Translations into English:

  • fish disease   
     
    An illness affecting fish, including bacterial, viral and fungal infections, parasites and maltnutrition.
  • fish diseases   

Example sentences with "choroba ryb", translation memory

add example
pl w odniesieniu do chorób ryb: the Technical University of Denmark, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals, Hangøvej ‧, ‧ Århus, Dania
en for fish diseases: the Technical University of Denmark, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals, Hangøvej ‧, ‧ Århus, Denmark
pl Decyzją ‧/WE[‧], Komisja zatwierdziła programy mające na celu uzyskanie statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych gospodarstw w niezatwierdzonych strefach, w odniesieniu do jednej lub dwóch chorób ryb, którymi są wirusowa posocznica krwotoczna ryb łososiowatych (VHS) i zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN), włącznie z programem dla wszystkich obszarów Finlandii, położonych w głębi kraju i nadbrzeżnych
en By means of Decision ‧/EC, the Commission approved the programmes with a view to obtaining the status of approved zones and of approved farms in non-approved zones with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN), including a programme for all continental and coastal areas of Finland
pl Programy te mają na celu umożliwienie Państwu Członkowskiemu wszczęcie procedur w odniesieniu do strefy lub hodowli znajdującej się w strefie niezatwierdzonej w celu nadania jej statusu strefy lub hodowli zatwierdzonej w strefie niezatwierdzonej, w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) oraz zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN
en The programmes are designed to enable the Member State subsequently to initiate the procedures for a zone, or a farm situated in a non-approved zone, to obtain the status of approved zone or of approved farm situated in a non-approved zone, as regards one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN
pl Decyzja nr ‧/‧ Wspólnego Komitetu WE–Wyspy Owcze z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniająca decyzję nr ‧/‧ ustanawiającą zasady wdrażania Protokołu w sprawie zagadnień weterynaryjnych uzupełniającego Umowę między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony zatwierdza plan interwencyjny przedłożony przez Wyspy Owcze w odniesieniu do niektórych chorób ryb, w tym ryb zakażonych zakaźną anemią łososia, zgodnie z art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. wprowadzającej minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób ryb (plan interwencyjny
en Decision No ‧/‧ of the EC-Faroe Island Joint Committee of ‧ December ‧ amending Decision No ‧/‧ laying down provisions to implement the Protocol on veterinary matters supplementing the Agreement between the European Community, of the one part, and the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Island, of the other part approves a contingency plan submitted by the Faroe Islands for certain fish diseases, including fish infected with infectious salmon anaemia, in accordance with Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ introducing minimum Community measures for the control of certain fish diseases (the contingency plan
pl W niektórych z tych stref pobieranie próbek zgodnie z decyzją Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. ustanawiającą plany pobierania próbek i metody diagnostyczne do celów wykrywania i potwierdzania występowania niektórych chorób ryb oraz uchylającą decyzję ‧/‧/EWG jest niemożliwe z powodu szczególnego cyklu produkcyjnego stosowanego w hodowlach ryb usytuowanych w tych strefach
en In some of those zones the sampling in accordance with Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ February ‧ laying down the sampling plans and diagnostic methods for the detection and confirmation of certain fish diseases and repealing Decision ‧/‧/EEC is impossible, due to the special production cycle of the farms situated in these zones
pl W kwestiach związanych szczególnie ze zdrowotnością i chorobami ryb
en For matters specifically related to fish health and diseases
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ maja ‧ r. zmieniająca załączniki I i ‧ do decyzji ‧/‧/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C
en Commission Decision of ‧ May ‧ amending Annexes I and ‧ to Decision ‧/‧/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) (notified under document number C
pl GOSPODARSTWA RYBACKIE ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO CHORÓB RYB: WIRUSOWA POSOCZNICA KRWOTOCZNA RYB ŁOSOSIOWATYCH (VHS) LUB ZAKAŹNA MARTWICA UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO RYB ŁOSOSIOWATYCH (IHN
en FISH FARMS APPROVED WITH REGARD TO THE FISH DISEASES VIRAL HAEMORRHAGIC SEPTICAEMIA (VHS) OR INFECTIOUS HAEMATOPOIETIC NECROSIS (IHN
pl dyrektywa Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. wprowadzająca minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób ryb
en Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ introducing minimum Community measures for the control of certain fish diseases
pl W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. zmieniającą załączniki I oraz ‧ do decyzji ‧/‧/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN
en Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ May ‧ amending Annexes I and ‧ to Decision ‧/‧/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) is to be incorporated into the Agreement
pl nie zgłaszano przypadków zachorowań, nie trafiła do nich żadna ryba ze stref dotkniętych chorobami
en no case of disease has been reported,-no live fish from infected zones has been introduced
pl zmieniająca załączniki I i ‧ do decyzji ‧/‧/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN
en amending Annexes I and ‧ to Decision ‧/‧/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN
pl Decyzję Komisji ‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. zatwierdzającą programy w związku z uzyskaniem statusu stref zatwierdzonych i hodowli zatwierdzonych w strefach niezatwierdzonych w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) [‧] należy włączyć do Porozumienia
en Commission Decision ‧/EC of ‧ April ‧ approving programmes with a view to obtaining the status of approved zones and of approved farms in non-approved zones with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) is to be incorporated into the Agreement
pl MAJĄC NA UWADZE, że podstawą do usunięcia ryb musi być analiza poszczególnych przypadków pod kątem ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się choroby, włącznie z oceną, czy ognisko ma poważny charakter, i innymi okolicznościami wpływającymi na ryzyko, przy uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń praktycznych i dowodów naukowych
en WHEREAS the withdrawal of fish must be based on a case-by-case analysis of the risks for further spread of the disease, including the seriousness of the outbreak and other circumstances influencing the risks, and must take into account current practical experience and scientific evidence
pl DYREKTYWA RADY ‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. zmieniająca dyrektywę ‧/EWG wprowadzającą minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób ryb
en Council Directive ‧/EC of ‧ May ‧ amending Directive ‧/EEC introducing minimum Community measures for the control of certain fish diseases
pl W miarę możliwości ostatnie przypadki śmiertelne (ryby, które nie uległy rozkładowi) oraz ryby słabe i zachowujące się w sposób anormalny, bada się pod kątem objawów klinicznych lub wyników badań pośmiertnych w odniesieniu do ISA, opisanych w bieżącym wydaniu Podręcznika diagnozowania chorób zwierząt wodnych Międzynarodowego Biura Epizootii (OIE
en Where possible, recent mortalities (not decomposed) and weak or abnormally behaving fish shall be examined for clinical signs or post-mortem findings of ISA as described in the current edition of the OIE Diagnostic manual for aquatic animal diseases
pl W celu uzyskania statusu zatwierdzonej hodowli ryb, znajdującej się w strefie niezatwierdzonej, w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN), Państwa Członkowskie przedłożą właściwe uzasadnienia oraz przepisy krajowe zapewniające zgodność z warunkami ustanowionymi w dyrektywie ‧/EWG
en In order to obtain, for one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN), the status of approved fish farm situated in a non-approved zone, Member States shall submit the appropriate justifications and the national rules ensuring compliance with the conditions laid down in Directive ‧/EEC
pl ryby zakażone: ryby, u których zostało urzędowo potwierdzone występowanie jednej z chorób z wykazu I lub ‧ w wyniku badań laboratoryjnych lub, w przypadku ISA, w wyniku badań klinicznych i badania sekcyjnego
en infected fish: fish in which the presence of a list I or list ‧ disease has been officially confirmed as the result of a laboratory examination or, in the case of ISA, as the result of a clinical examination and a post-mortem examination
pl decyzja Komisji ‧/EWG z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiająca plany pobierania próbek oraz metody diagnostyczne do celów wykrywania oraz potwierdzania niektórych chorób ryb (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str. ‧), zmieniona
en Commission Decision ‧/EEC of ‧ November ‧ laying down the sampling plans and diagnostic methods for the detection and confirmation of certain fish diseases (OJ L ‧, ‧.‧, p. ‧), as amended by
pl decyzja Komisji ‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. zatwierdzająca programy w związku z uzyskaniem statusu stref zatwierdzonych i hodowli zatwierdzonych w strefach niezatwierdzonych w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str
en Commission Decision ‧/EC of ‧ April ‧ approving programmes with a view to obtaining the status of approved zones and of approved farms in non-approved zones with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) (OJ L ‧, ‧.‧, p
pl W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ października ‧ r. zmieniającą załączniki I i ‧ do decyzji ‧/‧/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN
en Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ October ‧ amending Annexes I and ‧ to Decision ‧/‧/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) is to be incorporated into the Agreement
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ listopada ‧ r. zmieniająca załączniki I i ‧ do decyzji ‧/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN
en Commission Decision of ‧ November ‧ amending Annexes I and ‧ to Decision ‧/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN
pl Należy zatem zmienić art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w celu zezwolenia na przywóz ryb ozdobnych, które nie należą do gatunków podatnych na którąkolwiek z chorób wymienionych w części ‧ załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE, oraz mięczaków ozdobnych i skorupiaków ozdobnych przeznaczonych do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, również z krajów trzecich i terytoriów niebędących członkami OIE, lecz mających z tą organizacją oficjalne porozumienie dotyczące uczestnictwa w jej sieci informacyjnej na temat zdrowia zwierząt i zdrowia zwierząt wodnych
en It is therefore appropriate to amend Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, in order to authorise imports of ornamental fish which are not of susceptible species to any of the diseases listed in Part ‧ of Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC, and ornamental molluscs and ornamental crustaceans, intended for closed ornamental facilities also from third countries and territories that are not members of the OIE but have an official agreement with that organisation in order to participate in its information network for animal health and aquatic animal health
pl Jakość wody jest istotnym czynnikiem w utrzymaniu dobrostanu ryb, ograniczaniu stresu oraz zagrożenia chorobami wśród ryb
en Water quality is the most important factor in maintaining the well-being of fish and in reducing stress and the risk of disease
Showing page 1. Found 31876 sentences matching phrase "choroba ryb".Found in 4.727 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.