Translations into English:

  • Total Quality Management diagram   
     
    A flowchart used to compare current and ideal processes, and to understand how the steps in a process work together.

Example sentences with "diagram TQM", translation memory

add example
pl "Zewnętrzne Systemy Oceny Jakości Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ujęciu koncepcji TQM"
en "The Qutward System of the Quality Assessment of the Primary Care in the depiction of TQM conception"
pl Zarządzanie zmianą w procesie wdrażania projektu ciągłej poprawy TQM
en Change managemnet in TQM continous improvement implementation.
pl Badanie satysfakcji klientów jako kluczowy element kształtowania filozofii TQM w sektorze hotelarskim w Polsce
en Aim of this dissertation is to discuss the application of TQM philosophy to the hotel industry in Poland
pl TQM jako narzędzie zarządzania na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" w Toruniu
en TQM as a management tool on the example of a housing cooperative
pl Total Quality Management (TQM) w teorii i praktyce na podstawie firmy Reflex-POLSKA Sp. z o.o.
en TQM in theory and practice on the example of Reflex Polska Sp. z o.o.
pl Systemy zarządzania jakością na przykładzie wykorzystania TQM w Firmie XEROX
en quality management systems. example of implementing tqm in xerox.
pl Podstawy kompleksowego zarządzania jakością ( TQM ) oraz stopień ich wdrażania w dwóch wybranych jednostkach opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego
en Foundations of Total Quality Management ( TQM ) and the degree of their training in two chosen health care organizations in małopolskie ( South Polnad )
pl Kompleksowe Zarządzanie Jakością TQM jako koncepcja rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjno – handlowego na przykładzie firmy „Planet”
en Total Quality Management TQM as a conception of development enterprise production - trade for instance company „Planet”
pl Koszty jakości w systemach kompleksowego zarządzania jakością TQM
en Cost of quality in total quality management TQM
pl Determinanty doskonalenia jakości pracy przez wprowadzenie TQM w Przedsiębiorstwie Inżynieryjnym PolAS Sp. z o.o.
en The determinants of the quality of work improvement by TQM implementation in the Engineering Company PolAS Ltd.
pl narzędzia implementacji metody tqm w sektorze bankowym
en tqm implementation tools methods in the banking sector
pl Doskonalenie systemu zarządzania jakością przy pomocy narzędzi i metod TQM na przykładzie fabryki farb proszkowych
en Improving quality management system using TQM tools and methods on the basis of powder coatings plant
pl TQM i jej wpływ na zarządzanie zasobami pracy
en TQM and its impact on the human resources management.
pl Znak decyzji w podstawowym diagramie przepływówStencils
en Basic flowcharting decision shape
pl & Wszystkie diagramy
en & All diagrams
pl mapy, wykresy i diagramy z zakresu takich dziedzin nauki jak geologia, zoologia, botanika, mineralogia, paleontologia, archeologia, etnologia, meteorologia, klimatologia i geofizyka oraz wykresy meteorologiczne i geofizyczne
en MAPS, CHARTS AND DIAGRAMS OF INTEREST IN SCIENTIFIC FIELDS SUCH AS GEOLOGY, ZOOLOGY, BOTANY, MINERALOGY, PALAEONTOLOGY, ARCHAEOLOGY, ETHNOLOGY, METEOROLOGY, CLIMATOLOGY AND GEOPHYSICS, AND METEOROLOGICAL AND GEOPHYSICAL DIAGRAMS
pl lokalizacja portowych urządzeń do odbioru odpadów odpowiednio dla każdego miejsca postoju w formie diagramu/mapy
en location of port reception facilities applicable to each berth with diagram/map
pl Utwórz diagram przypadków użycia
en Create use case diagram
pl Diagramy z zakładkami
en Tabbed Diagrams
pl Diagram komponentów pokazuje elementy programowania zaawansowanego (KParts lub Java Beans
en Component Diagrams show the high level programming components (such as KParts or Java Beans
pl Diagramy dyslokacji pokazują komponenty startowe i przykłady ich powiązań. Zawierają węzły, które są źródłami fizycznymi. Pokazują również interfejsy i obiekty (instancje klas
en Deployment diagrams show the runtime component instances and their associations. They include Nodes which are physical resources, typically a single computer. They also show interfaces and objects (class instances
pl Znak danych w diagramie przepływówStencils
en Data shape for flowcharting
pl Diagram komponentów
en Component Diagrams
pl Nazwa czcionki etykiet na diagramach
en Font name of the axis labels
pl Jeżeli różnica pomiędzy hałasem otoczenia a hałasem zmierzonym wynosi między ‧ a ‧ db (A), w celu obliczenia wyników badania odpowiednia wartość korekty musi być, zgodnie z poniższym diagramem, odjęta od wartości wskazywanej przez przyrząd do pomiaru poziomu dźwięku
en It the difference between the ambient noise and the measured noise is between ‧ and ‧ dB(A), in order to calculate the test results the appropriate correction must be subtracted from the readings on the sound-level meter, as in the following graph
Showing page 1. Found 390 sentences matching phrase "diagram TQM".Found in 0.545 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.