Translations into English:

  • fish disease   
     
    An illness affecting fish, including bacterial, viral and fungal infections, parasites and maltnutrition.
  • fish diseases   

Example sentences with "choroba ryb", translation memory

add example
DYREKTYWA RADY ‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. zmieniająca dyrektywę ‧/EWG wprowadzającą minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób rybCouncil Directive ‧/EC of ‧ May ‧ amending Directive ‧/EEC introducing minimum Community measures for the control of certain fish diseases
ryby podejrzane o zakażenie: ryby wykazujące kliniczne objawy choroby, zmiany sekcyjne lub wątpliwe odczyny w badaniach laboratoryjnych, wywołujące uzasadnione podejrzenia obecności choroby z wykazu I lubfish suspected of being infected: fish showing clinical signs or post-mortem lesions or dubious reactions in laboratory tests giving rise to reasonable suspicion of the presence of a list I or list ‧ disease
Państwa członkowskie gwarantują, że martwe ryby i skorupiaki oraz żywe ryby i skorupiaki, wykazujące kliniczne objawy choroby, są usuwane i niszczone pod nadzorem właściwego organu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, możliwie szybko i zgodnie z planem awaryjnym, o którym stanowi art. ‧ niniejszej dyrektywyMember States shall ensure that dead fish and crustaceans, as well as live fish and crustaceans showing clinical signs of disease, are removed and disposed of under the supervision of the competent authority in accordance with Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption, as soon as possible in accordance with the contingency plan provided for in Article ‧ of this Directive
Liczba zwierząt gospodarskich poddanych ubojowi: a) bydło; b) trzoda chlewna; c) owce; d) kozy; e) drób; f) zwierzęta z rodziny koniowatych; g) w przypadku chorób zwierząt akwakultury w stosownych przypadkach (tylko dla skorupiaków i ryb) musi zostać podana masa lub liczba × ‧ zwierząt poddanych ubojowi; h) gatunki zwierząt łownychNumber of stock slaughtered (a) cattle, (b) pigs, (c) sheep, (d) goats,(e) poultry, (f) equidae, (g) in the case of diseases of aquaculture animals, where applicable (only for crustaceans and fish) the weight or the number × ‧ of animals that have been slaughtered must be given, (h) wild species
Decyzja Komisji z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniająca załączniki I i ‧ do decyzji ‧/‧/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr CCommission Decision of ‧ June ‧ amending Annexes I and ‧ to Decision ‧/‧/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) (notified under document number C
Zakażenia zakaźną martwicą układu krwiotwórczego ryb łososiowatych, zakaźną niedokrwistością i wirusową posocznicą krwotoczną ryb łososiowatych, w przypadku ich potwierdzenia w gospodarstwach lub strefach zatwierdzonych jako wolne od przedmiotowych chorób, muszą one zostać zgłoszone jako ogniska pierwotneInfections with infectious haematopoietic necrosis, infectious salmon anaemia, and viral haemorrhagic septicaemia, when confirmed in farms or zones approved or free, must be notified as primary outbreaks
PROGRAMY PRZEDŁOŻONE W CELU UZYSKANIA STATUSU HODOWLI ZATWIERDZONEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W STREFIE NIEZATWIERDZONEJ, W ODNIESIENIU DO CO NAJMNIEJ JEDNEJ CHOROBY RYB: VHS ORAZ IHNPROGRAMMES SUBMITTED FOR THE PURPOSE OF OBTAINING STATUS AS APPROVED FARM SITUATED IN A NON-APPROVED ZONE WITH REGARD TO ONE OR MORE OF THE FISH DISEASES VHS AND IHN
prawdopodobne pochodzenie choroby w gospodarstwie i identyfikacji pozostałych gospodarstw, w których znajdują się ikra, gamety i ryby gatunków wrażliwych, które mogą zostać zakażonethe possible origin of the disease on the farm and the identification of other farms on which there are eggs and gametes and fish of susceptible species which may have become infected
Ryby ozdobne, które nie należą do gatunków podatnych na którąkolwiek z chorób wymienionych w części ‧ załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE, oraz mięczaki ozdobne i skorupiaki ozdobne przeznaczone do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, przywożone są na terytorium Wspólnoty wyłącznie z krajów trzecich lub terytoriów, któreOrnamental fish which are not of susceptible species to any of the diseases listed in Part ‧ of Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC, and ornamental molluscs and ornamental crustaceans, intended for closed ornamental facilities, shall only be imported into the Community from third countries or territories that
zmieniająca załączniki I i ‧ do decyzji ‧/‧/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHNamending Annexes I and ‧ to Decision ‧/‧/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN
Należy zatem zmienić art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w celu zezwolenia na przywóz ryb ozdobnych, które nie należą do gatunków podatnych na którąkolwiek z chorób wymienionych w części ‧ załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE, oraz mięczaków ozdobnych i skorupiaków ozdobnych przeznaczonych do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, również z krajów trzecich i terytoriów niebędących członkami OIE, lecz mających z tą organizacją oficjalne porozumienie dotyczące uczestnictwa w jej sieci informacyjnej na temat zdrowia zwierząt i zdrowia zwierząt wodnychIt is therefore appropriate to amend Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, in order to authorise imports of ornamental fish which are not of susceptible species to any of the diseases listed in Part ‧ of Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC, and ornamental molluscs and ornamental crustaceans, intended for closed ornamental facilities also from third countries and territories that are not members of the OIE but have an official agreement with that organisation in order to participate in its information network for animal health and aquatic animal health
W odniesieniu do chorób ryb Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Technical University of Denmark, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals w Aarhus (Dania) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku C do dyrektywy ‧/‧/EWGFor fish diseases, the Community grants financial assistance to the Technical University of Denmark, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals, Aarhus, Denmark, to carry out the functions and duties set out in Annex C to Directive ‧/‧/EEC
W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniającą załączniki I i ‧ do decyzji ‧/‧/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHNCommission Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ amending Annexes I and ‧ to Decision ‧/‧/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) is to be incorporated into the Agreement
Decyzję Komisji ‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r ustanawiającą wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) [‧] należy włączyć do PorozumieniaCommission Decision ‧/EC of ‧ April ‧ establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) is to be incorporated into the Agreement
zakaźna martwica układu krwiotwórczego (IHN) ryb łososiowatych jest wysoce zakaźną chorobą wirusową, która może powodować istotne straty w gospodarstwachWhereas infectious haemopoietic necrosis (IHN) of salmonids is a highly contagious viral disease which may cause very important losses to farms
Decyzja nr ‧/‧ Wspólnego Komitetu WE–Wyspy Owcze z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniająca decyzję nr ‧/‧ ustanawiającą zasady wdrażania Protokołu w sprawie zagadnień weterynaryjnych uzupełniającego Umowę między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony zatwierdza plan interwencyjny przedłożony przez Wyspy Owcze w odniesieniu do niektórych chorób ryb, w tym ryb zakażonych zakaźną anemią łososia, zgodnie z art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. wprowadzającej minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób ryb (plan interwencyjnyDecision No ‧/‧ of the EC-Faroe Island Joint Committee of ‧ December ‧ amending Decision No ‧/‧ laying down provisions to implement the Protocol on veterinary matters supplementing the Agreement between the European Community, of the one part, and the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Island, of the other part approves a contingency plan submitted by the Faroe Islands for certain fish diseases, including fish infected with infectious salmon anaemia, in accordance with Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ introducing minimum Community measures for the control of certain fish diseases (the contingency plan
Jednakże należy przyjąć współmierne do zagrożenia środki dotyczące obchodzenia się z materiałami powstającymi na pokładach statków rybackich w wyniku patroszenia ryb, wykazującymi objawy choroby, oraz usuwania tych materiałówHowever, risk-proportionate measures should be adopted as regards the handling and disposal of material which arises on board fishing vessels from the evisceration of fish and which shows signs of disease
W przypadku zaobserwowania ryb śniętych, słabych lub zachowujących się w sposób anormalny, lecz niewykazujących klicznicznych objawów choroby, gdy wyniki badań pośmiertnych nie odpowiadają ISA, pobieranie próbek jest nieobowiązkowe, aczkolwiek mogą zostać pobrane próbki wymagane do przeprowadzenia diagnozy różnicowej, według uznania inspektora lub lekarza weterynariiIf recent mortalities or weak or abnormally behaving fish are observed, but the clinical signs and post-mortem findings are not consistent with ISA, sampling is not obligatory, although such samples as may be required to carry out a differential diagnosis may be taken at the inspector
Jeżeli te testy nie pozwoliły na ostateczne zidentyfikowanie wirusa w ciągu jednego tygodnia, supernatant należy przesłać do krajowego laboratorium referencyjnego, bądź do laboratorium referencyjnego UE właściwego dla chorób ryb w celu natychmiastowej identyfikacjiIf these tests have not allowed definitive identification of the virus within one week, the supernatant must be forwarded to a national reference laboratory or to the EU reference laboratory for fish diseases for immediate identification
Laboratorium określone w dyrektywie Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. wprowadzającej minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób rybThe laboratory referred to in Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ introducing minimum Community measures for the control of certain fish diseases
Wykaz hodowli ryb uznanych za hodowle zatwierdzone w odniesieniu do chorób ryb VHS, IHN lub obu tych chorób i znajdujących się w nie zatwierdzonych strefach zostaje wymieniony w załącznikuThe list of fish farms recognised as approved farms with regard to one or more of the fish diseases VHS and IHN and situated in non-approved zones is set out in Annex
W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu chorób przenoszonych przez takie ryby konieczne jest wprowadzenie specjalnych świadectwWhereas, in order to prevent the spreading of diseases carried by such fish, it is necessary to provide for a special certification
Ryby podatne na choroby, określone w kolumnie ‧ wykazów I i ‧ zawartych w załącznik A, muszą być przed wysyłką poddane ubojowi i wypatroszoneFish susceptible to the diseases referred to in Annex A, column ‧ of lists I and II, must be slaughtered and eviscerated prior to dispatch
CHOROBY RYB I MIĘCZAKÓWDiseases affecting fish and molluscs
Doświadczenia wykazały, że choroba ta może rozprzestrzeniać się z zakażonego regionu na dotychczas niezakażone regiony na skutek transferów handlowych łososia i innych ryb łososiowatychExperience has shown that the disease can spread from infected regions to previously uninfected regions through commercial transfers of salmon and other salmonids
Showing page 1. Found 31876 sentences matching phrase "choroba ryb".Found in 11.023 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.