Translations into English:

We are sorry, but we have no translations for word chlorek+magnezu in Polish English dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.

  add translation

Similar phrases in dictionary Polish English. (38)

chlorek
sodium chloride; ; chloride
chlorek 2-Metylo-3-(4-fluorofenylo)-propionylu
2-Methyl-3-(4-Fluorophenyl)-propionyl chloride
Chlorek 2,2-dimetylobutyrylu
2,2-Dimethylbutyryl chloride (CAS RN 5856-77-9)
chlorek 2,4,6-Trimetylobenzoilu
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
chlorek amonu
ammonium chloride; salmiac; sal ammoniac
Chlorek benzenoaminy, 3-[(4,5-dihydro-3-metylo-5-okso-1-fenylo-1H-pirazolo-4-yl)azo]-N,N,Ntrimetylu
Benzenaminium, 3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-N,N,Ntrimethyl-, chloride
chlorek chlorocholiny
chlorocholine chloride; cycocel; ccc; chlormequat
chlorek cynku
zinc chloride
chlorek dimetylokarbamylowy
dimethylcarbamoyl chloride
chlorek hematyny
haem; haemitin; hematin; heme; protoheme
chlorek karbonylu
carbonyl chloride
chlorek magnezu
magnesium chloride
chlorek manganu
manganese chloride
chlorek mepikwatu
mepiquat chloride; 1,1-dimethylpiperidinium; mepiquat
chlorek potasu
potassium chloride; chloride of potash; muriate of potash
chlorek rtęci
mercuric chloride; bichloride of mercury; corrosive sublimate; mercury chloride; calomel; mercurous chloride
chlorek sodu
sodium chloride; common salt
chlorek wapnia
calcium chloride
chlorek węgla
carbon tet; carbon tetrachloride; perchloromethane; tetrachloromethane
chlorek winylidenu
vinylidene chloride
chlorek winylu
vinyl chloride; chloroethene; chlorvinyl
chlorki
chlorides; chloride
chlorowodorek chlorku 2-(formyloamino)-4-tiazoloacetylu
2-(formylamino)-4-thiazoleacetyl chloride, hydrochloride
Chlorowodorek chlorku 2-(N,N-dietyloamino)etylu
2-(N,N-Diethylamino)ethyl chloride hydrochloride (CAS RN 869-24-9)
cytrynian magnezu-potasu
magnesium potassium citrate
fosforek magnezu uwalniający fosfinę
magnesium phosphide releasing phosphine
magnez
; mg; magnesium; Mg; atomic number 12
niedobór magnezu
hypomagnesemia; hypomagnesaemia; grass tetany
odlewanie ciśnieniowe magnezu
magnesium die-casting
recykling stopów magnezu odlewanych ciśnieniowo
recycling of magnesium die-casting alloys
roztwór chlorku sodowego
saline solution; salt solution
siarczan magnezu
magnesium sulfate
stres wywołany chlorkiem sodu
sodium chloride stress; osmotic stress; salt stress
tlenek magnezu
magnesium oxide; magnesia; periclase
węglan magnezu
magnesium carbonate
wodorotlenek magnezu
magnesium hydroxide
Wodorotlenek magnezu
Magnesium hydroxide

Example sentences with "chlorek+magnezu", translation memory

add example
pl Siarczan protaminy, metakrezol, fenol, chlorek cynku, sodu diwodorofosforan dwuwodny, glicerol, sodu wodorotlenek, kwas solny (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań
en Protamine sulphate, metacresol, phenol, zinc chloride, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, glycerol, sodium hydroxide, hydrochloric acid (for pH adjustment), water for injections
pl Inne składniki leku Ebixa ‧ mg tabletki powlekane to: w rdzeniu tabletki: laktoza jednowodna, mikrokrystaliczna celuloza, krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny, talk i magnezu stearynian; w otoczce tabletki: metakrylowy kwas – akrylanu etylu kopolimer (‧: ‧), sodu laurylosiarczan, polisorbat ‧, talk, triacetyna i emulsja Simetikon
en The other ingredients for Ebixa ‧ mg film-coated tablets are lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, colloidal anhydrous silica, talc and magnesium stearate, all in the tablet core; and methacrylic acid-ethyl acrylate copolymer, sodium lauryl sulphate, polysorbate ‧, talc, triacetin and simethicone emulsion, all in the tablet coating
pl Fosforan magnezu
en magnesium phosphate
pl Nie zaobserwowano niezgodności leku Vectibix i ‧, ‧ % roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań w workach z chlorku poliwinylu lub z poliolefin
en No incompatibilities have been observed between Vectibix and ‧ % sodium chloride injection in polyvinyl chloride bags or polyolefin bags
pl Inne składniki leku to: disodowy wersenian, polisorbat ‧, potasu chlorek, potasu diwodorofosforan, sodu chlorek, disodu fosforan, woda do wstrzykiwań
en The other ingredients are disodium edetate, polysorbate ‧, potassium chloride, potassium dihydrogen phosphate, sodium chloride, dibasic sodium phosphate and water for injections
pl Obecnie na świecie istnieje bardzo niewiele ośrodków prowadzących tego rodzaju produkcję, a zasoby surowców (szczególnie tlenku magnezu) w przeważającej mierze znajdują się w ChRL
en There are few production sites around the world currently and the vast majority of raw materials (especially magnesium oxide) are located in the PRC
pl Wyłącznie do ściśle określonych nawozów w odniesieniu, do których załącznik I A do dyrektywy ‧/EWG ustanawia wskazanie magnezu rozpuszczalnego w wodzie
en Exclusively to straight fertilizers in respect of which Annex I A to Directive ‧/EEC provides for the indication of water soluble magnesium
pl Dodać ‧ g sproszkowanego żelaza (pozycja ‧) i ‧ ml roztworu chlorku cynowego (pozycja ‧), zamieszać i odstawić na pół godziny
en Add ‧ g of powdered iron and ‧ ml of the stannous chloride solution, stir and leave standing for half an hour
pl stosowanie chloro-‧-etylenu (monomeru chlorku winylu) w charakterze propelentu w aerozolu stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, zatem stosowanie tej substancji powinno zostać zakazane
en Whereas the use of chloro-‧-ethylene (monomer vinyl chloride) as an aerosol propellant involves dangers to human health and the use thereof should be prohibited
pl Obliczyć wielkość magnezu (Mg) lub tlenku magnezu (MgO) w próbie przez odniesienie do roztworu wzorcowego i biorąc pod uwagę roztwór do próby ślepej
en Calculate the amount of magnesium (Mg) or magnesium oxide (MgO) in the sample by reference to the calibration solutions and taking into consideration the blank
pl Kroskarmeloza sodu Stearynian magnezu Skrobia kukurydziana Mannitol (E‧) Powidon (E
en Croscarmellose sodium Magnesium stearate Maize starch Mannitol (E‧) Povidone (E
pl Inne składniki to: powidon, meglumina, wodorotlenek sodu, sorbitol (E‧) i stearynian magnezu
en The other ingredients are povidone, meglumine, sodium hydroxide, sorbitol (E‧) and magnesium stearate
pl stopy magnezu o
en Magnesium alloys with
pl W szczególności wnioskodawca twierdzi, że w wyniku długotrwałego wzrostu popytu i napiętej sytuacji pomiędzy popytem a podażą, od czasu ostatniego dochodzenia dotyczącego przeglądu wygaśnięcia ceny chlorku potasu w Unii pozostawały stale znacznie powyżej poziomu usuwającego szkodę, a rentowność przemysłu unijnego znacząco przekroczyła zwykłą stopę rentowności
en In particular, the applicant alleges that due to a long-term growth in demand and a tight demand-supply situation, since the latest expiry review investigation prices of potassium chloride in the Union remained constantly far above the injury elimination level and the profitability of the Union industry considerably exceeded the normal profitability rate
pl Chlorek wapnia
en Calcium chloride
pl Eter dietylowy, suchy, wolny od nadtlenków (suszony z dodatkiem świeżo kalcynowanego chlorku wapnia
en Diethyl ether, dry, peroxide-free (dried with the aid of freshly calcined calcium chloride
pl Chlorek benzetoniowy (INN
en Benzethonium chloride (INN
pl Hydroksykobalamina zmniejszała całkowite stężenia cyjanków w krwi z około ‧ nmol/ml do ‧ nmol/ml w końcowym etapie infuzji w porównaniu do ‧ nmol/ml u psów otrzymujących tylko roztwór chlorku sodu o stężeniu ‧ mg/ml
en Hydroxocobalamin reduced whole blood cyanide concentrations from about ‧ nmol/ml to ‧ nmol/ml by the end of the infusion compared with ‧ nmol/ml in dogs receiving sodium chloride ‧ mg/ml alone
pl Rozpuścić w wodzie ‧ g ‧hydratu octanu magnezu [Mg (CH‧ CO‧ ‧ H‧O] i uzupełnić wodą do ‧ litra
en Dissolve ‧ grams of magnesium acetate tetrahydrate [Mg (CH‧ CO‧ ‧ H‧ O] in water and make up one litre with water
pl Na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Rada zmieniła i rozszerzyła środki nałożone rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧, zmienionym przez rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i (WE) ‧/‧, w sprawie przywozu do Wspólnoty chlorku potasu (omawiany produkt) pochodzącego z Republiki Białorusi (Białoruś), Federacji Rosyjskiej (Rosja) i Ukrainy
en Pursuant to Regulation (EC) No ‧/‧ the Council amended and extended the measures imposed by Regulation (EC) No ‧/‧, as amended by Regulations (EC) No ‧/‧ and (EC) No ‧/‧, on imports into the Community of potassium chloride (the product concerned) originating in the Republic of Belarus (Belarus), the Russian Federation (Russia) and Ukraine
pl Substancje pomocnicze: chlorek cynku, m-krezol, glicerol, kwas solny, wodorotlenek sodu, polisorbat ‧, woda do wstrzykiwań
en Excipients: zinc chloride, m-cresol, glycerol, hydrochloric acid, sodium hydroxide, polysorbate ‧, water for injections
pl Wywóz przez przemysł wspólnotowy tlenku magnezu wzrósł o ‧ % w badanym okresie, głownie w ‧ r
en The Community industry exports of magnesium oxide increased by ‧ % over the period considered, mainly in
pl w przypadku przedsiębiorstwa En+ Group Limited (En+, Jersey): różnorodna działalność gospodarcza w zakresie ropy naftowej, energii, aluminium, węgla i magnezu
en for En+ Group Limited (En+, Jersey): different business activities in oil, energy, aluminium, coal and magnesium
Showing page 1. Found 3255 sentences matching phrase "chlorek+magnezu".Found in 0.865 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.