Translations into English:

  • greek alphabet   

Example sentences with "alfabet grecki", translation memory

add example
To druga litera greckiego alfabetu
The second letter of the Greek alphabet
Omega jest ostatnią literą greckiego alfabetu
Omega being the last letter of the Greek alphabet
nazwę waluty w alfabecie łacińskim i greckim
the name of the currency in the Roman and Greek alphabets
W zgodzie z powyższym pozostaje to, że banknoty euro, które za zgodą EBC emitowane są przez EBC oraz KBC uczestniczących Państw Członkowskich od ‧ stycznia ‧ r. wskazują na nazwę jednolitej waluty jako EURO oraz ΕΥΡΩ, tzn. na nazwę waluty w alfabecie łacińskim oraz greckim
Consistent with the foregoing, the euro banknotes which the ECB has authorised to be issued by the ECB and the NCBs of participating Member States since ‧ January ‧ only identify the name of the single currency as the EURO and the ΕΥΡΩ, i.e. the name of the currency in the Roman and Greek alphabets
Wizerunek otaczają – zapisane alfabetem greckim – napis ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ/‧ ΧΡΟΝΙΑ/‧ Π.Χ./‧ Μ.Χ. oraz nazwa emitującego państwa ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Around the image it is written in Greek ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ/‧ ΧΡΟΝΙΑ/‧ Π.Χ./‧ Μ.Χ. and the issuing country ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Projekty banknotów zawierajà ponadto:-* nazw ́ waluty w alfabecie ∏aciƒskim (EURO) i greckim (EYRV
The other main design features of the banknotes are:-* the name of the currency-- euro-- in both the Latin (EURO) and Greek (EYPΩ) alphabets
ISO/IEC ‧ Informatyka-‧-bitowe jednobajtowe zestawy znaków graficznych-część ‧: alfabet łaciński/grecki
ISO/IEC ‧ Information technology-‧ bit single-byte coded graphic character sets-Part ‧: Latin/Greek alphabet
Pierwsza litera greckiego alfabetu
The first letter of the Greek alphabet
miejscowienie oraz wielkość słów i liczb Nazwa wspólnej waluty ma się znaleźć raz na przedniej i raz na odwrotnej stronie banknotu, zapisana alfabetem łacińskim (EURO) i greckim (EYPΩ
ocation and size of words and numerals The name of the single currency will appear once on each side of the banknotes, in both the Latin and Greek alphabets, i.e. EURO and EYPΩ
W zgodzie z powyższym pozostaje to, że banknoty euro, które za zgodą EBC emitowane są przez EBC oraz KBC uczestniczących Państw Członkowskich od ‧ stycznia ‧ r. wskazują na nazwę jednolitej waluty jako „EURO » oraz „ΕΥΡΩ », tzn. na nazwę waluty w alfabecie łacińskim oraz greckim
Consistent with the foregoing, the euro banknotes which the ECB has authorised to be issued by the ECB and the NCBs of participating Member States since ‧ anuary ‧ only identify the name of the single currency as the « EURO » and the « ΕΥΡΩ », i.e. the name of the currency in the Roman and Greek alphabets
Konwersja znaków alfabetu łacińskiego na greckie
Converts a Latin character to a Greek symbol
Na wniosek władz greckich przeprowadzono nową ocenę organizacji na podstawie dwóch inspekcji informacyjnych przeprowadzonych przez EMSA w okresie między ‧ a ‧ listopada ‧ r
At the request of the Greek authorities, a new assessment of the organisation has been carried out on the basis of two fact-finding inspections carried out by EMSA between ‧ and ‧ November
Nie łacińskie " idolum ", aIe greckie " eidolon "
Not " idolum, " as in the Latin, but " eidolon, " as in the Greek
Skarga wniesiona w dniu ‧ lutego ‧ r. przez Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej
Action brought on ‧ February ‧ by the Commission of the European Communities against the Hellenic Republic
Poza tym dokładnie monitorujemy wykonywanie greckiego planu działania oraz proces zamykania nielegalnych wysypisk, w tym planu dotyczącego projektów finansowanych przez UE.
In addition, we are carefully monitoring the implementation of the Greek action plan and the process of closing all the illegal landfills, including the plan for the EU-funded projects.
Aby zapobiec efektowi domina w następstwie greckiego kryzysu w całej strefie euro, trzeba przede wszystkim zjednoczyć Grecję pod jednym planem naprawy gospodarczej i budżetowej; po drugie, zjednoczyć w tym samym celu UE i Eurogrupę; po trzecie, przeznaczyć nieco więcej czasu niż pierwotnie zakładano, zwłaszcza na prywatyzację; i po czwarte, osiągnąć dobrze pojętą solidarność nie tylko w odniesieniu do kredytów, ale także - i to szczególnie - do pomocy technicznej ze strony partnerów, a w zwłaszcza Komisji.
Four things are needed in order to prevent the Greek crisis from having a much-feared domino effect across the entire euro area: firstly, a united Greece with an economic and budgetary recovery plan; secondly, a European Union and a Euro Group which are united by the same objective; thirdly, a little more time than initially planned, particularly for privatisations; and fourthly, solidarity which is properly understood and which comprises not only new loans, but also, and above all, technical assistance from its partners, and in particular from the Commission.
Tekst Konwencji z ‧ roku sporządzony w języku szwedzkim załącza się do niniejszej Umowy i jest autentyczny na takich samych zasadach jak teksty Konwencji z ‧ roku sporządzone w językach niderlandzkim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim i hiszpańskim. Na dowód powyższego niżej podpisani, należycie upoważnieni do tego celu, podpisali niniejszą Umowę
The text of the ‧ Convention drawn up in the Swedish language is annexed to this Agreement and shall be authentic under the same conditions as the texts of the ‧ Convention drawn up in the Dutch, French, German, Greek, Italian, Portuguese and Spanish languages.In witness whereof, the undersigned, duly authorised to this effect, have signed this Agreement
obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania
order the Hellenic Republic to pay the costs
Dotyczy: pogwałcenia decyzji greckiego organu ds. ochrony danych osobowych przez rząd grecki i dymisji członków tego organu
Subject: Infringement by the Greek Government of decisions by the Greek Personal Data Protection Authority and resignation of its members
Niniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach, w językach: angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym teksty we wszystkich językach są jednakowo autentyczne
This Agreement is drafted in duplicate in the following languages: Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish, the texts in each language being equally authentic
Parlament grecki przyjął ustawę nr ‧/‧ zmieniającą ustawę nr ‧/‧, której art. ‧ stanowi, iż działy przewozów lotniczych filii grupy Olympic Airways, czyli spółek Olympic Airways, Olympic Aviation i Macedonian Airlines zostaną wydzielone i połączone w jeden podmiot, który zostanie przejęty lub wchłonięty przez jedną z obecnych filii grupy, mianowicie Macedonian Airlines, której nazwa zostanie zmieniona na Olympic Airlines
The Greek Parliament adopted Law ‧/‧ amending Law ‧/‧, Article ‧ of which provides for the hiving-off of the flight divisions of the branches of the Olympic Airways group, namely Olympic Airways, Olympic Aviation and Macedonian Airlines, and their regrouping in a single entity to be taken over or absorbed by an existing branch of the group, namely Macedonian Airlines, renamed Olympic Airlines
Chciałbym opowiedzieć państwu historię z greckiej mitologii.
I would like to tell you a story from Greek mythology.
Ponieważ państwo (również ETVA) nigdy nie postępowało jak inwestor działający zgodnie z warunkami gospodarki rynkowej, starający się osiągnąć zysk, lecz przeciwnie, wyrażało zgodę na podtrzymywanie działalności HSY za wysoką cenę, władze greckie i HSY powinny były przynajmniej na potwierdzenie swego stanowiska przedstawić szczegółową analizę świadczącą o tym, że państwo i ETVA, jako akcjonariusz HSY, mogło faktycznie spodziewać się wzrostu kapitału (tj. wzrostu wartości akcji) wyższego od wartości utraconych przychodów (tj. zaniżonej stopy procentowej lub zbyt niskiej prowizji za udzielenie gwarancji
Since the State (included ETVA) has never acted like an investor trying to make profit but conversely accepted to keep HSY alive at that high price, Greece and HSY should have at least underpinned their claim by a detail analysis showing that, as shareholder of HSY, the State and ETVA could really expect a capital gain (i.e. an increase of the value of the shares) higher than the foregone revenues (i.e. the insufficient interest rate or the insufficient guarantee premium
Racjonalnym rozwiązaniem tego problemu byłoby uruchomienie środków przez Europę już teraz, tak by były one przekazywane Grecji w przyszłości na rozwój greckiej gospodarki.
It would be rational management of the issue if Europe were to release resources now, to be given to Greece in the future and used by it to develop the Greek economy.
W chwili przejścia na emeryturę pracownicy OTE mają prawo do emerytury zgodnie z zasadami przewidzianymi greckimi przepisami o ubezpieczeniach społecznych stosowanymi w wielu wyspecjalizowanych funduszach emerytalnych, w tym w funduszu emerytalnym OTE
Upon retirement, OTE employees are entitled to a pension in accordance with the conditions set out in the Greek social security legislation that applies to a series of special pension funds, including OTE’s pension fund
Showing page 1. Found 5310 sentences matching phrase "alfabet grecki".Found in 4.5 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.