Translations into English:

  • ammonium nitrogen   
     
    chemicals
  • ammonium as nitrogen   

Example sentences with "azot amonowy", translation memory

add example
pl Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według Devarda
en Determination of nitric and ammoniacal nitrogen according to Devarda
pl Aparat do oznaczania azotu amonowego według ‧.‧ (patrz: rysunek
en Apparatus for the estimation of ammoniacal nitrogen according to analytical technique ‧.‧ (see Figure
pl DECYZJA KOMISJI z dnia ‧ marca ‧ r. ustalająca dopuszczalne wartości całkowitego azotu lotnych zasad amonowych (N-LZA) dla niektórych kategorii produktów rybołówstwa oraz określająca metody analizy, które powinny być stosowane
en COMMISSION DECISION of ‧ March ‧ fixing the total volatile basic nitrogen (TVB-N) limit values for certain categories of fishery products and specifying the analysis methods to be used
pl w ramach kontroli przewidzianych w dyrektywie ‧/EWG mających na celu zapobieganie wprowadzaniu do obrotu produktów rybołówstwa nienadających się do spożycia przez ludzi przeprowadzane mogą być także niektóre analizy chemiczne, w tym sprawdzające całkowitą zawartość azotu lotnych zasad amonowych (N-LZA
en Whereas the checks provided for in Directive ‧/EEC to prevent fishery products which are unfit for human consumption from being placed on the market may comprise certain chemical checks including checking total volatile basic nitrogen (TVB-N
pl Bez uszczerbku dla stosowania dyrektywy ‧/EWG, niniejszą dyrektywę stosuje się do prostych amonowych nawozów azotanowych, o wysokiej zawartości azotu, wprowadzonych na rynek Państw Członkowskich Wspólnoty
en Without prejudice to the application of Directive ‧/EEC, this Directive shall apply to straight ammonium nitrate fertilizers of high nitrogen content placed on the market in the Member States of the Community
pl Niniejsza adnotacja ma zastosowanie w odniesieniu do nawozów sztucznych opartych na azotanie amonowym, odpowiadających dyrektywie ‧/EWG oraz do nawozów sztucznych złożonych, w których zawartość azotu pochodząca z azotanu amonowego przekracza ‧% wagi (nawozy sztuczne złożone zawierają azotan amonowy z fosforanem i/lub potasem
en This applies to simple ammonium-nitrate based fertilizers which comply with Directive ‧/EEC and to composite fertilizers in which the nitrogen content as a result of the ammonium nitrate is more than ‧ % in weight (a composite fertilizer contains ammonium nitrate with phosphate and/or potash
pl Niniejszy dokument określa procedurę oznaczania zawartości substancji palnych w prostych nawozach sztucznych amonowych o wysokiej zawartości azotu
en This document defines the procedure for the determination of the combustible content of straight ammonium nitrate fertilizers of high nitrogen content
pl przede wszystkim niezbędne jest w tym celu oraz w interesie bezpieczeństwa publicznego, określenie na poziomie wspólnotowym, cech i właściwości wyróżniających proste amonowe nawozy azotanowe, o wysokiej zawartości azotu, od odmian azotanu amonowego stosowanego w wytwarzaniu produktów wykorzystywanych jako materiały wybuchowe
en Whereas it is above all necessary, to this end and in the interest of public safety, to determine at Community level the characteristics and properties distinguishing straight ammonium nitrate fertilizers of high nitrogen content from varieties of ammonium nitrate used in the manufacture of products used as explosives
pl W butli o pojemności około ‧ litrów rozpuścić ‧ g jednowodnego kwasu cytrynowego w około ‧ ml wody. Butlę umieścić w łaźni lodowej i dodawać niewielkimi porcjami roztwór amoniaku cały czas mieszając, używając lejka, którego nóżka jest zanurzona w roztworze kwasu cytrynowego, np. w przypadku roztworu amoniaku o d‧ = ‧g/ml, co odpowiada ‧ % (m/m) azotu amonowego, trzeba dodać ‧ ml roztworu amoniaku
en Dissolve ‧ g of citric acid monohydrate in about ‧ ml of distilled water in a container of about five-litres capacity. Place the container in an ice bath, and add in small amounts, shaking constantly, ammonia solution using a funnel, the stem of which is immersed in the citric acid solution. For example, for d‧ = ‧ g/ml corresponding to a level of ‧ % by mass of ammoniacal nitrogen, it is necessary to add ‧ ml of ammonia solution
pl Amoniak: ‧ g na litr azotu amonowego
en Ammonia: ‧ g per litre of ammoniacal nitrogen
pl azot amonowy
en nitrogen as ammonia
pl w nieobecności cyjanamidu wapnia oblicza się z różnicy między (‧.‧) a (‧.‧) lub z różnicy między całkowitym azotem rozpuszczalnym (‧.‧) a sumą azotu amonowego i organicznego azotu amidowego
en in the absence of calcium cyanamide, between ‧.‧ and ‧.‧ or between total soluble nitrogen (‧.‧) and the sum of ammoniacal nitrogen and ureic organic nitrogen
pl Jeśli zawartość azotu amonowego jest wyższa niż ‧ g/l, to amoniak można usunąć strumieniem gazu obojętnego lub przez umiarkowane ogrzewanie, doprowadzając z powrotem pH do wartości
en If the strength of ammoniacal nitrogen is greater than ‧ g per litre, NH‧ can be expelled by a stream of inert gas or by moderate heating to bring back the pH to
pl Azot amonowy
en Ammoniacal nitrogen
pl Zawartość azotu amonowego sprawdzić w następujący sposób
en Check the ammoniacal nitrogen content as follows
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do prostych nawozów amonowych o wysokiej zawartości azotu[‧], w szczególności jej art
en Having regard to Council Directive ‧/EEC of ‧ July ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to straight ammonium nitrate fertilizers of high nitrogen content, and in particular Article ‧ thereof
pl Niniejsza metoda opisuje procedurę odniesienia stosowaną w celu określenia stężenia azotu w lotnych zasadach amonowych (azot lotnych zasad amonowych: N-LZA w rybach i produktach rybołówstwa
en This method describes a reference procedure for identifying the nitrogen concentration of volatile nitrogenous bases (Total-Volatile-Base-N: TVB-N) in fish and fish products
pl Niniejszy dokument określa procedurę oznaczania zawartości miedzi w prostych nawozach sztucznych amonowych o wysokiej zawartości azotu
en This document defines the procedure for the determination of copper content of straight ammonium nitrate fertilizers of high nitrogen content
pl azot amonowy
en ammoniacal nitrogen
pl Wszystkie nawozy azotowe, włączając nawozy wieloskładnikowe, w których azot występuje wyłącznie albo w postaci soli amonowych, albo soli amonowych wraz z azotanami
en All nitrogenous fertilizers, including compound fertilizers, in which nitrogen is found exclusively either in the form of ammonium salts, or ammonium salts together with nitrates
pl Dokument określa procedurę oznaczania azotu amonowego i azotanowego z redukcją według Devarda (zmodyfikowana dla każdego z wariantów a, b i c
en This document defines the procedure for the determination of nitrate and ammoniacal nitrogen with reduction according to Devarda (modified for each of the variants a, b and c
pl Oznaczanie azotu amonowego
en Determination of ammoniacal nitrogen
pl Dokument określa metodę oznaczania azotu amonowego
en This document defines the procedure for the determination of the ammoniacal nitrogen
pl EN ‧: Nawozy – Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według Devarda
en EN ‧: Fertilisers- Determination of nitric and ammoniacal nitrogen according to Devarda
Showing page 1. Found 2685 sentences matching phrase "azot amonowy".Found in 1.362 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.