Translations into English:

  • Allow   
     
    A permission setting that permits a person or domain to add the user to contact lists, see the user's status, or send instant messages to the user.

Similar phrases in dictionary Polish English. (5)

fraza zezwalająca
Allow phrase
zezwalać
consent; release; permit; admit; let; allow; condone; tolerable
zezwalać na wykonanie
authorise enforcement
zezwalanie na ruch pociągów
authorising the movement of trains

Example sentences with "Zezwalaj", translation memory

add example
pl Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie drugiej fazy ‧-letniego programu pracy określonego w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str. ‧) nie zezwala się na wykorzystywanie chemikaliów do tego rodzaju zastosowań
en In accordance with Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ on the second phase of the ‧-year work programme referred to in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market, and amending Regulation (EC) No ‧/‧ (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧) the chemical is not allowed for any such uses
pl Rząd Ludowo-Rewolucyjnej Republiki Gwinei zezwala statkom wspólnotowym na prowadzenie połowów w strefie połowowej Gwinei, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, w szczególności zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym załączniku I
en The Government of the Revolutionary People
pl Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz na ich terytorium żywych ryb pochodzących z akwakultury, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub do dalszego przetworzenia poprzedzającego spożycie przez ludzi, tylko w przypadku gdy
en Member States shall authorise the importation into their territory live fish of aquaculture origin intended for immediate human consumption or for further processing before human consumption, only if
pl Państwom Członkowskim wdrażającym takie reformy zezwala się na odstępstwo od ścieżki dostosowania do ich średniookresowego celu budżetowego lub od samego celu, przy czym odstępstwo to odpowiada kosztowi netto reformy dla filaru publicznego, pod warunkiem że jest ono tymczasowe i że zachowany został odpowiedni margines zabezpieczający przestrzeganie wartości referencyjnej dla deficytu
en Member States implementing such reforms shall be allowed to deviate from the adjustment path to their medium-term budgetary objective or from the objective itself, with the deviation reflecting the net cost of the reform to the publicly managed pillar, under the condition that the deviation remains temporary and that an appropriate safety margin with respect to the deficit reference value is preserved
pl Po włączeniu pacjenta do badania lekarzom zezwalano na zmianę schematu leczenia NRTIs
en Physicians were allowed to change their patient s NRTI regimen upon entry into the study
pl Stosownie, art. ‧ ust. ‧ nie powinien automatycznie wymagać powrotnego wywozu towarów uprawnionych do zwrotu lub umorzenia na mocy art. ‧ ust. ‧, i powinien zezwalać na zniszczenie towarów lub objęcie ich procedurą tranzytu zewnętrznego, lub procedurą składu celnego, lub w wolnym obszarze, lub wolnym składzie, zamiast powrotnego wywozu
en Accordingly, Article ‧) should not automatically require the re-export of goods entitled to repayment or remission under Article ‧) and should permit the goods to be destroyed or to be placed under the Community external transit procedure or the customs warehousing procedure or in a free zone or free warehouse, instead of being re-exported
pl Organy celne zezwalają, aby przeniesienie produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym przez posiadacza pozwolenia na posiadacza drugiego pozwolenia zostało dokonane na podstawie wpisu do ewidencji uszlachetniania czynnego pierwszego posiadacza i zgodnie z procedurą opisaną w załączniku
en The customs authorities shall permit compensating products or goods in the unaltered state to be transferred from the holder of one authorization to the holder of another authorization, provided the transfer is recorded in the inward processing records of the first holder in accordance with the procedure described in Annex
pl W tych okolicznościach nie jest już ekonomicznie uzasadnione dalsze zezwalanie na dopełnianie formalności za pomocą pisemnych zgłoszeń tranzytowych, których wykorzystanie oznacza, że właściwe władze zobowiązane są do ręcznego wprowadzania danych zawartych w takiej deklaracji do systemu skomputeryzowanego
en Under these circumstances it is no longer economically justified to permit formalities to be carried out on the basis of a transit declaration made in writing, the use of which implies that the competent authorities are obliged to enter manually the declaration data into the computerised system
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ marca ‧ r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON‧xNK‧ (MON-ØØ‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C
en Commission Decision of ‧ March ‧ authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified maize MON‧xNK‧ (MON-ØØ‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧) pursuant to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council (notified under document C
pl goszczący KBC oznacza KBC, który zezwala obcemu KBC na uczestnictwo w swoim systemie RTGS na podstawie przepisów art. ‧ ust
en host NCB shall mean the NCB that permits a remote NCB to participate in its RTGS system in accordance with Article
pl Rumunii zezwala się na niestosowanie przepisów artykułu ‧ dyrektywy ‧/‧/WE do dnia ‧ grudnia ‧ roku
en Romania shall be authorised not to apply the provisions of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC until ‧ December
pl Aby umożliwić państwom członkowskim kontrolę ilości materiału, który jest wprowadzany na ich terytorium w celu usunięcia, właściwy organ powinien zezwalać na przyjęcie takiego materiału na swoje terytorium
en In order to ensure that Member States may control the quantity of material which is introduced for disposal into their territory, the competent authority should authorise the receipt of such material to its territory
pl W państwach trzecich zakazujących szyfrowania danych, które mają być przekazane drogą elektroniczną przez organy reprezentującego państwa członkowskiego organom reprezentowanego(-ych) państwa (państw) członkowskiego(-ich) lub przez usługodawcę zewnętrznego lub konsula honorowego organom danego(-ych) państwa (państw) członkowskiego(-ich), reprezentowane państwo(-a) członkowskie lub dane państwo(-a) członkowskie nie zezwala(-ją) reprezentującemu państwu członkowskiemu, usługodawcy zewnętrznemu ani konsulowi honorowemu na przekazywanie danych drogą elektroniczną
en In third countries which prohibit encryption of data to be electronically transferred from the authorities of the representing Member State to the authorities of the represented Member State(s) or from the external service provider or from the honorary consul to the authorities of the Member State(s) concerned, the represented Members State(s) or the Member State(s) concerned shall not allow the representing Member State or the external service provider or the honorary consul to transfer data electronically
pl Artykuł ‧ ust. ‧ ppkt (i) zezwala na odstępstwo od art. ‧ ust. ‧ w przypadku, gdy bromek jest przywieziony w celu jego zniszczenia lub jako substrat
en Article ‧(i) allows a derogation from Article ‧ if methyl bromide is imported for destruction or if it is imported for feedstock use
pl Jak możemy twierdzić, że robimy wszystko, co w naszej mocy, by zapobiegać paleniu, jeśli w UE wciąż subsydiujemy uprawianie tytoniu, nadal zezwalamy na nieopodatkowaną sprzedaż papierosów na pokładach samolotów i statków podróżujących do i z UE, nadal nakładamy na tytoń relatywnie niski podatek, biorąc pod uwagę ogromne koszty zdrowotne ponoszone przez palaczy, wciąż dopuszczamy do emitowania telewizyjnych reklam promujących w sposób pośredni wyroby tytoniowe i wciąż mamy przepisy prawa dotyczące palenia, które w niewielkim stopniu zostały w UE wdrożone w pełnym zakresie?
en How can we claim to be doing everything we can to prevent people from smoking when we still subsidise tobacco-growing in the EU, we still allow tax-free cigarette sales on planes and ships travelling to and from the EU, we still have a relatively low tax on tobacco considering the enormous health cost of cigarette smokers, we still have indirect tobacco ads on our TV screens, and we still have laws relating to smoking which have hardly been fully implemented in the EU?
pl zezwalająca na wprowadzenie na rynek chleba żytniego z dodatkiem fitosteroli/fitostanoli jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady
en authorising the placing on the market of rye bread with added phytosterols/phytostanols as novel foods or novel food ingredients under Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council
pl W drodze odstępstwa od art. ‧ lit. a) państwo członkowskie dotknięte chorobą zezwala na wysyłkę jaj wylęgowych lub jaj SPF z gospodarstw położonych w dniu zbioru na obszarze A lub B do wyznaczonych laboratoriów, instytutów, zakładów produkujących leki lub szczepionki, w państwie członkowskim dotkniętym chorobą, lub – w wyniku porozumienia między właściwymi organami – w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim
en By way of derogation from Article ‧(a), the affected Member State shall authorise the dispatch of hatching eggs or SPF-eggs for scientific, diagnostic or pharmaceutical uses collected from holdings situated on the day of collection in area A or B to designated laboratories, institutes, pharmaceutical or vaccine producers in the affected Member State, or following agreement between the competent authorities, in another Member State or a third country
pl Niektóre państwa członkowskie nie zezwalają na dostęp osoby, której dane dotyczą, do jej danych, lecz wprowadzają system dostępu pośredniego (realizowanego przez krajowy organ ochrony danych w imieniu osoby, której dane dotyczą
en Some Member States do not allow for access of the data subject to his data but have a system of indirect access (to be exercised by the national data protection authority in the name of the data subject
pl Zezwala się na użycie materiałów, w szczególności papieru lub pieczątek ze specyfikacją handlową, pod warunkiem że druk lub etykietowanie zostało wykonane z nietoksycznego tuszu lub kleju
en The use of materials, particularly of paper or stamps bearing trade specifications is allowed provided the printing or labelling has been done with non-toxic ink or glue
pl Państwo Strona nie zezwala na tranzyt materiałów jądrowych przez swoje terytorium drogą lądową lub wewnętrzną drogą wodną lub przez swoje lotniska lub porty morskie pomiędzy państwami niebędącymi stronami niniejszej Konwencji, chyba że Państwo Strona uzyska w miarę możności gwarancje ochrony materiałów jądrowych podczas międzynarodowego transportu materiałów jądrowych na poziomie określonym w załączniku I
en A State Party shall not allow the transit of its territory by land or internal waterways or through its airports or seaports of nuclear material between States that are not parties to this Convention unless the State Party has received assurances as far as practicable that this nuclear material will be protected during international nuclear transport at the levels described in Annex I
pl Państwa Członkowskie mogą regulować operacje transferowe ilości zgodnie z kategoriami producentów lub danych struktur produkcji mlecznej, mogą ograniczać je do poziomu skupującego lub w obrębie regionów, zezwalać na transfery całkowite w przypadkach przewidzianych w art. ‧ ust. ‧ i ustalać, do jakiego stopnia przekazujący może powtarzać operacje transferowe
en Member States may regulate transfer operations according to the categories of producers or milk production structures concerned, may limit them to the level of the purchaser or within regions, authorise complete transfers in the cases provided for in Article ‧) and determine to what extent the transferor can repeat transfer operations
pl Zgodnie z art. ‧ ust ‧ lit. e) Austria zezwala na przesyłkę
en In accordance with Article ‧(e), Austria may authorise the dispatch of
pl W przypadku gdy kraj przywozu powiadomi właściwy organ, że ilość określonego produktu farmaceutycznego stała się niewystarczająca do zaspokojenia jego potrzeb, właściwy organ może, na podstawie wniosku złożonego przez licencjobiorcę, zmienić warunki licencji, zezwalając na wytworzenie lub wywóz dodatkowych ilości produktu, w ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb danego kraju przywozu
en When notified by the importing country that the amount of pharmaceutical product has become insufficient to meet its needs, the competent authority may, following an application by the licensee, modify the conditions of the licence permitting the manufacture and export of additional quantities of the product to the extent necessary to meet the needs of the importing country concerned
pl Jeśli standard lub interpretacja wymaga wyodrębnienia lub zezwala na wyodrębnienie węższych kategorii, wybiera się najodpowiedniejsze zasady (politykę) rachunkowości dla każdej z nich i konsekwentnie je stosuje
en If a standard or an interpretation requires or permits such categorisation, an appropriate accounting policy shall be selected and applied consistently to each category
pl Postanowienie to nie jest stosowane do zezwalania na zatopienie niewykorzystywanych oddalonych od brzegu instalacji lub niewykorzystywanych oddalonych od brzegu rurociągów z naruszeniem postanowień niniejszego załącznika
en This provision shall not be taken to permit the dumping of disused offshore installations or disused offshore pipelines in contravention of the provisions of this Annex
Showing page 1. Found 5329 sentences matching phrase "Zezwalaj".Found in 0.977 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.