Translations into English:

  • denaturation   
    [biochemistry]

Example sentences with "denaturacja białka", translation memory

add example
pl % izolatu białek serwatkowych niezawierającego kazeino-glikomakropeptydów, o minimalnej zawartości białka wynoszącej ‧ % masy suchej i denaturacji białka poniżej ‧ %, a także o zawartości popiołu nieprzekraczającej ‧ %; oraz
en % caseino-glycomacropeptide free whey protein isolate with a minimum protein content of ‧ % of dry matter and protein denaturation of less than ‧ % and a maximum ash content of ‧ %; and
pl % koncentratu słodkich białek serwatkowych o minimalnej zawartości białka wynoszącej ‧ % masy suchej i denaturacji białka poniżej ‧ %, a także o zawartości popiołu nieprzekraczającej ‧,‧ %
en % sweet whey protein concentrate with a minimum protein content of ‧ % of dry matter and protein denaturation of less than ‧ % and a maximum ash content of ‧,‧ %
pl Charakterystyka równowagowego procesu denaturacji neuroglobiny, białka hemowego specyficznego dla mózgu
en Equilibrium unfolding characterization of brain-specific heme-protein: neuroglobin
pl Denaturacja białek. Czynniki wywołujące denaturację i metody badania procesu.
en Denaturation of proteins. Factors causing denaturation and methodts of studies.
pl Produkcja mleka w przypadku tej rasy pozostaje do dziś niewielka, ale niewielka ilość jest rekompensowana doskonałą jakością i dużą zawartością tłuszczu i białka, rzadko spotykanymi u pozostałych ras, których produkcja jest obfitsza
en However, its poor ability to produce milk means milk yield is low, but the quality of the milk is excellent, which is hard to find in other breeds with greater milk production, and is characterised by a high fat and protein content
pl ilości opuszczających przedsiębiorstwo z podaniem dla każdej partii, daty wysyłki, poziomu wilgotności i zawartości białka
en the quantities leaving, and, for each lot, the date of leaving, the moisture content and protein content recorded
pl U ludzi, stopień wiązania pramipeksolu z białkami osocza jest bardzo mały (< ‧ %), a objętość dystrybucji jest duża (‧ l
en In humans, the protein binding of pramipexole is very low (< ‧ %) and the volume of distribution is large (‧ l
pl Specyficzność substratowa kinaz białkowych. Optymalizacja oczyszczania substratu CK2,białka Bid człowieka
en Substrate specificity of protein kinases. Optimization of human Bid protein purification, the substrate of kinase CK2
pl Oznacza to, że należy w szczególności zwrócić uwagę na dostęp do bezpiecznej wody pitnej, białek i podstawowych leków, oprócz tradycyjnych metod leczenia.
en That means paying particular attention to supplies of safe drinking water, proteins and basic medication, alongside traditional medicines.
pl Należy odpowiednio zmienić odpowiednie świadectwo weterynaryjne określone w rozdziale I załącznika X do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ stosowane w przywozie do Wspólnoty przetworzonego białka zwierzęcego nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi oraz produktów innych niż karma dla zwierząt domowych zawierających takie białka celem ustanowienia takich samych możliwości przetwarzania dla państw trzecich jak dla Wspólnoty
en The relevant health certificate set out in Chapter ‧ of Annex X to Regulation (EC) No ‧/‧ for imports into the Community of processed animal protein, not intended for human consumption, and products other than petfood containing such protein should be amended accordingly in order to provide for equivalent processing possibilities for third countries as for the Community
pl w przypadku preparatów dla niemowląt i preparatów pochodnych, dostępną wartość energetyczną wyrażoną w kJ i w kcal oraz zawartość białek, węglowodanów i tłuszczu na ‧ mililitrów produktu gotowego do użycia
en in the case of infant formulae and follow-on formulae, the available energy value, expressed in kJ and kcal, and the content of proteins, lipids and carbohydrates per ‧ ml of the product ready for use
pl Określenie zmian struktury DNA wywołanych wiązaniem palców cynkowych białka Ying Yang 1
en Determination of structure changes induced in DNA by binding zinc fingers of protein Ying Yang 1
pl W rzadkich i wyjątkowych przypadkach, u pacjentów z brakiem dostępu żylnego, podskórne podanie ‧ j. m./kg prowadziło do uzyskania terapeutycznych poziomów białka C w osoczu
en In rare and exceptional cases, subcutaneous infusion of ‧ IU/kg was able to produce therapeutic protein C plasma levels in patients with no intravenous access
pl Opracowanie systemu do badania wiązania białka Reb1 z terminatorem rDNA w komórkach Saccharomyces cerevisiae
en System for testing Reb1 binding to rDNA terminator in Saccharomyces cerevisiae
pl Cetyryzyna wiąże się z białkami osocza w ‧ ± ‧, ‧ %
en Plasma protein binding of cetirizine is ‧ ± ‧ %
pl kg kukurydzy do przerobienia na skrobię, w odniesieniu do odpadów z produkcji skrobi kukurydzianej (wyłączając koncentraty płynów nasyconych) o zawartości białka przeliczonej na suchy produkt, przekraczającej ‧ % wagi
en kg of maize for starch processing, in respect of residues from the manufacture of starch from maize (excluding concentrated steeping liquors), of a protein content, calculated on the dry product, exceeding ‧ % by weight
pl Uwzględniając jego głębokie zakorzenienie w UE oraz ciągłe zwiększanie się deficytu białka, musimy podjąć wszelkie wysiłki na rzecz zapewnienia możliwie jak najszybszego rozwiązania tego problemu i zwiększenia lokalnej produkcji roślin wysokobiałkowych.
en Given the fact that this problem is deeply rooted in the EU and protein shortages are constantly increasing, we must make every effort to ensure that this problem is addressed as soon as possible and the production of local protein crops is increased.
pl Przez zawartość białka należy rozumieć zawartość azotu pomnożoną przez czynnik
en The protein content is taken to mean the nitrogen content multiplied by the factor
pl Dodanie aminokwasów jest dozwolone wyłącznie w celu poprawienia wartości odżywczych mieszanki białka i tylko w proporcjach niezbędnych do tego celu
en The addition of amino acids is permitted solely for the purpose of improving the nutritional value of the protein present, and only in the proportions necessary for that purpose
pl Klonowanie, ekspresja i oczyszczanie białka PorT Porphyromonas gingivalis
en Cloning, expression and purification of PorT protein from Porphyromonas gingivalis
pl Przygotowanie i charakterystyka konstruktu genetycznego wprowadzającego specyficzną ekspresję białka MCPIP1 w tkance tłuszczowej świń
en Preparation and characterization of genetic construct for the specific MCPIP1 protein expression in porcine adipose tissue
pl Wiązanie produktu leczniczego z białkami osocza jest nieistotne
en Plasma protein binding is negligible
pl Dystrybucja U ludzi indynawir nie wiązał się w dużym stopniu z białkami osocza (‧ % występowało w postaci niezwiązanej
en Distribution Indinavir was not highly bound to human plasma proteins (‧ % unbound
Showing page 1. Found 4164 sentences matching phrase "denaturacja białka".Found in 1.548 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.