Translations into English:

  • ammonium nitrogen   
     
    chemicals
  • ammonium as nitrogen   

Example sentences with "azot amonowy", translation memory

add example
Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według DevardaDetermination of nitric and ammoniacal nitrogen according to Devarda
Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według UlschaDetermination of nitric and ammoniacal nitrogen according to Ulsch
Aparat do oznaczania azotu amonowego według ‧.‧ (patrz: rysunekApparatus for the estimation of ammoniacal nitrogen according to analytical technique ‧.‧ (see Figure
Niniejsza metoda opisuje procedurę odniesienia stosowaną w celu określenia stężenia azotu lotnych zasad amonowych (N-LZA) w rybach i produktach rybołówstwaThis method describes a reference procedure for identifying the nitrogen concentration of TVB-N in fish and fishery products
Oznaczanie różnych postaci azotu w nawozach zawierających azot wyłącznie w postaci azotanowej, amonowej i amidowejDetermination of different forms of nitrogen in fertilisers containing nitrogen only as nitric, ammoniacal and urea nitrogen
W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do dopuszczalnych wartości całkowitego azotu lotnych zasad amonowych (N-LZACommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the total volatile basic nitrogen (TVB-N) limits is to be incorporated into the Agreement
Azot wyrażony jako azot ogólny lub tylko w jednej formie jako azot azotanowy, azotan amonowy lub azot mocznikowyNitrogen expressed as total nitrogen or, if there is only one form, nitric nitrogen or ammoniacal nitrogen or ureic nitrogen
Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według ArndaDetermination of nitric and ammoniacal nitrogen according to Arnd
Wszystkie nawozy azotowe, włączając nawozy wieloskładnikowe, w których azot występuje wyłącznie albo w postaci soli amonowych, albo soli amonowych wraz z azotanamiAll nitrogenous fertilizers, including compound fertilizers, in which nitrogen is found exclusively either in the form of ammonium salts, or ammonium salts together with nitrates
Niniejszy dokument określa procedurę testowego przesiewania prostych nawozów sztucznych amonowych o wysokiej zawartości azotuThis document defines the procedure for the test sieving of straight ammonium nitrate fertilizers of high nitrogen content
Oznaczanie azotu amonowegoDetermination of ammoniacal nitrogen
Przed wykonaniem analizy należy sprawdzić czy aparat pracuje prawidłowo oraz czy zastosowano odpowiednią metodę analizy, posługując się roztworem wzorcowym zawierającym ilości azotu amonowego i azotanowego porównywalne z ilościami azotu cyjanamidowego i azotu azotanowego zawartego w nitrozowanym cyjanamidzie wapniaBefore carrying out the analysis, check that the apparatus is working properly and that the correct application of the method is used with a standard solution containing quantities of ammoniacal and nitrate nitrogen comparable to the quantities of cyanamide and nitrate nitrogen contained in nitrated calcium cyanamide
EN ‧: Nawozy – Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według UlschaEN ‧: Fertilisers- Determination of nitric and ammoniacal nitrogen according to Ulsch
azot amonowyammoniacal nitrogen
Niniejszy dokument określa procedurę oznaczania retencji oleju w prostych nawozach amonowych o wysokiej zawartości azotuThis document defines the procedure for the determination of oil retention of straight ammonium nitrate fertilizers of high nitrogen content
DYREKTYWA KOMISJI z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do procedur kontroli charakterystyk, granic i odporności na detonację prostych nawozów sztucznych amonowych o wysokiej zawartości azotuCOMMISSION DIRECTIVE of ‧ December ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to procedures for the control of characteristics of, limits for and resistance to detonation of straight ammonium nitrate fertilizers of high nitrogen content
Cło powinno być stosowane, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧, proporcjonalnie do zawartości AA oraz innych substancji śladowych i składników odżywczych w przypadku wieloskładnikowych nawozów azotanowo-amonowych o zawartości azotu przekraczającej ‧ % masyThe duty should be applied, in accordance with Regulation (EC) No ‧/‧, in proportion to the content of AN and of other marginal substances and nutrients, in the case of compounds of AN fertilisers with a nitrogen content exceeding ‧ % by weight
Niniejszy dokument określa procedurę pomiaru wartości pH roztworu prostego nawozu sztucznego amonowego o wysokiej zawartości azotuThis document defines the procedure for measuring the pH value of a solution of a straight ammonium nitrate fertilizer of high nitrogen content
Amoniak: roztwór zawierający ‧ g azotu amonowego w ‧ litrzeAmmonia: ‧ g per litre of ammoniacal nitrogen
DOPUSZCZALNE WARTOŚCI CAŁKOWITEGO AZOTU LOTNYCH ZASAD AMONOWYCH (N-LZA) DLA NIEKTÓRYCH KATEGORII PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA ORAZ METODY ANALIZY, KTÓRE NALEŻY STOSOWAĆTOTAL VOLATILE BASIC NITROGEN (TVB-N) LIMIT VALUES FOR CERTAIN CATEGORIES OF FISHERY PRODUCTS AND ANALYSIS METHODS TO BE USED
Oznaczanie różnych postaci azotu w tej samej próbce nawozów zawierających azot: azotanowy, amonowy, amidowy i cyjanamidowyDetermination of different forms of nitrogen in the same sample in fertilisers containing nitrogen as nitric, ammoniacal, urea and cyanamide nitrogen
Zasada polega na ekstrakcji odważonej ilości próbki mleka przy użyciu stężonego kwasu siarkowego i siarczanu potasowego oraz siarczanu miedziowego (II) jako katalizatora, w celu przekształcenia azotu związków organicznych w siarczan amonowyA weighed quantity of the milk sample is digested with concentrated sulphuric acid and potassium sulphate and copper (II) sulphate as catalyst, in order to convert the nitrogen of the organic compounds into ammonium sulphate
Niniejszy dokument określa procedury w celu zastosowania cyklów termicznych przed przystąpieniem do testu na retencję oleju i testu detonacyjnego w prostych nawozach sztucznych amonowych o wysokiej zawartości azotuThis document defines the procedures for the application of thermal cycles prior to the execution of the oil retention test and detonability test in straight ammonium nitrate fertilizer of high nitrogen content
zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do dopuszczalnych wartości całkowitego azotu lotnych zasad amonowych (N-LZAamending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the total volatile basic nitrogen (TVB-N) limits
przede wszystkim niezbędne jest w tym celu oraz w interesie bezpieczeństwa publicznego, określenie na poziomie wspólnotowym, cech i właściwości wyróżniających proste amonowe nawozy azotanowe, o wysokiej zawartości azotu, od odmian azotanu amonowego stosowanego w wytwarzaniu produktów wykorzystywanych jako materiały wybuchoweWhereas it is above all necessary, to this end and in the interest of public safety, to determine at Community level the characteristics and properties distinguishing straight ammonium nitrate fertilizers of high nitrogen content from varieties of ammonium nitrate used in the manufacture of products used as explosives
Showing page 1. Found 2685 sentences matching phrase "azot amonowy".Found in 1.567 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.