Translations into English:

  • amino acid L-serine   

Example sentences with "aminokwas L-seryna", translation memory

add example
pl Metoda ta może być stosowana w odniesieniu do następujących aminokwasów: cysteiny (cystyny), metioniny, lizyny, treoniny, alaniny, argininy, kwasu asparaginowego, kwasu glutaminowego, glicyny, histydyny, izoleucyny, leucyny, fenyloalaniny, proliny, seryny, tyrozyny i waliny
en It is applicable to the following amino acids: cyst(e)ine, methionine, lysine, threonine, alanine, arginine, aspartic acid, glutamic acid, glycine, histidine, isoleucine, leucine, phenylalanine, proline, serine, tyrosine and valine
pl Metoda nie pozwala odróżnić soli aminokwasów, a także postaci D i L aminokwasów
en The method does not distinguish between the salts of amino acids and it cannot differentiate between D and L forms of amino acids
pl Aminokwasy w pozycjach ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ naturalnego dekapeptydu GnRH zostały podstawione, co dało w wyniku cząsteczkę [ N-Ac-D-Nal ‧, D-pClPhe‧, D-Pal ‧, D-hArg(Et‧) ‧, L-hArg(Et‧) ‧, D-Ala‧ ]-GnRH, o masie cząsteczkowej
en The amino acids at positions ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ of the natural GnRH decapeptide have been substituted resulting in N-Ac-D-Nal(‧, D--pClPhe‧, D-Pal(‧, D-hArg(Et‧, L-hArg(Et‧, D-Ala‧]-GnRH with a molecular weight of
pl Dodatkowo wprowadzenie aminokwasu na pozycji ‧ lub mutacja Q‧M, zazwyczaj znajdowana w powiązaniu z A‧V, V‧, F‧L i Y‧F, powoduje wysoki poziom oporności na abakawir
en In addition, the ‧ insertion complex or the Q‧M mutation, usually found in combination with A‧V, V‧I, F‧L and F‧Y, cause a high level of resistance to abacavir
pl Wniosek dotyczy nowego zezwolenia na stosowanie aminokwasu L-waliny o czystości wynoszącej co najmniej ‧ %, wytwarzanego przez Escherichia coli (K-‧ AG‧) FERM ABP-‧, jako dodatku paszowego u wszystkich gatunków, celem sklasyfikowania go w kategorii dodatki dietetyczne
en The application concerns a new authorisation of the amino acid L-valine with a purity of at least ‧ %, produced by Escherichia coli (K-‧ AG‧) FERM ABP-‧ as a feed additive for all species, to be classified in the additive category nutritional additives
pl dyrektywa Komisji ‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiająca wspólnotowe metody analiz do oznaczenia aminokwasów, surowych olejów i tłuszczów oraz olaquindoksu w paszach i zmieniająca dyrektywę ‧/EWG (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str
en Commission Directive ‧/EC of ‧ September ‧ establishing Community methods of analysis for the determination of amino acids, crude oils and fats, and olaquindox in feedingstuffs and amending Directive ‧/EEC (OJ L ‧, ‧.‧, p
pl Osiemnaście procent izolatów miało ‧ lub więcej z następujących ‧ substytucji uważanych za kluczowe dla inhibitorów proteaz: substytucje aminokwasów w pozycjach L‧, M‧, I‧, V‧, I‧ i L
en Eighteen percent of isolates had ‧ or more of the following ‧ substitutions considered critical substitutions for protease inhibitors: positions L‧, M‧, I‧, V‧, I‧, and L
pl Wniosek o zezwolenie został złożony dla monohydrochlorku L-histydyny monohydratu jako aminokwasu
en An application for authorisation has been submitted for L-histidine monohydrochloride monohydrate as an amino acid
pl Synteza optycznie czynnych pochodnych izotiazoli z L-(alfa)-aminokwasów
en Synthesis of optically active isothiazole derivatives from L-(alfa)-amino acids
pl Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie L-argininy jako dodatku paszowego w żywieniu wszystkich gatunków zwierząt, celem sklasyfikowania go w kategorii dodatki dietetyczne i grupie funkcjonalnej aminokwasy, ich sole i podobne produkty
en The application concerns authorisation of L-arginine as a feed additive for all animal species, to be classified in the additive category nutritional additives and the functional group aminoacids, their salts and analogues
pl Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie monohydrochlorku L-histydyny monohydratu jako dodatku paszowego dla łososiowatych, celem sklasyfikowania go w kategorii dodatku dodatki dietetyczne i grupie funkcjonalnej aminokwasy, ich sole i produkty podobne
en The application concerns authorisation of L-histidine monohydrochloride monohydrate as a feed additive for salmonids, to be classified in the additive category nutritional additives and the functional group amino acids, their salts and analogues
pl aminokwasy/L-tryptofan
en Amino acids/L-Tryptophan
pl Złożony został wniosek o udzielenie zezwolenia na stosowanie L-argininy jako aminokwasu
en An application for authorisation has been submitted for L-arginine as an aminoacid
pl aminokwasy/L-kwas glutaminowy
en Amino acids/L-Glutamic acid
pl Podanie leku jednocześnie z lewodopą i inhibitorem dekarboksylazy aminokwasów aromatycznych (AADC-I) prowadzi do zmniejszenia przemiany lewodopy do ‧-metoksy-‧-hydroksy-L-fenyloalaniny (‧-OMD) i pozwala na uzyskanie bardziej stabilnego stężenia lewodopy w osoczu
en Administered concomitantly with levodopa and an aromatic amino acid decarboxylase inhibitor (AADC-I), it leads to more stable plasma levels of levodopa by reducing metabolism of levodopa to ‧-methoxy-‧-hydroxy-L-phenylalanine (‧-OMD
pl R ‧: rozporządzenie Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczące zezwolenia na stosowanie proteazy seryny wytwarzanej przez Bacillus licheniformis (DSM ‧) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia na stosowanie: DSM Nutritional Products Ltd., reprezentowany przez DSM Nutritional Products sp. z o.o.) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
en R ‧: Commission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ December ‧ concerning the authorisation of the serine protease produced by Bacillus licheniformis (DSM ‧) as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd, represented by DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o) (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Badanie oddziaływań L-seryny, fosfo-L-seryny i chlorku choliny z cynchoniną i cynchonidyną
en Study of interactions of L-serine, phospho-L-serine and choline chloride with cinchonine and cinchonidine
pl Porównanie ilości białek dekarboksylazy glicyny i hydroksymetylotransferazy seryny w liściach ogórka (Cucumis sativus L.) linii Borszczagowski i MSC16
en Comparison of glycine decarboxylase complex and hydroxymethyltransferase serine protein levels in wild type cucumber (Cucumis sativus L.) and MSC16 leaves
pl Substancje pomocnicze: glinu wodorotlenek i roztwór buforowy: disodu fosforan, potasu diwodorofosforan, sodu węglan, sodu wodorowęglan, trometamol, sacharoza, podłoże ‧ (mieszanina aminokwasów, soli mineralnych, witamin i innych składników) i woda do wstrzykiwań
en Excipients: aluminium hydroxide and a buffer solution of disodium phosphate, monopotassium phosphate, sodium carbonate, sodium bicarbonate, trometamol, sucrose, medium ‧ (complex blend of amino acids, mineral salts, vitamins and other ingredients) and water for injections
pl Jest to syntetyczny dekapeptyd o strukturze podobnej do bradykininy, lecz zawierający ‧ aminokwasów niebiałkogennych
en It is a synthetic decapeptide with a structure similar to bradykinin, but with ‧ non-proteinogenic amino acids
Showing page 1. Found 26529 sentences matching phrase "aminokwas L-seryna".Found in 4.606 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.