Translations into English:

  • directional antenna   
    (Noun  )

Example sentences with "antena kierunkowa", translation memory

add example
pl lampa bezkierunkowa oznacza lampę, która nie jest lampą kierunkową
en non-directional lamp means a lamp that is not a directional lamp
pl Pochodne kierunkowe oraz ich zastosowanie w analizie niegładkiej.
en Directional Derivatives and their applicatin in nonsmooth analysis.
pl Kierunkowych wirusów?
en Designer viruses?
pl Celuj w sieć kierunkową
en T arget the directional array on grid
pl Telefon (wraz z numerami kierunkowymi
en Telephone (with STD code
pl Faks (wraz z numerami kierunkowymi
en Fax (with STD code
pl Do celów monitorowania realizacji wieloletnich programów kierunkowych, Państwa Członkowskie, przed dniem ‧ maja każdego roku, przekażą Komisji dokument będący przeglądem postępów dokonanych w zakresie wieloletnich programów orientacji tych Państw Członkowskich
en For the purpose of monitoring the implementation of multiannual guidance programmes, Member States shall transmit to the Commission, before ‧ May each year, a document reviewing the progress made with their multiannual guidance programme
pl Zgodnie z tą procedurą doboru od kandydatów wymagane jest pełne wykształcenie wyższe potwierdzone dyplomem lub wykształcenie kierunkowe na równorzędnym poziomie
en The selection procedure requires applicants to have a full university education, evidenced by a diploma, or professional training of an equivalent level
pl od dołu powierzchnię tę ogranicza płaszczyzna horyzontalna styczna do dolnego brzegu sterownicy kierunkowej w położeniu roboczym prostoliniowym
en this area is bounded below by the horizontal plane tangential to the lower edge of the steering control when the latter is in the position for driving straight ahead
pl Metoda symulacji fałdowania białek oparta na statystyce kierunkowej
en a directional statystics-based method for the protein folding simulation
pl lampy kierunkowe
en directional lamps
pl Ustawienie kierunkowe
en Orientation
pl pole pochodzące z aktualnego pola, gdzie fluencja i jej dystrybucja kierunkowa i energii mają takie same wartości dla odnośnej objętości, jak w obecnym polu w punkcie odniesienia
en a field derived from the actual field, where the fluence and its directional and energy distributions have the same values throughout the volume of interest as in the actual field at the point of reference
pl Odpowiednia osłona przed wiatrem może być założona na mikrofon pod warunkiem że jest wzięty pod uwagę wpływ tego faktu na czułość i kierunkowe cechy mikrofonu
en A suitable windscreen may be fitted to the microphone provided that account is taken of its effect on the sensitivity and directional characteristics of the microphone
pl Powiązanie kierunkowe
en Directional Association
pl Mikrofon można wyposażyć w odpowiednią osłonę przeciwwietrzną, pod warunkiem uwzględnienia jej wpływu na czułość i charakterystykę kierunkową mikrofonu
en A suitable windscreen may be fitted to the microphone provided that account is taken of its effect on the sensitivity and directional characteristics of the microphone
pl W normalnym użyciu substancja wydostaje się z trzymanego w ręku niewielkiego pojemnika poprzez kierunkową rurkę, co ogranicza dostępną całkowitą jej ilość
en The practical application route for a consumer of spraying via a directional tube from a small hand-held can limits the total amount available
pl Słyszałaś o biciu kierunkowym?
en Did you ever hear of whipstocking?
pl sterowanie kierunkowe
en directional control
pl Położenie kierunkowe lusterka wstecznego w celu przeprowadzenia badania
en Directional positioning of the rear view mirror for the test
pl Działanie ‧ jest analizą przyczyn mechanizmów poszczególnych chorób oraz ustanowieniem sieci badawczej o zasięgu europejskim, bardziej niż próbą podjęcia badań kierunkowych na temat chorób, zaburzeń i narażeń, ponieważ nie wskazuje, jaki kierunek powinny obrać badania
en Action ‧ is an analysis of the causes and mechanisms of specified diseases and the establishment of a Europe-wide research network rather than an attempt to target research on diseases, disorders and exposures since it fails to indicate what course research should take
pl Programowanie, określone w art. ‧ lit. a), rozporządzenia (WE) nr ‧, będzie realizowane zgodnie z celami wspólnej polityki rybołówstwa oraz przepisami wieloletnich programów kierunkowych dla flot rybackich, określonych w art. ‧ niniejszego rozporządzenia
en Programming, defined in Article ‧(a) of Regulation (EC) No ‧, shall be in accordance with the objectives of the common fisheries policy and with the provisions of the multiannual guidance programmes for the fishing fleets referred to in Article ‧ of this Regulation
pl Bierny transport między zarodkiem i II ciałkiem kierunkowym w zygotach i 2-komórkowych zarodkach myszy
en Passive diffusion between the embryo and the 2nd polar body in zygotes and 2-cell mouse embryos
pl poprawia stabilność kierunkową pojazdu co najmniej poprzez samoczynne sterowanie momentem hamowania na lewym i prawym kole każdej osi w celu wywołania korygującego momentu odchylającego, działając na podstawie oceny różnic pomiędzy faktycznym zachowaniem pojazdu a wyliczonym przez układ zachowaniem docelowym, jakie chce osiągnąć kierowca
en That improves vehicle directional stability by at least having the ability to automatically control individually the braking torques of the left and right wheels on each axle to induce a correcting yaw moment based on the evaluation of actual vehicle behaviour in comparison with a determination of vehicle behaviour demanded by the driver
Showing page 1. Found 796 sentences matching phrase "antena kierunkowa".Found in 0.634 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.