Translations into English:

  • 2-(formylamino)-4-thiazoleacetyl chloride, hydrochloride   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

Chlorowodorek chlorku 2-(N,N-dietyloamino)etylu2-(N,N-Diethylamino)ethyl chloride hydrochloride (CAS RN 869-24-9)

Example sentences with "chlorowodorek chlorku 2-(formyloamino)-4-tiazoloacetylu", translation memory

add example
Zawiera sodu karmelozę (E‧), sodu chlorek, sodu octan, kwas octowy lodowaty (E‧), metylu parahydroksybenzoesan (metyloparaben) (E‧), propylu parahydroksybenzoesan (propyloparaben) (E‧), m-krezol, lizyny chlorowodorek i wodę do wstrzykiwańContains carmellose sodium (E‧), sodium chloride, sodium acetate, glacial acetic acid (E‧), methyl parahydroxybenzoate (methylparaben) (E‧), propyl parahydroxybenzoate (propylparaben) (E‧), m-cresol, lysine hydrochloride and water for injections
chlorki ‧-N,N-dialkilo [metylo, etylo lub propylo (normalny lub izopropylo)] aminoetylu i odpowiednie protonowane sole, inne niż chlorek N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetylowy lub chlorek chlorowodorku N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetylowego, które zostały określone w ‧CN,N-Dialkyl [methyl, ethyl or propyl (normal or iso)] aminoethyl-‧-chlorides and corresponding protonated salts, other than N,N-Diisopropyl-(beta)-aminoethyl chloride or N,N-Diisopropyl-(beta)-aminoethyl chloride hydrochloride which are specified in ‧C
Chlorowodorek chlorku ‧-(N,N-dietyloamino)etylu, chlorowodorek chlorku ‧-(N,N-diizopropyloamino)etylu, i chlorowodorek chlorku ‧-(N,N-dimetyloamino)etyluN,N-Diethylamino)ethyl chloride hydrochloride, ‧-(N,N-diisopropylamino)ethyl chloride hydrochloride, and ‧-(N,N-dimethylamino)ethyl chloride hydrochloride
Opakowanie produktu leczniczego nie zawiera ‧, ‧ % chlorku sodu do wstrzykiwań, koniecznego do rozpuszczenia chlorowodorku doksorubicynySodium chloride for injection ‧ %, needed to dissolve doxorubicin HCl, is not provided in the package
chlorowodorek chlorku ‧-[(‧-amino-‧-propylopirymidyno-‧-yl)metyl]-‧-metylo-pirydynycoefficient of variation of reproducibility
Roztwór buforowy trietanoloaminy: Rozpuścić ‧ g chlorowodorku trietanoloaminy (chlorek tri(‧-hydroksyetyl) amonu) oraz ‧ g siarczanu magnezu (MgSO‧H‧O) w ‧ ml wody, dodać około ‧ ml roztworu ‧ N wodorotlenku sodu (‧ mol/l) i ustalić poziom pH ‧, stosując roztwór ‧ N wodorotlenku sodu (‧ mol/lTriethanolamine buffer solution: Dissolve ‧ g of triethanolamine hydrochloride [tris(‧-hydroxyethyl)ammonium chloride]
do załącznika ‧ do rozporządzenia (EWG) nr ‧ należy dodać ketaminę, chlorowodorek denaweryny, kortykotropinę i chlorek benzalkoniowyWhereas ketamine, denaverine hydrochloride, corticotropin and benzalkonium chloride should be inserted into Annex ‧ to Regulation (EEC) No
sodu karmeloza (E‧) sodu chlorek sodu octan kwas octowy lodowaty (E‧) metylu parahydroksybenzoesan (metyloparaben) (E‧) propylu parahydroksybenzoesan (propyloparaben) (E‧) m-krezol lizyny chlorowodorek woda do wstrzykiwańcarmellose sodium (E‧) sodium chloride sodium acetate glacial acetic acid (E‧) methyl parahydroxybenzoate (methylparaben) (E‧) propyl parahydroxybenzoate (propylparaben) (E‧) m-cresol lysine hydrochloride water for injections
Sodu chlorek, sodu wapnia edytynian, glicyny chlorowodorek, woda do wstrzykiwań, kwas solny (do doprowadzenia do pH), sodu wodorotlenek (do doprowadzenia do pHSodium chloride, sodium calcium edetate, glycine hydrochloride, water for injections, hydrochloric acid (to adjust pH), sodium hydroxide (to adjust pH
Ponadto wnioskodawca został poproszony o uzasadnienie proponowanej dawki i schematu podawania leku, o opisanie profilu bezpieczeństwa, w tym omówienie zgłoszonych niepożądanych reakcji na lek (ADR), o uzasadnienie ważności literatury z uwzględnieniem faktu, że preparaty siarczanu glukozaminy (takie jak kompleks z chlorkiem sodu) wymienione w cytowanej literaturze różnią się od preparatów, których dotyczy złożony wniosek; a także tego, czy różnice pomiędzy preparatami mają wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu, o wyjaśnienie możliwości interakcji z innymi produktami leczniczymi i wreszcie o wykazanie korzystnego stosunku ryzyka do korzyści dla chlorowodorku glukozaminy w przewidywanym wskazaniuIn addition the applicant was asked to justify the proposed dose and posology, to characterise the safety profile, including a discussion of reported adverse drug reactions (ADRs), to justify the relevance of literature considering that the formulations of glucosamine sulphate (as the sodium chloride complex) used in the cited literature differ from the concerned application formulation and whether the differences in formulation will alter the efficacy and safety of the product, to elucidate the possibility of interactions with other medicinal products, and finally to show a positive risk/benefit profile of glucosamine hydrochloride in the intended indication
Substancja wzorcowa: czyste amprolium, chlorowodorek chlorku ‧-[(‧-amino-‧-propylopirymidyno-‧-yl)metyl]-‧-metylo-pirydyny, E ‧ (zob. pktSodium perchlorate solution, c = ‧,‧ mol/l
Chlorowodorek chlorku ‧-[(‧-amino-‧-propylopirymidino-‧-yl)metyl]-‧-metylo-pirydyny[(‧-amino-‧-propylpyrimidin-‧-yl)methyl]-‧-methyl-pyridinium chloride hydrochloride
Rozpuścić ‧,‧ g chlorowodorku trietanoloaminy (chlorek tri(‧-hydroksyetyl) amonu) oraz ‧,‧ g siarczanu magnezu (MgSO‧H‧O) w ‧ ml wody, dodać około ‧ ml roztworu ‧ N wodorotlenku sodu (‧ mol/l) i ustalić poziom pH ‧,‧, stosując roztwór ‧ N wodorotlenku sodu (‧ mol/ldissolve ‧,‧ g of triethanolamine hydrochloride [tris(‧-hydroxyethyl)ammonium chloride] and ‧,‧ g of magnesium sulphate MgSO‧H‧O) in ‧ ml of water, add approximately ‧ ml of ‧ N sodium hydroxyde solution (‧ mol/l) and adjust the pH to ‧,‧, using a ‧ N sodium hydroxide solution (‧ mol/l
Odtworzenie chlorowodorku doksorubicyny • Pobrać ‧ ml chlorku sodu do wstrzykiwań (‧, ‧ %), bez środków konserwujących (opakowanie leku Myocet nie zawiera chlorku sodu) i wstrzyknąć do każdej fiolki z chlorowodorkiem doksorubicyny Myocet przeznaczonym do użycia. • Dobrze wstrząsnąć odwróconą fiolkę, aby upewnić się, że doksorubicyna całkowicie rozpuściła sięReconstitute doxorubicin HCl Withdraw ‧ ml sodium chloride for injection (‧ %), preservative free, (not provided in the package), and inject into each Myocet doxorubicin HCl, intended for preparation. Shake well in the inverted position to ensure doxorubicin is fully dissolved
Sacharoza Sodu chlorek Chlorowodorek L-argininy Sodu fosforan jednozasadowy dwuwodny Sodu fosforan dwuzasadowy dwuwodny Woda do wstrzykiwańSucrose Sodium chloride L-Arginine hydrochloride Sodium phosphate monobasic dihydrate Sodium phosphate dibasic dihydrate Water for injections
Wykazano zgodność roztworu preparatu Tygacil, podawanego przez łącznik typu Y po rozcieńczeniu w ‧, ‧ % roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań, z następującymi produktami leczniczymi lub rozpuszczalnikami: amikacyna, dobutamina, chlorowodorek dopaminy, gentamycyna, haloperydol, mleczanowy płyn Ringera, chlorowodorek lidokainy, morfina, noradrenalina, piperacylina z tazobaktamem (postać zawierająca EDTA), chlorek potasu, propofol, chlorowodorek ranitydyny, teofilina i tobramycynaWhen administered through a Y-site, compatibility of Tygacil diluted in sodium chloride ‧ % for injection is demonstrated with the following medicinal products or diluents: amikacin, dobutamine, dopamine HCl, gentamicin, haloperidol, Lactated Ringer s, lidocaine HCl, morphine, norepinephrine, piperacillin/tazobactam (EDTA formulation), potassium chloride, propofol, ranitidine HCl, theophylline, and tobramycin
Inne składniki to: sacharoza, chlorek sodu, chlorowodorek L-argininy, sodu fosforan jednozasadowy dwuwodny, sodu fosforan dwuzasadowy dwuwodny, woda do wstrzykiwańThe other ingredients are sucrose, sodium chloride, L-arginine hydrochloride, sodium phosphate monobasic dihydrate and sodium phosphate dibasic dihydrate, and water for injections
Inne składniki leku to sodu chlorek, sodu wapnia edytynian, glicyny chlorowodorek, woda do wstrzykiwań, kwas solny (dostosowanie pH) i sodu wodorotlenek (dostosowanie pHThe other ingredients are sodium chloride, sodium calcium edetate, glycine hydrochloride, water for injections, hydrochloric acid (to adjust pH) and sodium hydroxide (to adjust pH
Kolagen koński, ryboflawina (E‧), albumina ludzka, sodu chlorek, sodu cytrynian, L-argininy chlorowodorekEquine collagen, human albumin, riboflavine (E‧), sodium chloride, sodium citrate, L-arginin-hydrochloride
Ponadto wnioskodawca został poproszony o uzasadnienie proponowanej dawki i schematu podawania leku, o opisanie profilu bezpieczeństwa, w tym omówienie zgłoszonych niepożądanych reakcji na lek (ADR), o uzasadnienie ważności literatury z uwzględnieniem faktu, że preparaty siarczanu glukozaminy (takie jak kompleks z chlorkiem sodu) wymienione w cytowanej literaturze różnią się od preparatów, których dotyczy złożony wniosek; a także tego, czy różnice pomiędzy preparatami mają wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu, o wyjaśnienie możliwości interakcji z innymi produktami leczniczymi i wreszcie o wykazanie korzystnego stosunku ryzyka do korzyści dla chlorowodorku glukozaminy w przewidywanym wskazaniuIn addition the applicant was asked to justify the proposed dose and posology, to characterise the safety profile, including a discussion of reported adverse drug reactions, to justify the relevance of literature considering that the formulations of glucosamine sulphate (as the sodium chloride complex) used in the cited literature differ from the concerned application formulation and whether the differences in formulation will alter the efficacy and safety of the product, to elucidate the possibility of interactions with other medicinal products, and finally to show a positive risk/benefit profile of glucosamine hydrochloride in the intended indication
Fibrynogen ludzki: chlorowodorek argininy, glicyna, chlorek sodu, cytrynian sodu, chlorek wapnia, woda do wstrzykiwańHuman Fibrinogen: arginine hydrochloride, glycine, sodium chloride, sodium citrate, calcium chloride, water for injections
Sacharoza, sodu chlorek, chlorowodorek L-argininy, sodu fosforan jednozasadowy dwuwodny, sodu fosforan dwuzasadowy dwuwodny i woda do wstrzykiwańSucrose, sodium chloride, L-arginine hydrochloride, sodium phosphate monobasic dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate and water for injections
Kolagen koński Albumina ludzka Ryboflawina (E ‧) Sodu chlorek Sodu cytrynian L-argininy chlorowodorekEquine collagen Human albumin Riboflavine (E ‧) Sodium chloride Sodium citrate L-arginin-hydrochloride
Showing page 1. Found 7268 sentences matching phrase "chlorowodorek chlorku 2-(formyloamino)-4-tiazoloacetylu".Found in 3.627 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.