pronunciation: IPA: ˈxudɨ /ˈxud̪ɨ/    

Translations into English:

 • thin     
  (Adjectival  ) (verb, adjv   )
   
  o człowieku: wąski w pasie; bardziej, niż szczupły; taki, któremu daleko do otyłości
   
  having little body fat or flesh; slim; slender; lean; gaunt
   
  having little body fat or flesh; slim; slender; lean; gaunt
 • skinny       
  (Adjective, Adjectival  ) (adjv   )
   
  thin
   
  thin
   
  thin
 • lean         
  (Adjectival  ) (verb, adjv   )
 • calorie-free   
  (Adjectival  )
 • gaunt       
  (adjv   )
 • haggard   
  (adjv   )
 • lank   
  (adjv   )
 • lanky   
  (adjv   )
 • leaned       
  (adjv   )
 • light           
  (Adjectival  ) (verb, noun, adjv   )
 • lite   
  (Adjectival  ) (adjv   )
 • low-cal   
  (Adjectival  ) (adjv   )
 • meager   
  (adjv   )
 • meagre   
  (adjv   )
 • modest         
  (verb, adjv   )
 • rawboned   
  (adjv   )
 • scanty     
  (adjv   )
 • scraggy   
  (adjv   )
 • scrawny     
  (adjv   )
 • slender     
  (adjv   )
 • slim       
  (verb, adjv   )
 • slink   
  (verb   )
 • thinner   
  (adjv   )
 • thinnest   
  (adjv   )

Other meanings:

 
(of persons) thin, lean
 
(of food) lean
 
o jedzeniu: zawierający mało tłuszczu

Similar phrases in dictionary Polish English. (8)

chuda
skinny; thin
chude
skinny; lean
chude lata
lean years
masa chudego mięsa
lean body mass; body lean mass; lean content
mleko chude
skim milk; skimmed milk
mleko w proszku chude
dried skim milk; skim milk powder; nonfat dry milk
sit chudy
Juncus tenuis; slender rush
zawartość chudego mięsa
lean content; body lean mass; lean body mass

    Show declension

Example sentences with "chudy", translation memory

add example
pl Niezwłocznie po klasyfikacji tusze wieprzowe są znakowane wielką literą określającą klasę tuszy lub zawartość procentową chudego mięsa oszacowaną zgodnie z pkt B.II załącznika V do rozporządzenia (WE) nr
en Immediately after grading, pig carcases shall be marked with the capital letter denoting the class of the carcase or the percentage of estimated lean meat as laid down in point B(II) of Annex V to Regulation (EC) No
pl Nie wiem które są gorsze, czy te co tyją... czy te co ćwiczą i robią się co raz chudsze
en I don' t know what' s worse, the ones who put on weight... or those who work out and stay too thin
pl W chudym mięsie rozmieszczone są równomiernie kawałki tłuszczu, których wielkość nie przekracza ‧ mm
en Pieces of fat no bigger than ‧ mm are distributed unevenly in lean meat
pl Masa chudego mięsa będzie obliczana poprzez odjęcie całkowitej masy elementów innych niż chude od całkowitej masy tuszy przed rozbiorem
en The weight of the lean will be calculated by subtracting the total of the non-lean elements from the total carcase weight before dissection
pl Do celów niniejszego rozporządzenia jako produkt A określa się produkt przetworzony objęty kodem ‧, ‧, ‧ lub ‧, niezawierający mięsa innego niż pochodzące od zwierząt danego gatunku bydła, ze stosunkiem kolagen/białko nie wyższym niż ‧,‧ oraz zawierający wagowo co najmniej ‧ % chudego mięsa z wyłączeniem podrobów i tłuszczu z mięsem i galaretą stanowiących co najmniej ‧ % całkowitej wagi netto
en For the purposes of this Regulation, an A-product shall mean a processed product falling within CN code ‧, ‧, ‧ or ‧, not containing meat other than that of animals of the bovine species, with a collagen/protein ratio of no more than ‧,‧ and containing by weight at least ‧ % of lean meat excluding offal and fat with meat and jelly accounting for at least ‧ % of the total net weight
pl minimalnej średniej zawartości chudego mięsa w kawałkach bez kości dorosłych byków, w ramach następujących kodów produktów
en the minimum average lean meat content of boneless cuts covered by the following product codes
pl Przyrząd IS-D-‧ służy do mierzenia chudego mięsa i grubości słoniny na podstawie analizy odpowiedzi szeregu impulsów ultradźwiękowych, które są kolejno przekazywane w określonym miejscu tuszy
en The grading apparatus IS-D-‧ is a device for measuring the lean meat and fat thickness on the basis of response analysis of the range of ultrasonic impulses which are transmitted in sequence into the carcass in the specified place
pl Tak.Z chudym
en Yes, with seed- oil
pl Zgodnie z pkt B.IV ppkt ‧ załącznika V do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ klasyfikacja tusz wieprzowych ma być dokonywana poprzez szacowanie zawartości chudego mięsa za pomocą metod klasyfikowania zatwierdzonych przez Komisję, które to metody mogą być wyłącznie statystycznie udowodnionymi metodami oceny opartymi na fizycznym pomiarze jednej lub większej liczby części tuszy wieprzowej
en Point B.IV, paragraph ‧, of Annex V to Regulation (EC) No ‧/‧ provides that, for the classification of pig carcases, the lean-meat content has to be assessed by means grading methods authorised by the Commission, which methods may only be statistically proven assessment methods based on the physical measurement of one or more anatomical parts of the pig carcase
pl przybliżony procent chudego mięsa w tuszy
en the estimated percentage of lean meat in the carcase
pl " Trudno, niech będą chude
en " Let them be scrawny
pl Salame Piacentino wytwarzane jest z chudego mięsa wieprzowego z dodatkiem tłuszczu świńskiego w ilości od ‧ do ‧ %
en Salame Piacentino is produced using lean pig meat with added pig fat at between ‧ % and ‧ %
pl szacunkowa zawartość (w procentach) chudego mięsa w tuszy
en estimated percentage of lean meat in the carcasse
pl szacunkowa zawartość (w procentach) chudego mięsa w tuszy
en the estimated percentage of lean meat in the carcass
pl Rety, ale będzie chudy
en Boy, is he gonna be skinny
pl Nianiu, jestem taka bIada i chuda... i nie mam co na siebie wlozyc
en Oh, Mammy, I' m so thin and pale...... and I haven' t any clothes
pl Kiedyś będę grubą babą z chudym mężem
en One day, I' il be a great big, round woman with a skinny little man for a husband
pl Te jej proste, chude plecy w drzwiach
en Her straight, little back by the door
pl Urodziłem się chudy
en I was born skinny
pl Metoda opiera się na reprezentatywnej próbie krajowej lub regionalnej produkcji wieprzowiny, składającej się z przynajmniej ‧ tusz, w których zawartość chudego mięsa została określona zgodnie z metodą rozbioru ustanowioną w załączniku I do niniejszego rozporządzenia
en The method shall be based on a representative sample of the national or regional pigmeat production concerned, consisting of at least ‧ carcases whose lean meat content has been ascertained in accordance with the dissection method laid down in Annex I to this Regulation
pl Stąd nazwa Chudy Most
en So that is why it is called the Skinny Bridge
pl Wartość handlowa tusz nie jest jednak ustalana wyłącznie na podstawie oszacowanej zawartości chudego mięsa
en However, the commercial value of the carcasses shall not be determined solely by their estimated lean-meat content
pl Widzieliście jak mój chudy kumpel dziś szamał?
en Did you see my skinny little boy chow tonight?
Showing page 1. Found 545 sentences matching phrase "chudy".Found in 0.55 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.