Translations into English:

  • ornamental woody plants   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

Example sentences with "drzewa i krzewy ozdobne", translation memory

add example
pl drzewa i krzewy do sadzenia w ogrodach, parkach, przy drogach i na chodnikach (np. rośliny na żywopłoty, róże i inne krzewy ozdobne, iglaki ozdobne), we wszystkich przypadkach włączając ich kłącza, rozłogi i młode sadzonki
en trees and bushes for planting in gardens, parks, at the roadside and on embankments, (e.g. hedgerow plants, rose trees and other ornamental bushes, ornamental conifers), including in all cases their stocks and young seedlings
pl Uprawa drzew i krzewów, pojedyńczo lub w małych grupach, w celach ozdobnych lub poznawczych
en Cultivation of trees and shrubs, individually or in small groups, for ornament or instruction rather than use or profit
pl Włączenie szkółek drzewnych produkujących drzewa owocowe, winorośle i krzewy ozdobne w gałęzi rolniczej nie oznaczało by więc odchylenia od NACE
en The inclusion of nurseries producing fruit trees, vines and ornamental nursery trees in the agricultural branch would thus not represent a deviation from NACE
pl Liście, gałęzie i inne części (inne niż kwiaty i pączki) drzew, krzewów, krzaków i innych roślin oraz mchy, porosty, trawy, nadające się na bukiety i do celów ozdobnych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane
en Foliage, branches and other parts (other than flowers or buds) of trees, shrubs, bushes and other plants, and mosses, lichens and grasses, being goods of a kind suitable for bouquets or ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared
pl drzewa i krzewy do sadzenia w ogrodach, parkach, na poboczach dróg i na wałach, np. sadzonki żywopłotu, róże i inne krzewy ozdobne, iglaki ozdobne, we wszystkich przypadkach włączając ich kłącza, rozłogi i młode sadzonki
en trees and bushes for planting in gardens, parks, at the roadside and on embankments, e.g. hedgerow plants, rose trees and other ornamental bushes, ornamental conifers, including in all cases their stocks and young seedlings
pl Inaczej niż NACE Rev.‧, która zalicza produkcję szkółek drzewnych do leśnictwa, działalność ta traktowana jest jako działalność rolnicza, jako że odnosi się ona do produkcji młodych drzew oraz krzewów owocowych, winorośli oraz krzewów ozdobnych, jednakże produkcja roślin leśnych traktowana jest jako działalność leśna, jeżeli rośliny przeznaczone są do produkcji drzew leśnych [‧]
en Unlike in NACE Rev. ‧, which attributes the production of nursery trees to forestry, this activity is treated as an agricultural activity in so far as it relates to the production of tree saplings and fruit-bearing shrubs, vines and ornamental shrubs, whereas the production of forest plants is treated as a forestry activity if the plants are intended for use in the production of forest trees
pl Naturalne lub sztuczne kwiaty i ulistnienie, rośliny, krzewy, cebulki, bulwy, nasiona, nawozy, komposty, torf ogrodowy, torf trawnikowy, specjalne ziemie do ogrodów ozdobnych, preparaty ogrodnicze, doniczki i ich mocowanie
en Natural or artificial flowers and foliage, plants, shrubs, bulbs, tubers, seeds, fertilisers, composts, garden peat, turf for lawns, specially treated soils for ornamental gardens, horticultural preparations, pots and pot holders
pl Obszary zawierające drzewa i krzewy przeznaczone do produkcji owoców
en Areas containing trees and bushes for the production of fruit
pl Zimą renifery jedzą również mech i dużo pędów oraz obgryzają gałązki drzew i krzewów
en In the winter the reindeer also eat moss and plenty of shoots and they nibble at the branches of trees and shrubs
pl Żywienie się liśćmi lub pędami drzew i krzewów
en Feeding on leaves or shoots of trees or shrubs
pl zwiększenie stopnia wykorzystania energii produkowanej z biomasy dostępnej w przedmiotowym regionie w formie albo zasobów naturalnych (drzewa, krzewy) albo odpadów rolniczych, leśnych i przemysłowych; zwiększenie efektywności energetycznej prowadzącej do obniżenia emisji CO‧ poprzez łączenie elektrowni wykorzystujących energię z biomasy z miejskimi sieciami ciepłowniczymi
en to develop the use of energy produced from the biomass available in the region in the form of either natural resources (wood, shrubs) or agricultural, sylvicultural and industrial waste; to increase energy efficiency leading to a reduction of the CO‧ emissions through a combination of biomass-powered plant and district heating
pl Kody NACE: A.‧.‧ (Uprawa drzew i krzewów owoców ziarnkowych i pestkowych), A.‧.‧ (Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów), A.‧.‧ (Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana
en NACE Code: A.‧.‧ (Growing of pome fruits and stone fruits), A.‧.‧ (Growing of other tree and bush fruits and nuts), A.‧.‧ Mixed farming
pl % kwoty składek na ubezpieczenie wpłaconych w ‧ r. z tytułu upraw owoców uzuskanych z drzew i krzewów owocowych, warzyw o jadalnych owocach, warzyw liściowych i winorośli
en % of the amount of insurance premiums or contributions paid in ‧ for fruit crops from trees or bushes, fruiting vegetables, leaf-bearing vegetables and vines
pl Włącza się tu choinki oraz drzewa i krzewy przeznaczone głównie do produkcji energii, i to niezależnie od miejsca, gdzie rosną
en Christmas trees and trees and bushes grown mainly for use for energy production are included here, regardless of where they are grown
pl Z jednej strony zapewniamy rolnikom wsparcie na tworzenie sztucznych gniazd dla ptaków, a z drugiej ustalamy, że jeśli rolnicy chcą uzyskać wsparcie na uprawę gruntów, udział drzew i krzewów nie może przekraczać jednej trzeciej i zainteresowani muszą wyciąć wszystkie drzewa powodujące przekroczenie tego limitu.
en On the one hand, we are offering farmers support to set up artificial nests for birds, while on the other, we decree, for purposes of supporting grazing land, that the proportion of trees and shrubs may be no more than one third, and that farmers must cut out any trees in excess of that limit.
pl Ponadto teren został obsadzony drzewami i krzewami, aby lepiej pasował do otaczającej okolicy
en Furthermore, the area was planted with trees and bushes for a better fit into the surrounding area
pl Produkcja owoców z drzew i krzewów, warzyw o jadalnych owocach, warzyw liściowych i winorośli
en Fruit production from fruit-bearing trees and bushes, fruiting vegetables, leaf-bearing vegetables and vines
pl % w odniesieniu do umów chroniących wyłącznie zbiory owoców z drzew i krzewów tylko przed ryzykiem gradu i mrozem, ochrona ta obejmuje również ryzyko wiatru, zgodnie z art. ‧.‧ kodeksu ubezpieczeń
en % for policies which cover solely fruit crops from trees and shrubs against the risks of both hail and frost, such cover extending to the risk of wind in accordance with Article ‧-‧ of the Insurance Code (code des assurances
pl Koszty roślin, w przypadku upraw wieloletnich (rośliny wieloletnie, drzewa i krzewy
en Costs of plants in the case of perennial crops (perennials, trees and shrubs
pl Choinki oraz drzewa i krzewy uprawiane głównie w celu wykorzystania do produkcji energii włączone są tutaj, bez względu na to, gdzie są uprawiane
en Christmas trees and trees and bushes grown mainly for use for energy production are included here, regardless of where they are grown
pl Usunięcie drzew, krzewów, kamieni i innych przeszkód przed uprawą
en Removal of trees, brush, rocks and other obstacles to tillage
pl Zbiory owoców z drzew i krzewów, zbiory warzyw liściowych i warzyw-owoców, zbiory winorośli, zbiory rocznych roślin zbożowych, oleistych i białkowych
en Fruit crops growing on trees and shrubs, leaf-vegetable and fruit vegetable crops, vine crops, annual cereal, oilseed and protein plant crops
pl Pomoc przyznawana jest na poziomie ‧ % stosownie do umów uzgodnionych między towarzystwami ubezpieczeniowymi a posiadaczami ubezpieczeń, jednakże nie przekracza kwoty ‧ ‧ na jednostkę (hektar lub jedno zwierzę), ‧ ‧ w przypadku ziemniaków i warzyw oraz ‧ ‧ w przypadku drzew i krzewów owocowych
en Aid is granted at a level of ‧ % relative to agreements established between insurance undertakings and policy holders, but does not exceed ‧ ‧ per unit (hectare or unit of livestock), ‧ ‧ for potatoes and vegetables, and ‧ ‧ for fruit trees and berry bushes
pl wspieranie tych sektorów rolnictwa (produkcja warzyw, hodowla drzew i krzewów, uprawa winorośli) i systemów produkcji (rolnictwo ekologiczne), które dotąd w zbyt nikłym stopniu korzystały ze wspólnej polityki rolnej
en provide support for types of agricultural production (market gardening, arboriculture and viticulture) and production systems (organic farming) that have hitherto benefited too little from the Common Agricultural Policy
pl Usuwanie drzew i krzewów
en The removing of trees and bushes
Showing page 1. Found 1552598 sentences matching phrase "drzewa i krzewy ozdobne".Found in 143.168 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.