Translations into English:

  • German Shorthaired Pointer   

Example sentences with "Wyżeł niemiecki krótkowłosy", translation memory

add example
pl Wyżły, nie zostawajcie w tyle!
en Those with hound dogs, don' t fall behind!
pl Wyżły przodem!
en Those with hounds, go!
pl Wyżły, nie zostawać z tyłu!
en People in charge, don' t fall behind
pl Jest krótkowłosy
en He is a bit hairless too
pl Masz kota, krótkowłosy Pers... dwuletni, trzecie z siedmiu żyć
en You have a cat, short-haired Persian... two years old, third in a litter of seven
pl Niniejszy Protokół, sporządzony w jednym oryginalnym egzemplarzu w językach: angielskim, duńskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim i włoskim przy czym wszystkie ‧ tekstów jest jednakowo autentycznych, zostanie złożony w archiwach Sekretariatu Generalnego Rady Wspólnot Europejskich
en This Protocol, drawn up in a single original in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese and Spanish languages, all ‧ texts being equally authentic, shall be deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Communities
pl Udziału Q-Cells na podstawie niemieckiego prawa spółek
en Participation of Q-Cells based on German company law
pl Rozwijanie sprawności pisania w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego za pomocą wiki.
en The development of writing in German as a foreign language through work in wikis.
pl Dzisiaj Wasilij Zajcew zastrzelił swojego ‧- go niemieckiego oficera
en Today, Vassili Zaitsev shot his ‧rd German officer
pl Nr paszportu: niemiecki dokument podróży (Reiseausweise) A
en Passport No: German travel document (Reiseausweise) A
pl Aukcje internetowe w prawie polskim i niemieckim - wybrane zagadnienia prawne
en Internet auctions in Polish and German Law - selected legal issues
pl W przypadku środków dotyczących obszarów obrotu kapitałowego i transakcji płatniczych lub obrotu aktywami zagranicznymi lub złotem, niezbędne jest porozumienie z Niemieckim Bankiem Federalnym
en In case of measures related to trade in capital assets, payment transactions or trade in foreign valuables and gold, agreement with the German Federal Bank shall be made
pl Artykuł ‧ ust. ‧ tego rozporządzenia przewiduje karę za nieprzestrzeganie zobowiązań podporządkowanych, a załącznik ‧ do tego rozporządzenia wskazuje substancje wskaźnikowe do użycia w formule B. Błędy literowe oraz błędy w tłumaczeniach zidentyfikowano podczas sprawdzania niemieckiej wersji tych przepisów
en Article ‧) of that Regulation provides for a penalty for failure to comply with a subordinate obligation and Annex ‧ thereto indicates the tracers to be used for Formula B. Typing and translation errors were found during a check of the German version of those provisions
pl Język postępowania: niemiecki
en Language of the case: German
pl (DE) Pani Przewodnicząca, Panie Premierze Orbán! W artykule, który ukazał się wczoraj w dużej gazecie niemieckiej, wskazał Pan jako jeden ze swoich wzorów hrabiego Otto Lambsdorffa.
en (DE) Madam President, Mr Orbán, in an article which appeared yesterday in a major German newspaper, you cited Otto Graf Lambsdorff as one of your role models.
pl Wnioski należy składać w jednym z oficjalnych języków Wspólnoty Europejskiej wraz z tłumaczeniem na język angielski, francuski lub niemiecki w stosownych przypadkach
en Proposals must be submitted in one of the official languages of the European Community together with a translation in English, French or German, where appropriate
pl W grudniu ‧ r. i styczniu ‧ r. niemieckie przedsiębiorstwo Bayer poinformowało Komisję o istnieniu karteli dla BR i ESBR, wyrażając chęć współpracy z Komisją zgodnie z obwieszczeniem w sprawie łagodzenia sankcji z ‧ r
en In December ‧ and January ‧, the German company Bayer informed the Commission of the existence of cartels for BR and ESBR and expressed the wish to cooperate with the Commission under the ‧ Leniency Notice
pl Niemieckie władze wyjaśniają ponadto, że bez tego zwolnienia BAKred nie zaakceptowałby ‧ mld DEM (‧,‧ mld EUR) jako kapitału podstawowego Wfa
en The German authorities also state that, without the waiver, BAKred would not have accepted DEM ‧ million (EUR ‧ million) as original own funds of Wfa
pl Jedynie teksty w języku bułgarskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne
en Only the Bulgarian, Czech, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish texts are authentic
pl Artykuł ‧ ust. ‧ lit. b) konwencji z dnia ‧ kwietnia ‧ r. o zabezpieczeniu społecznym (utrzymanie w mocy konwencji zawartej między byłą Niemiecką Republiką Demokratyczną a Rumunią w odniesieniu do osób, które już otrzymywały emeryturę lub rentę przed ‧ r
en Article ‧(b) of the Convention on social security of ‧ April ‧ (maintenance of the Convention concluded between the former German Democratic Republic and Romania for persons who already received a pension before
pl Wpływy niemieckie w kulturze Górnego Śląska
en The German influence upon the culture of Upper Silesia
pl Uprawnienia nabywcy przedsiębiorstwa w prawie polskim i niemieckim ze szczególnych uwzględnieniem rękojmi przy sprzedaży i zakazu konkurencji
en Remedies of the purchaser of the company with particular emphasis on warranty and anti competition
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ otworzyło stały przetarg na wywóz ‧ ton żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ opens a standing invitation to tender for the export of ‧ tonnes of rye held by the German intervention agency
Showing page 1. Found 6929 sentences matching phrase "Wyżeł niemiecki krótkowłosy".Found in 1.525 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.