Translations into English:

  • detention   
    (noun   )
  • detention before trial   

Example sentences with "areszt tymczasowy", translation memory

add example
pl Zajmujemy się również kwestią długości okresu tymczasowego aresztu.
en We also share the concerns on length of detention.
pl Czas aresztu tymczasowego na terytorium wydającego państwa członkowskiego zalicza się na poczet okresu pozbawienia wolności, któremu przekazywana osoba musi lub będzie musiała się poddać na terytorium wykonującego państwa członkowskiego
en The period of custody in the territory of the issuing Member State shall be deducted from the period of detention which the person concerned is or will be obliged to undergo in the territory of the executing Member State
pl Identyczne zasady stosuje się do sytuacji, w których ścigana osoba uciekła z aresztu tymczasowego lub podczas odbywania kary pozbawienia wolności
en The same shall apply where the person being pursued has escaped from provisional custody or while serving a sentence involving deprivation of liberty
pl Analiza minimalnych standardów w odniesieniu do procedur tymczasowego aresztowania i procedur regularnego przeglądu powodów zastosowania aresztu (‧ r
en Analysis of minimum standards in pre‐trial detention procedures and the routines for regular review of the grounds for detention
pl Dana osoba przebywała w areszcie tymczasowym przez następujący okres (jeżeli dotyczy
en The person concerned was in provisional detention during the following period (where applicable
pl sprawozdawczyni. - (FR) Panie przewodniczący! Chciałam jedynie spytać pana Charlesa Tannocka, czy dodanie jakie proponuje jest rzeczywiście dodaniem lub czy jego celem nie jest usunięcie części dotyczącej przemocy i złego traktowania w areszcie tymczasowym i zakładach karnych.
en rapporteur. - (FR) Mr President, I just wanted to ask Mr Tannock if the addition he is proposing is in fact an addition, or whether his aim is to remove the section on violence and ill-treatment in police custody and penitentiary institutions.
pl Osoba przekazywana pozostaje w areszcie tymczasowym na terytorium państwa wydającego, a jeżeli dochodzi do tranzytu – na terytorium państw członkowskich tranzytowych, chyba że wykonujące państwo członkowskie wystąpi o jej uwolnienie
en The transferred person shall remain in custody in the territory of the issuing State and, where applicable, in the territory of the Member State through which transit is required, unless the executing Member State applies for his release
pl To areszt tymczasowy
en This is the bullpen here
pl Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie projektu decyzji ramowej Rady w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy (‧/‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(CNS
en European Parliament legislative resolution of ‧ April ‧ on the draft Council Framework Decision on the application, between Member States of the European Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention (‧/‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(CNS
pl Wnioski dotyczące tymczasowego przekazania lub tranzytu osób znajdujących się w areszcie tymczasowym, osób zatrzymanych lub osób, które podlegają karom pozbawienia wolności, oraz okresowa lub incydentalna wymiana informacji z akt sądowych są przekazywane przez ministerstwa sprawiedliwości
en Requests for the temporary transfer or transit of persons who are under provisional arrest, being detained or who are the subject of a penalty involving deprivation of liberty, and the periodic or occasional exchange of information from the judicial records must be effected through the Ministries of Justice
pl Przekazywanie dokumentów w następstwie aresztu tymczasowego
en Transmission of documents following provisional arrest
pl przyjęcie ustawy o procedurze karnej, iii) ograniczenie stosowania aresztu tymczasowego, iv) ułatwienie dostępu do porady prawnej, v) rozszerzenie systemu informacji sądowej na wszystkie sądy, vi) poprawa stosowania orzeczeń sądów cywilnych
en adoption of the law on penal procedure, (iii) limit the use of pre-trial detention, (iv) facilitate access to legal advice and representation, (v) extend the court information system to all courts, (vi) improve the enforcement of civil judicial decisions
pl Wykonanie aresztu tymczasowego wobec aresztowanych uznanych za tzw. niebezpiecznych.
en An execution of temporary detention with reference to detainees considered dangerous.
pl Czwartek, ‧ kwietnia ‧ r.Wzajemne uznawanie decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy *
en Thursday ‧ April ‧Mutual recognition of supervision measures as an alternative to provisional detention *
pl Wzajemne uznawanie decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy *
en Mutual recognition of supervision measures as an alternative to provisional detention *
pl Przekazywanie dokumentów w następstwie aresztu tymczasowego
en Transmission of requests for provisional arrest
pl Jednak w tym celu również Rada (mam tu na myśli nie tylko Węgry, ale i państwa członkowskie) musi nam pomóc w zakresie gwarancji procesowych oraz niemożliwych do zaakceptowania okresów trwania aresztu tymczasowego dla wielu obywateli w moim własnym kraju.
en But that also requires the Council (I am not referring just to Hungary, I am talking about the Member States) to help us in pushing forward the procedural guarantees, and the issue of unacceptable pre-trial detention periods for many citizens in my own country.
pl Wprowadzenie środków represyjnych, skierowanych przeciwko tak zwanym nielegalnym imigrantom, w postaci tak zwanego tymczasowego aresztu i przetrzymywanie ich w skandalicznych warunkach, jakie panują w niektórych ośrodkach detencji (według komisji LIBE), stanowi naruszenie uznawanych międzynarodowo konwencji dotyczących ochrony praw człowieka.
en Introducing repressive measures towards so-called illegal immigrants, such as so-called temporary custody, and keeping them under the horrendous conditions that exist in some detention centres (according to the LIBE Committee) violate internationally recognised conventions for the protection of human rights.
pl Republika Federalna Niemiec oświadcza zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji ramowej Rady o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy, że nie będzie stosowała art. ‧ ust. ‧ do żadnego z przestępstw, o których mowa w tym ustępie
en The Federal Republic of Germany hereby gives notification, pursuant to Article ‧ of the Council Framework Decision on the application of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention, that it will not apply Article ‧ in respect of all of the offences referred to in that paragraph
pl Od września ‧ r. przebywa w areszcie tymczasowym we Włoszech
en In custody in Italy as of September
pl Nadto dobrowolny powrót, czas trwania tymczasowego aresztu oraz alternatywy przewidziane w określonych przypadkach, szczególne traktowanie przewidziane dla nieletnich i osób w ciężkiej sytuacji w trakcie przyjmowania decyzji o powrocie, jak również dbałość o zachowanie jedności rodziny. Wszystko to są pozytywne cechy wniosku w sprawie dyrektywy, podobnie jak bezpłatna pomoc prawna, jeśli o nią wnioskowano, przy składaniu odwołania od nakazu wydalenia.
en Voluntary return, the duration of temporary custody, with alternatives provided for certain cases, the organisation of custody facilities, the ban on collective returns, the particular treatment to be given to minors and vulnerable persons when adopting a return decision and the preservation of family unity: all of these are positive features of the proposal for a directive, as is the free legal aid, if requested, to pursue an appeal against the removal order.
pl mając na uwadze, że Andrzej Pęczak skarży się, że polska prokuratura prowadząc postępowanie naruszyła prawo i że decyzje Sądu Okręgowego w sprawie jego zatrzymania i aresztowania, jak również późniejszego przedłużenia aresztu tymczasowego są umotywowane względami politycznymi
en whereas Andrzej Pęczak complains that the Polish Public Prosecutor's office has violated the law in its proceedings and that the District Court's decisions on his detention and arrest as well as the subsequent extensions of the provisional arrest are politically motivated
pl Zasadnie mówi się o problemie wykorzystywania jej w celu ścigania drobnych przestępstw, braku zastępstwa prawnego w państwie wydającym nakaz, długich okresach aresztu tymczasowego, braku możliwości skorzystania z kaucji przez osoby niebędące obywatelami państwa wydającego nakaz oraz złych warunkach pobytu w areszcie.
en Problems with it being used for minor offences, the lack of legal representation in the issuing state, long pre-trial detention periods, the lack of bail for people who are not nationals of the issuing state, and bad detention conditions are all cited with reason.
pl W Wielkiej Brytanii debatowaliśmy niedawno nad granicami stosowania aresztu tymczasowego bez aktu oskarżenia na podstawie podejrzenia o zaangażowanie w działalność terrorystyczną.
en In the UK we have recently been debating limits on pre-trial detention without charge on suspicion of involvement in terrorism.
pl z ubolewaniem zauważa, że po początkowych pozytywnych działaniach rządu białoruskiego nie odnotowano dalszych niezbędnych postępów w obszarze praw człowieka i podstawowych wolności; w związku z tym przypomina o ciągłych represjach wobec przeciwników politycznych oraz odmowie rejestracji partii politycznych (Białoruska Chrześcijańska Demokracja), organizacji pozarządowych (Wiasna) i niezależnych mediów (telewizja Biełsat); wzywa władze białoruskie do rewizji wyroków ograniczenia wolności wydanych wobec uczestników pokojowej demonstracji w styczniu ‧ r., a także sprawy uwięzienia Artioma Dubskiego; zwraca uwagę, że Amnesty International uznaje wszystkie te osoby za więźniów sumienia; wzywa do natychmiastowego uwolnienia przedsiębiorców Mikałaja Autuchowicza i Uładzimira Asipenki, przetrzymywanych w areszcie tymczasowym od ośmiu miesięcy
en Notes with regret that, after initial positive steps undertaken by the Belarus Government, no further essential progress has been made in the field of human rights and fundamental freedoms; recalls in this respect the continued repression of political opponents and the refusal to register political parties (Belarusian Christian Democracy), NGOs (Viasna) and independent media (TV Belsat); calls on the Belarusian authorities to review the sentences involving restrictions on their freedom imposed on the participants in a peaceful demonstration held in January ‧ and the imprisonment of Artsyom Dubski; points out that Amnesty International regards all these persons as prisoners of conscience; calls for the immediate release of the entrepreneurs Mikalai Awtukhovich and Uladzimir Asipenka, who have been held in pre-trial detention for eight months
Showing page 1. Found 20530 sentences matching phrase "areszt tymczasowy".Found in 3.112 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.