Translations into English:

  • greek alphabet   
  • Greek alphabet   
    (Noun  )

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

alfabet grecki w:pl
Greek alphabet

Example sentences with "alfabet grecki", translation memory

add example
pl W zgodzie z powyższym pozostaje to, że banknoty euro, które za zgodą EBC emitowane są przez EBC oraz KBC uczestniczących Państw Członkowskich od ‧ stycznia ‧ r. wskazują na nazwę jednolitej waluty jako „EURO » oraz „ΕΥΡΩ », tzn. na nazwę waluty w alfabecie łacińskim oraz greckim
en Consistent with the foregoing, the euro banknotes which the ECB has authorised to be issued by the ECB and the NCBs of participating Member States since ‧ anuary ‧ only identify the name of the single currency as the « EURO » and the « ΕΥΡΩ », i.e. the name of the currency in the Roman and Greek alphabets
pl Pierwsza litera greckiego alfabetu
en The first letter of the Greek alphabet
pl nazwę waluty w alfabecie łacińskim i greckim
en the name of the currency in the Roman and Greek alphabets
pl To druga litera greckiego alfabetu
en The second letter of the Greek alphabet
pl miejscowienie oraz wielkość słów i liczb Nazwa wspólnej waluty ma się znaleźć raz na przedniej i raz na odwrotnej stronie banknotu, zapisana alfabetem łacińskim (EURO) i greckim (EYPΩ
en ocation and size of words and numerals The name of the single currency will appear once on each side of the banknotes, in both the Latin and Greek alphabets, i.e. EURO and EYPΩ
pl ISO/IEC ‧ Informatyka-‧-bitowe jednobajtowe zestawy znaków graficznych-część ‧: alfabet łaciński/grecki
en ISO/IEC ‧ Information technology-‧ bit single-byte coded graphic character sets-Part ‧: Latin/Greek alphabet
pl Omega jest ostatnią literą greckiego alfabetu
en Omega being the last letter of the Greek alphabet
pl Konwersja znaków alfabetu łacińskiego na greckie
en Converts a Latin character to a Greek symbol
pl Wizerunek otaczają – zapisane alfabetem greckim – napis ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ/‧ ΧΡΟΝΙΑ/‧ Π.Χ./‧ Μ.Χ. oraz nazwa emitującego państwa ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
en Around the image it is written in Greek ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ/‧ ΧΡΟΝΙΑ/‧ Π.Χ./‧ Μ.Χ. and the issuing country ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
pl W zgodzie z powyższym pozostaje to, że banknoty euro, które za zgodą EBC emitowane są przez EBC oraz KBC uczestniczących Państw Członkowskich od ‧ stycznia ‧ r. wskazują na nazwę jednolitej waluty jako EURO oraz ΕΥΡΩ, tzn. na nazwę waluty w alfabecie łacińskim oraz greckim
en Consistent with the foregoing, the euro banknotes which the ECB has authorised to be issued by the ECB and the NCBs of participating Member States since ‧ January ‧ only identify the name of the single currency as the EURO and the ΕΥΡΩ, i.e. the name of the currency in the Roman and Greek alphabets
pl Projekty banknotów zawierajà ponadto:-* nazw ́ waluty w alfabecie ∏aciƒskim (EURO) i greckim (EYRV
en The other main design features of the banknotes are:-* the name of the currency-- euro-- in both the Latin (EURO) and Greek (EYPΩ) alphabets
pl Przy podpisywaniu Umowy o przystąpieniu Republiki Greckiej do Konwencji wykonawczej Układu z Schengen z dnia ‧ czerwca ‧ roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej, dotyczącego stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, do której przystąpiła Republika Włoska na mocy Umowy podpisanej dnia ‧ listopada ‧ roku w Paryżu, oraz Republika Portugalska i Królestwo Hiszpanii, które przystąpiły do Konwencji z ‧ roku na mocy umów podpisanych dnia ‧ czerwca ‧ roku w Bonn, Umawiające się Strony przyjęły następujące deklaracje
en At the time of signing the Agreement on the Accession of the Hellenic Republic to the Convention implementing the Schengen Agreement of ‧ June ‧ between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders signed at Schengen on ‧ June ‧, to which the Italian Republic acceded by the Agreement signed at Paris on ‧ November ‧ and to which the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic acceded by the Accession Agreements signed at Bonn on ‧ June ‧, the Contracting Parties adopted the following Declarations
pl Bunt i buntownicy w tragedii greckiej
en Rebellion and Rebels in Greek Tragedy
pl Właściwe władze greckie przed ‧ kwietnia notyfikują Komisji obszary, w odniesieniu do których zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy i te, dla których pomoc została faktycznie wypłacona
en The competent Greek authority shall notify the Commission by ‧ April of the areas for which aid applications have been made and in respect of which aid has actually been paid
pl Ponieważ władze greckie tego nie zrobiły i ponieważ pomoc może zostać uznana na podstawie art. ‧ ust. ‧ lit. b) za zgodną ze wspólnym rynkiem, tylko jeżeli ściśle ogranicza się do zrekompensowania poniesionych szkód, Komisja uważa, że te hipotetyczne koszty nie stanowią ważnej podstawy do uznania zgodności pomocy ze wspólnym rynkiem
en Since this was not done and since aid can be found compatible on the basis of Article ‧(b) only if it is strictly limited to the compensation for the damage suffered, the Commission considers that these hypothetical costs do not constitute a valid ground for the compatibility of the aid
pl GR‧, zatrzymaj samochód
en GR‧. stop the car
pl traktat tyberiusza „de figuris demosthenicis” na tle tradycji greckiej i bizantyńskiej.
en Treatise of Tiberius “DE FIGURIS DEMOSTHENICIS" and the Greek as well as Byzantine tradition.
pl Dotyczy: dostępu Romów do greckiego systemu edukacji
en Subject: Access for Roma to Greek education
pl Dotyczy: strategii lizbońskiej, społeczeństwa opartego na wiedzy i greckich uniwersytetów
en Subject: Lisbon Strategy, knowledge society and Greek universities
pl Na mocy Traktatów o Przystąpieniu, teksty niniejszego Traktatu w językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim i węgierskim są również autentyczne
en Pursuant to the Accession Treaties, the Czech, Danish, English, Estonian, Finnish, Greek, Hungarian, Irish, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish versions of this Treaty shall also be authentic
pl Mówi on to, co powtarza wiele osób: najlepszym rozwiązaniem problemu greckiego zadłużenia jest rozwiązanie europejskie, czyli euroobligacje lub Europejski Fundusz Walutowy, nienakładające kosztów na europejskiego podatnika, ale dające rozwiązanie na przyszłość.
en He is saying what many people are saying: the best solution to the Greek debt is a European solution - euro obligations, or a European monetary fund, without any costs to the European taxpayer, but with a solution for the future.
pl Grecki nie jest łatwym językiem.
en Greek is not an easy language.
pl Tekst Konwencji z ‧ roku sporządzony w języku szwedzkim załącza się do niniejszej Umowy i jest autentyczny na takich samych zasadach jak teksty Konwencji z ‧ roku sporządzone w językach niderlandzkim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim i hiszpańskim. Na dowód powyższego niżej podpisani, należycie upoważnieni do tego celu, podpisali niniejszą Umowę
en The text of the ‧ Convention drawn up in the Swedish language is annexed to this Agreement and shall be authentic under the same conditions as the texts of the ‧ Convention drawn up in the Dutch, French, German, Greek, Italian, Portuguese and Spanish languages.In witness whereof, the undersigned, duly authorised to this effect, have signed this Agreement
pl REPUBLIKA GRECKA
en THE REPUBLIC OF ESTONIA
pl Dnia ‧ grudnia ‧ r. kopalnie Cassandra zostały przekazane przez spółkę TVX Ellas państwu greckiemu za kwotę ‧ mln EUR na warunkach zawartego między nimi porozumienia pozasądowego
en On ‧ December ‧, the Cassandra Mines were transferred from TVX Ellas to the Greek State for EUR ‧ million under the terms of an extrajudicial settlement contract between them
Showing page 1. Found 5310 sentences matching phrase "alfabet grecki".Found in 3.493 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.