Translations into English:

  • denaturation   
    [biochemistry]

Example sentences with "denaturacja białka", translation memory

add example
% koncentratu słodkich białek serwatkowych o minimalnej zawartości białka wynoszącej ‧ % masy suchej i denaturacji białka poniżej ‧ %, a także o zawartości popiołu nieprzekraczającej ‧,‧ %% sweet whey protein concentrate with a minimum protein content of ‧ % of dry matter and protein denaturation of less than ‧ % and a maximum ash content of ‧,‧ %
Denaturacja białek. Czynniki wywołujące denaturację i metody badania procesu.Denaturation of proteins. Factors causing denaturation and methodts of studies.
% izolatu białek serwatkowych niezawierającego kazeino-glikomakropeptydów, o minimalnej zawartości białka wynoszącej ‧ % masy suchej i denaturacji białka poniżej ‧ %, a także o zawartości popiołu nieprzekraczającej ‧ %; oraz% caseino-glycomacropeptide free whey protein isolate with a minimum protein content of ‧ % of dry matter and protein denaturation of less than ‧ % and a maximum ash content of ‧ %; and
Charakterystyka równowagowego procesu denaturacji neuroglobiny, białka hemowego specyficznego dla mózguEquilibrium unfolding characterization of brain-specific heme-protein: neuroglobin
Podczas rozpoczynania stałego leczenia profilaktycznego doustnymi antykoagulantami, podawanie białka C można przerwać dopiero po osiągnięciu stabilnego efektu przeciwzakrzepowego ich działania (patrz punkt:Ważne informacje o niektórych składnikach CEPROTINIf you are switched to permanent prophylaxis with oral anticoagulants, protein C replacement is to be discontinued only when stable anticoagulation is obtained (see Important information about some of the ingredients of CEPROTIN
W podgrupie pacjentów z wartością początkową GFR > ‧ ml/min i prawidłowym wydalaniem białka w moczu, wartość GFR była wyższa po roku i ‧ latach u pacjentów, którym zmieniono inhibitory kalcyneuryny na Rapamune niż w odpowiedniej podgrupie pacjentów, u których kontynuowano podawanie inhibitorów kalcyneurynyIn a subset of the study patients with a baseline GFR > ‧ mL/min and normal urinary protein excretion, calculated GFR was higher at ‧ and ‧ years in patients converted to Rapamune than for the corresponding subset of calcineurin inhibitor continuation patients
Mając na uwadze zobowiązanie UE do aktywnego działania na rzecz zapewnienia światowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynnego przeciwdziałania zmianie klimatu, przyszła polityka rolna i polityka rozwoju obszarów wiejskich powinna zmierzać do zapewnienia nie tylko bardziej zrównoważonej produkcji białka pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i przedostawanie się składników odżywczych do wód gruntowych, ale powinna również motywować konsumentów, władze udzielające zamówień publicznych oraz podmioty świadczące usługi gastronomiczne do wyboru bardziej zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska i urozmaiconych składników diety.Regarding the EU's commitments to contribute actively to global food security and to combat vigorously climate change, the future agriculture and rural development policy must promote more balanced plant and animal protein production so as to reduce greenhouse gas emissions and the run-off of nutrients into watersheds, as well as motivate consumers, public procurement authorities and catering services to choose a more balanced, environmentally-friendly and diverse range of food in their diet.
rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ zmienia rozporządzenia w sektorze zbóż, nasion oleistych i roślin o wysokiej zawartości białka, ustalające przed dniem ‧ lutego ‧ r. niektóre ceny i kwoty, których wartości w ecu zostały dostosowane z powodu zniesienia czynnika korygującego w rolniczych kursach wymiany, w szczególności cenę minimalną określoną w art. ‧ ust. ‧ tiret trzecie rozporządzenia (EWG) nr ‧, płatność wyrównawczą określoną w art. ‧ ust. ‧ tiret trzecie tego rozporządzenia i kwotę premii określoną w art. ‧ rozporządzenia (WE) nrWhereas Commission Regulation (EC) No ‧ amends the Regulations for cereals, oilseeds and protein crops fixing before ‧ February ‧ certain prices and amounts whose values in ecus have been adjusted because of the abolition of the correcting factor in agricultural conversion rates, in particular the minimum price referred to in the third indent of Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧, the compensatory payment referred to in the third indent of Article ‧ of that Regulation and the amount of the premium referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No
Miałam wystarczającą ilość białka na dzisiajI' ve had quite enough protein for today
W badaniach in vitro wykazano słabą zdolność wypierania nateglinidu przez leki wiążące białkaNateglinide has shown a low potential for protein displacement in in vitro studies
Zmiany w spektrum białek izolowanych z komórek kultury zawiesinowej soi (Glycine max L.) przechowywanej w obniżonej temperaturzeThe changes in the spectrum of proteins isolated from cell suspension culture of soybean (Glycine max L.) stored at low temperature
Rysperydon w osoczu krwi jest związany z białkami w ‧ %, a ‧-hydroksyrysperydon w ‧ %The plasma protein binding of risperidone is ‧ %, that of ‧-hydroxy-risperidone is ‧ %
Miglustat nie wiąże się z białkami osoczaMiglustat does not bind to plasma proteins
W badanym zakresie stężeń ‧, ‧– ‧ μg/ml preparatu Starlix, stopień wiązania z białkami surowicy jest niezależny od stężenia lekuThe extent of serum protein binding is independent of drug concentration over the test range of ‧ ‧ μg Starlix/ml
Wzywa się również Komisję, aby przedstawiła środki zachęcające do uprawy gruntów ugorowanych, mogące się przyczynić do znacznego zmniejszenia deficytu białka w UE.The Commission is also called upon to bring forward incentive-based measures to promote the cultivation of fallow land, which could contribute significantly to reducing the protein deficit in the EU.
Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed i w trakcie stosowania leku, jeśli: • występują jakiekolwiek alergie. • kiedykolwiek wystąpiła choroba wątroby, żółtaczka (zaburzenie wątroby powodujące zażółcenie skóry i białek oczu), lub choroba wątrobowo-żółciowa (wątroby i dróg żółciowych). • występują schorzenia nerek. • występują schorzenia tarczycy. • pacjent pije dużą ilość alkoholu. • u pacjenta lub u członków jego bliskiej rodziny występuje dziedziczna choroba mięśni lub jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły dolegliwości mięśni podczas leczenia lekami obniżającymi stężenie cholesterolu nazywanymi " statynami " lub fibratami. • występują niewyjaśnione bóle mięśni, tkliwość mięśni lub osłabienie mięśniCheck with your doctor or pharmacist before and while taking your medicine if: you have any allergies. you have ever had liver disease, jaundice (a liver disorder causing yellowing of the skin and whites of the eyes), or hepatobiliary (liver and bile duct) disease. you have kidney problems. you have thyroid problems. you drink large amounts of alcohol. you or close family members have a hereditary muscle disorder, or you have ever had muscle problems during treatment with cholesterol-lowering medicines called statins or fibrates. you have unexplained muscle pain, muscle tenderness, or muscle weakness
z tego powodu powinien zostać zdefiniowany ponownie wymóg dla tych produktów dotyczący białkaWhereas therefore the protein requirement for those products should be redefined
Rola receptorów LOX-1 i RAGE w endocytozie chlorowanych białek przez mysie komórki dendrytyczne pochodzenia szpikowegoRole of LOX-1 and RAGE receptors in endocytosis of chlorinated protein by mice murine dendritic cells
Dystrybucja Wiązanie rotygotyny z białkami osocza in vitro wynosi w przybliżeniu ‧ %Distribution The in vitro binding of rotigotine to plasma proteins is approximately ‧ %
szczegółowe informacje w sprawie karmienia (np. rodzaj karmy, jej źródło, skład – przynajmniej, jeśli to możliwe, zawartość lipidów i białka, ilość podanej karmy i częstotliwość karmieniadetailed information on feeding (for example, type of food, source, composition-at least lipid and protein content if possible, amount given and frequency
EUR na ‧ kilogramów mleka odtłuszczonego w proszku o zawartości białka nie mniejszej niż ‧,‧ % suchego ekstraktu beztłuszczowegoEUR ‧,‧ per ‧ kg of skimmed-milk powder with a protein content of not less than ‧,‧ % of the non-fatty dry extract
Zawartość białka = zawartość azotu ×Protein content = nitrogen content ×
zawartość białka: minimalnie ‧ % w s.mProtein content: a minimum of ‧ % in dry matter
Showing page 1. Found 4164 sentences matching phrase "denaturacja białka".Found in 2.454 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.