Translations into English:

  • German Shorthaired Pointer   

Example sentences with "Wyżeł niemiecki krótkowłosy", translation memory

add example
pl Wyżły, nie zostawajcie w tyle!
en Those with hound dogs, don' t fall behind!
pl Wyżły przodem!
en Those with hounds, go!
pl Wyżły, nie zostawać z tyłu!
en People in charge, don' t fall behind
pl Jest krótkowłosy
en He is a bit hairless too
pl Masz kota, krótkowłosy Pers... dwuletni, trzecie z siedmiu żyć
en You have a cat, short-haired Persian... two years old, third in a litter of seven
pl W opinii władz niemieckich prawodawca może – w ramach przysługującej mu swobody legislacyjnej – dokonać rozróżnienia pomiędzy spółkami kapitału podwyższonego ryzyka a innymi spółkami inwestycyjnymi, ponieważ istnieją obiektywne różnice pomiędzy spółką kapitału podwyższonego ryzyka a innymi spółkami inwestycyjnymi
en Germany argued that making a distinction between VCCs and other investment companies lies within the legislator’s room for manoeuvre (Gestaltungsspielraum) as there are objective differences between VCCs and other investment companies
pl Decyzją Komisji ‧/‧/UE rozliczono za rok budżetowy ‧ rachunki wszystkich agencji płatniczych z wyjątkiem niemieckich agencji płatniczych Baden-Württemberg, Hessen, IBH oraz Helaba, włoskich agencji płatniczych AGEA i ARBEA, oraz rumuńskiej agencji płatniczej PIAA
en Commission Decision ‧/‧/EU cleared, for the ‧ financial year, the accounts of all the paying agencies except for the German paying agencies Baden-Württemberg, Hessen, IBH and Helaba, the Italian paying agencies AGEA and ARBEA, and the Romanian paying agency PIAA
pl Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Dziś rano przeczytałam w niemieckiej gazecie codziennej poruszający apel dotyczący przyszłości Unii Europejskiej autorstwa trójki posłów.
en on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Madam President, ladies and gentlemen, this morning I read a moving appeal for the future of the European Union by three of my fellow Members in a German daily newspaper.
pl Tłumaczenie symultaniczne w Parlamencie Europejskim. Próba analizy tłumaczeń z języka polskiego na język angielski i niemiecki.
en Simultaneous interpreting in the European Parliament. An attempt at analysis of interpreters' performances from Polish into English and German.
pl Uzasadnienie udzielanej pomocy przedstawione przez władze niemieckie, niderlandzkie i belgijskie
en Justification for the aid put forward by the German, Dutch and Belgian authorities
pl Czemu więc musi być po niemiecku?
en Then why especially does it have to be in German?
pl Trudno, będę dalej próbować. Być może w końcu nawet niemiecki przekład się sprawdzi i wzajemnie się zrozumiemy.
en Never mind, I will keep on trying and perhaps eventually even the German translation will get it right and we will understand one another.
pl W przedmiotowej sprawie istnieją ponadto wspólnotowe przepisy koordynujące i harmonizujące, które zapewniają, aby powołany przez rząd niemiecki interes ogólny był w innych Państwach Członkowskich chroniony według tych samych standardów
en In the present case Community coordination measures and harmonisation provisions also exist, which ensure that the interest which the Federal Government is putting forward is also pursued according to the same standards in other Member States
pl Język postępowania: niemiecki
en Language of the case: German
pl Tak więc obszerna ocena skutków wszystkich nowych projektów będzie kluczowym elementem niemieckiego planu działania
en Thereby, comprehensive impact assessments for all new projects will be a key element of the German action plan
pl Tekst Konwencji z ‧ roku sporządzony w języku szwedzkim załącza się do niniejszej Umowy i jest autentyczny na takich samych zasadach jak teksty Konwencji z ‧ roku sporządzone w językach niderlandzkim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim i hiszpańskim. Na dowód powyższego niżej podpisani, należycie upoważnieni do tego celu, podpisali niniejszą Umowę
en The text of the ‧ Convention drawn up in the Swedish language is annexed to this Agreement and shall be authentic under the same conditions as the texts of the ‧ Convention drawn up in the Dutch, French, German, Greek, Italian, Portuguese and Spanish languages.In witness whereof, the undersigned, duly authorised to this effect, have signed this Agreement
pl Język skargi: niemiecki
en Language in which the application was lodged: German
pl Przed domem Anny Schmidt Amerykanin się wtrącił i po niemiecku zażądał wyjaśnienia, co to wszystko znaczy. Francuz oparł się o maskę wozu i zapalił śmierdzącego Caporala.
en Outside Anna Schmidt’s block the American took a hand in the game and demanded in German what it was all about. The Frenchman leaned against the bonnet and lit a stinking Caporal.
pl Władze niemieckie twierdzą, że Sovello wystawione było na znaczne ryzyko handlowe, ponieważ musiało najpierw udowodnić, że w oparciu o technologię String-Ribbon istnieje możliwość wytwarzania produktów o potencjale rynkowym
en Germany further argues that Sovello was confronted to a substantial commercial risk, as it was still to demonstrate that the String-Ribbon technology could lead to industrially marketable products
pl Niniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach, w językach: angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym teksty we wszystkich językach są jednakowo autentyczne
en This Agreement is drafted in duplicate in the following languages: Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish, the texts in each language being equally authentic
pl Byłam również dumna z działalności niemieckiego ministra środowiska.
en I was even proud of the German Environment Minister.
pl My, Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, wprowadziliśmy radykalne zmiany do projektu opracowanego przez niemieckiego, konserwatywnego sprawozdawcę z Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), przez wielu uważanego za żałośnie nieadekwatnego. Udało nam się uzyskać większość w Parlamencie Europejskim, jeśli chodzi o sprawiedliwszy podział płatności rolniczych.
en We, the Group of the Progressive Alliance of Socialist and Democrats in the European Parliament, introduced radical changes to the draft produced by the German conservative rapporteur of the Group of the European People's Party (Christian Democrats), regarded by many as woefully inadequate, and we succeeded in obtaining a majority in the European Parliament on the objective of a fairer allocation of agricultural payments.
pl Nr paszportu: a) nr niemieckiego międzynarodowego dokumentu podróży ‧, utracił ważność; b) nr niemieckiego międzynarodowego dokumentu podróży ‧, ważny do dnia ‧ kwietnia ‧ r
en Passport No: (a) German International travel document No ‧, expired; (b) German International travel document No ‧, valid until
Showing page 1. Found 6929 sentences matching phrase "Wyżeł niemiecki krótkowłosy".Found in 1.415 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.