Translations into English:

  • alcoholism   
    (noun   )

Example sentences with "alkoholizm (nałóg picia alkoholu)", translation memory

add example
pl Alkoholizm wśród gimnazjalistów
en Alcoholism among lower high school students
pl Alkoholizm jako jedna z przyczyn przemocy w rodzinie
en Alcoholism as one of the causes of domestic violence
pl Przeciwdziałanie alkoholizmowi w rodzinach na terenie Gminy Bielany
en Counteraction alcoholism in families in the area of gmina Bielany
pl Alkoholizm kobiet jako zjawisko społeczne
en Women alcoholism as a social phenomenon
pl Problem alkoholizmu i jego wpływ na życie rodzinne.
en The issue of alcoholism and its influence on family life.
pl alkoholizm chorobą rodzinną
en alcoholism as a family disease
pl Alkoholizm wśród młodzieży szkolnej na przykładzie województwa zachodnio - pomorskiego
en Secondary School Children Alcoholism Exemplified with West - Pomerania Province
pl Środowisko rodzinne a zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży otwockiej
en The family environment and alcoholism phenomenon among the young people in the town of Otwock.
pl Problem narkomanii i alkoholizm w powiecie kościańskim.
en The problem of drug addiction and alcoholism in the district of Kościan.
pl Rola Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
en Role of the State Agency for Solving Alcohol Problems in the upbringingin in sobriety and counteracting alcoholism.
pl Młodzież gimnazjalna a alkoholizm
en Junior high school students and Alcoholism
pl Zjawisko alkoholizmu w środowisku rodzinnym
en Alcoholaddiction in family setting
pl Problematyka alkoholizmu na łamach czasopisma "Alkoholizm i Narkomania"(1988 - 2012)
en The issues of alcoholism based on the journal "Alkoholizm i Narkomania" (1988- 2012).
pl Alkoholizm wśród młodzieży gimnazjalnej w małym mieście. Uwarunkowania i przejawy
en Alcoholism among young people in small city. Conditions and symptoms
pl Alkoholizm jako problem społeczny
en Alcoholism as a social problem
pl Alkoholizm - skutki nałogu, formy pomocy rodzinie. Studium przypadku
en Alcoholism- effects of addiction, a form of family assistance. A case study
pl Zadania gminy w dziedzinie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
en The tasks of a commune regarding education on and prevention of alcohol abuse
pl Alkoholizm jako zjawisko społeczne: studium socjologiczne na podstawie wybranej literatury przedmiotu
en Alcoholism as a social phenomenon: sociological study on the basis of selected literature
pl Alkoholizm ojca w rodzinie miejskiej w ocenie dorosłych dzieci.
en The father's alcohol abuse in urban family according to the appraisal of adult children.
pl Literacka funkcjonalizacja motywu alkoholizmu w prozie Marka Hłaski z lat pięćdziesiątych
en Literary functionalism of the motif of alcoholism in the prose of Marek Hlasko in the 1950's
pl Nie na alkoholizm, tylko na drgawki
en Not the alcoholism.Seizures
pl Zobowiązanie do leczenia odwykowego-wybrane uwarunkowania organizacyjno-prawne w świetle Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
en personal obligation to treatment of alcohol withdrawal - chosen terms of legal and organizational conditions in the light of regulation to the Upbringing in Sobriety and Alcoholism Prevention Act
pl Wronki. Problemy społeczne młodzieży małego miasta ze szczególnym uwzględnieniem alkoholizmu wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
en Wronki. Social problems, especially problem of alcoholism of the studying youth living in the small town.
pl Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że gruźlica jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą zakaźną na świecie, co jest ściśle powiązane z problemami społecznymi i gospodarczymi, innymi słowy, z ubóstwem, bezrobociem, alkoholizmem, narkomanią i HIV/AIDS, jak również z nieodpowiednim stanem systemów opieki zdrowotnej w krajach biednych oraz spóźnioną diagnozą.
en I would like to draw attention to the fact that tuberculosis is the most widespread infectious disease in the world, which is closely linked to social and economic problems, in other words, poverty, unemployment, alcoholism, drug addiction and HIV/AIDS, as well as the inadequate state of health care systems in poor countries and delayed diagnosis.
pl Alkoholizm jako problem społeczny w środowisku małego miasta Kościana.
en Alcoholism as a social problem in a little town environment.
Showing page 1. Found 227 sentences matching phrase "alkoholizm (nałóg picia alkoholu)".Found in 0.424 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.