pronunciation: IPA: ˌdɔjʒɛˈvãɲɛ  

Translations into English:

 • adolescence   
  (noun   ) []
   
  Period of human life between childhood and adulthood.
   
  okres życia między dzieciństwem a dorosłością;
 • maturation   
  (Noun  ) (noun   )
   
  The process after which a decision, a project, an idea or other, is fully developed and can be brought to fruition.
 • puberty   
  (Noun  ) (noun   )
 • ripening   
  (Noun  ) (noun   )
 • teenhood   
   
  Period of human life between childhood and adulthood.
 • gestation   
  (noun   )
 • maturement   
  (Noun  )
 • maturing   
  (noun   )
 • pubescence   
  (Noun  ) (noun   )

Other meanings:

 
proces osiągania dojrzałości przez owoc, ser lub wino

Similar phrases in dictionary Polish English. (16)

dojrzewać
maturate; incubate; precociously; adult; stir; mellow; nurse; watch; mature; ripen; grow ripe
dojrzewający
adolescent
dojrzewania
adolescence
dojrzewanie płciowe
pubescence; puberty
dojrzewanie pożniwne
postharvest ripening
dojrzewanie produktów
ripening; aging of products; maturation of products
dojrzewanie wczesne
early maturation
enzymatyczne dojrzewanie w solance (dotyczy ryb)
enzyme maturation treatment in brine
okres dojrzewania (zwierzęta)
adolescence (animals)
okres dojrzewania płciowego
puberty; sexual maturity
substancje przyspieszające dojrzewanie
ripeners; bioregulators; phytohormones; plant growth hormones; plant growth regulators; plant growth substances; plant hormones; rooting compounds
wstępne dojrzewanie mleka
primary maturation of milk

Example sentences with "dojrzewanie", translation memory

add example
pl Ogniwa dziewczęcego dojrzewania w prozie Gabrieli Zapolskiej
en Links of girls' adolescence in prose of Gabriela Zapolska
pl Po leczeniu preparatem Puregon zazwyczaj podaje się hCG w celu zakończenia fazy dojrzewania pęcherzyków jajnikowych, wznowienia podziału mejotycznego oraz pęknięcia pęcherzyka
en Treatment with Puregon is generally followed by administration of hCG to induce the final phase of follicle maturation, resumption of meiosis and rupture of the follicle
pl Gdy badanie ultrasonograficzne wykaże obecność co najmniej trzech pęcherzyków o średnicach ‧ mm i istnieją oznaki dobrej odpowiedzi estradiolowej (stężenie estradiolu w osoczu wynosi ‧ pikogramów/ml (‧ pmol/l) dla każdego pęcherzyka o średnicy powyżej ‧ mm), wywołuje się ostatnią fazę dojrzewania pęcherzyków przez podanie hCG
en When ultrasonographic evaluation indicates the presence of at least three follicles of ‧ mm, and there is evidence of a good oestradiol response (plasma levels of about ‧ picograms/ml (‧ pmol/l) for each follicle with a diameter greater than ‧ mm), the final phase of maturation of the follicles is induced by administration of hCG
pl albo [zawiera [mięso bez kości] [oraz] [mięso mielone] pozyskane wyłącznie z mięsa bez kości, z wyjątkiem podrobów pozyskanych z tusz, z których usunięto główne dostępne gruczoły limfatyczne, poddane dojrzewaniu w temperaturze powyżej + ‧ °C przez co najmniej ‧ godziny przed odkostnieniem, oraz
en or [contains [boneless meat] [and] [minced meat] , obtained only from de-boned meat other than offal that was obtained from carcasses in which the main accessible lymphatic glands have been removed, which have been submitted to maturation at a temperature above + ‧ °C for at least ‧ hours before the bones were removed, and
pl Czas dojrzewania Chorizo Riojano jest różny w zależności od długości lub średnicy produktu
en The curing period for Chorizo Riojano varies according to the length and/or diameter of the product
pl Dzięki dojrzewaniu po zbiorze papryka ujawnia kolejne cechy, które przyczyniają się do dobrej jakości
en The post-ripening of the paprika brings out further characteristics that contribute to good quality
pl Warunki dojrzewania zostały uściślone w celu jasnego określenia tego ważnego etapu wytwarzania sera
en The maturing conditions have been clarified so as to clearly define this important stage of production
pl Sery Cheddar w całości a) o minimalnej zawartości tłuszczu w masie suchej ‧%, o okresie dojrzewania, co najmniej ‧ miesięcy
en Whole Cheddar cheeses (a) of a minimum fat content of ‧ % by weight, in the dry matter, matured for at least three months
pl W przeszłości oryginalna metoda dojrzewania polegała na ułożeniu kiełbas w stertach i przykryciu ich dywanami, co zwiększało ich temperaturę
en In the past, the authentic maturing method was achieved by placing the sausages in a heap and covering them with rugs, which increased their temperature
pl Każdy podmiot, który chce mieć częściowy lub pełny udział w produkcji lub zbiorze mleka, przetwarzaniu lub dojrzewaniu Fourme d’Ambert, jest zobowiązany złożyć oświadczenie identyfikacyjne
en Any operator wishing to become involved in all or part of the process of producing and collecting milk and producing and maturing Fourme d'Ambert must present a statement providing identification
pl Komisja zwróciła się do powołanej ad-hoc grupy ekspertów o wydanie zaleceń w sprawie zezwolenia na stosowanie w rolnictwie ekologicznym spinosadu, dwuwęglanu potasu i oktanianu miedzi oraz na rozszerzenie stosowania etylenu w celu przyśpieszania dojrzewania owoców cytrusowych oraz hamowania kiełkowania ziemniaków i cebuli, w świetle przepisów regulujących rolnictwo ekologiczne
en The Commission had invited an ad-hoc expert group to provide recommendations on the authorisation for use in organic farming of spinosad, potassium bicarbonate and copper octanoate and on the extension of the use of ethylene to the degreening of citrus and to sprouting inhibition in potatoes and onions, in the light of the principles governing organic farming
pl Konserwowanie lub dojrzewanie jest prowadzone tak, że ser w sposób widoczny konserwuje się lub dojrzewa począwszy od jego powierzchni w kierunku środka
en The curing or ripening is conducted so that the cheese visibly cures or ripens from the surface towards the centre
pl termin dojrzewania
en time of maturity
pl W przypadku serów dojrzałych minimalny okres dojrzewania wynosi sześć miesięcy
en In the case of cured cheeses, the minimum maturation period must be six months
pl Obszar zastosowań: niszczy mocznik obecny w winie przeznaczonym do przedłużonego dojrzewania, w przypadku gdy początkowe stężenie mocznika jest wyższe niż ‧ mg/l
en Area of application: breaking down urea present in wine intended for prolonged ageing, where its initial urea concentration is higher than ‧ mg/l
pl Dozwolone jest jedynie użycie określenia invecchiato (dojrzały) bez jakichkolwiek innych dodatkowych określeń, pod warunkiem że dojrzewanie odbywało się przez okres nie krótszy niż ‧ lata w beczkach, baryłkach lub innych drewnianych pojemnikach
en Only the wording invecchiato (aged) without any further additions may also appear, provided that the product is aged for a period of no less than three years in casks, barrels or other wooden receptacles
pl Dawno temu, w ‧ r., pułkownik Interdonato, bohater okresu kampanii Garibaldiego, wyselekcjonował szczególną odmianę, której owoce odróżniały się od innych wcześniejszym okresem dojrzewania, większymi rozmiarami, wydłużonym i cylindrycznym kształtem, umiarkowaną zawartością soku i bardzo gładką skórką
en It was back in ‧ that Colonel Interdonato, a hero of Garibaldi's campaigns, selected this particular cultivar, whose fruits are distinguished by their early ripening, their large size, their long, cylindrical shape, their juiciness and their very smooth peal
pl Jak już wspomniano, gatunki żyjące na dnie morza dojrzewają znacznie wolniej. Powstające tam zniszczenia jest trudniej naprawić, a zatem nie możemy dalej robić tego samego, co dotychczas.
en As already mentioned, species on the sea bed mature much much more slowly, damage is much more complicated to repair and, therefore, we cannot do the same as being done further up.
pl Począwszy od ‧ dnia dojrzewania powierzchnię sera można posmarować oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia i winnym octem
en From the ‧th day, its surface may be treated with extra virgin olive oil and wine vinegar
pl Zabrania się przechowywania świeżych serów i serów dojrzewających w atmosferze modyfikowanej
en Fresh cheese and cheese undergoing the maturing process may not be conserved under a modified atmosphere
pl Tilsit, o okresie dojrzewania, co najmniej jednego miesiąca i Butterkäse
en Tilsit, matured for at least one month and Butterkaese
pl Zrujnowałeś życie mamie, moje dojrzewanie, Sylvaine
en You ruined Mom' s life, my adolescence, Sylvaine' s
pl Dokładna interpretacja wskaźników rozwoju i dojrzewania pęcherzyka powinna być przeprowadzona przez lekarza doświadczonego w interpretacji odpowiednich testów
en Acute interpretation of the indices of follicle development and maturation require a physician whom is experienced in the interpretation of the relevant tests
pl dojrzewanie mlekowe masy serowej aż do uzyskania stopnia pH
en lactic ripening of the curd up to a pH of ‧ to
pl Solenie, suszenie i dojrzewanie Kraškiego pršutu odbywa się na ograniczonym obszarze Krasu, gdzie tradycyjnie produkowana jest szynka
en The salting, drying and maturing of Kraški pršut takes place in the limited area of the Kras where the hams are traditionally produced
Showing page 1. Found 1484 sentences matching phrase "dojrzewanie".Found in 0.626 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.