Translations into English:

  • detention   
    (noun   )
  • detention before trial   

Example sentences with "areszt tymczasowy", translation memory

add example
To areszt tymczasowyThis is the bullpen here
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji ramowej Rady o stosowaniu przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy Republika Litewska oświadcza, że z powodów konstytucyjnych nie będzie stosowała art. ‧ ust. ‧ w stosunku do jakichkolwiek wykroczeń tam wymienionychPursuant to Article ‧ of the Council Framework Decision on the application, between Member States of the European Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention, the Republic of Lithuania declares that for constitutional reasons it will not apply Article ‧ in respect of any of the offences referred to therein
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie projektu decyzji ramowej Rady w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy (‧/‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(CNSEuropean Parliament legislative resolution of ‧ April ‧ on the draft Council Framework Decision on the application, between Member States of the European Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention (‧/‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(CNS
Od września ‧ r. przebywa w areszcie tymczasowym we WłoszechIn custody in Italy as of September
Wzajemne uznawanie decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy *Mutual recognition of supervision measures as an alternative to provisional detention *
Zajmujemy się również kwestią długości okresu tymczasowego aresztu.We also share the concerns on length of detention.
Wprowadzenie środków represyjnych, skierowanych przeciwko tak zwanym nielegalnym imigrantom, w postaci tak zwanego tymczasowego aresztu i przetrzymywanie ich w skandalicznych warunkach, jakie panują w niektórych ośrodkach detencji (według komisji LIBE), stanowi naruszenie uznawanych międzynarodowo konwencji dotyczących ochrony praw człowieka.Introducing repressive measures towards so-called illegal immigrants, such as so-called temporary custody, and keeping them under the horrendous conditions that exist in some detention centres (according to the LIBE Committee) violate internationally recognised conventions for the protection of human rights.
W przypadkach, gdy wobec podejrzanego lub oskarżonego zastosowano tymczasowy areszt lub zatrzymanie, celem bezpośrednich konsultacji powinno być pilne osiągnięcie porozumienia.In cases where the suspected or accused person is held in provisional detention or custody, direct consultations shall aim to reach consensus as a matter of urgency.
Dana osoba przebywała w areszcie tymczasowym przez następujący okres (jeżeli dotyczyThe person concerned was in provisional detention during the following period (where applicable
Dotyczy: aresztu tymczasowegoSubject: Pre-trial detentions
Analiza minimalnych standardów w odniesieniu do procedur tymczasowego aresztowania i procedur regularnego przeglądu powodów zastosowania aresztu (‧ rAnalysis of minimum standards in pre‐trial detention procedures and the routines for regular review of the grounds for detention
sprawozdawczyni. - (FR) Panie przewodniczący! Chciałam jedynie spytać pana Charlesa Tannocka, czy dodanie jakie proponuje jest rzeczywiście dodaniem lub czy jego celem nie jest usunięcie części dotyczącej przemocy i złego traktowania w areszcie tymczasowym i zakładach karnych.rapporteur. - (FR) Mr President, I just wanted to ask Mr Tannock if the addition he is proposing is in fact an addition, or whether his aim is to remove the section on violence and ill-treatment in police custody and penitentiary institutions.
przyjęcie ustawy o procedurze karnej, iii) ograniczenie stosowania aresztu tymczasowego, iv) ułatwienie dostępu do porady prawnej, v) rozszerzenie systemu informacji sądowej na wszystkie sądy, vi) poprawa stosowania orzeczeń sądów cywilnychadoption of the law on penal procedure, (iii) limit the use of pre-trial detention, (iv) facilitate access to legal advice and representation, (v) extend the court information system to all courts, (vi) improve the enforcement of civil judicial decisions
Wnioski dotyczące tymczasowego przekazania lub tranzytu osób znajdujących się w areszcie tymczasowym, osób zatrzymanych lub osób, które podlegają karom pozbawienia wolności, oraz okresowa lub incydentalna wymiana informacji z akt sądowych są przekazywane przez ministerstwa sprawiedliwościRequests for the temporary transfer or transit of persons who are under provisional arrest, being detained or who are the subject of a penalty involving deprivation of liberty, and the periodic or occasional exchange of information from the judicial records must be effected through the Ministries of Justice
zwraca uwagę na wytyczne wydane ostatnio przez prezesa Sądu Najwyższego Sharoudiego w sprawie zakazu publicznych egzekucji bez wcześniejszej zgody i w sprawie aresztu tymczasowego przez długi okres bez przedstawienia zarzutówNotes the directives recently issued by head of judiciary Sharoudi on banning public executions without prior consent and detentions for long periods without charge
W Wielkiej Brytanii debatowaliśmy niedawno nad granicami stosowania aresztu tymczasowego bez aktu oskarżenia na podstawie podejrzenia o zaangażowanie w działalność terrorystyczną.In the UK we have recently been debating limits on pre-trial detention without charge on suspicion of involvement in terrorism.
Zadzwoń do mnie, jak będzie po wszystkim./ Chcą cię zabrać, w jutrzejszej gazecie/ napiszą o " areszcie tymczasowym "Call me when it' s done./ They wanna take you in,/ put " arrest pending " in the press tomorrow
nalega ponadto na konieczność zasięgania przez administrację sądową informacji o istnieniu dzieci przed podjęciem decyzji o zastosowaniu tymczasowego aresztu lub podczas wydawania wyroku oraz upewniania się, czy podjęto odpowiednie środki w celu pełnego przestrzegania ich prawInsists, moreover, on the need for the judiciary to ascertain whether there are children to consider before taking a decision to remand a defendant in custody, and when handing down the sentence, and to ensure that measures are taken to guarantee their rights in full
Przekazywanie dokumentów w następstwie aresztu tymczasowegoTransmission of documents following provisional arrest
Jednak w tym celu również Rada (mam tu na myśli nie tylko Węgry, ale i państwa członkowskie) musi nam pomóc w zakresie gwarancji procesowych oraz niemożliwych do zaakceptowania okresów trwania aresztu tymczasowego dla wielu obywateli w moim własnym kraju.But that also requires the Council (I am not referring just to Hungary, I am talking about the Member States) to help us in pushing forward the procedural guarantees, and the issue of unacceptable pre-trial detention periods for many citizens in my own country.
Osoba przekazywana pozostaje w areszcie tymczasowym na terytorium państwa wydającego, a jeżeli dochodzi do tranzytu – na terytorium państw członkowskich tranzytowych, chyba że wykonujące państwo członkowskie wystąpi o jej uwolnienieThe transferred person shall remain in custody in the territory of the issuing State and, where applicable, in the territory of the Member State through which transit is required, unless the executing Member State applies for his release
Wzajemne uznawanie decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy (Mutual recognition of supervision measures as an alternative to provisional detention (
Identyczne zasady stosuje się do sytuacji, w których ścigana osoba uciekła z aresztu tymczasowego lub podczas odbywania kary pozbawienia wolnościThe same shall apply where the person being pursued has escaped from provisional custody or while serving a sentence involving deprivation of liberty
e) Wniosek państwa wydającego o zastosowanie aresztu tymczasowego (jeżeli osoba skazana przebywa w państwie wykonującyme) Request for provisional arrest by the issuing State (where the sentenced person is in the executing State
Inne informacje: według informacji z czerwca ‧ r. przebywa w areszcie tymczasowym od grudnia ‧ rOther information: In custody since December ‧, as of June
Showing page 1. Found 20530 sentences matching phrase "areszt tymczasowy".Found in 4.114 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.