Translations into English:

  • German Shorthaired Pointer   

Example sentences with "Wyżeł niemiecki krótkowłosy", translation memory

add example
Wyżły przodem!Those with hounds, go!
Wyżły, nie zostawajcie w tyle!Those with hound dogs, don' t fall behind!
Wyżły, nie zostawać z tyłu!People in charge, don' t fall behind
Jest krótkowłosyHe is a bit hairless too
Masz kota, krótkowłosy Pers... dwuletni, trzecie z siedmiu żyćYou have a cat, short-haired Persian... two years old, third in a litter of seven
Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji zawartej w piśmie Komisji z dnia ‧ października ‧ r. dotyczącej odzyskania pomocy państwa przyznanej Space Park Development GmbH & Co. KG przez władze niemieckieApplication for annulment of the decision contained in a letter from the Commission of ‧ October ‧ concerning the recovery of State aid granted by the German authorities to Space Park Development GmbH & Co. KG
Język skargi: niemieckiLanguage in which the application was lodged: German
Mniejszość niemiecka na terytorium Polski w latach 1918-1939.German minority on Polish territory in years 1918-1939.
Sporządzono w Luksemburgu dnia ‧ października ‧ r. w dwóch egzemplarzach, w językach duńskim, holenderskim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim i szwedzkim, przy czym każdy z tych teksów jest jednakowo autentycznyDone at Luxembourg on the thirteenth day of October in the year two thousand and three in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, and Swedish languages, each of these texts being equally authentic
W naszm teatrze nadal istnieją rzeczy, które nie mają nic wspólnego z niemiecką kulturąTo the r enewal of German cultur e.Long live the actors
Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w procesie budowania relacji oraz wzajemnego postrzegania się narodów po 1989 rokuOrganization of Polish- German Youth Cooperation in process of building relations and perceiving each other by nations after 1989
Nr paszportu: a) nr niemieckiego międzynarodowego dokumentu podróży ‧, utracił ważność; b) nr niemieckiego międzynarodowego dokumentu podróży ‧, ważny do ‧.‧.‧ rPassport No: (a) German International travel document No ‧, expired; (b) German International travel document No ‧, valid until
Trybunał orzekł, że liczy się minimalne wynagrodzenie w kraju pochodzenia, innymi słowy polski pracownik musi pracować w takim samym miejscu pracy, jak pracownik niemiecki, w zamian za 46% wynagrodzenia, jakie otrzymuje pracownik niemiecki.It said that it is the minimum wage in the country of origin which counts, in other words a Polish worker must work in the same workplace as a German worker for 46% of the pay the German worker works for.
Pierwsze z nich dotarło do mnie wiosną bieżącego roku za pośrednictwem listu niemieckiego federalnego ministra żywności, rolnictwa i ochrony konsumentów.The first was via a letter sent to me by Germany's Federal Minister for Food, Agriculture and Consumer Protection in the spring of this year.
Władze niemieckie twierdzą, że BVK – pomimo swojej krytyki pod adresem MoRaKG – potwierdza, iż MoRaKG nie stanowi odstępstwa od obowiązującego stanu prawnego w przedmiocie rozróżnienia działalności w zakresie zarządzania aktywami od działalności gospodarczejGermany notes that despite its criticism of the MoRaKG, BVK confirms that the MoRaKG does not deviate from the law as regards the distinction between trading and asset management activities
Język postępowania: niemieckiLanguage of the case: German
Niniejszy protokół, sporządzony w jednym egzemplarzu w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i norweskim, przy czym każda z tych wersji językowych jest na równi autentyczna, zostaje złożony w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej, który przekaże każdej ze stron niniejszej umowy jej uwierzytelniony odpisThis Protocol, drawn up in a single original in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish and Norwegian languages, the text in each of these languages being equally authentic, shall be deposited with the General Secretariat of the Council of the European Union, which will remit a certified copy to each of the Parties
Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym C ‧ A z dnia ‧ września ‧ r. wyłącznie w językach angielskim, francuskim i niemieckimThe competition notice is published in Official Journal C ‧ A of ‧.‧.‧ in English, French and German only
Niniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku duńskim, niderlandzkim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim, szwedzkim oraz khmerskim, każdy z tych tekstów jest jednakowo autentycznyThis Agreement shall be drawn up in two copies in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish and Khmer languages, each text being equally authentic
Władze niemieckie zwracają również na koniec uwagę, że system opłat za przejazd nie narusza postanowień Traktatu, mianowicie jego art. ‧, ‧, ‧ iFinally, the German authorities also note that the toll system does not violate any Treaty provision such as Articles ‧, ‧, ‧ and
Nazwy potraw jako problem tłumaczeniowy na przykładzie "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza i jego niemieckiego tłumaczenia autorstwa Waltera TielaDish names as a translation problem based on "Ferdydurke" by Witold Gombrowicz and his German translation by Walter Teil
Władze niemieckie nie przedstawiły tego rodzaju dowodówSuch evidence has not been submitted by Germany
Na mocy niemieckich przepisów organy ochrony danych uznały również, że umożliwianie pracownikom korzystania z prywatnego konta poczty elektronicznej w danym przedsiębiorstwie może spowodować, że przedsiębiorstwo to zostanie uznane za operatora publicznych usług telekomunikacyjnych, a zatem wejdzie w zakres przepisów dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznejAlso, under German law, data protection authorities have found that allowing private email usage within a company can cause the company to be deemed as an operator of public telecommunications services, and thus to fall under the ePrivacy Directive's provisions
Showing page 1. Found 6929 sentences matching phrase "Wyżeł niemiecki krótkowłosy".Found in 3.235 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.