Translations into English:

  • ornamental woody plants   
  • flowering shrubs   
  • flowering trees   
  • ornamental bushes   
  • ornamental shrubs   
  • ornamental trees   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

Example sentences with "drzewa i krzewy ozdobne", translation memory

add example
pl drzewa i krzewy do sadzenia w ogrodach, parkach, przy drogach i na chodnikach (np. rośliny na żywopłoty, róże i inne krzewy ozdobne, iglaki ozdobne), we wszystkich przypadkach włączając ich kłącza, rozłogi i młode sadzonki
en trees and bushes for planting in gardens, parks, at the roadside and on embankments, (e.g. hedgerow plants, rose trees and other ornamental bushes, ornamental conifers), including in all cases their stocks and young seedlings
pl Włączenie szkółek drzewnych produkujących drzewa owocowe, winorośle i krzewy ozdobne w gałęzi rolniczej nie oznaczało by więc odchylenia od NACE
en The inclusion of nurseries producing fruit trees, vines and ornamental nursery trees in the agricultural branch would thus not represent a deviation from NACE
pl drzewa i krzewy do sadzenia w ogrodach, parkach, na poboczach dróg i na wałach, np. sadzonki żywopłotu, róże i inne krzewy ozdobne, iglaki ozdobne, we wszystkich przypadkach włączając ich kłącza, rozłogi i młode sadzonki
en trees and bushes for planting in gardens, parks, at the roadside and on embankments, e.g. hedgerow plants, rose trees and other ornamental bushes, ornamental conifers, including in all cases their stocks and young seedlings
pl Uprawa drzew i krzewów, pojedyńczo lub w małych grupach, w celach ozdobnych lub poznawczych
en Cultivation of trees and shrubs, individually or in small groups, for ornament or instruction rather than use or profit
pl Liście, gałęzie i inne części (inne niż kwiaty i pączki) drzew, krzewów, krzaków i innych roślin oraz mchy, porosty, trawy, nadające się na bukiety i do celów ozdobnych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane
en Foliage, branches and other parts (other than flowers or buds) of trees, shrubs, bushes and other plants, and mosses, lichens and grasses, being goods of a kind suitable for bouquets or ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared
pl Inaczej niż NACE Rev.‧, która zalicza produkcję szkółek drzewnych do leśnictwa, działalność ta traktowana jest jako działalność rolnicza, jako że odnosi się ona do produkcji młodych drzew oraz krzewów owocowych, winorośli oraz krzewów ozdobnych, jednakże produkcja roślin leśnych traktowana jest jako działalność leśna, jeżeli rośliny przeznaczone są do produkcji drzew leśnych [‧]
en Unlike in NACE Rev. ‧, which attributes the production of nursery trees to forestry, this activity is treated as an agricultural activity in so far as it relates to the production of tree saplings and fruit-bearing shrubs, vines and ornamental shrubs, whereas the production of forest plants is treated as a forestry activity if the plants are intended for use in the production of forest trees
pl Naturalne lub sztuczne kwiaty i ulistnienie, rośliny, krzewy, cebulki, bulwy, nasiona, nawozy, komposty, torf ogrodowy, torf trawnikowy, specjalne ziemie do ogrodów ozdobnych, preparaty ogrodnicze, doniczki i ich mocowanie
en Natural or artificial flowers and foliage, plants, shrubs, bulbs, tubers, seeds, fertilisers, composts, garden peat, turf for lawns, specially treated soils for ornamental gardens, horticultural preparations, pots and pot holders
pl % w odniesieniu do umów chroniących wyłącznie zbiory owoców z drzew i krzewów tylko przed ryzykiem gradu i mrozem, ochrona ta obejmuje również ryzyko wiatru, zgodnie z art. ‧.‧ kodeksu ubezpieczeń
en % for policies which cover solely fruit crops from trees and shrubs against the risks of both hail and frost, such cover extending to the risk of wind in accordance with Article ‧-‧ of the Insurance Code (code des assurances
pl grunty wykorzystywane do produkcji surowców rolnych do celów niespożywczych (np. rzepak, drzewa, krzewy itp., wraz z soczewicą, ciecierzycą i wyką; zapisane już w pkt D i G
en areas used for the production of agricultural raw material for non-food purposes (e.g. rape, trees, bushes, etc., including lentils, chick peas and vetches; already recorded under D and G
pl Zimą renifery jedzą również mech i dużo pędów oraz obgryzają gałązki drzew i krzewów
en In the winter the reindeer also eat moss and plenty of shoots and they nibble at the branches of trees and shrubs
pl Usuwanie drzew i krzewów
en The removing of trees and bushes
pl Jest ono zalecane dla wielu różnych gatunków roślin, zwłaszcza drzew owocowych, takich jak owoce cytrusowe, morela, awokado, śliwka i brzoskwinia; stosuje się je także do upraw winogron, niewielkich krzewów i truskawek
en It is recommended for a large variety of vegetal species, particularly fruit trees such as citrus fruit, apricot, avocado plum and peach; it is also used for grapes, for small bushes and strawberries
pl obszary wykorzystywanych do produkcji surowców rolnych do celów niespożywczych (np. buraki cukrowe, rzepak, drzewa, krzewy itp., wraz z soczewicą, grochem włoskim, i wyką
en areas used for the production of agricultural raw material for non-food purposes (e.g. sugar beet, rape, trees, bushes etc.., including lentils, chick peas and vetches
pl Niska roślinność małych lub skarłowaciałych drzew i/lub krzewów
en Inferior vegetation of small or stunted trees and/or shrubs
pl wzywa do priorytetowego potraktowania promocji wykorzystania do pozyskiwania energii produktów gospodarki rolnej i leśnej- roślin uprawianych na użytkach rolnych o niskiej przydatności dla rolnictwa, materiałów pochodzących z drzew i krzewów, a także produktów ubocznych leśnictwa (drewno odpadowe)- w celu maksymalnego wykluczenia konkurencji z konieczną produkcją produktów żywnościowych
en Calls for the use in energy production of agricultural and forestry by-products, such as crops grown on marginal land, hedge clippings and forestry by-products (waste wood), to be promoted as a priority, in order to largely exclude competition with essential food production
pl Pożywienie bydła musi stanowić w przynajmniej ‧ % pasza sucha lub gałęzie drzew i krzewów liściastych
en At least ‧ % of the dry weight of the cows food should consist of dry and/or green fodder
pl Włącza się tu choinki oraz drzewa i krzewy przeznaczone głównie do produkcji energii, i to niezależnie od miejsca, gdzie rosną
en Christmas trees and trees and bushes grown mainly for use for energy production are included here, regardless of where they are grown
pl Wpływ żerowania jeleniowatych na strukturę wysokości pędów drzew i krzewów na Czerwonym Bagnie (Biebrzański Park Narodowy)
en The effect of cervid browsing on shrub and tree height structure in the Red Bog (Biebrzański National Park)
pl Nocne przymrozki zagrażają przede wszystkim uprawom drzew i krzewów owocowych oraz warzyw
en Night frost is a particular danger for fruit trees, berries and for vegetables
pl Obszary zawierające drzewa i krzewy przeznaczone do produkcji owoców
en Areas containing trees and bushes for the production of fruit
pl Pomoc przyznawana jest na poziomie ‧ % stosownie do umów uzgodnionych między towarzystwami ubezpieczeniowymi a posiadaczami ubezpieczeń, jednakże nie przekracza kwoty ‧ ‧ na jednostkę (hektar lub jedno zwierzę), ‧ ‧ w przypadku ziemniaków i warzyw oraz ‧ ‧ w przypadku drzew i krzewów owocowych
en Aid is granted at a level of ‧ % relative to agreements established between insurance undertakings and policy holders, but does not exceed ‧ ‧ per unit (hectare or unit of livestock), ‧ ‧ for potatoes and vegetables, and ‧ ‧ for fruit trees and berry bushes
pl Pomoc przyznawana jest do wysokości ‧ % kwoty określonej w umowie zawartej pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczanym, bez możliwości przekroczenia ‧ ‧ na jednostkę (hektar lub zwierzę), ‧ ‧ w odniesieniu do ziemniaków i warzyw i ‧ ‧ w odniesieniu do drzew i krzewów owocowych
en The aid is granted at a rate of ‧ % of the cost of contracts concluded by insurance companies and insurance policy holders, but not exceeding ‧ ‧ per unit (hectare or livestock unit), not exceeding ‧ ‧ for potatoes and vegetables, and not exceeding ‧ ‧ for fruit trees and berry plants
pl powierzchnie wykorzystywane pod produkcję surowców rolnych do celów nieżywnościowych (np. buraki cukrowe, rzepak, drzewa, krzewy, w tym soczewica oraz groch i groszki już zarejestrowane w D i G
en areas used for the production of agricultural raw material for non-food purposes (e.g. sugar beet, rape, trees, bushes etc., including lentils, chick peas and vetches; already recorded under D and G
pl powierzchnie mające pokrywę drzew, krzewów lub krzaków określoną powyżej, ale mniejsze niż ‧ ha i szerokości ‧ m, które są sklasyfikowane jako
en areas having the tree, shrub or bush cover specified above but of less than ‧ ha and width of ‧ m, which are classed under
pl Produkcja owoców z drzew i krzewów, warzyw o jadalnych owocach, warzyw liściowych i winorośli
en Fruit production from fruit-bearing trees and bushes, fruiting vegetables, leaf-bearing vegetables and vines
Showing page 1. Found 1552598 sentences matching phrase "drzewa i krzewy ozdobne".Found in 101.985 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.