Translations into English:

  • greek alphabet   

Example sentences with "alfabet grecki", translation memory

add example
pl Konwersja znaków alfabetu łacińskiego na greckie
en Converts a Latin character to a Greek symbol
pl Projekty banknotów zawierajà ponadto:-* nazw ́ waluty w alfabecie ∏aciƒskim (EURO) i greckim (EYRV
en The other main design features of the banknotes are:-* the name of the currency-- euro-- in both the Latin (EURO) and Greek (EYPΩ) alphabets
pl W zgodzie z powyższym pozostaje to, że banknoty euro, które za zgodą EBC emitowane są przez EBC oraz KBC uczestniczących Państw Członkowskich od ‧ stycznia ‧ r. wskazują na nazwę jednolitej waluty jako „EURO » oraz „ΕΥΡΩ », tzn. na nazwę waluty w alfabecie łacińskim oraz greckim
en Consistent with the foregoing, the euro banknotes which the ECB has authorised to be issued by the ECB and the NCBs of participating Member States since ‧ anuary ‧ only identify the name of the single currency as the « EURO » and the « ΕΥΡΩ », i.e. the name of the currency in the Roman and Greek alphabets
pl W zgodzie z powyższym pozostaje to, że banknoty euro, które za zgodą EBC emitowane są przez EBC oraz KBC uczestniczących Państw Członkowskich od ‧ stycznia ‧ r. wskazują na nazwę jednolitej waluty jako EURO oraz ΕΥΡΩ, tzn. na nazwę waluty w alfabecie łacińskim oraz greckim
en Consistent with the foregoing, the euro banknotes which the ECB has authorised to be issued by the ECB and the NCBs of participating Member States since ‧ January ‧ only identify the name of the single currency as the EURO and the ΕΥΡΩ, i.e. the name of the currency in the Roman and Greek alphabets
pl Pierwsza litera greckiego alfabetu
en The first letter of the Greek alphabet
pl To druga litera greckiego alfabetu
en The second letter of the Greek alphabet
pl Omega jest ostatnią literą greckiego alfabetu
en Omega being the last letter of the Greek alphabet
pl Wizerunek otaczają – zapisane alfabetem greckim – napis ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ/‧ ΧΡΟΝΙΑ/‧ Π.Χ./‧ Μ.Χ. oraz nazwa emitującego państwa ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
en Around the image it is written in Greek ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ/‧ ΧΡΟΝΙΑ/‧ Π.Χ./‧ Μ.Χ. and the issuing country ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
pl nazwę waluty w alfabecie łacińskim i greckim
en the name of the currency in the Roman and Greek alphabets
pl ISO/IEC ‧ Informatyka-‧-bitowe jednobajtowe zestawy znaków graficznych-część ‧: alfabet łaciński/grecki
en ISO/IEC ‧ Information technology-‧ bit single-byte coded graphic character sets-Part ‧: Latin/Greek alphabet
pl miejscowienie oraz wielkość słów i liczb Nazwa wspólnej waluty ma się znaleźć raz na przedniej i raz na odwrotnej stronie banknotu, zapisana alfabetem łacińskim (EURO) i greckim (EYPΩ
en ocation and size of words and numerals The name of the single currency will appear once on each side of the banknotes, in both the Latin and Greek alphabets, i.e. EURO and EYPΩ
pl W tureckich więzieniach przetrzymuje się dziesiątki dziennikarzy, a 40 tysięcy żołnierzy nadal okupuje połowę Cypru, naruszając prawa greckich i tureckich Cypryjczyków.
en Dozens of journalists are in gaol in Turkey and it still has 40 000 troops occupying half of Cyprus and violating the rights of Turkish and Greek Cypriots.
pl Niniejszy Protokół, sporządzony w jednym oryginalnym egzemplarzu w językach: angielskim, duńskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim i włoskim przy czym wszystkie ‧ tekstów jest jednakowo autentycznych, zostanie złożony w archiwach Sekretariatu Generalnego Rady Wspólnot Europejskich
en This Protocol, drawn up in a single original in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese and Spanish languages, all ‧ texts being equally authentic, shall be deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Communities
pl Sprawa C-‧/‧: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia ‧ listopada ‧ r.- Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej
en Case C-‧/‧: Order of the President of the Court of ‧ November ‧- Commission of the European Communities v Hellenic Republic
pl Kontakty egipsko-greckie na terenie Egiptu w Epoce Późnej , na przykładzie Naukratis i Tell Dafana
en Egyptian-Greek relations on the territory of Egypt in Late Period. The case of Naucratis and Tell Dafana
pl obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania
en order the Hellenic Republic to pay the costs
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie otwarcia specjalnego stałego przetargu na odsprzedaż na rynku wewnętrznym około ‧ ton ryżu niełuskanego, znajdującego się od dawna w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ on the opening of a special standing invitation to tender for the resale on the internal market of approximately ‧ tonnes of paddy rice held for a long time by the Greek intervention agency
pl Postępując w ten sposób, władze greckie pokazały, że nie zamierzają uzyskać od pracowników zapłaty ceny nabycia
en By adopting this behaviour, Greece showed that it did not intend to obtain from the employees the payment of the purchase price
pl w sprawie C-‧/‧: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej
en in Case C-‧/‧: Commission of the European Communities v Hellenic Republic
pl Umowa między Ludową Republiką Bułgarii a Republiką Grecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Atenach dnia ‧ kwietnia ‧ r
en the Agreement between the People's Republic of Bulgaria and the Hellenic Republic on Legal Assistance in Civil and Criminal Matters, signed at Athens on ‧ April
pl Budżet na rok ‧ został przyjęty przez grecki parlament w dniu ‧ grudnia ‧ r., a określona w nim docelowa wartość deficytu na rok ‧ wynosi ‧,‧ % PKB
en The ‧ budget was adopted by the Greek Parliament on ‧ December ‧ setting a deficit target of ‧,‧ % of GDP in
pl Jedynie teksty w języku bułgarskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne
en Only the Bulgarian, Czech, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish texts are authentic
pl LNG na Krecie (GR
en LNG in the island of Crete (EL
pl Umawiające się Strony stwierdzają, że w momencie podpisania Umowy o przystąpieniu Republiki Greckiej do Konwencji z ‧ roku jako wspólna regulacja wizowa określona w artykule ‧ ustęp ‧ Konwencji z ‧ roku obowiązuje wspólna regulacja wizowa, stosowana od dnia ‧ czerwca ‧ roku między stronami sygnatariuszami Konwencji z ‧ roku
en The Contracting Parties specify that at the time of signing the Agreement on the Accession of the Hellenic Republic to the ‧ Convention, the common visa arrangements referred to in Article ‧) of the ‧ Convention shall be taken to mean the common arrangements applied by the Signatory Parties to the said Convention since ‧ June
pl Wybór państwa greckiego, polegający na oddaniu statków powietrznych w podleasing po cenach niższych niż ceny za leasing finansowy płacone w ramach leasingu głównego, niekoniecznie stanowił przyznanie niezgodnej z prawem pomocy Olympic Airlines
en The choice made by the Greek State to sub-lease the aircraft at prices below the finance lease prices paid in the head lease was not necessarily a grant of unlawful aid to Olympic Airlines
Showing page 1. Found 5310 sentences matching phrase "alfabet grecki".Found in 2.272 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.