Translations into English:

  • Allow   
     
    A permission setting that permits a person or domain to add the user to contact lists, see the user's status, or send instant messages to the user.

Similar phrases in dictionary Polish English. (5)

fraza zezwalającaAllow phrase
Prawo z 1999 roku zezwalające osobom niepełnosprawnym na podjecie pracy i jednocześnie utrzymanie ubezpieczenia Medicare i MedicaidTicket to Work and Work Incentives Improvement Act of 1999
zezwalaćconsent; release; permit; admit; let; allow; condone
zezwalać na wykonanieauthorise enforcement
zezwalanie na ruch pociągówauthorising the movement of trains

Example sentences with "Zezwalaj", translation memory

add example
Nie zezwala się na stosowanie innych typów źródeł światłaOther kinds of light sources are not permitted
Z powodów podyktowanych wyższą koniecznością i z właściwie umotywowanych przyczyn handlowych agencja interwencyjna, pod swym nadzorem i zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, zezwala na zmianę zamierzonego wykorzystania lub metody włączania w odniesieniu do całkowitej ilości objętej ofertą określoną w artFor imperative and duly substantiated commercial reasons, a change in the intended use or incorporation method for the entire quantity of the tender referred to in Article ‧ shall be authorised by the intervention agency, under its supervision and in compliance with this Regulation
Państwa członkowskie zezwalają stronom umowy na ujęcie w umowie, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lub w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, bądź w odrębnej pisemnej umowie szczegółowych ustaleń dotyczących środków i procedur, o których mowa w art. ‧ lit. c) i dMember States shall allow parties to the agreement to either include details of means and procedures referred to in Article ‧(c) and (d) in the agreement referred to in either Article ‧ or Article ‧ of Directive ‧/‧/EC or in a separate written agreement
Państwo Brunei Darussalam, biorące udział w AMM, o której mowa w ustępie ‧.‧ MoU i we wspólnym działaniu przyjętym przez Radę Unii Europejskiej w dniu ‧ września ‧ r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Misja Obserwacyjna w Acehu – AMM), dołoży starań, w zakresie, w jakim zezwala na to jego wewnętrzny system prawny, by w miarę możliwości odstąpić od roszczeń w stosunku do któregokolwiek innego państwa biorącego udział w AMM dotyczących uszkodzenia ciała lub śmierci członka jego personelu bądź szkody lub utraty jakiegokolwiek należącego do niego mienia używanego przez AMM, jeżeli takie uszkodzenie ciała, śmierć, szkoda lub utrataBrunei Darussalam participating in the AMM as referred to in paragraph ‧.‧ of the MoU and in the Joint Action adopted by the Council of the European Union on ‧ September ‧ on the European Union Monitoring Mission in Aceh (Aceh Monitoring Mission- AMM) will endeavour, insofar as its internal legal system so permits, to waive as far as possible claims against any other State participating in the AMM for injury, death of its personnel, or damage to, or loss of, any assets owned by itself and used by the AMM if such injury, death, damage or loss
Jednakże zasada ta pozostaje bez uszczerbku dla milczącego przedłużenia okresu ważności umowy zawartej między stronami, jeśli tylko prawo Państw Członkowskich zezwala na takie przedłużenieHowever, this rule should be without prejudice to the tacit renewal of contracts validly concluded between the parties whenever the law of the Member States permits such tacit renewal
Ponadto w przypadku gdy właściwy organ władzy zezwala na zmianę bądź wypowiedzenie kontraktu zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. ‧, właściwy organ władzy może zredukować w stopniu, w jakim będzie to uzasadnione, ilość, którą wnioskodawca powinien dostarczyć na mocy akapitu pierwszego tego artykułuFurthermore, where the competent authorities have authorised the amendment or termination of contracts in accordance with Article ‧, they may, where it seems justified to do so, reduce the quantities that applicants are required to deliver under the first subparagraph
Każda Strona zezwala każdemu przedsiębiorstwu lotniczemu drugiej Strony na określanie częstotliwości i zdolności przewozowej oferowanych przez to przedsiębiorstwo lotnicze przewozów na podstawie niniejszej Umowy zgodnie z uwarunkowaniami handlowymi wynikającymi z sytuacji na rynkuEach Party shall allow any airline of the other Party to determine the frequency and capacity of the air services it offers under this Agreement based upon the airline's commercial considerations in the market place
Państwa Członkowskie zapewniają, że analiza jakości wody w kąpielisku jest przeprowadzana zgodnie z metodami referencyjnymi określonymi w załączniku I oraz z regułami określonymi w załączniku V. Jednakże Państwa Członkowskie mogą zezwolić na wykorzystanie innych metod lub reguł, jeżeli wykażą, że uzyskiwane wyniki są równoważne z wynikami uzyskiwanymi przy wykorzystaniu metod określonych w załączniku I oraz reguł określonych w załączniku V. Państwa Członkowskie, które zezwalają na stosowanie takich metod lub reguł równoważnych, przedstawiają Komisji wszelkie właściwe informacje dotyczące tych metod lub reguł oraz ich równoważnościMember States shall ensure that the analysis of bathing water quality takes place in accordance with the reference methods specified in Annex I and the rules set out in Annex V. However, Member States may permit the use of other methods or rules if they can demonstrate that the results obtained are equivalent to those obtained using the methods specified in Annex I and the rules set out in Annex V. Member States that permit the use of such equivalent methods or rules shall provide the Commission with all relevant information about the methods or rules used and their equivalence
Z zastrzeżeniem art. ‧ ust. ‧ lit. a) i b) dyrektywy ‧/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywą, ust. ‧ i ‧ nie zezwalają Państwom Członkowskim na odstępstwo od żadnego przepisu szczegółowej dyrektywy, która ustanawia wymagania oparte na całkowitej harmonizacji w odniesieniu do homologacji typu i pierwotnego wprowadzenia do użycia pojazdu, części lub oddzielnego zespołu technicznegoSubject to Article ‧ (a) and (b) of Directive ‧/EEC as amended by this Directive, paragraphs ‧ and ‧ shall not permit Member States to derogate from any provisions of a separate Directive which lays down requirements based on total harmonization in respect of the type-approval and initial entry into service of a vehicle, component or separate technical unit
We wrześniu ‧ r. strony Protokołu montrealskiego mogą podjąć decyzję zezwalającą na maksymalne poziomy produkcji i konsumpcji na rok ‧ niezbędne do zaspokojenia potrzeb wynikających z niezbędnych zastosowań CFC do inhalatorów ciśnieniowych służących do leczenia astmy (MDI) i przewlekłych chorób płuc, wyszczególnione w załączniku I, z zastrzeżeniem warunków ustalonych w trakcie posiedzenia Stron w decyzji VII/‧ ustThe Parties to the Montreal Protocol may take a Decision in September ‧ that authorises the maximum levels of production and consumption necessary to satisfy essential uses of CFCs in ‧ for metered dose inhalers (MDIs) for the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary diseases as specified in Annex I, subject to the conditions established by the Meeting of the Parties in paragraph ‧ of its Decision VII
Służby techniczne same przeprowadzają lub nadzorują przeprowadzanie badań wymaganych do homologacji lub inspekcji określonych w niniejszej dyrektywie lub w jednym z aktów prawnych wymienionych w załączniku IV, z wyjątkiem sytuacji, gdy wyraźnie zezwala się na stosowanie procedur alternatywnychThe technical services shall carry out themselves or supervise the tests required for approval or inspections specified in this Directive or in a regulatory act listed in Annex IV, except where alternative procedures are specifically permitted
Z wyjątkiem sytuacji, w których zastępca sekretarza generalnego zezwala na odstępstwo, które nie ma zastosowania w obszarze WPZiB/ESPiD, oddelegowani eksperci krajowi muszą być obywatelami Państwa CzłonkowskiegoExcept where the Deputy Secretary-General grants a derogation which is not applicable in the area of the CFSP/ESPD, SNEs must be nationals of a Member State
Czy religia zezwala na wypad do kawiarni?Is it against his religion to go to a cafe?
Zarówno dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei, jak i obecnie obowiązujące dyrektywy w sprawie interoperacyjności kolei zawierają przepisy dotyczące procedur zezwalania na dopuszczanie do eksploatacji pojazdów kolejowychBoth the Railway Safety Directive and the Railway interoperability directives currently in force contain provisions dealing with authorisation procedures for placing railway vehicles in service
W przypadkach gdy Państwo Członkowskie zezwala na wjazd lub przejazd przez swoje terytorium osób wymienionych w Załączniku, działając na podstawie ust. ‧ oraz zgodnie z ustaleniami Komitetu, zezwolenie ograniczone jest do celu, w jakim zostało udzielone, i do osób, których dotyczyIn cases where, pursuant to paragraph ‧ and in line with the determinations of the Committee, a Member State authorises the entry into, or transit through, its territory of persons listed in the Annex, the authorisation shall be limited to the purpose for which it is given and to the persons concerned thereby
Ponieważ reszta floty nie spełnia jednak stosownych wymogów ICAO, wchodzącym w jej skład statkom powietrznym nie należy zezwalać na wykonywanie lotów w Unii Europejskiej aż do momentu, kiedy wymogi te zostaną przez nie spełnioneHowever, since the rest of the fleet does not comply with relevant ICAO requirements, they should not be allowed to operate into the European Union until such requirements are fully complied with
Zezwala się Państwom Członkowskim wymienionym w Załączniku na wykorzystywanie dostępnych informacji pochodzących ze źródeł innych niż badania statystyczne do badania dotyczącego struktury gospodarstw rolnych w ‧ r. w odniesieniu do niektórych cechThe Member States listed in the Annex are authorised to use information already available from sources other than statistical surveys in the Farm Structure Survey ‧ for certain characteristics
Właściwe władze zezwalają na spłatę pożyczki tylko w przypadku gdy wysokość dostępnego marginesu wypłacalności zakładu ubezpieczeń nie spadnie poniżej wymaganego poziomuThe competent authorities shall authorise repayment only if the assurance undertaking
Decyzja Rady z dnia ‧ października ‧ r. zezwalająca Republice Federalnej Niemiec i Królestwu Niderlandów na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. ‧ szóstej dyrektywy ‧/‧/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowychCouncil Decision of ‧ October ‧ authorising the Federal Republic of Germany and the Kingdom of the Netherlands to apply a measure derogating from Article ‧ of the Sixth Directive ‧/‧/EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes
Państwa Członkowskie wprowadzające w życie alternatywny system kontroli zapewniający gwarancje równoważne gwarancjom ustalonym w niniejszej dyrektywie w odniesieniu do przemieszczania się na ich terytorium zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków, objętych niniejszą dyrektywą, mogą na zasadzie wzajemności zezwalać na odstępstwa od art. ‧ część A ust. ‧ lit. f), art. ‧ lit. b) i art. ‧ ust. ‧ lit. dMember States which implement an alternative control system providing guarantees equivalent to those laid down in this Directive as regards movements within their terrritory of the animals, semen, ova and embryos which it covers, may grant one another derogations from Article ‧ (A) (f), Article ‧ (b) and Article ‧ (d) on a reciprocal basis
Okazało się jednak, że odpowiednia norma europejska zezwala na stosowanie nie tylko KMPS, ale także innych rodzajów nadsiarczanów do oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludziIt was found, however, that not only KMPS but also other persulphate types were allowed by the relevant European standard to be used in the treatment of water intended for human consumption
Inne miary mogą być stosowane o ile są jednoznacznie i spójnie stosowane przez Państwa Członkowskie jak na to zezwala załącznik B (c) rozporządzenia (WE) nrOther measures may be used as long as they are unambiguously and consistently used by the Member States as allowed by Annex B(c) to Regulation (EC) No
mając na uwadze, że rząd Sudanu usprawiedliwia nowe ruchy i zwiększoną aktywność oddziałów wojska twierdząc, że plan ONZ zezwala na tworzenie stref bezpieczeństwa, chociaż w rzeczywistości przemieszczanie się tych oddziałów stanowi pogwałcenie Porozumienia o zawieszeniu broniwhereas the Government of the Sudan justifies new movement and increased deployment of troops by claiming that the UN action plan allows it to create safe areas, but these troop movements are in fact a breach of the Ceasefire Agreement
Państwo miejsca przeznaczenia zezwala na wysyłkęthe State of destination authorises the dispatch
Ponadto Rada może przychylić się co do zasady do poprawki ‧ zważywszy, że w wyniku przeniesienia prawodawca może w zmienionej dyrektywie w sprawie bezpieczeństwa kolei nie robić odwołań do procedur zezwalania na dopuszczanie do eksploatacjiFurthermore, Council can in principle follow amendment ‧ considering that, as a result of the transfer, the legislator can refrain from making any reference to authorisation procedures in the amended Railway Safety Directive
Showing page 1. Found 5329 sentences matching phrase "Zezwalaj".Found in 1.213 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.