service created by great Crown hetman Stanislas Koniecpolski (1632–1646)
pl Wpływ kultury społeczeństwa na efektywnośc instytucji świadka koronnego w wybranych systemach prawnych
en The impact of culture on the efficiency of institution of King's evidence in selected legal systems
Showing page 1. Found 28325 sentences matching phrase "Trybunał Koronny".Found in 10.687 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.