Translations into English:

  • Allow   
     
    A permission setting that permits a person or domain to add the user to contact lists, see the user's status, or send instant messages to the user.

Similar phrases in dictionary Polish English. (5)

fraza zezwalająca
Allow phrase
zezwalać
consent; release; permit; admit; let; allow; condone
zezwalać na wykonanie
authorise enforcement
zezwalanie na ruch pociągów
authorising the movement of trains

Example sentences with "Zezwalaj", translation memory

add example
pl Zezwala się na stosowanie bez ograniczeń czasowych preparatu należącego do grupy mikroorganizmy, opisanego w załączniku I, jako dodatku w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w tym załączniku
en The preparation belonging to the group Micro-organisms, as specified in Annex I, is authorised without a time-limit as additive in animal nutrition under the conditions laid down in that Annex
pl uwzględniając decyzję Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie warunków ustalania, na okres przejściowy, tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa lub żywych małży [‧], w szczególności jej art. ‧ ust.‧ i
en Having regard to Council Decision ‧/EC of ‧ June ‧ on the conditions for drawing up, for an interim period, provisional lists of third country establishments from which Member States are authorised to import certain products of animal origin, fishery products or live bivalve molluscs, and in particular Article ‧) and thereof
pl uwzględniając decyzję Rady ‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie warunków ustalania, na okres przejściowy, tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa lub żywych małży, ostatnio zmienioną decyzją Rady ‧/WE, w szczególności jej art. ‧ ust. ‧, a także mając na uwadze, co następuje
en Having regard to Council Decision ‧/EC of ‧ June ‧ on the conditions for drawing up, for an interim period, provisional lists of third-country establishments from which Member States are authorised to import certain products of animal origin, fishery products or live bivalve molluscs, as last amended by Council Decision ‧/EC, and in particular Article ‧) thereof
pl W celu zniesienia wszelkich czasowych utrudnień w ogólnej dostawie sadzeniaków elitarnych lub kwalifikowanych, które wystąpiłyby we Wspólnocie i nie mogłyby być w żaden inny sposób rozwiązane, można zadecydować zgodnie z procedurą, o której mowa w art. ‧ ust. ‧, że Państwa Członkowskie zezwalają na określony okres czasu na sprzedaż na terenie Wspólnoty ilości niezbędnych do rozwiązania trudności z dostawą sadzeniaków kategorii objętej mniej rygorystycznymi wymogami lub sadzeniaków odmian niewłączonych do wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych lub do krajowego katalogu odmian Państw Członkowskich
en In order to remove any temporary difficulties in the general supply of basic seed potatoes or certified seed potatoes that occur in the Community and cannot be otherwise overcome, it may be decided in accordance with the procedure referred to in Article ‧) that Member States shall permit, for a specified period, the marketing throughout the Community in quantities necessary to resolve the supply difficulties of seed potatoes of a category subject to less stringent requirements, or of seed potatoes of varieties not included in the Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species or in the national catalogues of varieties of the Member States
pl uwzględniając decyzję Rady ‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie warunków ustalania, na okres przejściowy, tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa lub żywych małży dwuskorupowych‧, ostatnio zmienioną decyzją Rady ‧/WE‧, w szczególności jej art. ‧ ust
en Having regard to Council Decision ‧/EC of ‧ June ‧ on the conditions for drawing up, for an interim period, provisional lists of third country establishments from which Member States are authorised to import certain products of animal origin, fishery products or live bivalve molluscs, as last amended by Council Decision ‧/EC, and in particular Article ‧) thereof
pl Dyrektywa zezwala państwom członkowskim na elastyczność w tym zakresie.
en The Directive allows Member States flexibility in this regard.
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, który wszedł w życie w dniu ‧ stycznia ‧ r., Wspólnota zezwala na stosowanie bezcłowego dostępu do przywozu do Wspólnoty produktów pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i objętych kodami CN ‧ i ‧ w granicach rocznego kontyngentu taryfowego wynoszącego ‧ ton (waga netto
en Under Article ‧ of the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, which entered into force on ‧ January ‧, the Community is to allow duty-free access for imports into the Community of products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia falling within CN codes ‧ and ‧, within the limit of an annual tariff quota of ‧ tonnes (net weight
pl Mozambik zezwala na prowadzenie połowów przez statki wspólnotowe na wodach Mozambiku zgodnie z niniejszą Umową
en Mozambique shall permit fishing by Community vessels in Mozambique
pl Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ zezwala na partycypację w kosztach w wysokości ‧ % w przypadku kosztów związanych z usuwaniem i ‧ % w przypadku kosztów związanych z przetwarzaniem zwłok zwierząt gospodarskich
en Regulation (EC) No ‧/‧ allows a contribution of ‧ % towards the costs of the removal and ‧ % towards the costs of the processing of farm animals
pl Państwa Członkowskie nie zezwalają na rozładunek lub składowanie takich partii we Wspólnocie, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lub art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE
en Member States shall not authorise the unloading or storage, as defined in Article ‧ or Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, in the Community of such consignments
pl zezwalające niektórym państwom członkowskim na przyjęcie bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących obecności Avena fatua w ziarnach zbóż
en authorising certain Member States to adopt more stringent provisions concerning the presence of Avena fatua in cereal seed
pl Zezwala się na stosowanie bez ograniczeń czasowych preparatu należącego do grupy enzymy, opisanego w załączniku II, jako dodatku w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w tym załączniku
en The preparation belonging to the group Enzymes, as specified in Annex II, is authorised without a time-limit as additive in animal nutrition under the conditions laid down in that Annex
pl Bez uszczerbku dla wymogów dyrektywy ‧/EWG, wyłącznie w przypadku gdy może to być naukowo udokumentowane przez osobę odpowiedzialną za wprowadzenie na rynek preparatu, że właściwości toksykologiczne preparatu nie mogą być poprawnie ustalone za pomocą metody nakreślonej w ust. ‧ lit. a), ani na podstawie istniejących wyników testu na zwierzętach, zezwala się na użycie metod nakreślonych w ust. ‧ lit. b), pod warunkiem, że są one uzasadnione lub ściśle autoryzowane na mocy art. ‧ dyrektywy ‧/EWG
en Without prejudice to the requirements of Directive ‧/EEC, only where it can be scientifically demonstrated by the person responsible for placing the preparation on the market that the toxicological properties of the preparation cannot correctly be determined by the method outlined in paragraph ‧(a), or on the basis of existing test results on animals, the methods outlined in paragraph ‧(b) may be used, provided they are justified or specifically authorised under Article ‧ of Directive ‧/EEC
pl Dlatego też Strony ustaliły, że, w drodze wyjątku, Bułgarii zezwala się na przedłużenie pewnych kontyngentów oraz pułapów przyznanych w drodze Umowy przejściowej na ‧ rok, jednak Bułgaria nie skorzystała z tego prawa w związku z późnym jej wejściem w życie
en The Parties therefore agreed that Bulgaria should exceptionally be allowed to carry-over certain quotas and ceilings which were granted by the Interim Agreement for ‧, but have not been utilized by Bulgaria due to the late entry into force
pl Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie C-‧/‧ Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego- Uregulowanie wspólnotowe w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych- Ustawodawstwo krajowe zezwalające na użycie oznaczenia „bio” w stosunku do produktów niepochodzących z ekologicznej produkcji
en Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ July ‧ in Case C-‧/‧ Commission of the European Communities v Kingdom of Spain (Failure of a Member State to fulfil obligations- Community rules on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs- National legislation authorising the use of the term ‘bio’ in respect of products which have not been organically produced
pl Niniejsze rozporządzenie – dzięki temu, że zezwala państwom członkowskim na współpracę z usługodawcą zewnętrznym w zakresie przyjmowania wniosków wizowych, a równocześnie ustanawia zasadę jednego okienka przy składaniu wniosku wizowego – ustanawia odstępstwo od ogólnej zasady wymagającej osobistego stawiennictwa, o której mowa w części ‧ pkt ‧ wspólnych instrukcji konsularnych
en This Regulation, by allowing Member States to cooperate with an external service provider for the collection of applications while establishing the one stop principle for the presentation of applications, creates a derogation from the general rule of the personal appearance, as provided for in Part III, point ‧, of the Common Consular Instructions
pl Przepisy załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE zezwala na ustalenie wielkości emisji z instalacji przy użyciu
en Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC allows a determination of emissions of installations using either
pl Organizator rozkładów oraz koordynator uczestniczą w takich międzynarodowych konferencjach dotyczących planowania rozkładów lotów przewoźników lotniczych, na jakie zezwala prawo wspólnotowe
en The schedules facilitator and the coordinator shall participate in such international scheduling conferences of air carriers as are permitted by Community law
pl Artykuł ‧ ust. ‧ zezwala na przyjęcie wspólnotowych środków dla wspierania działań służących osiągnięciu celu, jakim jest zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć w dziedzinach innych niż zatrudnienie
en Article ‧ permits the adoption of Community measures in order to support and promote the objective of combating discrimination on grounds of sex beyond the field of employment
pl W drodze odstępstwa od art. ‧ ust. ‧ lit. a) Słowenia zezwala na przewożenie młodych niosek i indyków przeznaczonych do tuczu do gospodarstw objętych urzędową kontrolą, znajdujących się w strefie ochrony albo w strefie nadzoru
en By way of derogation from Article ‧(a), Slovenia may authorise the transport of ready-to-lay pullets and turkeys for fattening to holdings under official control situated either in the protection or in the surveillance zone
pl Nie zezwala się na modyfikacje przyrządu lub metod oceny
en Modifications of the apparatus or the assessment method shall not be authorised
pl Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz mięsa zwierząt łownych z zakładów państw trzecich wymienionych w Załączniku do niniejszej decyzji
en The Member States shall authorize imports of wild game meat from the establishments of the third countries listed in the Annex hereto
pl Nie może być uznana za ograniczającą ryzyko żadna umowa zawierająca postanowienie zezwalające kontrahentowi, który wywiązał się ze swoich zobowiązań umownych, na dokonanie jedynie ograniczonych płatności lub żadnych płatności na rzecz majątku pozostałego po stronie, która nie wykonała swoich zobowiązań umownych, nawet wówczas, gdy strona ta jest wierzycielem netto (klauzula jednostronnego odstąpienia od umowy
en No contract containing a provision which permits a non-defaulting counterparty to make limited payments only, or no payments at all, to the estate of the defaulter, even if the defaulter is a net creditor (a walkaway clause), may be recognised as risk-reducing
pl uwzględniając decyzję Rady ‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie warunków ustalania, na okres przejściowy, tymczasowych wykazów zakładów z państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa lub żywych małży[‧], ostatnio zmienioną decyzją ‧/WE[‧]
en Having regard to Council Decision ‧/EC of ‧ June ‧ on the conditions for drawing up, for an interim period, provisional lists of third country establishments from which the Member States are authorized to import certain products of animal origin, fishery products or live bivalve molluscs, as last amended by Council Decision ‧/EC, and in particular Articles ‧ and ‧ thereof
pl W drodze odstępstwa od ust. ‧ lit. b) oraz ust. ‧ lit. b) niniejszego artykułu przyjmujące Państwo Członkowskie zezwala na wykonywanie zawodu regulowanego, jeżeli dostęp do tego zawodu na jego terytorium uzależniony jest od posiadania kwalifikacji na poziomie określonym w art. ‧ lit. c), potwierdzających ukończenie studiów uniwersyteckich lub innych studiów wyższych trwających cztery lata, a wnioskodawca posiada kwalifikacje na poziomie, określonym w art. ‧ lit. c
en By way of derogation from paragraph ‧, point (b) and to paragraph ‧, point (b), the host Member State shall permit access and pursuit of a regulated profession where access to this profession is contingent in its territory upon possession of a qualification certifying successful completion of higher or university education of four years' duration, and where the applicant possesses a qualification referred to in Article ‧, point (c
Showing page 1. Found 5329 sentences matching phrase "Zezwalaj".Found in 2.088 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.