Translations into English:

  • fish disease   
     
    An illness affecting fish, including bacterial, viral and fungal infections, parasites and maltnutrition.
  • fish diseases   

Example sentences with "choroba ryb", translation memory

add example
pl Dodatkowo zakaźna anemia łososia i wirusowa posocznica krwiotoczna ryb łososiowych powinny zostać włączone do wykazu chorób podlegających obowiązkowi zgłoszenia w ADNS, ponieważ te choroby są wymienione odpowiednio w wykazie I i wykazie ‧ załącznika A do dyrektywy Rady ‧/EWG z dnia ‧ stycznia ‧ r. dotyczącej warunków zdrowotnych zwierząt, obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury[‧], ostatnio zmienionej dyrektywą ‧/WE[‧]
en Further infectious salmon anaemia and viral haemorrhagic septicaemia should be included in the list of notifiable diseases in ADNS as these diseases are respectively in list I and list ‧ of Annex A to Council Directive ‧/EEC of ‧ January ‧, concerning the animal health conditions governing the placing on the market of aquaculture animals and their products, as last amended by Directive ‧/EC
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniająca załączniki I i ‧ do decyzji ‧/‧/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr K
en Commission Decision of ‧ February ‧ amending Annexes I and ‧ to Decision ‧/‧/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) (notified under document number C
pl Na mocy dyrektywy ‧/‧/EWG państwo członkowskie może przedłożyć Komisji program mający na celu umożliwienie mu wszczęcia procedur w odniesieniu do strefy lub hodowli znajdującej się w strefie niezatwierdzonej, celem nadania jej statusu strefy zatwierdzonej lub hodowli zatwierdzonej w strefie niezatwierdzonej, w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) oraz zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN
en Pursuant to Directive ‧/‧/EEC, a Member State may submit to the Commission a programme designed to enable it subsequently to initiate the procedures for a zone, or a farm situated in a non-approved zone, to obtain the status of approved zone, or of approved farm situated in a non-approved zone, as regards one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN
pl W handlu wewnątrzwspólnotowym między strefami niezatwierdzonymi pod względem chorób określonych w wykazie ‧ załącznika A do dyrektywy ‧/EWG, przesyłkom żywych ryb hodowlanych, ich ikry lub gamet musi towarzyszyć świadectwo sporządzone zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku I
en Consignments of live farmed fish, their eggs or gametes in intra-Community trade between non-approved zones as regards the diseases referred to in list ‧ of Annex A to Directive ‧/EEC, must be accompanied by a certificate drawn up in accordance with the model laid down in Annex I
pl Niniejsza dyrektywa określa minimalne środki wspólnotowe zwalczania chorób ryb określonych w wykazach I i ‧ załącznika A do dyrektywy ‧/EWG
en This Directive defines the minimum Community measures for the control of the fish diseases referred to in Annex A, lists I and II, to Directive ‧/EEC
pl zmieniająca załączniki I i ‧ do decyzji ‧/‧/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN
en amending Annexes I and ‧ to Decision ‧/‧/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN
pl DECYZJA KOMISJI z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniająca po raz drugi decyzję ‧/WE ustanawiającą wykazy zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN
en Commission Decision of ‧ December ‧ amending for the second time Decision ‧/EC establishing the lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN
pl Strefy zatwierdzone w odniesieniu do chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) lub zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN
en Fish farms approved with regard to the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) or infectious haematopoietic necrosis (IHN
pl W kwestiach związanych szczególnie ze zdrowotnością i chorobami ryb
en For matters specifically related to fish health and diseases
pl Bez uszczerbku dla wymagań dotyczących chorób określonych w załączniku A wykaz ‧ kolumna ‧, ustanowionych zgodnie z art. ‧ i ‧, wprowadzanie do obrotu żywych ryb hodowlanych nienależących do gatunków podatnych określonych w załączniku A wykaz ‧ kolumna ‧, jak również ich jaj i gamet, podlega następującym warunkom dodatkowym
en Without prejudice to the requirements for diseases referred to in Annex A, column ‧, list III, established in accordance with Articles ‧ and ‧, the placing on the market of live farmed fish not belonging to the susceptible species referred to in Annex A, column ‧, list II, as well as their eggs and gametes shall be subject to the following additional requirements
pl Decyzja Komisji ‧/WE [‧] ustanawia wykazy zatwierdzonych stref oraz zatwierdzonych gospodarstw rybackich znajdujących się w niezatwierdzonych strefach w odniesieniu do niektórych chorób ryb
en Commission Decision ‧/EC, establishes the lists of approved zones and approved fish farms situated in non-approved zones with regard to certain fish diseases
pl Próbki do badania histologicznego pobiera się wyłącznie od ryb świeżo śniętych, wykazujących kliniczne objawy choroby lub od ryb, u których badania pośmiertne wskazują na występowanie choroby
en Samples for histological examination shall only be taken from freshly killed fish exhibiting clinical signs or post-mortem findings consistent with the presence of disease
pl bez uszczerbku dla wspólnotowego prawa ochrony środowiska, materiału ze statków spełniających wymogi rozporządzeń (WE) nr ‧/‧ i (WE) nr ‧/‧, powstałego w trakcie prowadzonych przez nie operacji połowowych i usuniętego do morza, z wyjątkiem materiału pochodzącego z patroszenia na pokładzie ryb wykazujących objawy choroby przenoszonej na ludzi, włącznie z pasożytami
en without prejudice to Community environmental legislation, material from vessels complying with Regulations (EC) No ‧/‧ and (EC) No ‧/‧, which has arisen in the course of their fishing operations and is disposed of at sea, except material derived from on-board evisceration of fish showing signs of disease, including parasites, that are communicable to humans
pl Programy przedłożone do celów uzyskania statusu strefy zatwierdzonej w odniesieniu do jednej lub większej liczby chorób ryb VHS i IHN
en Programmes submitted for the purpose of obtaining approved zone status with regard to one or more of the fish diseases VHS and IHN
pl Program obejmuje niedyskryminacyjne ograniczenia w odniesieniu do przemieszczeń ryb, w celu uniknięcia ponownego wprowadzenia chorób, o których mowa
en The programme includes non-discriminatory restrictions on movements of fish in order to prevent re-introduction of the diseases in question
pl cała ikra i wszystkie gamety, ryby śnięte oraz ryby wykazujące kliniczne objawy choroby są uznawane za materiał wysokiego ryzyka i muszą być utylizowane pod nadzorem odpowiednich służb urzędowych, zgodnie z dyrektywą ‧/EWG
en all eggs and gametes, dead fish and fish showing clinical signs of disease shall be regarded as high-risk material and must be destroyed under the supervision of the official service, in accordance with Directive ‧/EEC
pl Jako że wszystkie pozostałe tropikalne ryby ozdobne przywożone z Malezji nie są podatne na epizootyczną martwicę układu krwiotwórczego, zakaźną anemię łososi, wirusową posocznicę krwotoczną, zakaźną martwicę układu krwiotwórczego, wiosenną wiremię karpi, bakteryjną chorobę nerek, zakaźną martwicę trzustki, zakażenie herpeswirusem koi i zakażenie wywoływane przez Gyrodactylus salaris, nie ma potrzeby zawieszenia przywozu tropikalnych ryb ozdobnych
en As all the other tropical ornamental fish imported from Malaysia are not susceptible to the epizootic haematopoietic necrosis, infectious salmon anaemia, viral haemorrhagic septicaemia, infectious haematopoietic necrosis, spring viraemia of carp, bacterial kidney disease, infectious pancreatic necrosis, Koi herpes virus and infection with Gyrodactylus salaris there is no need to suspend imports of tropical ornamental fish
pl Wprowadzanie ryb, które mogą być nosicielami choroby, do otwartych wód Wspólnoty ograniczyłoby możliwości w zakresie kontroli i zwalczania chorób egzotycznych dla Wspólnoty oraz takich, które mogą poważnie wpłynąć na zasoby rybne we Wspólnocie
en It would reduce the possibility to control and eradicate diseases which are exotic to the Community and which could have serious impact on the fish stocks in the Community, if fish that could carry the disease are released into unenclosed waters in the Community
pl Ryby podatne na choroby, określone w kolumnie ‧ wykazów I i ‧ zawartych w załącznik A, muszą być przed wysyłką poddane ubojowi i wypatroszone
en Fish susceptible to the diseases referred to in Annex A, column ‧ of lists I and II, must be slaughtered and eviscerated prior to dispatch
pl Zgodnie z załącznikiem ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE epizootyczną martwicę układu krwiotwórczego ryb łososiowatych, zakaźny zespół owrzodzenia, zakażenie wywoływane przez Bonamia exitiosa, zakażenie wywoływane przez Bonamia ostreae, zakażenie wywoływane przez Marteilia refringens, zakażenie wywoływane przez Microcytos mackini, zakażenie wywoływane przez Perkinsus marinus, zakażenie herpeswirusem koi, zespół Taura (Taura syndrome), chorobę wywoływaną przez Whispovirus (White spot disease) oraz chorobę żółtej głowy (Yellowhead disease) również określa się jako choroby wymagające zgłaszania
en According to Annex ‧ of Directive ‧/‧/EC, Epizootic haematopoietic necrosis, epizootic ulcerative syndrome, infection with Bonamia exitiosa, infection with Bonamia ostreae, infection with Marteilia refringens, infection with Microcytos mackini, infection with Perkinsus marinus, Koi herpes virus disease, Taura syndrome, White spot disease and Yellowhead disease are also defined as notifiable diseases
pl Ryby ozdobne, które nie należą do gatunków podatnych na którąkolwiek z chorób wymienionych w części ‧ załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE oraz mięczaki ozdobne i skorupiaki ozdobne przeznaczone do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, przywożone są na terytorium Wspólnoty wyłącznie z krajów lub terytoriów trzecich będących członkami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE
en Ornamental fish which are not of susceptible species to any of the diseases listed in Part ‧ of Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC, and ornamental molluscs and ornamental crustaceans, intended for closed ornamental facilities, shall only be imported into the Community from third countries or territories that are members of the World Organisation for Animal Health (OIE
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ kwietnia ‧ r. zmieniająca załączniki I i ‧ do decyzji ‧/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN
en Commission Decision of ‧ April ‧ amending Annexes I and ‧ to Decision ‧/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN
pl STREFY ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO CHORÓB RYB: WIRUSOWEJ POSOCZNICY KRWOTOCZNEJ (VHS) LUB ZAKAŹNEJ MARTWICY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO (IHN
en ZONES APPROVED WITH REGARD TO THE FISH DISEASES VIRAL HAEMORRHAGIC SEPTICAEMIA (VHS) OR INFECTIOUS HAEMATOPOIETIC NECROSIS (IHN
pl Zakażenia zakaźną martwicą układu krwiotwórczego ryb łososiowatych, zakaźną niedokrwistością i wirusową posocznicą krwotoczną ryb łososiowatych, w przypadku ich potwierdzenia w gospodarstwach lub strefach zatwierdzonych jako wolne od przedmiotowych chorób, muszą one zostać zgłoszone jako ogniska pierwotne
en Infections with infectious haematopoietic necrosis, infectious salmon anaemia, and viral haemorrhagic septicaemia, when confirmed in farms or zones approved or free, must be notified as primary outbreaks
Showing page 1. Found 31876 sentences matching phrase "choroba ryb".Found in 4.496 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.