Translations into English:

  • detention   
    (noun   )
  • detention before trial   
  • remand   
    (Noun  ) (verb, noun   )

Example sentences with "areszt tymczasowy", translation memory

add example
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji ramowej Rady o stosowaniu przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy Republika Litewska oświadcza, że z powodów konstytucyjnych nie będzie stosowała art. ‧ ust. ‧ w stosunku do jakichkolwiek wykroczeń tam wymienionych
en Pursuant to Article ‧ of the Council Framework Decision on the application, between Member States of the European Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention, the Republic of Lithuania declares that for constitutional reasons it will not apply Article ‧ in respect of any of the offences referred to therein
pl nalega ponadto na konieczność zasięgania przez administrację sądową informacji o istnieniu dzieci przed podjęciem decyzji o zastosowaniu tymczasowego aresztu lub podczas wydawania wyroku oraz upewniania się, czy podjęto odpowiednie środki w celu pełnego przestrzegania ich praw
en Insists, moreover, on the need for the judiciary to ascertain whether there are children to consider before taking a decision to remand a defendant in custody, and when handing down the sentence, and to ensure that measures are taken to guarantee their rights in full
pl Inne informacje: według informacji z czerwca ‧ r. przebywa w areszcie tymczasowym od grudnia ‧ r
en Other information: In custody since December ‧, as of June
pl Wprowadzenie środków represyjnych, skierowanych przeciwko tak zwanym nielegalnym imigrantom, w postaci tak zwanego tymczasowego aresztu i przetrzymywanie ich w skandalicznych warunkach, jakie panują w niektórych ośrodkach detencji (według komisji LIBE), stanowi naruszenie uznawanych międzynarodowo konwencji dotyczących ochrony praw człowieka.
en Introducing repressive measures towards so-called illegal immigrants, such as so-called temporary custody, and keeping them under the horrendous conditions that exist in some detention centres (according to the LIBE Committee) violate internationally recognised conventions for the protection of human rights.
pl Zajmujemy się również kwestią długości okresu tymczasowego aresztu.
en We also share the concerns on length of detention.
pl Zasadnie mówi się o problemie wykorzystywania jej w celu ścigania drobnych przestępstw, braku zastępstwa prawnego w państwie wydającym nakaz, długich okresach aresztu tymczasowego, braku możliwości skorzystania z kaucji przez osoby niebędące obywatelami państwa wydającego nakaz oraz złych warunkach pobytu w areszcie.
en Problems with it being used for minor offences, the lack of legal representation in the issuing state, long pre-trial detention periods, the lack of bail for people who are not nationals of the issuing state, and bad detention conditions are all cited with reason.
pl Analiza minimalnych standardów w odniesieniu do procedur tymczasowego aresztowania i procedur regularnego przeglądu powodów zastosowania aresztu (‧ r
en Analysis of minimum standards in pre‐trial detention procedures and the routines for regular review of the grounds for detention
pl Identyczne zasady stosuje się do sytuacji, w których ścigana osoba uciekła z aresztu tymczasowego lub podczas odbywania kary pozbawienia wolności
en The same shall apply where the person being pursued has escaped from provisional custody or while serving a sentence involving deprivation of liberty
pl W przypadkach, gdy wobec podejrzanego lub oskarżonego zastosowano tymczasowy areszt lub zatrzymanie, celem bezpośrednich konsultacji powinno być pilne osiągnięcie porozumienia.
en In cases where the suspected or accused person is held in provisional detention or custody, direct consultations shall aim to reach consensus as a matter of urgency.
pl Czas aresztu tymczasowego na terytorium wydającego państwa członkowskiego zalicza się na poczet okresu pozbawienia wolności, któremu przekazywana osoba musi lub będzie musiała się poddać na terytorium wykonującego państwa członkowskiego
en The period of custody in the territory of the issuing Member State shall be deducted from the period of detention which the person concerned is or will be obliged to undergo in the territory of the executing Member State
pl Od września ‧ r. przebywa w areszcie tymczasowym we Włoszech
en In custody in Italy as of September
pl Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie projektu decyzji ramowej Rady w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy (‧/‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(CNS
en European Parliament legislative resolution of ‧ April ‧ on the draft Council Framework Decision on the application, between Member States of the European Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention (‧/‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(CNS
pl Jednak w tym celu również Rada (mam tu na myśli nie tylko Węgry, ale i państwa członkowskie) musi nam pomóc w zakresie gwarancji procesowych oraz niemożliwych do zaakceptowania okresów trwania aresztu tymczasowego dla wielu obywateli w moim własnym kraju.
en But that also requires the Council (I am not referring just to Hungary, I am talking about the Member States) to help us in pushing forward the procedural guarantees, and the issue of unacceptable pre-trial detention periods for many citizens in my own country.
pl Wnioski dotyczące tymczasowego przekazania lub tranzytu osób znajdujących się w areszcie tymczasowym, osób zatrzymanych lub osób, które podlegają karom pozbawienia wolności, oraz okresowa lub incydentalna wymiana informacji z akt sądowych są przekazywane przez ministerstwa sprawiedliwości
en Requests for the temporary transfer or transit of persons who are under provisional arrest, being detained or who are the subject of a penalty involving deprivation of liberty, and the periodic or occasional exchange of information from the judicial records must be effected through the Ministries of Justice
pl W Wielkiej Brytanii debatowaliśmy niedawno nad granicami stosowania aresztu tymczasowego bez aktu oskarżenia na podstawie podejrzenia o zaangażowanie w działalność terrorystyczną.
en In the UK we have recently been debating limits on pre-trial detention without charge on suspicion of involvement in terrorism.
pl Nadto dobrowolny powrót, czas trwania tymczasowego aresztu oraz alternatywy przewidziane w określonych przypadkach, szczególne traktowanie przewidziane dla nieletnich i osób w ciężkiej sytuacji w trakcie przyjmowania decyzji o powrocie, jak również dbałość o zachowanie jedności rodziny. Wszystko to są pozytywne cechy wniosku w sprawie dyrektywy, podobnie jak bezpłatna pomoc prawna, jeśli o nią wnioskowano, przy składaniu odwołania od nakazu wydalenia.
en Voluntary return, the duration of temporary custody, with alternatives provided for certain cases, the organisation of custody facilities, the ban on collective returns, the particular treatment to be given to minors and vulnerable persons when adopting a return decision and the preservation of family unity: all of these are positive features of the proposal for a directive, as is the free legal aid, if requested, to pursue an appeal against the removal order.
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji ramowej Rady UE o stosowaniu przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy, Rzeczpospolita Polska oświadcza, że nie będzie stosować ust. ‧ wspomnianego wcześniej art. ‧ do wszystkich przestępstw, o których mowa w tym ustępie
en Pursuant to Article ‧ of the EU Council Framework Decision on the application, between Member States of the European Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention, the Republic of Poland declares that it will not apply paragraph of the aforementioned Article ‧ in respect of all of the offences referred to in that paragraph
pl Wzajemne uznawanie decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy *
en Mutual recognition of supervision measures as an alternative to provisional detention *
pl Wzajemne uznawanie decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy *
en Mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention *
pl e) Wniosek państwa wydającego o zastosowanie aresztu tymczasowego (jeżeli osoba skazana przebywa w państwie wykonującym
en e) Request for provisional arrest by the issuing State (where the sentenced person is in the executing State
pl Osoba przekazywana pozostaje w areszcie tymczasowym na terytorium państwa wydającego, a jeżeli dochodzi do tranzytu – na terytorium państw członkowskich tranzytowych, chyba że wykonujące państwo członkowskie wystąpi o jej uwolnienie
en The transferred person shall remain in custody in the territory of the issuing State and, where applicable, in the territory of the Member State through which transit is required, unless the executing Member State applies for his release
pl Zadzwoń do mnie, jak będzie po wszystkim./ Chcą cię zabrać, w jutrzejszej gazecie/ napiszą o " areszcie tymczasowym "
en Call me when it' s done./ They wanna take you in,/ put " arrest pending " in the press tomorrow
pl Po sześciu tygodniach aresztu tymczasowego sędzia oddalił sprawę
en After ‧ weeks of protective custody, the judge dismissed the case
pl Dana osoba przebywała w areszcie tymczasowym przez następujący okres (jeżeli dotyczy
en The person concerned was in provisional detention during the following period (where applicable
Showing page 1. Found 20530 sentences matching phrase "areszt tymczasowy".Found in 3.605 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.