Translations into English:

  • ammonium nitrogen   
     
    chemicals
  • ammonium as nitrogen   

Example sentences with "azot amonowy", translation memory

add example
pl Zawartość azotu amonowego sprawdzić w następujący sposób
en Check the ammoniacal nitrogen content as follows
pl Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według Devarda
en Determination of nitric and ammoniacal nitrogen according to Devarda
pl Aparat do oznaczania zawartości azotu amonowego
en Apparatus for determination of ammoniacal nitrogen
pl ZAŁĄCZNIK I CECHY ORAZ OGRANICZENIA DLA PROSTYCH AMONOWYCH NAWOZÓW AZOTANOWYCH, O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI AZOTU
en ANNEX I CHARACTERISTICS OF AND LIMITS FOR STRAIGHT AMMONIUM NITRATE FERTILIZERS OF HIGH NITROGEN CONTENT
pl W butli o pojemności około ‧ litrów rozpuścić ‧ g jednowodnego kwasu cytrynowego w około ‧ ml wody. Butlę umieścić w łaźni lodowej i dodawać niewielkimi porcjami roztwór amoniaku cały czas mieszając, używając lejka, którego nóżka jest zanurzona w roztworze kwasu cytrynowego, np. w przypadku roztworu amoniaku o d‧ = ‧g/ml, co odpowiada ‧ % (m/m) azotu amonowego, trzeba dodać ‧ ml roztworu amoniaku
en Dissolve ‧ g of citric acid monohydrate in about ‧ ml of distilled water in a container of about five-litres capacity. Place the container in an ice bath, and add in small amounts, shaking constantly, ammonia solution using a funnel, the stem of which is immersed in the citric acid solution. For example, for d‧ = ‧ g/ml corresponding to a level of ‧ % by mass of ammoniacal nitrogen, it is necessary to add ‧ ml of ammonia solution
pl Nie może zawierać więcej niż dwóch milionowych metali ciężkich, jednej milionowej żelaza, jednej milionowej jonów chloru, jednej milionowej jonów azotu, pięciu milionowych jonów amonowych, dwustu milionowych arsenu
en It may not contain more than ‧ millionths of heavy metals, ‧ millionth of iron, ‧ millionth of chlorine ion, ‧ millionth of nitric ion, ‧ millionths of ammonium ion or ‧ hundred millionths of arsenic
pl Dokument określa procedurę oznaczania azotu amonowego i azotanowego z redukcją według Arnda (zmodyfikowana dla każdego z wariantów a, b i c
en This document defines the procedure for the determination of nitric and ammoniacal nitrogen with reduction according to Arnd (modified for each of the variants a, b and c
pl EN ‧: Nawozy – Oznaczanie różnych postaci azotu w tej samej próbce nawozów zawierających azot: azotanowy, amonowy, amidowy i cyjanamidowy
en EN ‧: Fertilisers- Determination of different forms of nitrogen in the same sample containing nitrogen, as nitric, ammoniacal, urea and cyanamide nitrogen
pl Przenieść za pomocą pipety porcję przesączu (‧.‧), zawierającą najwyżej ‧ mg azotu amonowego, do kolby aparatu destylacyjnego
en Transfer with a precision pipette into the flask of the distillation apparatus, an aliquot sample of the filtrate (‧.‧) containing ‧ mg of ammoniacal nitrogen at the most
pl Przed wykonaniem analizy należy sprawdzić czy aparat pracuje prawidłowo oraz czy zastosowano odpowiednią metodę analizy, posługując się roztworem wzorcowym zawierającym ilości azotu amonowego i azotanowego porównywalne z ilościami azotu cyjanamidowego i azotu azotanowego zawartego w nitrozowanym cyjanamidzie wapnia
en Before carrying out the analysis, check that the apparatus is working properly and that the correct application of the method is used with a standard solution containing quantities of ammoniacal and nitrate nitrogen comparable to the quantities of cyanamide and nitrate nitrogen contained in nitrated calcium cyanamide
pl W drodze odstępstwa od punktu ‧ lit. d) przedsiębiorstwo sektora spożywczego może powstrzymać się od schładzania produktów rybołówstwa, jeśli całe produkty rybołówstwa są używane bezpośrednio do wytworzenia oleju rybnego przeznaczonego do spożycia przez ludzi, a surowiec zostanie przetworzony w ciągu ‧ godzin od załadunku, pod warunkiem że kryteria świeżości zostaną spełnione, a wartość całkowitego azotu lotnych zasad amonowych (N-LZA) nieprzetworzonych produktów rybołówstwa nie przekracza dopuszczalnych wartości określonych w punkcie ‧ rozdziału I sekcji ‧ załącznika ‧ do rozporządzenia Komisji (WE) nr
en By way of derogation from point ‧(d), the food business operator may refrain from chilling the fishery products when whole fishery products are used directly in the preparation of fish oil for human consumption, and the raw material is processed within ‧ hours after loading, provided that the freshness criteria are met and the total volatile basic nitrogen (TVB-N) value of the unprocessed fishery products do not exceed the limits set out in point ‧ of Chapter I of Section ‧ of Annex ‧ to Commission Regulation (EC) No
pl Niniejszy dokument określa procedurę oznaczania zawartości chloru (w postaci jonu chlorkowego) prostych nawozów sztucznych amonowych o wysokiej zawartości azotu
en This document defines the procedure for the determination of the chlorine content (as chloride ion) of straight ammonium nitrate fertilizers with a high nitrogen content
pl Oznaczanie azotu amonowego
en Determination of ammoniacal nitrogen
pl Oznaczyć zawartość azotu amonowego metodą ‧ w ‧ ml tak przygotowanego roztworu
en Determine the ammoniacal nitrogen content on ‧ ml of this solution according to Method
pl Metodę można być stosować do wszystkich nawozów wymienionych w Załączniku I, które zawierają wyłącznie azot azotanowy, amonowy i amidowy
en The present method can be used for all fertilisers mentioned in Annex I which contain exclusively nitric, ammoniacal or urea nitrogen
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do prostych amonowych nawozów azotanowych o wysokiej zawartości azotu‧, w szczególności jej art
en Having regard to Council Directive ‧/EEC of ‧ July ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to straight ammonium nitrate fertilizers of high nitrogen content, and in particular Article ‧ thereof
pl Dokument określa metodę oznaczania azotu amonowego
en This document defines the procedure for the determination of the ammoniacal nitrogen
pl Zawartość azotu amonowego oznaczyć metodą ‧ w ‧ ml roztworu
en Determine the ammoniacal content on ‧ ml of this solution following Method
pl Niniejsza uwaga ma zastosowanie do prostych nawozów sztucznych opartych na azotanie amonowym oraz do nawozów sztucznych złożonych, w których zawartość azotu pochodząca z azotanu amonowego
en This applies to straight ammonium nitrate-based fertilisers and to ammonium nitrate-based compound/composite fertilisers in which the nitrogen content as a result of ammonium nitrate is
pl Wniosek dotyczył nowych rodzajów produktów, zdefiniowanych jako nawozy na bazie azotanu amonu o zawartości azotu (N) przekraczającej ‧ %, lecz niższej niż ‧ % masy, do których nie więcej niż ‧ % odpowiednika P‧O‧ (fosforowy składnik pokarmowy, P) lub nie więcej niż ‧ % odpowiednika K‧O (potasowy składnik pokarmowy, K), zostało dodane, zmieszane lub też zmiksowane albo przetworzone z nawozem amonowym
en The request referred to new product types defined as ammonium nitrate fertilisers with a nitrogen (N) content exceeding ‧ % and up to ‧ % by weight, to which up to and including ‧ % of P‧O‧ equivalent (phosphorus nutrient, P) and/or up to and including ‧ % of K‧O equivalent (potassium nutrient, K) were added, blended, mixed or processed
pl Azot amonowy
en Ammoniacal nitrogen
pl Określenie stężenie N-LZA oznacza zawartość azotu lotnych zasad amonowych oznaczoną przy zastosowaniu opisanej procedury
en TVB-N concentration means the nitrogen content of volatile nitrogenous bases as determined by the procedure described
pl Oznaczanie różnych postaci azotu w nawozach zawierających azot wyłącznie w postaci azotanowej, amonowej i amidowej
en Determination of different forms of nitrogen in fertilisers containing nitrogen only as nitric, ammoniacal and urea nitrogen
pl Do suchej kolby aparatu destylacyjnego przenieść za pomocą pipety odpowiednią porcję przesączu (‧.‧ lub ‧.‧) zawierającą najwyżej ‧ mg azotu amonowego, zestawić aparat
en Transfer with a precision pipette, into the dry flask of the apparatus, an aliquot sample of the filtrate (‧.‧ or ‧.‧) containing ‧ mg of ammoniacal nitrogen at the most. Then assemble the apparatus
pl Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według Arnda
en Determination of nitric and ammoniacal nitrogen according to Arnd
Showing page 1. Found 2685 sentences matching phrase "azot amonowy".Found in 1.368 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.