Translations into English:

  • portland cement   

Example sentences with "cement portlandzki", translation memory

add example
pl Cementy portlandzkie z łupkami palonymi: A-M i B-M
en Portland-composite cements: A-M and B-M
pl Zdaniem skarżącej jest to skutek ścisłej współpracy pomiędzy podkomitetem technicznym Europejskiego Komitetu Standaryzacji a CEMBUREAU, oficjalnym stowarzyszeniem europejskich producentów cementu, którego większość członków stanowią mający utrwalone pozycje na rynku producenci cementu portlandzkiego
en This was allegedly achieved through close cooperation between the technical sub-committee of the European Committee for standardisation and CEMBUREAU, the duly appointed trade association of European cement producers, the vast majority of whose members are well established Portland cement producers
pl Cement portlandzki
en Portland cement
pl Cementy portlandzkie pucolanowe: naturalne A-P, naturalne B-P, sztuczne A-Q i sztuczne B-Q
en Portland-pozzolana cements: natural A-P, natural B-P, artificial A-Q and artificial B-Q
pl Skarżąca wniosła do Komisji skargę na podstawie rozporządzenia nr ‧/‧, zarzucając europejskim producentom cementu portlandzkiego (dominującego na europejskim rynku typu cementu) liczne zachowania stanowiące poważne naruszenia art. ‧ WE
en The applicant introduced a complaint before the Commission under Regulation ‧/‧, accusing the European producers of Portland cement (the type of cement which is predominant in the European market) of a series of behaviours constituting serious violations of Article ‧ EC
pl Zmiana technologii produkcji klinkieru portlandzkiego w Lafarge Cement Cementownia 'Kujawy'.
en Change of portland clinker production process in Lafarge Cement Kujawy Cement Plant.
pl Cementy portlandzkie z popiołami lotnymi: krzemionkowe A-V, krzemionkowe B-V, wapienne A-W i wapienne B-W
en Portland-fly ash cements: siliceous A-V, siliceous B-V, calcareous A-W and calcareous B-W
pl Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru
en Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers
pl cementy portlandzkie krzemionkowe dymowe: A-D
en Portland-silica fume cements: A-D
pl CPA ‧.‧.‧: Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy i podobne rodzaje cementu hydraulicznego
en CPA ‧.‧.‧: Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements
pl Cementy portlandzkie
en Portland cements
pl Cementy portlandzkie złożone: (cementy portlandzkie-żużlowe: A-S i B-S
en Portland composite cements: (Portland-slag cements: A-S and B-S
pl NACE ‧.‧: Produkcja cementu
en NACE ‧.‧: Manufacture of cement
pl Jeśli wartość rynkowa ‧ % akcji Iceland Cement należących do państwa byłaby wyższa niż cena, którą zapłacił za nie Íslenskt Sement ehf., państwo sprzedałoby spółkę poniżej jej ceny rynkowej
en Should the market value of ‧ % of the State's shares in Iceland Cement be higher than the price paid by Íslenskt Sement ehf. for them, the State would have sold the company below its market price
pl Cement jest produktem ciężkim, którego wartość w porównaniu z wagą jest niska, tak więc koszty jego transportu sprawiają, że transport ten na dużych odległościach jest nieopłacalny
en Cement is a heavy product having a low value in relation to its weight, so that the cost of transport may make it uneconomical to transport over long distances
pl Nie zgodzimy się na to, by hipotetyczne cele w zakresie zmian klimatycznych były osiągane kosztem podwyżek cen energii, kosztem przenoszenia produkcji energii, cementu, metali czy szkła poza granice Unii, by cele te były osiągane kosztem spowolnienia wzrostu gospodarczego i masowych zwolnień.
en We cannot agree to hypothetical climate change objectives being achieved at the cost of increased energy prices, by transferring power generation and cement, metal and glass production to outside the Union, so that the aims would be achieved at the cost of slower economic development and mass redundancies. No one in Poland could agree to that.
pl Refratechnik Holding GmbH (odpowiedzi wpłynęły od Refratechnik Cement GmbH i Refratechnik Steel GmbH), Niemcy (Refratechnik
en Refratechnik Holding GmbH, (responses from Refratechnik Cement GmbH and Refratechnik Steel GmbH, Germany (Refratechnik
pl Íslenskt sement ehf. było konsorcjum trzech spółek utworzonym w celu nabycia udziałów państwa w Sementsverksmiðjan hf.: BM Valla, Björgun oraz Norcem. BM Valla to duża firma budowlana działająca w Islandii oraz duży nabywca cementu
en Íslenskt sement ehf. was a consortium of three companies created for the acquisition of the State’s shares in Sementsverksmiðjan hf.: BM Valla, Björgun and Norcem. BM Valla is a major construction firm in Iceland and a large buyer of cement
pl Zwolnienie węgla i koksu wykorzystywanych do celów energetycznych w produkcji cementu i keramzytu
en The exemption of coal and coke used for energy purposes in production of cement and leca
pl Niemniej jednak spółka została sprzedana jako czynne przedsiębiorstwo, co sugerowałoby kontynuację produkcji cementu
en Nevertheless, the company was sold as an on-going concern, implying that cement production would continue
pl Sprawa nr COMP/M.‧- Spohn Cement/Heidelbergcement
en Case COMP/M.‧- Spohn Cement/Heidelbergcement
pl W celu zwiększenia poziomu dochodów zredukowano koszty produkcji, zmieniono skład cementu, poddano ponownej negocjacji umowy z dostawcami oraz podjęto inicjatywy rynkowe
en The production costs were reduced, the composition of cement was changed, the contracts with suppliers were re-negotiated, market initiatives were started to increase revenues
pl Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ czerwca ‧ r.- Lafarge Cement/Komisja
en Case T-‧/‧: Action brought on ‧ June ‧- Lafarge Cement v Commission
pl W kolumnie Liczba sztuk należy podać liczbę sztuk, np. zasobników szkła lub bloczków cementu związanych z pojedynczym cyklem produkcyjnym przetwarzania
en The Number of items column should show the number of items, e.g. glass canisters or cement blocks, to be involved in a single processing campaign
Showing page 1. Found 410 sentences matching phrase "cement portlandzki".Found in 0.366 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.