Translations into English:

  • ammonium nitrogen   
     
    chemicals
  • ammonium as nitrogen   

Example sentences with "azot amonowy", translation memory

add example
pl Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według Arnda
en Determination of nitric and ammoniacal nitrogen according to Arnd
pl Jeśli zawartość azotu amonowego jest wyższa niż ‧ g/l, to amoniak można usunąć strumieniem gazu obojętnego lub przez umiarkowane ogrzewanie, doprowadzając z powrotem pH do wartości
en If the strength of ammoniacal nitrogen is greater than ‧ g per litre, NH‧ can be expelled by a stream of inert gas or by moderate heating to bring back the pH to
pl azot amonowy
en nitrogen as ammonia
pl Przed przeprowadzeniem analiz, sprawdzić czy aparatura pracuje poprawnie i że zastosowano właściwą metodę, używając podwielokrotną część świeżo przygotowanego roztworu siarczanu amonowego(pozycja ‧) zawierającego maksymalną ilość azotu zalecaną dla wybranego wariantu
en Before carrying out analyses, check that the apparatus is working properly and that the correct application of the method is used, using an aliquot part of a freshly prepared solution of ammonium sulphate containing the maximum quantity of nitrogen prescribed for the chosen variant
pl Aparat do oznaczania azotu amonowego według ‧.‧ (patrz: rysunek
en Apparatus for the estimation of ammoniacal nitrogen according to analytical technique ‧.‧ (see Figure
pl Do celów niniejszej dyrektywy, termin „nawozy” oznacza produkty oparte na azotanie amonowym wytwarzane chemicznie do stosowania jako nawóz i zawierające ponad ‧% wagowo azotu, które mogą zawierać dodatki nieorganiczne lub substancje obojętne takie jak: mielony wapień lub mielony dolomit, siarczan wapniowy, siarczan magnezu i kizeryt
en For the purposes of this Directive
pl % zawartości azotu w wadze pochodzące z azotanu amonowego odpowiada ‧ % azotanu amonowego
en % nitrogen content by weight as a result of ammonium nitrate corresponds to ‧ % ammonium nitrate
pl W kolbie pomiarowej o pojemności ‧ litrów rozpuścić ‧ g cytrynianu dwuamonowego (ciężar cząsteczkowy ‧) w około ‧ ml wody. Wstawić do łaźni z bieżącą wodą, wymieszać, ochłodzić i dodać niewielkimi porcjami roztworu amoniaku, np. w przypadku roztworu amoniaku o d‧ = ‧g/ml, co odpowiada ‧ % (m/m) azotu amonowego, trzeba dodać ‧ ml roztworu amoniaku
en Dissolve ‧ g of diammonium citrate (molecular mass ‧) in about ‧ ml of water, in a five-litre standard flask. Stand in a bath of running water, mix and cool and add in small amounts ammonia. For example, for d‧ = ‧ g/ml corresponding to a level of ‧ % by mass of ammoniacal nitrogen, it is necessary to use ‧ ml of ammonia solution
pl DYREKTYWA KOMISJI z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniająca dyrektywę ‧/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do procedur kontroli charakterystyk, granic i odporności na detonację prostych nawozów amonowych, o wysokiej zawartości azotu
en COMMISSION DIRECTIVE of ‧ December ‧ amending Directive ‧/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to procedures for the control of characteristics of, limits for and resistance to detonation of straight ammonium nitrate fertilizers of high nitrogen content
pl Dokument określa procedurę oznaczania azotu amonowego i azotanowego z redukcją według Arnda (zmodyfikowana dla każdego z wariantów a, b i c
en This document defines the procedure for the determination of nitric and ammoniacal nitrogen with reduction according to Arnd (modified for each of the variants a, b and c
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do prostych amonowych nawozów azotanowych o wysokiej zawartości azotu‧, w szczególności jej art
en Having regard to Council Directive ‧/EEC of ‧ July ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to straight ammonium nitrate fertilizers of high nitrogen content, and in particular Article ‧ thereof
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do dopuszczalnych wartości całkowitego azotu lotnych zasad amonowych (N-LZA
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the total volatile basic nitrogen (TVB-N) limits
pl Wszystkie nawozy azotowe, włączając nawozy wieloskładnikowe, w których azot występuje wyłącznie albo w postaci soli amonowych, albo soli amonowych wraz z azotanami
en All nitrogenous fertilizers, including compound fertilizers, in which nitrogen is found exclusively either in the form of ammonium salts, or ammonium salts together with nitrates
pl Dokument określa procedurę oznaczania azotu amonowego i azotanowego z redukcją według Devarda (zmodyfikowana dla każdego z wariantów a, b i c
en This document defines the procedure for the determination of nitrate and ammoniacal nitrogen with reduction according to Devarda (modified for each of the variants a, b and c
pl EN ‧: Nawozy – Oznaczanie różnych postaci azotu w tej samej próbce nawozów zawierających azot: azotanowy, amonowy, amidowy i cyjanamidowy
en EN ‧: Fertilisers- Determination of different forms of nitrogen in the same sample containing nitrogen, as nitric, ammoniacal, urea and cyanamide nitrogen
pl Zamiast sączenia zawiesiny w celu zastosowania wariantu a, b lub c, użytego w metodzie ‧, azot amonowy w tym roztworze może zostać oddestylowany bezpośrednio, po dodaniu dużego nadmiaru wodorotlenku sodu
en Instead of then siphoning off the suspension in order to apply the variant a, b or c, used in Method ‧, the ammoniacal nitrogen in this solution may also be distilled directly, after adding sufficient sodium hydroxide to ensure a large surplus
pl Przed wykonaniem analizy należy sprawdzić czy aparat pracuje prawidłowo oraz czy zastosowano odpowiednią metodę analizy, posługując się roztworem wzorcowym zawierającym ilości azotu amonowego i azotanowego porównywalne z ilościami azotu cyjanamidowego i azotu azotanowego zawartego w nitrozowanym cyjanamidzie wapnia
en Before carrying out the analysis, check that the apparatus is working properly and that the correct application of the method is used with a standard solution containing quantities of ammoniacal and nitrate nitrogen comparable to the quantities of cyanamide and nitrate nitrogen contained in nitrated calcium cyanamide
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do prostych nawozów amonowych o wysokiej zawartości azotu[‧], w szczególności jej art
en Having regard to Council Directive ‧/EEC of ‧ July ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to straight ammonium nitrate fertilizers of high nitrogen content, and in particular Article ‧ thereof
pl Oznaczanie azotu amonowego techniką CFA z zastosowaniem mikro-destylacji przy uzyciu analizatora Sun++
en Detemination of ammonium nitrogen by continous flow analysis (CFA) applying micro-distillation with use of Sun++ analyzer
pl azot amonowy sam i w obecności azotu azotanowego oznacza się wg metody
en solely in the presence of ammoniacal nitrogen and ammoniacal plus nitrate nitrogen, by applying Method
pl w ramach kontroli przewidzianych w dyrektywie ‧/EWG mających na celu zapobieganie wprowadzaniu do obrotu produktów rybołówstwa nienadających się do spożycia przez ludzi przeprowadzane mogą być także niektóre analizy chemiczne, w tym sprawdzające całkowitą zawartość azotu lotnych zasad amonowych (N-LZA
en Whereas the checks provided for in Directive ‧/EEC to prevent fishery products which are unfit for human consumption from being placed on the market may comprise certain chemical checks including checking total volatile basic nitrogen (TVB-N
pl W butli o pojemności około ‧ litrów rozpuścić ‧ g jednowodnego kwasu cytrynowego w około ‧ ml wody. Butlę umieścić w łaźni lodowej i dodawać niewielkimi porcjami roztwór amoniaku cały czas mieszając, używając lejka, którego nóżka jest zanurzona w roztworze kwasu cytrynowego, np. w przypadku roztworu amoniaku o d‧ = ‧g/ml, co odpowiada ‧ % (m/m) azotu amonowego, trzeba dodać ‧ ml roztworu amoniaku
en Dissolve ‧ g of citric acid monohydrate in about ‧ ml of distilled water in a container of about five-litres capacity. Place the container in an ice bath, and add in small amounts, shaking constantly, ammonia solution using a funnel, the stem of which is immersed in the citric acid solution. For example, for d‧ = ‧ g/ml corresponding to a level of ‧ % by mass of ammoniacal nitrogen, it is necessary to add ‧ ml of ammonia solution
pl OZNACZANIE STĘŻENIA AZOTU LOTNYCH ZASAD AMONOWYCH (N-LZA) W RYBACH I PRODUKTACH RYBOŁÓWSTWA: PROCEDURA ODNIESIENIA
en DETERMINATION OF THE CONCENTRATION OF VOLATILE NITROGENOUS BASES (TVB-N) IN FISH AND FISH PRODUCTS: A REFERENCE PROCEDURE
pl Aparat do oznaczania zawartości azotu amonowego
en Apparatus for determination of ammoniacal nitrogen
Showing page 1. Found 2685 sentences matching phrase "azot amonowy".Found in 1.278 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.