Translations into English:

  • alcoholism   
    (noun   )

Example sentences with "alkoholizm (nałóg picia alkoholu)", translation memory

add example
pl Zjawisko alkoholizmu w świadomości młodzieży licealnej
en Alcohol abuse in the consciousness of high school youth
pl Alkoholizm a przemoc w rodzinie
en Alcoholism but violence in family
pl Funkcjonowanie młodzieży w rodzinie dotkniętej alkoholizmem
en Functioning of adolescents in the family affected by alcoholism
pl Alkoholizm wśród młodzieży jako przykład patologii społecznej
en Alcoholism among the youth an example of social pathology
pl Badania porównawcze dotyczące problemu alkoholizmu wśród grup społecznych (wyleczonych alkoholików, współuzależnionych, młodzieży)
en Comparative studies on the problem of alcoholism among the three groups (youth, cured alcoholics and codependency).
pl Alkoholizm jako zagrożenie w wymiarze życia indywidualnego i społecznego w świetle literatury teologicznej i nieteologicznej po II Soborze Watykańskim.
en 'Alcoholism as a threat to both individual and social life in the light of the theological and non-theological literature following the Second Vatican Council
pl Mój dziadek- Bill Farell- wpędził nas w niewielki alkoholizm swoimi historiami o wojnie i o tym jak walczył by Brytania była Wielka
en My grandad old Bill Farrell, drove us to drink with his stories about the war and how he fought to put the Great into Britain
pl Alkoholizm kobiet w Polsce po 1989 r
en Alcoholism women in Poland after 1989
pl alkoholizm chorobą rodzinną
en alcoholism as a family disease
pl Młodzież gimnazjalna a alkoholizm
en Junior high school students and Alcoholism
pl Zjawisko alkoholizmu kobiet a ich wizerunek na przełomie XX i XXI wieku.
en Female alcoholism and their image at the turn of the twenty first century.
pl Alkoholizm jako patologia życia społecznego w Polsce.
en Alcoholism as the pathology of social life in Poland.
pl Alkoholizm młodzieży licealnej jako problem społeczny w Polsce w kontekście obowiązującego ustawodastwa po 1989 roku.
en Alcoholizm high school youth as a social problem in Poland in the context of the laws in force since in 1989
pl Wpływ alkoholizmu kobiet na życie dziecka i jego rozwój.
en Effect of women`s alcoholism in life and evolution of child.
pl Zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży na przykładzie miasta Kościana.
en Alcoholism among young people on the example of the town Kościan.
pl Łączenie palenia z uprawami tytoniu jest jak pomylenie produkcji wina z alkoholizmem.
en Associating smoking with tobacco growing is like confusing our famous wine production with alcoholism.
pl Problem alkoholizmu i jego wpływ na życie rodzinne.
en The issue of alcoholism and its influence on family life.
pl Zjawisko alkoholizmu w opinii młodzieży licealnej.
en Phenomenon of alcoholism in the opinion of youth.
pl ostrym zatruciem alkoholem, alkoholizmem (patrz punkt
en acute alcohol intoxication, alcoholism (see section
pl Społeczne uwarunkowania alkoholizmu wśród młodzieży szkół średnich.
en Social conditionality of alcoholism among young people of average school
pl Alkoholizm i narkomania w percepcji młodego człowieka
en Alcoholism and drug addiction in the youth's perception
pl Alkoholizm wśród gimnazjalistów
en Alcoholism among lower high school students
pl Polskie Towarzystwo Walki z Alkoholizmem "Trzeźwość" (1919-1951).
en Polish Society To Fight Against Alcoholism "Temperance" (1919-1951).
pl A dzisiaj chcemy zakomunikować: stwórzmy rozsądną politykę dla rozsądnego spożywania alkoholu, doceniając korzyści, lecz także ryzyko i niebezpieczeństwa związane z alkoholem, który bywa spożywany w nadmiarze aż do wystąpienia alkoholizmu.
en However, our message tonight is: let us have a sensible policy for sensible drinking, recognising the benefits but also the risks and the hazards of alcohol, some of which can be drunk to excess, some of which can be drunk to such excess that it is alcoholism.
pl Uwarunkowania alkoholizmu u kobiet
en Determinants of alcoholism in women
Showing page 1. Found 227 sentences matching phrase "alkoholizm (nałóg picia alkoholu)".Found in 0.369 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.