Translations into English:

We are sorry, but we have no translations for word chlorek+magnezu in Polish English dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.

  add translation

Similar phrases in dictionary Polish English. (34)

chlorek
sodium chloride; ; chloride
chlorek 2-Metylo-3-(4-fluorofenylo)-propionylu
2-Methyl-3-(4-Fluorophenyl)-propionyl chloride
Chlorek 2,2-dimetylobutyrylu
2,2-Dimethylbutyryl chloride (CAS RN 5856-77-9)
chlorek 2,4,6-Trimetylobenzoilu
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
chlorek amonu
ammonium chloride
Chlorek benzenoaminy, 3-[(4,5-dihydro-3-metylo-5-okso-1-fenylo-1H-pirazolo-4-yl)azo]-N,N,Ntrimetylu
Benzenaminium, 3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-N,N,Ntrimethyl-, chloride
chlorek chlorocholiny
chlorocholine chloride; cycocel
chlorek cynku
zinc chloride
chlorek dimetylokarbamylowy
dimethylcarbamoyl chloride
chlorek karbonylu
carbonyl chloride
chlorek magnezu
magnesium chloride
chlorek manganu
manganese chloride
chlorek mepikwatu
mepiquat chloride
chlorek potasu
potassium chloride; chloride of potash; muriate of potash
chlorek rtęci
mercuric chloride
chlorek sodu
sodium chloride
chlorek wapnia
calcium chloride
chlorek winylidenu
vinylidene chloride
chlorek winylu
vinyl chloride
chlorki
chlorides; chloride
chlorowodorek chlorku 2-(formyloamino)-4-tiazoloacetylu
2-(formylamino)-4-thiazoleacetyl chloride, hydrochloride
Chlorowodorek chlorku 2-(N,N-dietyloamino)etylu
2-(N,N-Diethylamino)ethyl chloride hydrochloride (CAS RN 869-24-9)
cytrynian magnezu-potasu
magnesium potassium citrate
fosforek magnezu uwalniający fosfinę
magnesium phosphide releasing phosphine
magnez
; mg; magnesium
niedobór magnezu
hypomagnesemia; hypomagnesaemia
odlewanie ciśnieniowe magnezu
magnesium die-casting
recykling stopów magnezu odlewanych ciśnieniowo
recycling of magnesium die-casting alloys
siarczan magnezu
magnesium sulfate
stres wywołany chlorkiem sodu
sodium chloride stress
tlenek magnezu
magnesium oxide
węglan magnezu
magnesium carbonate
wodorotlenek magnezu
magnesium hydroxide
Wodorotlenek magnezu
Magnesium hydroxide

Example sentences with "chlorek+magnezu", translation memory

add example
pl Zebrać kolonie bakterii z ostatnio szczepionego agaru przy użyciu ‧ ml roztworu chlorku sodu
en Harvest the growth from a recently prepared agar slope with ‧ to ‧ ml of sodium chloride solution
pl Sacharoza Sodu chlorek Sodu cytrynian Kwas cytrynowy Kwas solny Sodu wodorotlenek
en Sucrose Sodium chloride Sodium citrate Citric acid Hydrochloric acid Sodium hydroxide
pl Zachowując warunki aseptyki należy tę objętość (ml) c rozcieńczonego preparatu CANCIDAS umieścić w worku (lub butelce) do wlewów dożylnych zawierającym ‧ mL roztworu chlorku sodu do wstrzykiwania o stężeniu ‧, ‧ %, ‧, ‧ % lub ‧, ‧ % albo płynu Ringera z mleczanami do wstrzykiwania
en Aseptically transfer this volume (ml)c of reconstituted CANCIDAS to an ‧ bag (or bottle) containing ‧ ml of ‧ %, ‧ %, or ‧ % Sodium Chloride Injection, or Lactated Ringers Injection
pl Celuloza mikrokrystaliczna Sól sodowa kroskarmelozy Laktoza jednowodna Stearynian magnezu Uwodniony koloidalny dwutlenek krzemu Preżelatynizowana skrobia kukurydziana Czerwony i żółty tlenek żelaza
en Microcrystalline cellulose Croscarmellose sodium Lactose monohydrate Magnesium stearate Colloidal hydrated silica Pregelatinised maize starch Red and yellow ferric oxides
pl Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji należy rozcieńczyć w roztworze chlorku sodu do infuzji ‧ mg/ml (‧, ‧ %) z zachowaniem zasad aseptyki
en The concentrate for solution for infusion has to be diluted with sodium chloride ‧ mg/ml (‧ %) solution for infusion using aseptic technique
pl Otoczka kapsułki Karagen Chlorek potasu Tytanu dwutlenek Indygokarmin (E ‧) Żółcień pomarańczowa (E ‧) Hypromeloza Woda oczyszczona
en Capsule shell Carrageenan Potassium Chloride Titanium Dioxide Indigo Carmine (E‧) Sunset Yellow (E‧) Hypromellose Water purified
pl Ponadto fakt, iż chińskie ceny wywozu do innych głównych rynków tlenku magnezu były o ‧ % niższe od cen eksportowych do Wspólnoty, wskazuje jasno, iż przemysł wspólnotowy stanąłby w obliczu jeszcze większego nacisku ze strony zwiększonej wielkości przywozu z ChRL po cenach dumpingowych produktu objętego postępowaniem, mając na uwadze, że wywóz ten już wywarł na ceny wspólnotowe wpływ powodujący tendencję spadkową w badanym okresie
en Furthermore, the fact that Chinese export prices to the other main markets for magnesium oxide were ‧ % below the export prices to the Community shows clearly that Community industry would face more pressure from increased volumes of dumped exports of the product concerned from the PRC, bearing in mind that these exports have already exerted a downward pressure on the Community prices during the period considered
pl Niniejsza metoda umożliwia oznaczenie zawartości magnezu w paszach
en This method makes it possible to determine the quantity of magnesium in feeding stuffs
pl Poziom chlorku winylu w materiałach i wyrobach oraz poziom chlorku winylu uwalnianego z materiałów i wyrobów do środków spożywczych określane są metodą chromatografii gazowej, z wykorzystaniem metody
en The level of vinyl chloride in materials and articles and the level of vinyl chloride released by materials and articles to foodstuffs are determined by means of gas-phase chromatography using the
pl Magnez i beryl i wyroby z nich
en Magnesium and beryllium and articles thereof
pl Po kilku sekundach alkohol należy usunąć, odwracając rurkę, i następnie nawodnić tkankę przez dodanie ‧ ml roztworu siarczanu magnezu (‧ mM
en After a few seconds the ethanol is removed by inverting the tube, and the tissue is then hydrated by the addition of ‧ ml magnesium sulphate solution (‧ mM
pl Niedobór chlorków jest na ogół niewielki i zazwyczaj nie wymaga leczenia
en Chloride deficit is generally mild and usually does not require treatment
pl Sodu chlorek Kwas Solny (Ślad) Sodu octan, trójwodny Azot
en Sodium Chloride Hydrochloric Acid (Trace) Sodium Acetate, Trihydrate Nitrogen
pl Kizeryt, epsomit (naturalne siarczany magnezu
en Kieserite, epsomite (natural magnesium sulphates
pl Analizy niezbędne do celów urzędowej kontroli ilości chlorku winylu uwalnianego z materiałów i wyrobów do środków spożywczych należy wykonywać zgodnie z metodą opisaną w Załączniku
en The analysis necessary for official control of vinyl chloride released by materials and articles into foodstuffs shall be performed according to the method described in the Annex hereto
pl Czysty węgiel aktywny, bez chlorków i nieabsorbujący ich
en Active carbon A.R., free from chlorides and not absorbing them
pl Chociaż w badaniach klinicznych nie obserwowano istotnego klinicznie wzrostu stężenia chlorków w surowicy, to należy monitorować ich stężenie, tak jak się to robi w rutynowej obserwacji pacjentów dializowanych
en Although no clinically significant serum chloride increase has been observed in the clinical studies, serum chloride should be monitored as is done in the routine follow-up of a dialysis patient
pl Nasycony roztwór lub ‧ mol/l roztwór chlorku potasu lub inny odpowiedni roztwór zalecany przez producenta elektrody do napełniania elektrody porównawczej
en Saturated or ‧ mol/l potassium chloride solution, or other suitable solution prescribed by the electrode manufacturer, to fill the reference electrode
pl Następnie należy pobrać całą zawartość fiolki i wstrzyknąć do pojemnika zawierającego ‧ ml chlorku sodu ‧ mg/ml (‧, ‧ %), roztworu do wstrzykiwań tak, aby całkowita objętość płynu wynosiła ‧ ml
en Withdraw the entire volume from the vial and transfer it into an infusion bag containing ‧ ml of sodium chloride ‧ mg/ml (‧ %) solution for injection to yield a total volume of ‧ ml
pl Jednoczesne podawanie z cyprofloksacyną (doustnie) leków zawierających wielowartościowe kationy lub substancji mineralnych (uzupełniających np. jony wapnia, magnezu, glinu, żelaza), polimerów wiążących fosforany (np. sewelamer), sukralfatu lub leków zobojętniających sok żołądkowy oraz leków o dużej pojemności buforowej (np. tabletki dydanozyny), zawierających jony magnezu, glinu lub wapnia, zmniejsza wchłanianie cyprofloksacyny
en The simultaneous administration of ciprofloxacin (oral) and multivalent cation-containing drugs and mineral supplements (e. g. calcium, magnesium, aluminium, iron), polymeric phosphate binders (e. g. sevelamer), sucralfate or antacids, and highly buffered drugs (e. g. didanosine tablets) containing magnesium, aluminium, or calcium reduces the absorption of ciprofloxacin
pl Celuloza mikrokrystaliczna Krospowidon typu A Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian
en Cellulose microcrystalline Crospovidone Type A Silica, colloidal anhydrous Magnesium stearate
pl Nasycony roztwór chlorku sodu może być wielokrotnie użyty
en Add more distilled water or sodium chloride as needed for subsequent use always maintaining some undissolved sodium chloride at the bottom of the chamber
pl Laktoza jednowodna Krospowidon Poloksamer ‧ Krzemionka koloidalna bezwodna (koloidalny dwutlenek krzemu) Magnezu stearynian
en Lactose monohydrate Crospovidone Poloxamer ‧ Silica colloidal, anhydrous/Colloidal silicon dioxide Magnesium stearate
pl Próbki należy homogenizować w plastikowym worku przez co najmniej dwie minuty w ‧ ml środka rozcieńczającego (np. ‧% roztwór zbuforowanej wody peptonowej, ‧% roztwór chlorku sodu) przez około ‧ cykli w perystaltycznym Stomacherze lub homogenizowane w mieszalniku rotacyjnym (homogenizatorze
en Samples should be homogenised in a plastic dilution bag for at least two minutes in ‧ ml of dilution media (i.e. ‧ % buffered peptone water, ‧ % sodium chloride solution) at about ‧ cycles of a peristaltic Stomacher or homogenised by a rotary blender (homogeniser
pl Lotne zasady azotowe są przemieszczane w temperaturze wrzenia przez dodanie tlenku magnezu i gromadzone w określonej ilości kwasu siarkowego, którego nadmiar jest miareczkowany roztworem wodorotlenku sodowego
en The volatile nitrogenous bases are displaced at boiling point by adding magnesium oxide and collected in a specific quantity of sulphuric acid, the excess of which is back-titrated with a solution of sodium hydroxide
Showing page 1. Found 3255 sentences matching phrase "chlorek+magnezu".Found in 1.322 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.