Translations into English:

  • amino acid L-serine   

Example sentences with "aminokwas L-seryna", translation memory

add example
Metoda ta może być stosowana w odniesieniu do następujących aminokwasów: cysteiny (cystyny), metioniny, lizyny, treoniny, alaniny, argininy, kwasu asparaginowego, kwasu glutaminowego, glicyny, histydyny, izoleucyny, leucyny, fenyloalaniny, proliny, seryny, tyrozyny i walinyIt is applicable to the following amino acids: cyst(e)ine, methionine, lysine, threonine, alanine, arginine, aspartic acid, glutamic acid, glycine, histidine, isoleucine, leucine, phenylalanine, proline, serine, tyrosine and valine
Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie monohydrochlorku L-histydyny monohydratu jako dodatku paszowego dla łososiowatych, celem sklasyfikowania go w kategorii dodatku dodatki dietetyczne i grupie funkcjonalnej aminokwasy, ich sole i produkty podobneThe application concerns authorisation of L-histidine monohydrochloride monohydrate as a feed additive for salmonids, to be classified in the additive category nutritional additives and the functional group amino acids, their salts and analogues
aminokwasy/L-tryptofanAmino acids/L-Tryptophan
Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie L-argininy jako dodatku paszowego w żywieniu wszystkich gatunków zwierząt, celem sklasyfikowania go w kategorii dodatki dietetyczne i grupie funkcjonalnej aminokwasy, ich sole i podobne produktyThe application concerns authorisation of L-arginine as a feed additive for all animal species, to be classified in the additive category nutritional additives and the functional group aminoacids, their salts and analogues
aminokwasy/L-kwas glutaminowyAmino acids/L-Glutamic acid
Dodatkowo wprowadzenie aminokwasu na pozycji ‧ lub mutacja Q‧M, zazwyczaj znajdowana w powiązaniu z A‧V, V‧, F‧L i Y‧F, powoduje wysoki poziom oporności na abakawirIn addition, the ‧ insertion complex or the Q‧M mutation, usually found in combination with A‧V, V‧I, F‧L and F‧Y, cause a high level of resistance to abacavir
dyrektywa Komisji ‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiająca wspólnotowe metody analiz do oznaczenia aminokwasów, surowych olejów i tłuszczów oraz olaquindoksu w paszach i zmieniająca dyrektywę ‧/EWG (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, strCommission Directive ‧/EC of ‧ September ‧ establishing Community methods of analysis for the determination of amino acids, crude oils and fats, and olaquindox in feedingstuffs and amending Directive ‧/EEC (OJ L ‧, ‧.‧, p
Synteza optycznie czynnych pochodnych izotiazoli z L-(alfa)-aminokwasówSynthesis of optically active isothiazole derivatives from L-(alfa)-amino acids
Osiemnaście procent izolatów miało ‧ lub więcej z następujących ‧ substytucji uważanych za kluczowe dla inhibitorów proteaz: substytucje aminokwasów w pozycjach L‧, M‧, I‧, V‧, I‧ i LEighteen percent of isolates had ‧ or more of the following ‧ substitutions considered critical substitutions for protease inhibitors: positions L‧, M‧, I‧, V‧, I‧, and L
Wniosek dotyczy nowego zezwolenia na stosowanie aminokwasu L-waliny o czystości wynoszącej co najmniej ‧ %, wytwarzanego przez Escherichia coli (K-‧ AG‧) FERM ABP-‧, jako dodatku paszowego u wszystkich gatunków, celem sklasyfikowania go w kategorii dodatki dietetyczneThe application concerns a new authorisation of the amino acid L-valine with a purity of at least ‧ %, produced by Escherichia coli (K-‧ AG‧) FERM ABP-‧ as a feed additive for all species, to be classified in the additive category nutritional additives
Podanie leku jednocześnie z lewodopą i inhibitorem dekarboksylazy aminokwasów aromatycznych (AADC-I) prowadzi do zmniejszenia przemiany lewodopy do ‧-metoksy-‧-hydroksy-L-fenyloalaniny (‧-OMD) i pozwala na uzyskanie bardziej stabilnego stężenia lewodopy w osoczuAdministered concomitantly with levodopa and an aromatic amino acid decarboxylase inhibitor (AADC-I), it leads to more stable plasma levels of levodopa by reducing metabolism of levodopa to ‧-methoxy-‧-hydroxy-L-phenylalanine (‧-OMD
Metoda nie pozwala odróżnić soli aminokwasów, a także postaci D i L aminokwasówThe method does not distinguish between the salts of amino acids and it cannot differentiate between D and L forms of amino acids
Złożony został wniosek o udzielenie zezwolenia na stosowanie L-argininy jako aminokwasuAn application for authorisation has been submitted for L-arginine as an aminoacid
Aminokwasy w pozycjach ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ naturalnego dekapeptydu GnRH zostały podstawione, co dało w wyniku cząsteczkę [ N-Ac-D-Nal ‧, D-pClPhe‧, D-Pal ‧, D-hArg(Et‧) ‧, L-hArg(Et‧) ‧, D-Ala‧ ]-GnRH, o masie cząsteczkowejThe amino acids at positions ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ of the natural GnRH decapeptide have been substituted resulting in N-Ac-D-Nal(‧, D--pClPhe‧, D-Pal(‧, D-hArg(Et‧, L-hArg(Et‧, D-Ala‧]-GnRH with a molecular weight of
Wniosek o zezwolenie został złożony dla monohydrochlorku L-histydyny monohydratu jako aminokwasuAn application for authorisation has been submitted for L-histidine monohydrochloride monohydrate as an amino acid
Badanie oddziaływań L-seryny, fosfo-L-seryny i chlorku choliny z cynchoniną i cynchonidynąStudy of interactions of L-serine, phospho-L-serine and choline chloride with cinchonine and cinchonidine
Porównanie ilości białek dekarboksylazy glicyny i hydroksymetylotransferazy seryny w liściach ogórka (Cucumis sativus L.) linii Borszczagowski i MSC16Comparison of glycine decarboxylase complex and hydroxymethyltransferase serine protein levels in wild type cucumber (Cucumis sativus L.) and MSC16 leaves
R ‧: rozporządzenie Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczące zezwolenia na stosowanie proteazy seryny wytwarzanej przez Bacillus licheniformis (DSM ‧) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia na stosowanie: DSM Nutritional Products Ltd., reprezentowany przez DSM Nutritional Products sp. z o.o.) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, sR ‧: Commission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ December ‧ concerning the authorisation of the serine protease produced by Bacillus licheniformis (DSM ‧) as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd, represented by DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o) (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
Pierwotna sekwencja aminokwasów jest podobna do wariantu allelicznego Ala‧ czynnika krzepnięcia ‧ otrzymywanego z osocza, przy czym cząsteczka związku rekombinowanego różni się od cząsteczki osoczowego czynnika krzepnięcia pod względem niektórych modyfikacji potranslacyjnychIt has a primary amino acid sequence that is comparable to the Ala‧ allelic form of plasma-derived factor IX, and some post-translational modifications of the recombinant molecule are different from those of the plasma-derived molecule
Epoetyna zeta ma identyczną sekwencję aminokwasów i skład węglowodanowy jak endogenna ludzka erytropoetyna, izolowana z moczu chorych na niedokrwistośćEpoetin zeta is identical in its amino acid sequence and similar in carbohydrate composition to endogenous human erythropoietin that has been isolated from the urine of anaemic patients
Ponad stukrotne zmniejszenie wrażliwości stwierdzono w odniesieniu do odmian HIV z ekspresją K‧N w połączeniu z innymi podstawieniami aminokwasów w odwrotnej transkryptazieGreater than ‧-fold loss of susceptibility was observed against HIV variants expressing K‧N in addition to other amino acid substitutions in RT
Showing page 1. Found 26529 sentences matching phrase "aminokwas L-seryna".Found in 6.188 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.