Translations into English:

We are sorry, but we have no translations for word chlorek+magnezu in Polish English dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.

  add translation

Similar phrases in dictionary Polish English. (34)

chlorek
sodium chloride; ; chloride
chlorek 2-Metylo-3-(4-fluorofenylo)-propionylu
2-Methyl-3-(4-Fluorophenyl)-propionyl chloride
Chlorek 2,2-dimetylobutyrylu
2,2-Dimethylbutyryl chloride (CAS RN 5856-77-9)
chlorek 2,4,6-Trimetylobenzoilu
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
chlorek amonu
ammonium chloride
Chlorek benzenoaminy, 3-[(4,5-dihydro-3-metylo-5-okso-1-fenylo-1H-pirazolo-4-yl)azo]-N,N,Ntrimetylu
Benzenaminium, 3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-N,N,Ntrimethyl-, chloride
chlorek chlorocholiny
chlorocholine chloride; cycocel
chlorek cynku
zinc chloride
chlorek dimetylokarbamylowy
dimethylcarbamoyl chloride
chlorek karbonylu
carbonyl chloride
chlorek magnezu
magnesium chloride
chlorek manganu
manganese chloride
chlorek mepikwatu
mepiquat chloride
chlorek potasu
potassium chloride; chloride of potash; muriate of potash
chlorek rtęci
mercuric chloride
chlorek sodu
sodium chloride
chlorek wapnia
calcium chloride
chlorek winylidenu
vinylidene chloride
chlorek winylu
vinyl chloride
chlorki
chlorides; chloride
chlorowodorek chlorku 2-(formyloamino)-4-tiazoloacetylu
2-(formylamino)-4-thiazoleacetyl chloride, hydrochloride
Chlorowodorek chlorku 2-(N,N-dietyloamino)etylu
2-(N,N-Diethylamino)ethyl chloride hydrochloride (CAS RN 869-24-9)
cytrynian magnezu-potasu
magnesium potassium citrate
fosforek magnezu uwalniający fosfinę
magnesium phosphide releasing phosphine
magnez
; mg; magnesium
niedobór magnezu
hypomagnesemia; hypomagnesaemia
odlewanie ciśnieniowe magnezu
magnesium die-casting
recykling stopów magnezu odlewanych ciśnieniowo
recycling of magnesium die-casting alloys
siarczan magnezu
magnesium sulfate
stres wywołany chlorkiem sodu
sodium chloride stress
tlenek magnezu
magnesium oxide
węglan magnezu
magnesium carbonate
wodorotlenek magnezu
magnesium hydroxide
Wodorotlenek magnezu
Magnesium hydroxide

Example sentences with "chlorek+magnezu", translation memory

add example
pl Butelką należy silnie wstrząsać przed dziesięciokrotnym rozcieńczeniem w ‧ ml ‧% roztworu chlorku sodowego i peptonu, po którym nastąpi badanie mikrobiologiczne (np. techniką kroplowego posiewu bakterii
en The bottle should be shaken vigorously before diluting in ‧-fold steps in ‧ ml ‧ % NaCI peptone solution followed by microbiological examination (e.g. drop-plating technique
pl Inne składniki leku to laktoza jednowodna, hypromeloza, sól wapniowa karmelozy oraz magnezu stearynian
en The other ingredients are lactose monohydrate, hyprolose, carmellose calcium and magnesium stearate
pl Niniejsze rozporządzenia ustanawia przepisy szczegółowe dotyczące systemu zarządzania pułapami ilościowymi dotyczącymi chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, jak określono w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en This Regulation lays down detailed rules for the management system of the quantitative ceiling of potassium chloride originating in Belarus, as provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Nieobowiązkowe podanie zawartości chlorku, jeśli poniżej ‧ % Cl
en Optional mention of the chlorine content where lower than ‧ % Cl
pl Substancje pomocnicze: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sodu chlorek, glicyna, polisorbat ‧, kwas solny (do regulacji pH), sodu wodorotlenek (do regulacji pH) i woda do wstrzykiwań
en Excipients: sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, glycine, polysorbate ‧, hydrochloric acid (for pH-adjustment), sodium hydroxide (for pH-adjustment), and water for injections
pl Magnezu; miedzi
en Of magnesium; of copper
pl Należy umyć kolumnę za pomocą zdejonizowanej wody z prędkością ‧ ml/min, aż do momentu, kiedy eluent nie zawiera chlorku
en Wash the column with deionized water at a rate of ‧ ml/min until the eluate is free of chloride
pl kg chlorku na tonę wyprodukowanego ditlenku tytanu przy stosowaniu żużlu
en kg chloride per tonne of titanium dioxide produced using slag
pl Potas i magnez
en Potassium, magnesium
pl Rozpuścić ‧ g węglanu sodowego (ppkt ‧) w wodzie, rozcieńczyć w stosunku ‧ i dodawać chlorek sodu (ppkt ‧) aż do nasycenia roztworu
en Dissolve ‧ g of sodium carbonate in water, dilute to ‧ l and add sodium chloride until the solution is saturated
pl Preparatu Ratiograstim nie należy rozcieńczać roztworami chlorku sodu
en Ratiograstim should not be diluted with sodium chloride solution
pl Inne składniki leku to: chlorek sodu, fosforan dwunastowodny disodu, diwodorofosforan
en The other ingredients are: sodium chloride, disodium phosphate dodecahydrate, potassium
pl Wartości dopuszczalne dla sektorów przemysłu innych niż przemysł elektrolizy chlorków metali alkalicznych, które nie są wymienione w tej tabeli, takich jak przemysł papierniczy i stalowy lub opalane węglem elektrownie będą, jeżeli to konieczne, ustalone przez Radę w późniejszym terminie
en Limit values for industrial sectors other than the chlor-alkali electrolysis industry which are not mentioned in this table, such as the paper and steel industries or coal-fired power stations, will, if necessary, be fixed by the Council at a later stage
pl Celuloza mikrokrystaliczna (E‧) Laktoza bezwodna Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Żelatyna Kroskarmeloza sodowa Sacharoza Krzemionka koloidalna Magnezu stearynian (E‧) Butylohydroksytoluen (E‧) Skrobia modyfikowana (kukurydziana) Sodu glinu krzemian (E
en Microcrystalline cellulose (E‧) Lactose anhydrous Medium chain triglycerides Gelatin Croscarmellose sodium Sucrose Colloidal silicon dioxide Magnesium stearate (E‧) Butyl hydroxytoluene (E‧) Modified starch (maize) Sodium aluminium silicate (E
pl Metionina Chlorek sodu Woda do wstrzykiwań Kwas chlorowodorowy (do ustalenia pH) Wodorotlenek sodu (do ustalenia pH
en Methionine Sodium chloride Water for injections Hydrochloric acid (pH adjuster) Sodium hydroxide (pH adjuster
pl Magnez nieobrobiony plastycznie
en Unwrought magnesium
pl mleczan magnezu
en magnesium lactate
pl W przypadku pacjentów pediatrycznych produkt Bridion można rozcieńczyć, stosując chlorek sodu ‧ mg/ml (‧, ‧ %), do stężenia ‧ mg/ml (patrz punkt
en For paediatric patients Bridion can be diluted using sodium chloride ‧ mg/ml (‧ %) to a concentration of ‧ mg/ml (see section
pl wodorotlenek magnezu
en magnesium hydroxide
pl Wynik analizy przedstawić jako procentową zawartość chlorków w próbce wziętej do analizy
en Express the result of the analysis as a percentage of chloride contained in the sample as it has been received for analysis
pl Roztwór chlorku cezu i azotanu glinu
en Caesium chloride and aluminium nitrate solution
pl Pozostałe kopolimery chlorku winylu
en Other vinyl chloride copolymers
pl Chinapryl może obniżać wchłanianie doksycykliny ze względu na wysoką zawartość magnezu w tabletkach
en Quinapril may reduce the absorption of doxycycline due to the high magnesium content in quinapril tablets
pl Celuloza mikrokrystaliczna Hydroksypropyloceluloza Hydroksypropyloceluloza o niewielkim stopniu podstawienia (L-HPC) Magnezu stearynian
en Microcrystalline cellulose Hydroxypropyl cellulose Low substituted hydroxypropyl cellulose (L-HPC) Magnesium stearate
pl Proszek Sacharoza, żelatyna hydrolizowana, mocznik, sodu chlorek, sorbitol, sodu glutaminian, sodu fosforan, sodu wodorowęglan, potasu fosforan, potasu chlorek, podłoże ‧ z solami Hanks’ a, podłoże MEM, neomycyna, czerwień fenolowa, kwas solny i sodu wodorotlenek
en Powder Sucrose, hydrolysed gelatin, urea, sodium chloride, sorbitol, monosodium glutamate, sodium phosphate, sodium bicarbonate, potassium phosphate, potassium chloride, medium ‧ with Hanks Salts, MEM, neomycin, phenol red, hydrochloric acid and sodium hydroxide
Showing page 1. Found 3255 sentences matching phrase "chlorek+magnezu".Found in 0.863 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.