Translations into English:

  • denaturation   
    [biochemistry]

Example sentences with "denaturacja białka", translation memory

add example
% izolatu białek serwatkowych niezawierającego kazeino-glikomakropeptydów, o minimalnej zawartości białka wynoszącej ‧ % masy suchej i denaturacji białka poniżej ‧ %, a także o zawartości popiołu nieprzekraczającej ‧ %; oraz% caseino-glycomacropeptide free whey protein isolate with a minimum protein content of ‧ % of dry matter and protein denaturation of less than ‧ % and a maximum ash content of ‧ %; and
% koncentratu słodkich białek serwatkowych o minimalnej zawartości białka wynoszącej ‧ % masy suchej i denaturacji białka poniżej ‧ %, a także o zawartości popiołu nieprzekraczającej ‧,‧ %% sweet whey protein concentrate with a minimum protein content of ‧ % of dry matter and protein denaturation of less than ‧ % and a maximum ash content of ‧,‧ %
Charakterystyka równowagowego procesu denaturacji neuroglobiny, białka hemowego specyficznego dla mózguEquilibrium unfolding characterization of brain-specific heme-protein: neuroglobin
Denaturacja białek. Czynniki wywołujące denaturację i metody badania procesu.Denaturation of proteins. Factors causing denaturation and methodts of studies.
Uważa się, że ryzyko wprowadzenia przenoszalnej gąbczastej encefalopatii (PGE) do łańcucha żywienia ludzi w drodze wchłonięcia białek pochodzących od domowych zwierząt mięsożernych jest małeWhereas the risk of transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) entering the human food or animal feed chains through the consumption of protein derived from domestic carnivores is considered low
niezawierające dodatku cukru albo innego środka słodzącego, o zawartości białka w masie (zawartość azotu xnot containing added sugar or other sweetening matter, of a protein content (nitrogen content × ‧), by weight
Oznacza to, że należy w szczególności zwrócić uwagę na dostęp do bezpiecznej wody pitnej, białek i podstawowych leków, oprócz tradycyjnych metod leczenia.That means paying particular attention to supplies of safe drinking water, proteins and basic medication, alongside traditional medicines.
Stopień powinowactwa lewetyracetamu i spokrewnionych analogów do białka ‧A koreluje z mocą działania przeciwpadaczkowego tych substancji w modelu audiogennych napadów padaczkowych u myszyLevetiracetam and related analogues show a rank order of affinity for binding to the synaptic vesicle protein ‧A which correlates with the potency of their anti-seizure protection in the mouse audiogenic model of epilepsy
Lokalizacja białek Nanog, Gata4 i EndoA będących markerami epiblastu i hipoblastu w różnych stadiach przedimplantacyjnego rozwoju myszyLocalization of Nanog, Gata4 and EndoA proteins - markers of epiblast and hypoblast at different stages of preimplantation mouse development
dostępną wartość energetyczną wyrażoną w kJ i kcal, oraz zawartość białka, węglowodanów i tłuszczu, wyrażoną w postaci liczbowej, na ‧ g lub na ‧ ml sprzedawanego produktu oraz, w stosownych przypadkach, na ‧ g lub ‧ ml produktu gotowego do spożycia, przygotowanego zgodnie z instrukcjami producentathe available energy value expressed in kJ and kcal, and the content of protein, carbohydrate and fat, expressed in numerical form, per ‧ g or per ‧ ml of the product as sold and where appropriate per ‧ g or per ‧ ml of the product ready for use in accordance with the manufacturer
W warunkach in vitro stopień wiązania się emtrycytabiny z białkami osocza ludzkiego wynosił < ‧ % i nie zależał od stężenia w zakresie ‧, ‧ μg/mlIn vitro binding of emtricitabine to human plasma proteins was < ‧ % and independent of concentration over the range of ‧-‧ μg/ml
Wiązanie z białkami w zakresie terapeutycznych stężeń w surowicy wynosi około ‧ %, nie spostrzega się ponadto preferencyjnego wiązania celekoksybu z erytrocytamiPlasma protein binding is about ‧ % at therapeutic plasma concentrations and celecoxib is not preferentially bound to erythrocytes
A‧ wiąże się w dużym stopniu z białkami i może prowadzić do wypierania z tych połączeń innych produktów leczniczychThe extensive protein binding of A‧ could lead to displacement of other highly-bound drugs
In vitro, stopień wiązania manganu z białkami w krwi całkowitej wynosi około ‧ %, ale stopień wiązania ligandu z białkami jest pomijalnie małyIn whole human blood in vitro, the protein binding of manganese is approximately ‧ % but binding of fodipir to protein is negligible
Analiza bioinformatyczna rodziny białek PPR u drożdży i badanie funkcji jednego z jej przedstawicieli - Dmr1p Saccharomyces cerevisiae - metodami funkcjonalnej analizy genetycznej.Bioinformatic analysis of the yeast PPR protein family and functional genetic analysis of its member Dmr1p in Saccharomyces cerevisiae.
Zawiera ona jako substancje aktywne białka z bakterii Haemophilus influenzae typ b („ Hib ”, bakterii, która może być przyczyną zapalenia opon mózgowych) oraz cząstki wirusa zapalenia wątroby typu BIt contains proteins from Haemophilus influenzae type b (Hib, a bacterium that can cause meningitis) and parts of the hepatitis B virus as active substances
Ze względu na fakt, że cynakalcet w znacznym stopniu wiąże się z białkami, hemodializa nie jest skuteczną metodą leczenia przedawkowaniaSince cinacalcet is highly protein-bound, haemodialysis is not an effective treatment for overdosage
Podano szczegóły w odniesieniu do mleka i jego magazynowania, ścinania białka mleka enzymem podpuszczki (przeprowadzanego w temperaturze między ‧ °C a ‧ °C), zsiadania (niedozwolone opóźnione formowanie), formowania zsiadłego mleka (dokonywane po procesie wstępnego odsączania), odsączania (dokonywane bez prasowania), cechowania, szczepienia i nakłuwania sera; nakłuwanie i dostarczanie do komory dojrzewania musi mieć miejsce w ciągu dwóch dni lub czterech dni pod pewnymi warunkamiDetails are provided on the milk and its storage, renneting (carried out at a temperature of between ‧ °C and ‧ °C), the curd (delaying formation not allowed), the moulding of the curd (done after pre-draining), draining (done without pressing), the marking, seeding and pricking of the cheese; pricking and delivery to the ripening cave must take place within two days, or four under certain conditions
Analiza funkcjonalna białka retikulonu (RTN1) oraz charakterystyka jego interakcji z protrudyną (ZFYVE27).Functional analysis of reticulon (RTN1) and characterization of its interaction with protrudin (ZFYVE27).
W tkance mięśniowej powodują nasilenie syntezy glikogenu, kwasów tłuszczowych, glicerolu i białek, zwiększenie wychwytu aminokwasów z jednoczesnym obniżeniem intensywności procesów glikogenolizy, glukoneogenezy, ketogenezy, lipolizy, katabolizmu białek i zużycia aminokwasówWithin muscle tissue this includes increasing glycogen, fatty acid, glycerol and protein synthesis and amino acid uptake, while decreasing glycogenolysis, gluconeogenesis, ketogenesis, lipolysis, protein catabolism and amino acid output
decyzja Komisji ‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiająca minimalne wymogi w zakresie badania genotypów białka prionowego u owiec (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, strCommission Decision ‧/EC of ‧ December ‧ laying down minimum requirements for a survey of prion protein genotypes of sheep breeds (OJ L ‧, ‧.‧, p
Wiązanie z białkami osocza wynosi około ‧ %, z nieistotnym wiązaniem z elementami morfotycznymi krwiPlasma protein binding is approximately ‧ %, with negligible binding to cellular blood components
Białka ARP i ich funkcje biologiczneARP proteins and their biological functions
Showing page 1. Found 4164 sentences matching phrase "denaturacja białka".Found in 1.58 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.