Translations into English:

  • directional antenna   

Example sentences with "antena kierunkowa", translation memory

add example
Zawory kierunkowe ustawione aby próbki pobierane ustawicznie przez sondy S‧ i S‧, które uprzednio były odprowadzane do atmosfery, teraz kierowane były do toreb Sa i SbThe diversion valves are set to collect the samples, which have previously been directed towards the atmosphere, continuously through probes S‧ and S‧ in bags Sa and Sb
Położenie kierunkowe lusterka wstecznego w celu przeprowadzenia badaniaDirectional positioning of the rear view mirror for the test
Odpowiednia osłona przed wiatrem może być założona na mikrofon pod warunkiem że jest wzięty pod uwagę wpływ tego faktu na czułość i kierunkowe cechy mikrofonuA suitable windscreen may be fitted to the microphone provided that account is taken of its effect on the sensitivity and directional characteristics of the microphone
Zgodnie z tą procedurą doboru od kandydatów wymagane jest pełne wykształcenie wyższe potwierdzone dyplomem lub wykształcenie kierunkowe na równorzędnym poziomieThe selection procedure requires applicants to have a full university education, evidenced by a diploma, or professional training of an equivalent level
Kierunkowa reakcja na bodziecDirectional response to stimulus
lampy będące kierunkowym źródłem światła zgodnie z definicją w załączniku IIlamps that are directional light sources as defined in Annex II
W odniesieniu do badań prowadzonych w warunkach określonych w pkt ‧ i zgodnie z procedurą badawczą z pkt ‧.‧ pojazd z włączonym układem ESC musi spełniać kryteria stabilności kierunkowej z pkt ‧.‧ i ‧.‧ oraz kryterium czasu odpowiedzi z pkt ‧.‧ w czasie każdego z ww. badań przy zadanym kącie skrętu kierownicy wynoszącym co najmniej ‧ A, lecz nie więcej niż kąt określony w pkt ‧.‧.‧, gdzie A oznacza kąt skrętu kierownicy obliczony w pktDuring each test performed under the test conditions of paragraph ‧ and the test procedure of paragraph ‧.‧, the vehicle with the ESC system engaged shall satisfy the directional stability criteria of paragraphs ‧.‧ and ‧.‧, and it shall satisfy the responsiveness criterion of paragraph ‧.‧ during each of those tests conducted with a commanded steering wheel angle of ‧ A or greater but limited as per paragraph ‧.‧.‧, where A is the steering wheel angle computed in paragraph
od dołu powierzchnię tę ogranicza płaszczyzna horyzontalna styczna do dolnego brzegu sterownicy kierunkowej w położeniu roboczym prostoliniowymthis area is bounded below by the horizontal plane tangential to the lower edge of the steering control when the latter is in the position for driving straight ahead
sterowanie kierunkowedirectional control
W ślepych korytarzach oświetlenie dolne powinno być wykonane w postaci strzałek rozmieszczonych w odstępach nie większych niż ‧ m lub w postaci równoważnych wskaźników kierunkowych wskazujących kierunek drogi ewakuacjiIn dead-end corridors, the ‧ shall have arrows placed at intervals of no more than ‧ m, or equivalent direction indicators, pointing in the direction of the escape route
Włochy wskazały, że szczególne elementy projektu A‧X – pięciołopatowy wirnik nośny, wirnik pomocniczy otunelowany w stateczniku kierunkowym i przekładnia redukcyjna z kołami płasko-stożkowymi – nie występowały w żadnym innym produkcie AgustyItaly indicated that the specific features of the A‧ X- the main five-blade rotor, the antitorque rotor integrated into the tail boom, and the reducer with face gears- were not present in any other product made by Agusta
Celuj w sieć kierunkowąT arget the directional array on grid
Kierunkowych wirusów?Designer viruses?
Faks (wraz z numerami kierunkowymiFax (with STD code
pole promieniowania, w którym fluencja oraz jej dystrybucja kierunkowa i energii są takie same, jak w rozciągłym polu, ale fluencja jest jednokierunkowaa radiation field in which the fluence and its directional and energy distribution are the same as in the expanded field, but the fluence is unidirectional
Mikrofon można wyposażyć w odpowiednią osłonę przeciwwietrzną, pod warunkiem uwzględnienia jej wpływu na czułość i charakterystykę kierunkową mikrofonuA suitable windscreen may be fitted to the microphone provided that account is taken of its effect on the sensitivity and directional characteristics of the microphone
kierunek przepływu w częściach wodorowych z przepływem kierunkowym został wyraźnie oznaczonyhydrogen components with directional flow have the flow direction clearly indicated
Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ czerwca ‧ r.- Atlantean przeciwko Komisji (Rybołówstwo- Wieloletnie programy kierunkowe- Wniosek o zwiększenie celów w związku z poprawą warunków bezpieczeństwa- Decyzja ‧/‧/WE- Odmowa Komisji- Skarga o stwierdzenie nieważności- Dopuszczalność- Uprawnienia KomisjiCase T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ June ‧- Atlantean Ltd v Commission (Fishing- Multiannual guidance programmes- Request to increase the objectives on safety grounds- Decision ‧/‧/EC- Refusal of the Commission- Action for annulment- Admissibility- Competence of the Commission
Ustawienie kierunkoweOrientation
Opis pojazdu, w tym konfiguracja osi/zawieszenia/kół, silnik, układ przenoszenia napędu, układ(-y) hamulcowy(-e) oraz zawartość funkcji stabilności pojazdu (sterowanie kierunkowe/zabezpieczenie przed przewróceniem się pojazdu), układ kierowniczy, z określeniem nazwy/modelu/numeruVehicle description, including axle configuration/suspension/wheels, engine and drive line, braking system(s) and vehicle stability function content (directional control/roll-over control), steering system, with name/model/number identification
Zawory kierunkowe ustawia się w położeniu pobierania ciągłego próbek, które poprzednio kierowane były do atmosfery, a teraz przez sondy S‧ i S‧ są kierowane do toreb Sa i SbThe diversion valves are set to collect the samples, which have previously been directed towards the atmosphere, continuously through probes S‧ and S‧ in bags Sa and Sb
Telefon (wraz z numerem kierunkowymTelephone (including code
Funkcja sterowania (sterowanie kierunkowe/zabezpieczenie przed przewróceniem się/obie) wraz z objaśnieniem podstawowej funkcji lub zasady działania sterowaniaControl function (directional/roll-over/both) including an explanation of the basic function and/or philosophy of the control
Jednakże nie jesteśmy również na tym etapie, na którym byliśmy przed konferencją w Kopenhadze, ponieważ w Kopenhadze udało się nam zawrzeć porozumienie kierunkowe ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Indiami, Republiką Południowej Afryki i Brazylią, do którego następnie przyłączyły się inne kraje, na przykład Rosja, Australia, Norwegia, Szwecja i Hiszpania.However, nor are we at the stage we were at before Copenhagen, because in Copenhagen, we did reach a targeted agreement with the United States, China, India, South Africa and Brazil, to which other countries later signed up, such as Russia, Australia, Norway, Sweden and Spain.
Pojazdy kategorii M‧ i N‧ o masie w stanie gotowym do jazdy > ‧ kg nie muszą spełniać wymogów pkt ‧.‧.‧, jeżeli są wyposażone w funkcję stabilności pojazdu, która zabezpiecza przed wywróceniem pojazdu i zapewnia sterowanie kierunkowe, oraz spełnia wymogi techniczne załącznika ‧ do regulaminu nrAs an alternative to the requirement of paragraph ‧.‧.‧, vehicles of categories M‧ and N‧ with a mass in running order > ‧ kg may be equipped with a vehicle stability function which includes roll-over control and directional control and meets the technical requirements of Annex ‧ to Regulation No
Showing page 1. Found 796 sentences matching phrase "antena kierunkowa".Found in 1.476 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.