Translations into English:

  • alcoholism   
    (noun   )

Example sentences with "alkoholizm (nałóg picia alkoholu)", translation memory

add example
pl Alkoholizm dzisiaj jako problem społeczny
en The Alcoholism Today as a Social Problem.
pl Problem alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej.
en The problem of alcoholism among school children
pl To fakt, że kraje o wysokich podatkach nie potrafią odnieść jakiegokolwiek widocznego sukcesu w walce z alkoholizmem.
en It is a fact that countries with high taxes cannot boast of any visible success in the fight against alcoholism.
pl Zadania samorządu w zakresie zwalczania alkoholizmu na przykładzie Gminy Wągrowiec
en Assignments of local government elimination alcoholism problem in Wągrowiec
pl Wartości życiowe kobiet wyzwalających się z nałogu alkoholizmu
en Life values of woman in course of liberation from alcoholism
pl DDA jako przykład destrukcyjnego działania alkoholizmu na rodzinę
en DDA as the example of destructive action of alcoholism is the family
pl Zadania gminy w sferze pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
en The task the populaces in sphere of social help in range the counteraction the alcoholism
pl Działalność gminy Wyszków w zakresie rozwiązywania problemów alkoholizmu
en Activities Wyszkow in solving the problems of alcoholism
pl Problem alkoholizmu wśród młodzieży na łamach czasopisma "Remedium" w latach 1993 - 2012
en The problem of alcoholism among youth in the journal "Remedium" in the years 1993 - 2012
pl Problem alkoholizmu i jego wpływ na życie rodzinne.
en The issue of alcoholism and its influence on family life.
pl Alkoholizm - skutki nałogu, formy pomocy rodzinie. Studium przypadku
en Alcoholism- effects of addiction, a form of family assistance. A case study
pl Alkoholizm a zdrowie w świadomości osób dorosłych
en Alcoholism and health in the consciousness of adults
pl Polskie Towarzystwo Walki z Alkoholizmem "Trzeźwość" (1919-1951).
en Polish Society To Fight Against Alcoholism "Temperance" (1919-1951).
pl Alkoholizm jako zagrożenie w wymiarze życia indywidualnego i społecznego w świetle literatury teologicznej i nieteologicznej po II Soborze Watykańskim.
en 'Alcoholism as a threat to both individual and social life in the light of the theological and non-theological literature following the Second Vatican Council
pl Kiedy rodzic pije. Alkoholizm jako czynnik dezintegracji rodziny.
en When a parent drinks. Alcoholism as a factor of family disintegration.
pl Wpływ alkoholizmu kobiet na życie dziecka i jego rozwój.
en Effect of women`s alcoholism in life and evolution of child.
pl Alkoholizm jako zjawisko społeczne współczesnych czasów
en Alcoholism as phenomenon of social modern time
pl przyczyny i skutki alkoholizmu wsród osób dorosłych
en the reasons and consequences of alcoholism among adult people
pl ostrym zatruciem alkoholowym, alkoholizmem
en acute alcohol intoxication, alcoholism
pl Z drugiej strony niektóre z głównych czynników ryzyka zwiększających śmiertelność to alkoholizm, zażywanie narkotyków i ogromne ubóstwo.
en On the other hand, some of the main risk factors increasing morbidity are alcoholism, drug use and huge poverty.
pl Alkoholizm jako zjawisko społeczne: studium socjologiczne na podstawie wybranej literatury przedmiotu
en Alcoholism as a social phenomenon: sociological study on the basis of selected literature
pl Destrukcyjny wpływ alkoholizmu na funkcjonowanie rodziny
en Devastating effects of alcoholism upon functioning of the family
pl Alkoholizm i narkomania w percepcji młodego człowieka
en Alcoholism and drug addiction in the youth's perception
pl Alkoholizm jako problem społeczny. Studium empiryczne dziecięcej percepcji alkoholizmu w rodzinie
en Alcoholism as a problem. Empirical study children's perceptions of alcoholism in the family
pl Alkoholizm jako problem indywidualny i społeczny
en Alcoholism as an individual and social problem
Showing page 1. Found 227 sentences matching phrase "alkoholizm (nałóg picia alkoholu)".Found in 0.261 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.