Translations into English:

  • 2-(formylamino)-4-thiazoleacetyl chloride, hydrochloride   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

Chlorowodorek chlorku 2-(N,N-dietyloamino)etylu
2-(N,N-Diethylamino)ethyl chloride hydrochloride (CAS RN 869-24-9)

Example sentences with "chlorowodorek chlorku 2-(formyloamino)-4-tiazoloacetylu", translation memory

add example
pl Roztwór buforowy trietanoloaminy: Rozpuścić ‧ g chlorowodorku trietanoloaminy (chlorek tri(‧-hydroksyetyl) amonu) oraz ‧ g siarczanu magnezu (MgSO‧H‧O) w ‧ ml wody, dodać około ‧ ml roztworu ‧ N wodorotlenku sodu (‧ mol/l) i ustalić poziom pH ‧, stosując roztwór ‧ N wodorotlenku sodu (‧ mol/l
en Triethanolamine buffer solution: Dissolve ‧ g of triethanolamine hydrochloride [tris(‧-hydroxyethyl)ammonium chloride]
pl Opakowanie produktu leczniczego nie zawiera ‧, ‧ % chlorku sodu do wstrzykiwań, koniecznego do rozpuszczenia chlorowodorku doksorubicyny
en Sodium chloride for injection ‧ %, needed to dissolve doxorubicin HCl, is not provided in the package
pl Inne składniki to: sacharoza, chlorek sodu, chlorowodorek L-argininy, sodu fosforan jednozasadowy dwuwodny, sodu fosforan dwuzasadowy dwuwodny, woda do wstrzykiwań
en The other ingredients are sucrose, sodium chloride, L-arginine hydrochloride, sodium phosphate monobasic dihydrate and sodium phosphate dibasic dihydrate, and water for injections
pl Sacharoza, sodu chlorek, chlorowodorek L-argininy, sodu fosforan jednozasadowy dwuwodny, sodu fosforan dwuzasadowy dwuwodny i woda do wstrzykiwań
en Sucrose, sodium chloride, L-arginine hydrochloride, sodium phosphate monobasic dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate and water for injections
pl Substancja wzorcowa: czyste amprolium, chlorowodorek chlorku ‧-[(‧-amino-‧-propylopirymidyno-‧-yl)metyl]-‧-metylo-pirydyny, E ‧ (zob. pkt
en Sodium perchlorate solution, c = ‧,‧ mol/l
pl sodu karmeloza (E‧) sodu chlorek sodu octan kwas octowy lodowaty (E‧) metylu parahydroksybenzoesan (metyloparaben) (E‧) propylu parahydroksybenzoesan (propyloparaben) (E‧) m-krezol lizyny chlorowodorek woda do wstrzykiwań
en carmellose sodium (E‧) sodium chloride sodium acetate glacial acetic acid (E‧) methyl parahydroxybenzoate (methylparaben) (E‧) propyl parahydroxybenzoate (propylparaben) (E‧) m-cresol lysine hydrochloride water for injections
pl Ponadto wnioskodawca został poproszony o uzasadnienie proponowanej dawki i schematu podawania leku, o opisanie profilu bezpieczeństwa, w tym omówienie zgłoszonych niepożądanych reakcji na lek (ADR), o uzasadnienie ważności literatury z uwzględnieniem faktu, że preparaty siarczanu glukozaminy (takie jak kompleks z chlorkiem sodu) wymienione w cytowanej literaturze różnią się od preparatów, których dotyczy złożony wniosek; a także tego, czy różnice pomiędzy preparatami mają wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu, o wyjaśnienie możliwości interakcji z innymi produktami leczniczymi i wreszcie o wykazanie korzystnego stosunku ryzyka do korzyści dla chlorowodorku glukozaminy w przewidywanym wskazaniu
en In addition the applicant was asked to justify the proposed dose and posology, to characterise the safety profile, including a discussion of reported adverse drug reactions, to justify the relevance of literature considering that the formulations of glucosamine sulphate (as the sodium chloride complex) used in the cited literature differ from the concerned application formulation and whether the differences in formulation will alter the efficacy and safety of the product, to elucidate the possibility of interactions with other medicinal products, and finally to show a positive risk/benefit profile of glucosamine hydrochloride in the intended indication
pl Chlorowodorek chlorku ‧-[(‧-amino-‧-propylopirymidino-‧-yl)metyl]-‧-metylo-pirydyny
en [(‧-amino-‧-propylpyrimidin-‧-yl)methyl]-‧-methyl-pyridinium chloride hydrochloride
pl Kolagen koński, ryboflawina (E‧), albumina ludzka, sodu chlorek, sodu cytrynian, L-argininy chlorowodorek
en Equine collagen, human albumin, riboflavine (E‧), sodium chloride, sodium citrate, L-arginin-hydrochloride
pl do załącznika ‧ do rozporządzenia (EWG) nr ‧ należy dodać ketaminę, chlorowodorek denaweryny, kortykotropinę i chlorek benzalkoniowy
en Whereas ketamine, denaverine hydrochloride, corticotropin and benzalkonium chloride should be inserted into Annex ‧ to Regulation (EEC) No
pl Odtworzenie chlorowodorku doksorubicyny • Pobrać ‧ ml chlorku sodu do wstrzykiwań (‧, ‧ %), bez środków konserwujących (opakowanie leku Myocet nie zawiera chlorku sodu) i wstrzyknąć do każdej fiolki z chlorowodorkiem doksorubicyny Myocet przeznaczonym do użycia. • Dobrze wstrząsnąć odwróconą fiolkę, aby upewnić się, że doksorubicyna całkowicie rozpuściła się
en Reconstitute doxorubicin HCl Withdraw ‧ ml sodium chloride for injection (‧ %), preservative free, (not provided in the package), and inject into each Myocet doxorubicin HCl, intended for preparation. Shake well in the inverted position to ensure doxorubicin is fully dissolved
pl Inne składniki leku to sodu chlorek, sodu wapnia edytynian, glicyny chlorowodorek, woda do wstrzykiwań, kwas solny (dostosowanie pH) i sodu wodorotlenek (dostosowanie pH
en The other ingredients are sodium chloride, sodium calcium edetate, glycine hydrochloride, water for injections, hydrochloric acid (to adjust pH) and sodium hydroxide (to adjust pH
pl Sacharoza Sodu chlorek Chlorowodorek L-argininy Sodu fosforan jednozasadowy dwuwodny Sodu fosforan dwuzasadowy dwuwodny Woda do wstrzykiwań
en Sucrose Sodium chloride L-Arginine hydrochloride Sodium phosphate monobasic dihydrate Sodium phosphate dibasic dihydrate Water for injections
pl Wykazano zgodność roztworu preparatu Tygacil, podawanego przez łącznik typu Y po rozcieńczeniu w ‧, ‧ % roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań, z następującymi produktami leczniczymi lub rozpuszczalnikami: amikacyna, dobutamina, chlorowodorek dopaminy, gentamycyna, haloperydol, mleczanowy płyn Ringera, chlorowodorek lidokainy, morfina, noradrenalina, piperacylina z tazobaktamem (postać zawierająca EDTA), chlorek potasu, propofol, chlorowodorek ranitydyny, teofilina i tobramycyna
en When administered through a Y-site, compatibility of Tygacil diluted in sodium chloride ‧ % for injection is demonstrated with the following medicinal products or diluents: amikacin, dobutamine, dopamine HCl, gentamicin, haloperidol, Lactated Ringer s, lidocaine HCl, morphine, norepinephrine, piperacillin/tazobactam (EDTA formulation), potassium chloride, propofol, ranitidine HCl, theophylline, and tobramycin
pl chlorowodorek chlorku ‧-[(‧-amino-‧-propylopirymidyno-‧-yl)metyl]-‧-metylo-pirydyny
en coefficient of variation of reproducibility
pl Zawiera sodu karmelozę (E‧), sodu chlorek, sodu octan, kwas octowy lodowaty (E‧), metylu parahydroksybenzoesan (metyloparaben) (E‧), propylu parahydroksybenzoesan (propyloparaben) (E‧), m-krezol, lizyny chlorowodorek i wodę do wstrzykiwań
en Contains carmellose sodium (E‧), sodium chloride, sodium acetate, glacial acetic acid (E‧), methyl parahydroxybenzoate (methylparaben) (E‧), propyl parahydroxybenzoate (propylparaben) (E‧), m-cresol, lysine hydrochloride and water for injections
pl chlorki ‧-N,N-dialkilo [metylo, etylo lub propylo (normalny lub izopropylo)] aminoetylu i odpowiednie protonowane sole, inne niż chlorek N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetylowy lub chlorek chlorowodorku N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetylowego, które zostały określone w ‧C
en N,N-Dialkyl [methyl, ethyl or propyl (normal or iso)] aminoethyl-‧-chlorides and corresponding protonated salts, other than N,N-Diisopropyl-(beta)-aminoethyl chloride or N,N-Diisopropyl-(beta)-aminoethyl chloride hydrochloride which are specified in ‧C
pl Spodnia część obudowy wykonana jest z modyfikowanego glikolem tereftalanu polietylenu i zawiera: hydrożel anody w skład którego wchodzi fentanylu chlorowodorek, poliakrylin, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek i alkohol poliwinylowy; hydrożel katody w skład którego wchodzi woda oczyszczona, sodu chlorek, sodu cytrynian, alkohol poliwinylowy, kwas cytrynowy bezwodny, cetylopirydyniowy chlorek; elektroda anody zawierająca warstwy folii srebrnej i przylepca przewodzącego prąd elektryczny; elektroda katody zawierająca warstwy materiału kompozytowego chlorku srebra, folii srebrnej i przylepca przewodzącego prąd elektryczny; klej do skóry składający się z dwóch poliizobutylenów, polibutenu i estru żywicznego, który działa jako środek klejący; osłonka ochronna, która jest folią poliestrową pokrytą po jednej stronie silikonem
en The bottom housing is made from glycol-modified polyethylene terephthalate, and contains: anode hydrogel, including fentanyl HCl, polacrilin, purified water, sodium hydroxide, polyvinyl alcohol; cathode hydrogel, including purified water, sodium chloride, sodium citrate, polyvinyl alcohol, anhydrous citric acid, cetylpyridinium chloride; anode electrode, containing layers of silver foil and electrically conductive adhesive tape; cathode electrode consisting of layers of silver chloride composite material, silver foil, and electrically conductive adhesive tape; skin adhesive composed of a mixture of two PIBs, a polybutene, and a resin ester that acts as a tackifier; protective liner which is a polyester film coated on one side with silicone
pl Sodu chlorek, sodu wapnia edytynian, glicyny chlorowodorek, woda do wstrzykiwań, kwas solny (do doprowadzenia do pH), sodu wodorotlenek (do doprowadzenia do pH
en Sodium chloride, sodium calcium edetate, glycine hydrochloride, water for injections, hydrochloric acid (to adjust pH), sodium hydroxide (to adjust pH
pl Ponadto wnioskodawca został poproszony o uzasadnienie proponowanej dawki i schematu podawania leku, o opisanie profilu bezpieczeństwa, w tym omówienie zgłoszonych niepożądanych reakcji na lek (ADR), o uzasadnienie ważności literatury z uwzględnieniem faktu, że preparaty siarczanu glukozaminy (takie jak kompleks z chlorkiem sodu) wymienione w cytowanej literaturze różnią się od preparatów, których dotyczy złożony wniosek; a także tego, czy różnice pomiędzy preparatami mają wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu, o wyjaśnienie możliwości interakcji z innymi produktami leczniczymi i wreszcie o wykazanie korzystnego stosunku ryzyka do korzyści dla chlorowodorku glukozaminy w przewidywanym wskazaniu
en In addition the applicant was asked to justify the proposed dose and posology, to characterise the safety profile, including a discussion of reported adverse drug reactions (ADRs), to justify the relevance of literature considering that the formulations of glucosamine sulphate (as the sodium chloride complex) used in the cited literature differ from the concerned application formulation and whether the differences in formulation will alter the efficacy and safety of the product, to elucidate the possibility of interactions with other medicinal products, and finally to show a positive risk/benefit profile of glucosamine hydrochloride in the intended indication
pl Fibrynogen ludzki: chlorowodorek argininy, glicyna, chlorek sodu, cytrynian sodu, chlorek wapnia, woda do wstrzykiwań
en Human Fibrinogen: arginine hydrochloride, glycine, sodium chloride, sodium citrate, calcium chloride, water for injections
pl Chlorowodorek chlorku ‧-(N,N-dietyloamino)etylu, chlorowodorek chlorku ‧-(N,N-diizopropyloamino)etylu, i chlorowodorek chlorku ‧-(N,N-dimetyloamino)etylu
en N,N-Diethylamino)ethyl chloride hydrochloride, ‧-(N,N-diisopropylamino)ethyl chloride hydrochloride, and ‧-(N,N-dimethylamino)ethyl chloride hydrochloride
Showing page 1. Found 7268 sentences matching phrase "chlorowodorek chlorku 2-(formyloamino)-4-tiazoloacetylu".Found in 1.337 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.