Translations into English:

  • directional antenna   

Example sentences with "antena kierunkowa", translation memory

add example
pl Ustawienie kierunkowe
en Orientation
pl Powiązanie kierunkowe
en Directional Association
pl Do celów monitorowania realizacji wieloletnich programów kierunkowych, Państwa Członkowskie, przed dniem ‧ maja każdego roku, przekażą Komisji dokument będący przeglądem postępów dokonanych w zakresie wieloletnich programów orientacji tych Państw Członkowskich
en For the purpose of monitoring the implementation of multiannual guidance programmes, Member States shall transmit to the Commission, before ‧ May each year, a document reviewing the progress made with their multiannual guidance programme
pl Sprawy połączone T-‧/‧- T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ czerwca ‧ r.- Boyle i in. przeciwko Komisji (Rybołówstwo- Wieloletnie programy kierunkowe- Wniosek o zwiększenie celów w związku z poprawą warunków bezpieczeństwa- Decyzja ‧/‧/WE- Odmowa Komisji- Skarga o stwierdzenie nieważności- Dopuszczalność- Uprawnienia Komisji
en Joined Cases T-‧/‧ to T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ June ‧- Boyle and Others v Commission (Fishing- Multiannual guidance programmes- Requests to increase the objectives on safety grounds- Decision ‧/‧/EC- Refusal of the Commission- Actions for annulment- Admissibility- Competence of the Commission
pl Nasza uwaga powinna koncentrować się na kierunkowych działaniach profilaktycznych prowadzonych w ramach profilaktycznych programów badań przesiewowych oraz na zapewnieniu niedrogich leków przeciwnowotworowych.
en Targeted, preventive action through preventive screening programmes and affordable anti-cancer drugs - that should be the focus of our attention.
pl lampa kierunkowa oznacza lampę, w której co najmniej ‧ % strumienia świetlnego przypada wewnątrz kąta bryłowego wynoszącego π sr (co odpowiada stożkowi o kącie ‧°
en directional lamp means a lamp having at least ‧ % light output within a solid angle of π sr (corresponding to a cone with angle of ‧°
pl Funkcja sterowania (sterowanie kierunkowe/zabezpieczenie przed przewróceniem się/obie) wraz z objaśnieniem podstawowej funkcji lub zasady działania sterowania
en Control function (directional/roll-over/both) including an explanation of the basic function and/or philosophy of the control
pl Telefon (wraz z numerem kierunkowym
en Telephone (including code
pl Włochy wskazały, że szczególne elementy projektu A‧X – pięciołopatowy wirnik nośny, wirnik pomocniczy otunelowany w stateczniku kierunkowym i przekładnia redukcyjna z kołami płasko-stożkowymi – nie występowały w żadnym innym produkcie Agusty
en Italy indicated that the specific features of the A‧ X- the main five-blade rotor, the antitorque rotor integrated into the tail boom, and the reducer with face gears- were not present in any other product made by Agusta
pl Kierunkowych wirusów?
en Designer viruses?
pl W ślepych korytarzach oświetlenie dolne powinno być wykonane w postaci strzałek rozmieszczonych w odstępach nie większych niż ‧ m lub w postaci równoważnych wskaźników kierunkowych wskazujących kierunek drogi ewakuacji
en In dead-end corridors, the ‧ shall have arrows placed at intervals of no more than ‧ m, or equivalent direction indicators, pointing in the direction of the escape route
pl od dołu powierzchnię tę ogranicza płaszczyzna horyzontalna styczna do dolnego brzegu sterownicy kierunkowej w położeniu roboczym prostoliniowym
en this area is bounded below by the horizontal plane tangential to the lower edge of the steering control when the latter is in the position for driving straight ahead
pl Mikrofon można wyposażyć w odpowiednią osłonę przeciwwietrzną, pod warunkiem uwzględnienia jej wpływu na czułość i charakterystykę kierunkową mikrofonu
en A suitable windscreen may be fitted to the microphone provided that account is taken of its effect on the sensitivity and directional characteristics of the microphone
pl Komisja opracuje kierunkowe zalecenia techniczne, w szczególności na temat wykonywania procedur dopuszczania, wpisu substancji aktywnych do odpowiednich załączników, załączników dotyczących wymogów w zakresie danych i Załącznika dotyczącego wspólnych zasad
en Whereas the Commission is to draw up technical notes for guidance in particular on the implementation of the authorisation procedures, the entry of active substances in the appropriate Annexes, the Annexes relating to data requirements and the Annex dealing with the common principles
pl W przypadku opraw oświetleniowych do kierunkowych źródeł światła, takich jak reflektory lub diody elektroluminescencyjne, podaje się tylko stosowne informacje, np. LLMF × LMF, zamiast samego LMF
en For luminaires for directional light sources such as reflector lamps or LEDs, only the applicable information is provided, e.g. LLMF × LMF instead of simply the LMF
pl Funkcja ta obejmuje zabezpieczenie przed przewróceniem się pojazdu i sterowanie kierunkowe oraz spełnia wymogi techniczne załącznika ‧ do niniejszego regulaminu
en This shall include roll-over control and directional control and meet the technical requirements of Annex ‧ to this Regulation
pl Zawory kierunkowe ustawia się w położeniu zamykającym torby Sa i Sb i odprowadzającym do atmosfery próbki zasysane przez pompy P‧ i P‧ za pośrednictwem sond S‧ i S
en The diversion valves must be set to close bags Sa and Sb and to discharge into the atmosphere the samples sucked in by pumps P‧ and P‧ through probes S‧ and S
pl sterowanie kierunkowe
en directional control
pl poprawia stabilność kierunkową pojazdu co najmniej poprzez samoczynne sterowanie momentem hamowania na lewym i prawym kole każdej osi w celu wywołania korygującego momentu odchylającego, działając na podstawie oceny różnic pomiędzy faktycznym zachowaniem pojazdu a wyliczonym przez układ zachowaniem docelowym, jakie chce osiągnąć kierowca
en That improves vehicle directional stability by at least having the ability to automatically control individually the braking torques of the left and right wheels on each axle to induce a correcting yaw moment based on the evaluation of actual vehicle behaviour in comparison with a determination of vehicle behaviour demanded by the driver
pl określone powinny zostać przepisy dotyczące monitoringu oraz realizacji wieloletnich programów kierunkowych, przede wszystkim dotyczące mechanizmu wprowadzania oraz wycofywania z floty, jak również struktury pomocy finansowej ze środków publicznych na odnowienie floty, modernizację jednostek pływających oraz na założenie wspólnych przedsiębiorstw
en the provisions for the monitoring and implementation of the multiannual guidance programmes should be specified, in particular concerning the mechanism of fleet entries and exits as well as the framework of public aid for the renewal of the fleet, the modernisation of vessels and the establishment of joint enterprises
pl Zawory kierunkowe są ustawione aby zamykać torby Sa i Sb i odprowadzać do atmosfery próbki zassane do nich przez pompy P‧ i P‧ za pośrednictwem sond S‧ i S
en The diversion valves must be set to close bags Sa and Sb and to discharge into the atmosphere the samples sucked in by pumps P‧ and P‧ through probes S‧ and S
pl Telefon (wraz z numerami kierunkowymi
en Telephone (with STD code
pl Programowanie, określone w art. ‧ lit. a), rozporządzenia (WE) nr ‧, będzie realizowane zgodnie z celami wspólnej polityki rybołówstwa oraz przepisami wieloletnich programów kierunkowych dla flot rybackich, określonych w art. ‧ niniejszego rozporządzenia
en Programming, defined in Article ‧(a) of Regulation (EC) No ‧, shall be in accordance with the objectives of the common fisheries policy and with the provisions of the multiannual guidance programmes for the fishing fleets referred to in Article ‧ of this Regulation
pl Uwzględniając, że programowanie może być korygowane w razie konieczności oraz w szczególności pod koniec każdego okresu stosowania wieloletnich programów kierunkowych
en To this end, it may be revised as necessary and in particular at the end of each period of application of the multiannual guidance programmes
pl We współpracy z Europolem Frontex rozpoczął też przygotowywanie kierunkowej oceny ryzyka prawdopodobnego wykorzystania niepewnej sytuacji politycznej przez sieci przestępcze i terrorystyczne, a także monitorowanie napływów nielegalnych migrantów.
en Frontex, together with Europol, has also started preparing a targeted risk assessment of potential exploitation of the volatile political situation by criminal and terrorist networks, and monitoring irregular migration flows.
Showing page 1. Found 796 sentences matching phrase "antena kierunkowa".Found in 0.511 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.