Translations into English:

  • Portland cement   
    (Noun  )
  • hydraulic cement   
    (Noun  )
  • portland cement   

Example sentences with "cement portlandzki", translation memory

add example
pl Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru
en Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers
pl CPA ‧.‧.‧: Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy i podobne rodzaje cementu hydraulicznego
en CPA ‧.‧.‧: Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements
pl Cementy portlandzkie
en Portland cements
pl Zdaniem skarżącej jest to skutek ścisłej współpracy pomiędzy podkomitetem technicznym Europejskiego Komitetu Standaryzacji a CEMBUREAU, oficjalnym stowarzyszeniem europejskich producentów cementu, którego większość członków stanowią mający utrwalone pozycje na rynku producenci cementu portlandzkiego
en This was allegedly achieved through close cooperation between the technical sub-committee of the European Committee for standardisation and CEMBUREAU, the duly appointed trade association of European cement producers, the vast majority of whose members are well established Portland cement producers
pl Cement portlandzki
en Portland cement
pl Skarżąca wniosła do Komisji skargę na podstawie rozporządzenia nr ‧/‧, zarzucając europejskim producentom cementu portlandzkiego (dominującego na europejskim rynku typu cementu) liczne zachowania stanowiące poważne naruszenia art. ‧ WE
en The applicant introduced a complaint before the Commission under Regulation ‧/‧, accusing the European producers of Portland cement (the type of cement which is predominant in the European market) of a series of behaviours constituting serious violations of Article ‧ EC
pl Cementy portlandzkie z popiołami lotnymi: krzemionkowe A-V, krzemionkowe B-V, wapienne A-W i wapienne B-W
en Portland-fly ash cements: siliceous A-V, siliceous B-V, calcareous A-W and calcareous B-W
pl Cementy portlandzkie pucolanowe: naturalne A-P, naturalne B-P, sztuczne A-Q i sztuczne B-Q
en Portland-pozzolana cements: natural A-P, natural B-P, artificial A-Q and artificial B-Q
pl Zmiana technologii produkcji klinkieru portlandzkiego w Lafarge Cement Cementownia 'Kujawy'.
en Change of portland clinker production process in Lafarge Cement Kujawy Cement Plant.
pl Cementy portlandzkie złożone: (cementy portlandzkie-żużlowe: A-S i B-S
en Portland composite cements: (Portland-slag cements: A-S and B-S
pl Cementy portlandzkie z łupkami palonymi: A-M i B-M
en Portland-composite cements: A-M and B-M
pl cementy portlandzkie krzemionkowe dymowe: A-D
en Portland-silica fume cements: A-D
pl CPA ‧.‧.‧: Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby ogniotrwałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
en CPA ‧.‧.‧: Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions n.e.c
pl Sprawa T-‧/‧: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ lutego ‧ r.- Cemex UK Cement przeciwko Komisji
en Case T-‧/‧: Order of the Court of First Instance of ‧ February ‧- Cemex UK Cement Ltd v Commission of the European Communities
pl Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca przedstawia odpowiednie sprawozdania z badań i dokumentację dotyczącą ZEP oraz emisji zanieczyszczeń do atmosfery w związku z produkcją cementu
en Assessment and verification: the applicant shall provide the relevant test reports and documentation related to the PER and the air emissions deriving from the cement production
pl Para przedostaje się przez uszkodzenie w cemencie
en Steam' s coming up through a crack in the concrete
pl Wiesz, ile domów można by zbudować tym cementem..?
en Know how many houses that cement would make?
pl Proces prażenia wstępnego jest obecnie oceniany w regionie Komisji jako technologia możliwa do zastosowania w celu zmniejszenia stężeń NOx, w gazach spalinowych z nowych i istniejących pieców do prażenia cementu, do około ‧ mg/m‧ (‧ % O
en The precalcination process is being evaluated within the region of the Commission as a possible technology with the potencial for reducing NOx concentrations in the flue gas of new and existing cement calcination furnaces to about ‧ mg/m‧ (‧ % O
pl NACE ‧.‧: Produkcja cementu
en NACE ‧.‧: Manufacture of cement
pl To samo dotyczy innych sektorów przemysłu w przypadku emisji dwutlenku węgla związanej z realizacją poszczególnych procesów produkcji, takich jak produkcja cementu czy wapna
en The same holds true for other industries with process emissions, such as the lime and cement industries
pl emisji zanieczyszczeń do atmosfery, których poziom w procesie produkcyjnym cementu nie powinien przekraczać następujących wartości dopuszczalnych
en the cement included in any product shall be produced respecting the following air emission limits
pl na podstawie wielkości dostaw cementu z wykorzystaniem poniższego wzoru (bilans materiałowy uwzględniający klinkier wysłany, klinkier dostarczony, jak również zmienność stanu zapasów klinkieru
en based on cement deliveries using the following formula (material balance taking into account dispatch of clinker, clinker supplies as well as clinker stock variation
pl Celem niniejszej dyrektywy jest wprowadzenie zharmonizowanych przepisów w odniesieniu to NP, NPE i cementu, w celu ochrony w ten sposób rynku wewnętrznego, a równocześnie zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, zgodnie z wymogami art. ‧ Traktatu
en The objective of this Directive is to introduce harmonised provisions with regard to NP, NPE and cement, thus preserving the internal market whilst ensuring a high level of protection for health and the environment, as required by Article ‧ of the Treaty
pl Po prywatyzacji spółki dnia ‧ października ‧ r. miasto Akranes i Iceland Cement podpisały pięć porozumień na ‧ lat w odniesieniu do różnych parceli, na których odbywała się produkcja cementu przez spółkę
en Following the privatisation of the company, on ‧ October ‧, the Township of Akranes and Iceland Cement signed five ‧-year rental agreements for different lots of land on which the cement production of the company is located
Showing page 1. Found 410 sentences matching phrase "cement portlandzki".Found in 0.479 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.