Translations into English:

  • amino acid L-serine   

Example sentences with "aminokwas L-seryna", translation memory

add example
Metoda ta może być stosowana w odniesieniu do następujących aminokwasów: cysteiny (cystyny), metioniny, lizyny, treoniny, alaniny, argininy, kwasu asparaginowego, kwasu glutaminowego, glicyny, histydyny, izoleucyny, leucyny, fenyloalaniny, proliny, seryny, tyrozyny i walinyIt is applicable to the following amino acids: cyst(e)ine, methionine, lysine, threonine, alanine, arginine, aspartic acid, glutamic acid, glycine, histidine, isoleucine, leucine, phenylalanine, proline, serine, tyrosine and valine
Metoda nie pozwala odróżnić soli aminokwasów, a także postaci D i L aminokwasówThe method does not distinguish between the salts of amino acids and it cannot differentiate between D and L forms of amino acids
Aminokwasy w pozycjach ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ naturalnego dekapeptydu GnRH zostały podstawione, co dało w wyniku cząsteczkę [ N-Ac-D-Nal ‧, D-pClPhe‧, D-Pal ‧, D-hArg(Et‧) ‧, L-hArg(Et‧) ‧, D-Ala‧ ]-GnRH, o masie cząsteczkowejThe amino acids at positions ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ of the natural GnRH decapeptide have been substituted resulting in N-Ac-D-Nal(‧, D--pClPhe‧, D-Pal(‧, D-hArg(Et‧, L-hArg(Et‧, D-Ala‧]-GnRH with a molecular weight of
Dodatkowo wprowadzenie aminokwasu na pozycji ‧ lub mutacja Q‧M, zazwyczaj znajdowana w powiązaniu z A‧V, V‧, F‧L i Y‧F, powoduje wysoki poziom oporności na abakawirIn addition, the ‧ insertion complex or the Q‧M mutation, usually found in combination with A‧V, V‧I, F‧L and F‧Y, cause a high level of resistance to abacavir
Wniosek dotyczy nowego zezwolenia na stosowanie aminokwasu L-waliny o czystości wynoszącej co najmniej ‧ %, wytwarzanego przez Escherichia coli (K-‧ AG‧) FERM ABP-‧, jako dodatku paszowego u wszystkich gatunków, celem sklasyfikowania go w kategorii dodatki dietetyczneThe application concerns a new authorisation of the amino acid L-valine with a purity of at least ‧ %, produced by Escherichia coli (K-‧ AG‧) FERM ABP-‧ as a feed additive for all species, to be classified in the additive category nutritional additives
dyrektywa Komisji ‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiająca wspólnotowe metody analiz do oznaczenia aminokwasów, surowych olejów i tłuszczów oraz olaquindoksu w paszach i zmieniająca dyrektywę ‧/EWG (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, strCommission Directive ‧/EC of ‧ September ‧ establishing Community methods of analysis for the determination of amino acids, crude oils and fats, and olaquindox in feedingstuffs and amending Directive ‧/EEC (OJ L ‧, ‧.‧, p
Osiemnaście procent izolatów miało ‧ lub więcej z następujących ‧ substytucji uważanych za kluczowe dla inhibitorów proteaz: substytucje aminokwasów w pozycjach L‧, M‧, I‧, V‧, I‧ i LEighteen percent of isolates had ‧ or more of the following ‧ substitutions considered critical substitutions for protease inhibitors: positions L‧, M‧, I‧, V‧, I‧, and L
Wniosek o zezwolenie został złożony dla monohydrochlorku L-histydyny monohydratu jako aminokwasuAn application for authorisation has been submitted for L-histidine monohydrochloride monohydrate as an amino acid
Synteza optycznie czynnych pochodnych izotiazoli z L-(alfa)-aminokwasówSynthesis of optically active isothiazole derivatives from L-(alfa)-amino acids
Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie L-argininy jako dodatku paszowego w żywieniu wszystkich gatunków zwierząt, celem sklasyfikowania go w kategorii dodatki dietetyczne i grupie funkcjonalnej aminokwasy, ich sole i podobne produktyThe application concerns authorisation of L-arginine as a feed additive for all animal species, to be classified in the additive category nutritional additives and the functional group aminoacids, their salts and analogues
Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie monohydrochlorku L-histydyny monohydratu jako dodatku paszowego dla łososiowatych, celem sklasyfikowania go w kategorii dodatku dodatki dietetyczne i grupie funkcjonalnej aminokwasy, ich sole i produkty podobneThe application concerns authorisation of L-histidine monohydrochloride monohydrate as a feed additive for salmonids, to be classified in the additive category nutritional additives and the functional group amino acids, their salts and analogues
aminokwasy/L-tryptofanAmino acids/L-Tryptophan
Złożony został wniosek o udzielenie zezwolenia na stosowanie L-argininy jako aminokwasuAn application for authorisation has been submitted for L-arginine as an aminoacid
aminokwasy/L-kwas glutaminowyAmino acids/L-Glutamic acid
Podanie leku jednocześnie z lewodopą i inhibitorem dekarboksylazy aminokwasów aromatycznych (AADC-I) prowadzi do zmniejszenia przemiany lewodopy do ‧-metoksy-‧-hydroksy-L-fenyloalaniny (‧-OMD) i pozwala na uzyskanie bardziej stabilnego stężenia lewodopy w osoczuAdministered concomitantly with levodopa and an aromatic amino acid decarboxylase inhibitor (AADC-I), it leads to more stable plasma levels of levodopa by reducing metabolism of levodopa to ‧-methoxy-‧-hydroxy-L-phenylalanine (‧-OMD
R ‧: rozporządzenie Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczące zezwolenia na stosowanie proteazy seryny wytwarzanej przez Bacillus licheniformis (DSM ‧) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia na stosowanie: DSM Nutritional Products Ltd., reprezentowany przez DSM Nutritional Products sp. z o.o.) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, sR ‧: Commission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ December ‧ concerning the authorisation of the serine protease produced by Bacillus licheniformis (DSM ‧) as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd, represented by DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o) (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
Badanie oddziaływań L-seryny, fosfo-L-seryny i chlorku choliny z cynchoniną i cynchonidynąStudy of interactions of L-serine, phospho-L-serine and choline chloride with cinchonine and cinchonidine
Porównanie ilości białek dekarboksylazy glicyny i hydroksymetylotransferazy seryny w liściach ogórka (Cucumis sativus L.) linii Borszczagowski i MSC16Comparison of glycine decarboxylase complex and hydroxymethyltransferase serine protein levels in wild type cucumber (Cucumis sativus L.) and MSC16 leaves
Substancje pomocnicze: glinu wodorotlenek i roztwór buforowy: disodu fosforan, potasu diwodorofosforan, sodu węglan, sodu wodorowęglan, trometamol, sacharoza, podłoże ‧ (mieszanina aminokwasów, soli mineralnych, witamin i innych składników) i woda do wstrzykiwańExcipients: aluminium hydroxide and a buffer solution of disodium phosphate, monopotassium phosphate, sodium carbonate, sodium bicarbonate, trometamol, sucrose, medium ‧ (complex blend of amino acids, mineral salts, vitamins and other ingredients) and water for injections
Jest to syntetyczny dekapeptyd o strukturze podobnej do bradykininy, lecz zawierający ‧ aminokwasów niebiałkogennychIt is a synthetic decapeptide with a structure similar to bradykinin, but with ‧ non-proteinogenic amino acids
Showing page 1. Found 26529 sentences matching phrase "aminokwas L-seryna".Found in 5.196 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.