Translations into English:

  • German Shorthaired Pointer   

Did you mean: wyżeł niemiecki krótkowłosy

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

wyżeł niemiecki krótkowłosy
German short-haired pointer

Example sentences with "Wyżeł niemiecki krótkowłosy", translation memory

add example
pl Wyżły, nie zostawajcie w tyle!
en Those with hound dogs, don' t fall behind!
pl Wyżły, nie zostawać z tyłu!
en People in charge, don' t fall behind
pl Wyżły przodem!
en Those with hounds, go!
pl Masz kota, krótkowłosy Pers... dwuletni, trzecie z siedmiu żyć
en You have a cat, short-haired Persian... two years old, third in a litter of seven
pl Jest krótkowłosy
en He is a bit hairless too
pl Polski i niemiecki stereotyp w oczach studentów
en The German and Polish stereotype in the eyes of students
pl Język postępowania: niemiecki
en Language of the case: German
pl Wymień niemieckie cnoty
en Name us a German virtue
pl Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o niemieckie prawa przewozowe oraz o wyznaczenie jako przewoźników lotniczych uprawnionych do wykonywania praw przewozowych w stosunku do krajów trzecich są: przewoźnicy lotniczy posiadający główną siedzibę na obszarze obowiązywania wspólnotowego prawa lotniczego (wspólnotowi przewoźnicy lotniczy), posiadający licencję wydaną na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz.U. L ‧ z ‧ października ‧, s. ‧), pod warunkiem, że
en The following are entitled to apply for German traffic rights and for designation vis-à-vis a third country: air carriers the head office of which is in the area of application of European Community aviation law (Community air carriers) and which have an operating licence granted pursuant to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ September ‧ on common rules for the operation of air services in the Community (OJ L ‧ of ‧ October ‧, p. ‧), provided they
pl Sporządzono w Schengen, dnia dziewiętnastego czerwca roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego w jednym oryginale w języku francuskim, niderlandzkim i niemieckim, przy czym każdy z trzech tekstów jest jednakowo autentyczny, oryginały składa się w archiwach Rządu Wielkiego Księstwa Luksemburga, który przekazuje uwierzytelniony odpis każdej z Umawiających się Stron
en Done at Schengen, this nineteenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety, in a single original in the Dutch, French and German languages, all three texts being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, which shall transmit a certified copy to each of the Contracting Parties
pl ubolewa, że Murat Kurnaz był dwukrotnie przesłuchiwany, w latach ‧ i ‧, przez urzędników niemieckich w Guantánamo, gdzie był przetrzymywany bez postawienia oficjalnych zarzutów i bez procesu oraz bez udzielenia mu pomocy prawnej; ubolewa, że urzędnicy niemieccy odmówili mu wszelkiej pomocy i byli jedynie zainteresowani przesłuchaniem go
en Regrets the fact that Murat Kurnaz was interrogated twice, in ‧ and in ‧, by German officials at Guantanamo, where he was detained subject to neither a formal charge nor a trial and without judicial assistance; regrets the fact that German officials denied him any assistance and were interested only in questioning him
pl Omawiane decyzje są jednak szczególnie niekorzystne dla niemieckiego modelu emerytur zakładowych.
en However, the decisions in question are not favourable for the German occupational pension model in particular.
pl Zagrożenie związane z pierwotnym wnioskiem polega na tym, że w sytuacji gdy jedna strona składałaby wniosek o rozwód, w wielu przypadkach szwedzkie sądy mogłyby być zmuszone do wydawania wyroków według prawa maltańskiego, irlandzkiego, niemieckiego lub irańskiego.
en The danger associated with the original proposal is that it would mean that in a number of cases Swedish courts could be forced to pass a judgment according to Maltese, Irish, German or Iranian law when one party files for divorce.
pl Na początku tego procesu wyraziłam się, że Europa powiedziała swoje za prezydencji niemieckiej, a teraz musi zrobić swoje podejmując trudne decyzje w sprawie przedmiotowego prawodawstwa i reszty pakietu.
en At the beginning of this process I said that Europe had talked the talk under the German presidency, and now we had to walk the walk by taking these tough decisions on this legislation and the rest of the package.
pl Koncentracja polega na połączeniu NewCo z pięcioma niemieckimi zakładami wklęsłodruku kontrolowanymi przez Arvato, G+J i Springera oraz należącym do Arvato zakładem wklęsłodruku, który ma zostać uruchomiony w Wielkiej Brytanii
en The concentration consists in the contribution to NewCo of Arvato’s, G+J’s and Springer’s five German rotogravure facilities and of Arvato’s planned rotogravure printing facility in the UK
pl Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny
en Only the German text is authentic
pl Swinio niemiecka
en You German swine
pl W związku z pojawieniem się wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H‧N‧ na terenie niemieckiego kraju związkowego Bawaria, decyzja ‧/‧/WE została zmieniona decyzją ‧/‧/WE, tak aby informacje dotyczące tego państwa członkowskiego zostały zmienione w załączniku do decyzji ‧/‧/WE
en Following an outbreak of highly pathogenic avian influenza of H‧N‧ subtype in the Land Bavaria in Germany, Decision ‧/‧/EC was amended by Decision ‧/‧/EC, in order to amend the Annex to Decision ‧/‧/EC, as regards the entries for that Member State
pl tumult toruński 1724 roku w historiografii polskiej i niemieckiej xix wieku
en The tumult in Toruń 1724 in polish and german historiography of the 19th century
pl Tekst Konwencji z ‧ roku sporządzony w języku szwedzkim załącza się do niniejszej Umowy i jest autentyczny na takich samych zasadach jak teksty Konwencji z ‧ roku sporządzone w językach niderlandzkim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim i hiszpańskim. Na dowód powyższego niżej podpisani, należycie upoważnieni do tego celu, podpisali niniejszą Umowę
en The text of the ‧ Convention drawn up in the Swedish language is annexed to this Agreement and shall be authentic under the same conditions as the texts of the ‧ Convention drawn up in the Dutch, French, German, Greek, Italian, Portuguese and Spanish languages.In witness whereof, the undersigned, duly authorised to this effect, have signed this Agreement
pl Nazwy potraw jako problem tłumaczeniowy na przykładzie "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza i jego niemieckiego tłumaczenia autorstwa Waltera Tiela
en Dish names as a translation problem based on "Ferdydurke" by Witold Gombrowicz and his German translation by Walter Teil
pl Ponadto trzeba było wziąć pod uwagę popyt na gotówkę w krajach spoza strefy euro, co dotyczyło zwłaszcza marek niemieckich, szeroko wykorzystywanych poza granicami Niemiec, przede wszystkim w Europie Środkowo-Wschodniej
en Finally, the demand from countries outside the euro area had to be taken into account. In particular, Deutsche Mark banknotes were used extensively outside Germany, especially in central and eastern Europe
pl Problem granicy zachodniej w stosunkach polsko – niemieckich w latach 1945 - 1990
en West boarder issue in Polish – German relations in 1945 - 1990
Showing page 1. Found 6929 sentences matching phrase "Wyżeł niemiecki krótkowłosy".Found in 1.575 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.