Translations into English:

  • portland cement   

Example sentences with "cement portlandzki", translation memory

add example
pl Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru
en Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers
pl Cement portlandzki
en Portland cement
pl Skarżąca wniosła do Komisji skargę na podstawie rozporządzenia nr ‧/‧, zarzucając europejskim producentom cementu portlandzkiego (dominującego na europejskim rynku typu cementu) liczne zachowania stanowiące poważne naruszenia art. ‧ WE
en The applicant introduced a complaint before the Commission under Regulation ‧/‧, accusing the European producers of Portland cement (the type of cement which is predominant in the European market) of a series of behaviours constituting serious violations of Article ‧ EC
pl Cementy portlandzkie
en Portland cements
pl Cementy portlandzkie z popiołami lotnymi: krzemionkowe A-V, krzemionkowe B-V, wapienne A-W i wapienne B-W
en Portland-fly ash cements: siliceous A-V, siliceous B-V, calcareous A-W and calcareous B-W
pl CPA ‧.‧.‧: Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy i podobne rodzaje cementu hydraulicznego
en CPA ‧.‧.‧: Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements
pl Cementy portlandzkie pucolanowe: naturalne A-P, naturalne B-P, sztuczne A-Q i sztuczne B-Q
en Portland-pozzolana cements: natural A-P, natural B-P, artificial A-Q and artificial B-Q
pl cementy portlandzkie krzemionkowe dymowe: A-D
en Portland-silica fume cements: A-D
pl Zdaniem skarżącej jest to skutek ścisłej współpracy pomiędzy podkomitetem technicznym Europejskiego Komitetu Standaryzacji a CEMBUREAU, oficjalnym stowarzyszeniem europejskich producentów cementu, którego większość członków stanowią mający utrwalone pozycje na rynku producenci cementu portlandzkiego
en This was allegedly achieved through close cooperation between the technical sub-committee of the European Committee for standardisation and CEMBUREAU, the duly appointed trade association of European cement producers, the vast majority of whose members are well established Portland cement producers
pl Cementy portlandzkie z łupkami palonymi: A-M i B-M
en Portland-composite cements: A-M and B-M
pl Zmiana technologii produkcji klinkieru portlandzkiego w Lafarge Cement Cementownia 'Kujawy'.
en Change of portland clinker production process in Lafarge Cement Kujawy Cement Plant.
pl Cementy portlandzkie złożone: (cementy portlandzkie-żużlowe: A-S i B-S
en Portland composite cements: (Portland-slag cements: A-S and B-S
pl Po prywatyzacji spółki dnia ‧ października ‧ r. miasto Akranes i Iceland Cement podpisały pięć porozumień na ‧ lat w odniesieniu do różnych parceli, na których odbywała się produkcja cementu przez spółkę
en Following the privatisation of the company, on ‧ October ‧, the Township of Akranes and Iceland Cement signed five ‧-year rental agreements for different lots of land on which the cement production of the company is located
pl CPA ‧.‧.‧: Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby ogniotrwałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
en CPA ‧.‧.‧: Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions n.e.c
pl Urządzenia zaprojektowane specjalnie do kontroli wyrywkowej, badania i analizowania właściwości płuczki wiertniczej, cementu wiertniczego i innych materiałów specjalnie zaprojektowanych lub opracowanych do stosowania w odwiertach naftowych lub gazowych
en Equipment specially designed for sampling, testing and analysing the properties of drilling mud, oil well cements and other materials specially designed and/or formulated for use in oil and gas wells
pl Para przedostaje się przez uszkodzenie w cemencie
en Steam' s coming up through a crack in the concrete
pl w przypadku Hanson: produkcja kruszyw, dodatków do cementu, prefabrykowanej masy betonowej i innych wyrobów pokrewnych
en for Hanson: production of aggregates, cement additives, ready-mix concrete and other related products
pl Cement trzeba umieć nosić, bo inaczej można zaharować się na śmierć
en In order to carry cement, you need to know how... because if you don' t know how to carry cement, you just drop dead
pl Zwolnienie węgla i koksu wykorzystywanych do celów energetycznych w produkcji cementu i keramzytu
en The exemption of coal and coke used for energy purposes in the production of cement and leca
pl Chemometryczna analiza podobieństwa cementów murarskich metodą wiązki.
en Chemometric analysis of similarity between masonary cements by dendrogram method.
pl Zapewnienie spółce Sementsverksmiðjan hf. jakiejkolwiek korzyści ograniczającej koszty, które powinna ona normalnie ponosić, daje temu przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną nad pozostałymi – rzeczywistymi lub potencjalnymi – uczestnikami islandzkiego rynku cementu, którzy takiej korzyści nie otrzymują
en Any advantage granted to Sementsverksmiðjan hf. which reduces the costs it should normally incur, places this undertaking in a better competitive position vis-à-vis the other actual or potential market players in the Icelandic cement market which does not receive this advantage
pl NACE ‧.‧: Produkcja cementu
en NACE ‧.‧: Manufacture of cement
pl zmieniająca decyzję ‧/‧/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG w odniesieniu do cementów, wapna budowlanego i innych spoiw hydraulicznych
en amending Decision ‧/‧/EC on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC as regards cements, building limes and other hydraulic binders
Showing page 1. Found 410 sentences matching phrase "cement portlandzki".Found in 0.939 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.