Translations into English:

  • fish disease   
     
    An illness affecting fish, including bacterial, viral and fungal infections, parasites and maltnutrition.
  • fish diseases   

Example sentences with "choroba ryb", translation memory

add example
pl W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniającą załączniki I i ‧ do decyzji ‧/‧/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN
en Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ June ‧ amending Annexes I and ‧ to Decision ‧/‧/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) is to be incorporated into the Agreement
pl Ryby podatne na choroby, określone w kolumnie ‧ wykazów I i ‧ zawartych w załącznik A, muszą być przed wysyłką poddane ubojowi i wypatroszone
en Fish susceptible to the diseases referred to in Annex A, column ‧ of lists I and II, must be slaughtered and eviscerated prior to dispatch
pl DYREKTYWA RADY ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. wprowadzająca minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób ryb
en COUNCIL DIRECTIVE ‧/EEC of ‧ June ‧ introducing minimum Community measures for the control of certain fish diseases
pl CHOROBY RYB I MIĘCZAKÓW
en Diseases affecting fish and molluscs
pl Państwa Członkowskie mogą przedłożyć Komisji dobrowolny lub obowiązkowy program zwalczania niektórych chorób dotykających ryby
en Whereas the Member States may submit to the Commission a voluntary or compulsory control programme for certain diseases affecting fish
pl dyrektywa Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. wprowadzająca minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób ryb
en Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ introducing minimum Community measures for the control of certain fish diseases
pl ryby zakażone: ryby, u których zostało urzędowo potwierdzone występowanie jednej z chorób z wykazu I lub ‧ w wyniku badań laboratoryjnych lub, w przypadku ISA, w wyniku badań klinicznych i badania sekcyjnego
en infected fish: fish in which the presence of a list I or list ‧ disease has been officially confirmed as the result of a laboratory examination or, in the case of ISA, as the result of a clinical examination and a post-mortem examination
pl zmieniająca załączniki I i ‧ do decyzji ‧/‧/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN
en amending Annexes I and ‧ to Decision ‧/‧/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN
pl Laboratorium określone w dyrektywie Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. wprowadzającej minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób ryb
en The laboratory referred to in Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ introducing minimum Community measures for the control of certain fish diseases
pl HODOWLE RYB ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO CHORÓB RYB: WIRUSOWEJ POSOCZNICY KRWOTOCZNEJ (VHS) I ZAKAŹNEJ MARTWICY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO (IHN
en FISH FARMS APPROVED WITH REGARD TO THE FISH DISEASES VIRAL HAEMORRHAGIC SEPTICAEMIA (VHS) AND INFECTIOUS HAEMATOPOIETIC NECROSIS (IHN
pl Na mocy dyrektywy ‧/‧/EWG państwo członkowskie może przedłożyć Komisji program mający na celu umożliwienie mu wszczęcia procedur w odniesieniu do strefy lub hodowli znajdującej się w strefie niezatwierdzonej, celem nadania jej statusu strefy zatwierdzonej lub hodowli zatwierdzonej w strefie niezatwierdzonej, w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) oraz zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN
en Pursuant to Directive ‧/‧/EEC, a Member State may submit to the Commission a programme designed to enable it subsequently to initiate the procedures for a zone, or a farm situated in a non-approved zone, to obtain the status of approved zone, or of approved farm situated in a non-approved zone, as regards one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN
pl MAJĄC NA UWADZE, że podstawą do usunięcia ryb musi być analiza poszczególnych przypadków pod kątem ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się choroby, włącznie z oceną, czy ognisko ma poważny charakter, i innymi okolicznościami wpływającymi na ryzyko, przy uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń praktycznych i dowodów naukowych
en WHEREAS the withdrawal of fish must be based on a case-by-case analysis of the risks for further spread of the disease, including the seriousness of the outbreak and other circumstances influencing the risks, and must take into account current practical experience and scientific evidence
pl Jeżeli stosowne, niezjedzona pasza dla ryb, odchody oraz martwe zwierzęta należy bezzwłocznie usunąć, aby uniknąć niebezpieczeństwa znaczącej szkody dla środowiska w odniesieniu do stanu jakości wód, ograniczyć do minimum zagrożenie chorobami oraz aby uniknąć przyciągania owadów i gryzoni
en Where appropriate, uneaten fish-feed, faeces and dead animals shall be removed promptly to avoid any risk of significant environmental damage as regards water status quality, minimize disease risks, and to avoid attracting insects or rodents
pl II.‧.‧ zwierzęta, o których mowa wyżej, pochodzą z obszaru objętego środkami zwalczania chorób w zakresie [zakaźnego zespołu owrzodzenia (EUS)] [epizootycznej martwicy układu krwiotwórczego (EHN)] [wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS)] [zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN)] [zakaźnej anemii łososi (ISA)] [zakażenia herpeswirusem koi (KHV)] [zakażenia Bonamia exitiosa] [zakażenia Perkinsus marinus] [zakażenia Mikrocytos mackini] [zakażenia Marteilia refringens] [zakażenia Bonamia ostreae] [zespołu Taura] [choroby żółtej głowy] [choroby wywoływanej przez Whispovirus] [poniższej nowo pojawiającej się choroby: ...]
en II.‧.‧ the animals referred to above originate from an area subject to disease control measures regarding [Epizootic ulcerative syndrome (EUS)] [Epizootic haematopoietic necrosis (EHN)] [Viral haemorrhagic septicaemia (VHS)] [Infectious haematopoietic necrosis (IHN)] [Infectious salmon anaemia (ISA)] [Koi herpes virus (KHV)] [Bonamia exitiosa] [Perkinsus marinus] [Mikrocytos mackini] [Marteilia refringens] [Bonamia ostreae] [Taura syndrome] [Yellowhead disease] [White spot disease] [the following emerging disease: ...]
pl W odniesieniu do chorób ryb: Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr, Hangøvej ‧, DK-‧ Århus, Dania; Kristian Møller, tel
en for fish diseases: Danmarks Tekniske Universitet, Veterinæinstituttet, Afdeling for Fjerkræ, Fiske og Pelsdyr, Hangøvej ‧, DK-‧ Århus, Danmark; Kristian Møller, Tel
pl W przypadku gdy niezatwierdzone gospodarstwo położne w niezatwierdzonej strefie zawiera ryby podejrzane o zakażenie chorobą z wykazu II, Państwa Członkowskie zapewnią, że odpowiednie służby urzędowe
en Where a non-approved farm situated in a non-approved zone contains fish suspected of being infected with a list ‧ disease, Member States shall ensure that the official service
pl W odniesieniu do chorób ryb Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Technical University of Denmark, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals w Aarhus (Dania) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku C do dyrektywy ‧/‧/EWG
en For fish diseases, the Community grants financial assistance to the Technical University of Denmark, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals, Aarhus, Denmark, to carry out the functions and duties set out in Annex C to Directive ‧/‧/EEC
pl Przesyłki gatunków ryb podatnych na zakażenie VHS i/lub IHN, przywożone do państw członkowskich lub stref uznanych za wolne od tych chorób lub objętych programem mającym na celu uzyskanie takiego statusu zgodnie z art. ‧ lub ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG, muszą spełniać następujące wymogi, oprócz wymogów określonych w art
en Consignments of fish species susceptible to VHS and/or IHN, imported into Member States or zones being declared free or under programme for achieving such status in accordance with Articles ‧ or ‧ of Directive ‧/‧/EEC, must comply with the following, in addition to the requirements set out in Article
pl „[Dzikie] [Ryby] [Mięczaki] [Skorupiaki] pochodzące z obszaru objętego środkami zwalczania chorób”.]”]
en ‘[Fish] [Molluscs] [Crustaceans] originating from an area subject to disease control measures’]
pl „[Dzikie] [Ryby] [Mięczaki] [Skorupiaki] pochodzące z obszaru objętego środkami zwalczania chorób”.]
en ‘[Wild] [Fish] [Molluscs] [Crustaceans] originating from an area subject to disease control measures’.]
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniająca załączniki I i ‧ do decyzji ‧/‧/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr K
en Commission Decision of ‧ February ‧ amending Annexes I and ‧ to Decision ‧/‧/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) (notified under document number C
pl specjalnych warunków obchodzenia się na pokładzie z materiałami pochodzącymi z patroszenia na pokładzie ryb wykazujących objawy choroby przenoszonej na ludzi, włącznie z pasożytami, i usuwania tych materiałów
en special conditions for the on-board handling and the disposal of material derived from on-board evisceration of fish showing signs of disease, including parasites, that are communicable to humans
Showing page 1. Found 31876 sentences matching phrase "choroba ryb".Found in 5.566 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.