Translations into English:

  • Start Microsoft Office OneNote   
     
    The button on the main Communicator window that starts the Microsoft Office OneNote program.

Example sentences with "Uruchom program Microsoft Office OneNote", translation memory

add example
pl Organ przyznający pomoc (Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions) uruchomi programy pomocy nastawione na zapewnienie rolnikom w sektorze hodowlanym doraźnej pomocy technicznej odnoszącej się- w zależności od programu indywidualnego- do następujących kwestii
en The National Inter-trade Office for Livestock and Livestock Products will introduce livestock sector aid programmes aimed at providing stock farmers with specific technical assistance centred, depending on the programme, around the following themes
pl Organ przyznający pomoc (Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions) uruchomi programy pomocy nastawione na zapewnienie rolnikom w sektorze hodowlanym doraźnej pomocy technicznej odnoszącej się- w zależności od programu indywidualnego- do następujących kwestii
en The Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions will set up aid programmes geared to providing farmers in the livestock sector with ad hoc technical assistance relating- depending on the individual programmes- to the following issues
pl Program Outlook‧VCal jest dostarczany jako skompresowany plik ZIP, który zawiera program SETUP. EXE. Wypakuj pliki używając swojego ulubionego narzędzia, takiego jak WinZip i uruchom plik SETUP. EXE, aby zainstalować program w swoim systemie Windows. Powinien być to ten sam komputer, na którym uruchamiasz zwykle & Microsoft; Outlook ‧reg;, ‧reg; lub ‧reg
en The Outlook‧VCal ‧ program is delivered as a compress ZIP file, which contains a SETUP. EXE application. Merely extract the files using your favorite utility, such as WinZip and run the SETUP. EXE program to install the program on your Windows computer. This should be the same computer where you normally run & Microsoft; Outlook ‧reg;, ‧reg; or ‧reg
pl Zastosowanie technologii portalowej oraz Microsoft Office SharePoint Server 2007 w przedsiębiorstwie
en Application of portal technology and Microsoft Office SharePoint Server 2007 within enterprise
pl wdrożenie Microsoft Office Sharepoint Server ‧ (MOSS), w tym jego konfiguracja, integracja z istniejącymi systemami, dostosowanie do preferencji użytkownika i programowanie
en Microsoft Office Sharepoint Server ‧ (MOSS) implementation, including configuration, integration with existing systems, customisation and programming
pl Microsoft Office SharePoint 2007 jako zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiający efektywność firmy
en Microsoft Office SharePoint 2007 as an integrated package of server applications which improves company`s efficiency
pl Portale korporacyjne w zarządzaniu wiedzą. Przykład Microsoft Office SharePoint Server 2007
en Corporate portals in knowledge management. The case of Microsoft Office SharePoint Server 2007
pl & kde; nie będzie działało na żadnej z wersji & Microsoft; & Windows; lub OS/‧ (jak na razie). Aby uruchomić & kde;, będziesz potrzebował systemu uniksowego. Odsyłamy do po więcej szczegółów
en & kde; does not run on any version of & Microsoft; & Windows; or OS/‧ (yet). To run & kde;, you need to have a & UNIX; system. Please refer to for more details
pl Zainteresowane jednostki samorządów terytorialnych (conseils régionaux et conseils généraux) będą mogły przyznawać pomoc w ramach tego programu zgodnie z zasadami ustanowionymi w ramach tego systemu pomocy przez Office de l'élevage (Instytut hodowli), z zastrzeżeniem przestrzegania dozwolonego pułapu
en Regional and local authorities (regional councils and general councils) wishing to do so will be able to grant aid under the same conditions as those adopted by the Office for Livestock in respect of this scheme, subject to compliance with the authorised limit rates
pl Pierwsze trzy umowy zostały zawarte w ramach programu MEDA ‧ i miały one na celu zapewnienie wyposażenia i oprzyrządowania dla służb stołówkowych i restauracyjnych należących do Office de la Formation professionnelle et de la Promotion du Travail (Urzędu Kształcenia Zawodowego i Promocji Zatrudnienia, zwanego dalej urzędem OFPPT) z siedzibą w Rabacie
en The purpose of the first three contracts, which were concluded as part of the MEDA ‧ programme, was the provision of equipment and accessories for the restauration and canteen services of the Office de la Formation professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) in Rabat
pl Protokół POP‧ (The Post Office Protocol) pozwala programowi pocztowemu użytkownika na dostęp do wiadomości e-mail znajdujących się na serwerze
en The Post Office Protocol (POP‧) allows a user 's workstation to access mail from a mailbox server
pl Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC) wprowadzi programy pomocy mające na celu zapewnienie producentom pomocy technicznej dostosowanej do ich potrzeb, które będą nakierowane na następujące działania
en The National Inter-trade Office for Major Crops will introduce aid programmes aimed at providing producers with technical assistance measures tailored to their needs; the programmes will centre on
pl O ‧ lata wyprzedzamy Microsoft, a błyskotliwy Drake zamknął program
en We were two years ahead of Microsoft when Drake, in his infinite wisdom, killed the programme
pl Obecnie & korganizer; ustala plan zdarzeń i zadań za pomocą e-maili jako środku transportu danych, używają standardowego protokołu IMIP dla planowania grupowego. IMIP jest standardem, więc jest używanym przez wiele innych klientów, na przykład & Microsoft; Outlook, Lotus Notes i Novell Evolution. Oznacza to, że możesz wymieniać zdarzenia z innymi osobami, używającymi jednego z tych programów. & korganizer; jest zintegrowany z & kmail-narzednik; w celu otrzymywania, przetwarzania i wysyłania zdarzeń, odpowiedzi na nie, aktualizacji, rezygnacji itd. Przykładowo, kiedy otrzymasz zaproszenie w & kmail-miejscownik; i zadecydujesz o jego akceptacji poprzez kliknięcie odnośnika akceptuję w treści e-maila, zdarzenie zostanie dodane do Twojego kalendarza i automatycznie jest wysyłana odpowiedź do organizatora
en Currently, & korganizer; schedules events and to-dos using email to transport the data, in a standards based scheme, the IMIP-protocol for group scheduling. Being a standard, IMIP is a used by many other clients too. For example & Microsoft; Outlook, Lotus Notes and Novell Evolution. This means that you can share events with other users using one of these clients. & korganizer; is integrated with & kmail; for receiving, processing, and sending events, event responses, updates, cancellations, & etc; For instance, when you get an invitation in & kmail;, and decide to accept it, by clicking the the accept link in the mail body, the event is added to your calendar, and a response to the event 's organizer is sent automatically
pl Zastosowanie komputerowych arkuszy kalkulacyjnych w analizie zbiorowości statystycznej Studium przypadku zastosowań programu Microsoft Excel
en Usage of spread sheets in the statistical population analysis Case study of Microsoft Excel usage
pl Możesz otworzyć element klikając na jego ikonie (tylko raz & ndash; domyślnie & kde; nie używa podwójnego kliknięcia). Katalogi zostaną otwarte w tym samym oknie, zaś pliki zostaną otworzone za pomocą odpowiedniego programu lub menedżer plików zapyta, jakiego programu użyć do otworzenia pliku. Na przykład, jeśli nie masz zainstalowanego programu obsługującego pliki & Microsoft; Word, menedżer plików zapyta, co zrobić z takim plikiem
en You can open any item by clicking (just once & ndash; & kde; does not use double-clicking in its default settings) on the icon for the file. Folders will be opened in the same window; files will either be opened in the appropriate program, or the file manager will ask you what program to use. For instance, if do not have a word-processor set up to open & Microsoft; Word documents, the file manager will ask you what to do
pl Jeśli chcesz ustawić nazwy folderów IMAP w swoim języku, możesz wybrać jeden z poniższych języków. Uwaga: jedynym powodem, żeby zmienić język nazw jest zgodność z programem Microsoft Outlook. Poza tym jest to zły pomysł, ponieważ uniemożliwia zmianę języka w przyszłości. Lepiej nie wybierać tej opcji, jeśli nie jest to konieczne
en If you want to set the folder names of the IMAP storage to your local language, you can choose between these available languages. Please note, that the only reason to do so is for compatibility with Microsoft Outlook. It is considered a bad idea to set this, since it makes changing languages impossible. So do not set this unless you have to
pl & kde; zawiera wiele programów, często o nazwach zaczynających się od litery " K ". Nazwy zazwyczaj objaśniają przeznaczenie programu, jednak nadal czasem trudne jest znalezienie odpowiednich pakietów. Osoby zmieniające system z Microsoft Windows lub Apple Macintosh mogą mieć problem ze znalezieniem programu do wykonania określonego zadania. Poniższa tabela przedstawia programy z & kmenu; i ich odpowiedniki z Windows/Mac-a
en & kde; has many applications, often prefixed with (or containing) the letter k. The names are generally self-explanatory, but it can still be difficult sometimes to find the appropriate packages. Migrates from operating systems such as Microsoft Windows or Apple Macintosh might have some difficulty in locating an application for a particular job. Below is a table with an expansion on the & kmenu; and the respective Win/Mac equivalent
pl Tak, ale najpierw musisz wyeksportować te dane z programu Outlook do formatu vCalendar. Potem musisz je skopiować do swojego katalogu domowego, kliknąć Plik Otwórz, przejść do wybranego pliku i go otworzyć. Aby uzyskać więcej informacji o importowaniu danych z & Microsoft; Outlook zajrzyj do
en Yes you can, but you must first tell Outlook to export its data to vCalendar format. Then you must copy this data to your home folder, click File Open, navigate to the file and double-click it. For more information on importing data from & Microsoft; Outlook, please check
pl Na pisemny wniosek Państw Członkowskich Eurostat może dostarczyć Państwom Członkowskim elektroniczne kwestionariusze z wykorzystaniem programu Microsoft Excel
en Upon written request Eurostat can provide Member States with electronic questionnaires using Microsoft Excel
pl Zaproszenia są wysyłane w formie załączników. Poprzez włączenie tej opcji, pozwalasz, aby zaproszenia wysyłane były w treści wiadomości, co jest konieczne w przypadku wysyłania zaproszeń i odpowiedzi do programu Microsoft Outlook(tm
en Invitations use to be send as attachments to a mail. By enabling this option, you let the invitation mails to be sent in the text of the mail, which is necessary to send invitations and replies to Microsoft Outlook(tm
pl Jeśli używałeś programu WinZip w & Microsoft; & Windows;, będziesz zapewne zadowolony słysząc, że & kde; może także zaglądać do archiwów tar. & kde; traktuje takie archiwa tak, jak normalne katalogi. Możesz je przeglądać, otwierać pliki, & etc;. Ogólnie mówiąc, dostęp do plików w Internecie i w archiwach powinien wyglądać zupełnie tak, jak dostęp do plików, znajdujących się na Twoim twardym dysku, pomijając opóźnienia, spowodowane transmisją danych przez sieć i wypakowywaniem plików z archiwów
en If you are used to the WinZip utility on & Microsoft; & Windows;, then you will be happy to hear that & kde; can look into tar archives, too. It treats such archives just like a normal folder, and you can browse into the archive, open files, & etc; In general, accessing files on the Internet and in archives should look and feel just like accessing files on your local disk, except for delays imposed by the network and extracting the archive
pl Monitor stanu Samby i NFS jest nakładką na programy smbstatus oraz showmount. Smbstatus zwraca bieżące połączenia i jest częścią pakietu Samba, w którym zaimplementowano protokół SMB (Session Message Block), nazywany również NetBIOS lub LanManager. Protokół ten umożliwia współdzielenie drukarek oraz dysków z komputerami pracującymi pod kontrolą systemów Microsoft Windows
en The Samba and NFS Status Monitor is a front end to the programs smbstatus and showmount. Smbstatus reports on current Samba connections, and is part of the suite of Samba tools, which implements the SMB (Session Message Block) protocol, also called the NetBIOS or LanManager protocol. This protocol can be used to provide printer sharing or drive sharing services on a network including machines running the various flavors of Microsoft Windows
pl Czy mogę importować dane z programu & Microsoft; Outlook?
en Can I import data from & Microsoft; Outlook?
pl Spółka Microsoft przedłożyła także dwa projekty umów, jakie zamierzała zaproponować w ramach programu dotyczącego protokołów dla serwerów grup roboczych (umowy WSPP z ‧ r
en It also submitted two draft agreements that it intended to offer as part of a Work Group Server Protocol Program (the ‧ WSPP agreements
Showing page 1. Found 105041 sentences matching phrase "Uruchom program Microsoft Office OneNote".Found in 16.193 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.