Translations into English:

  • ornamental woody plants   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

Example sentences with "drzewa i krzewy ozdobne", translation memory

add example
pl Liście, gałęzie i inne części (inne niż kwiaty i pączki) drzew, krzewów, krzaków i innych roślin oraz mchy, porosty, trawy, nadające się na bukiety i do celów ozdobnych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane
en Foliage, branches and other parts (other than flowers or buds) of trees, shrubs, bushes and other plants, and mosses, lichens and grasses, being goods of a kind suitable for bouquets or ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared
pl drzewa i krzewy do sadzenia w ogrodach, parkach, na poboczach dróg i na wałach, np. sadzonki żywopłotu, róże i inne krzewy ozdobne, iglaki ozdobne, we wszystkich przypadkach włączając ich kłącza, rozłogi i młode sadzonki
en trees and bushes for planting in gardens, parks, at the roadside and on embankments, e.g. hedgerow plants, rose trees and other ornamental bushes, ornamental conifers, including in all cases their stocks and young seedlings
pl Włączenie szkółek drzewnych produkujących drzewa owocowe, winorośle i krzewy ozdobne w gałęzi rolniczej nie oznaczało by więc odchylenia od NACE
en The inclusion of nurseries producing fruit trees, vines and ornamental nursery trees in the agricultural branch would thus not represent a deviation from NACE
pl drzewa i krzewy do sadzenia w ogrodach, parkach, przy drogach i na chodnikach (np. rośliny na żywopłoty, róże i inne krzewy ozdobne, iglaki ozdobne), we wszystkich przypadkach włączając ich kłącza, rozłogi i młode sadzonki
en trees and bushes for planting in gardens, parks, at the roadside and on embankments, (e.g. hedgerow plants, rose trees and other ornamental bushes, ornamental conifers), including in all cases their stocks and young seedlings
pl Uprawa drzew i krzewów, pojedyńczo lub w małych grupach, w celach ozdobnych lub poznawczych
en Cultivation of trees and shrubs, individually or in small groups, for ornament or instruction rather than use or profit
pl Inaczej niż NACE Rev.‧, która zalicza produkcję szkółek drzewnych do leśnictwa, działalność ta traktowana jest jako działalność rolnicza, jako że odnosi się ona do produkcji młodych drzew oraz krzewów owocowych, winorośli oraz krzewów ozdobnych, jednakże produkcja roślin leśnych traktowana jest jako działalność leśna, jeżeli rośliny przeznaczone są do produkcji drzew leśnych [‧]
en Unlike in NACE Rev. ‧, which attributes the production of nursery trees to forestry, this activity is treated as an agricultural activity in so far as it relates to the production of tree saplings and fruit-bearing shrubs, vines and ornamental shrubs, whereas the production of forest plants is treated as a forestry activity if the plants are intended for use in the production of forest trees
pl Naturalne lub sztuczne kwiaty i ulistnienie, rośliny, krzewy, cebulki, bulwy, nasiona, nawozy, komposty, torf ogrodowy, torf trawnikowy, specjalne ziemie do ogrodów ozdobnych, preparaty ogrodnicze, doniczki i ich mocowanie
en Natural or artificial flowers and foliage, plants, shrubs, bulbs, tubers, seeds, fertilisers, composts, garden peat, turf for lawns, specially treated soils for ornamental gardens, horticultural preparations, pots and pot holders
pl W odniesieniu do roślin doniczkowych i młodych drzew owocowych i krzewów (podpozycje ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ i ‧ ‧) Rada podejmuje środki, które mogą być wymagane, zgodnie z art. ‧, ‧ i ‧ niniejszego rozporządzenia
en As regards potted plants and sapling fruit trees and bushes (subheadings ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ and ‧ ‧), the Council shall adopt such measures as may be required in pursuance of Articles ‧, ‧ or ‧ of this Regulation
pl Jest ono zalecane dla wielu różnych gatunków roślin, zwłaszcza drzew owocowych, takich jak owoce cytrusowe, morela, awokado, śliwka i brzoskwinia; stosuje się je także do upraw winogron, niewielkich krzewów i truskawek
en It is recommended for a large variety of vegetal species, particularly fruit trees such as citrus fruit, apricot, avocado plum and peach; it is also used for grapes, for small bushes and strawberries
pl Kody NACE: A.‧.‧ (Uprawa drzew i krzewów owoców ziarnkowych i pestkowych), A.‧.‧ (Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów), A.‧.‧ (Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana
en NACE Code: A.‧.‧ (Growing of pome fruits and stone fruits), A.‧.‧ (Growing of other tree and bush fruits and nuts), A.‧.‧ Mixed farming
pl Z jednej strony zapewniamy rolnikom wsparcie na tworzenie sztucznych gniazd dla ptaków, a z drugiej ustalamy, że jeśli rolnicy chcą uzyskać wsparcie na uprawę gruntów, udział drzew i krzewów nie może przekraczać jednej trzeciej i zainteresowani muszą wyciąć wszystkie drzewa powodujące przekroczenie tego limitu.
en On the one hand, we are offering farmers support to set up artificial nests for birds, while on the other, we decree, for purposes of supporting grazing land, that the proportion of trees and shrubs may be no more than one third, and that farmers must cut out any trees in excess of that limit.
pl Pożywienie bydła musi stanowić w przynajmniej ‧ % pasza sucha lub gałęzie drzew i krzewów liściastych
en At least ‧ % of the dry weight of the cows food should consist of dry and/or green fodder
pl Zimą renifery jedzą również mech i dużo pędów oraz obgryzają gałązki drzew i krzewów
en In the winter the reindeer also eat moss and plenty of shoots and they nibble at the branches of trees and shrubs
pl Produkcja owoców z drzew i krzewów, warzyw o jadalnych owocach, warzyw liściowych i winorośli
en Fruit production from fruit-bearing trees and bushes, fruiting vegetables, leaf-bearing vegetables and vines
pl Ponadto teren został obsadzony drzewami i krzewami, aby lepiej pasował do otaczającej okolicy
en Furthermore, the area was planted with trees and bushes for a better fit into the surrounding area
pl Niska roślinność małych lub skarłowaciałych drzew i/lub krzewów
en Inferior vegetation of small or stunted trees and/or shrubs
pl Kody NACE: A.‧.‧ (Uprawa drzew i krzewów owoców ziarnkowych i pestkowych), A.‧.‧ (Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów), A.‧.‧ (Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana
en NACE Code: A.‧.‧ (Growing of pome fruits and stone fruits), A.‧.‧ (Growing of other tree and bush fruits and nuts), A.‧.‧ (Mixed farming
pl zwiększenie stopnia wykorzystania energii produkowanej z biomasy dostępnej w przedmiotowym regionie w formie albo zasobów naturalnych (drzewa, krzewy) albo odpadów rolniczych, leśnych i przemysłowych; zwiększenie efektywności energetycznej prowadzącej do obniżenia emisji CO‧ poprzez łączenie elektrowni wykorzystujących energię z biomasy z miejskimi sieciami ciepłowniczymi
en to develop the use of energy produced from the biomass available in the region in the form of either natural resources (wood, shrubs) or agricultural, sylvicultural and industrial waste; to increase energy efficiency leading to a reduction of the CO‧ emissions through a combination of biomass-powered plant and district heating
pl Żywienie się liśćmi lub pędami drzew i krzewów
en Feeding on leaves or shoots of trees or shrubs
pl Pomoc przyznawana jest do wysokości ‧ % kwoty określonej w umowie zawartej pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczanym, bez możliwości przekroczenia ‧ ‧ na jednostkę (hektar lub zwierzę), ‧ ‧ w odniesieniu do ziemniaków i warzyw i ‧ ‧ w odniesieniu do drzew i krzewów owocowych
en The aid is granted at a rate of ‧ % of the cost of contracts concluded by insurance companies and insurance policy holders, but not exceeding ‧ ‧ per unit (hectare or livestock unit), not exceeding ‧ ‧ for potatoes and vegetables, and not exceeding ‧ ‧ for fruit trees and berry plants
pl Włącza się tu choinki oraz drzewa i krzewy przeznaczone głównie do produkcji energii, i to niezależnie od miejsca, gdzie rosną
en Christmas trees and trees and bushes grown mainly for use for energy production are included here, regardless of where they are grown
pl Drzewa, krzewy i krzaki gatunków rodzących jadalne owoce lub orzechy, nawet szczepione
en Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts
pl powierzchnie mające pokrywę drzew, krzewów lub krzaków określoną powyżej, ale mniejsze niż ‧ ha i szerokości ‧ m, które są sklasyfikowane jako
en areas having the tree, shrub or bush cover specified above but of less than ‧ ha and width of ‧ m, which are classed under
pl koszty roślin w przypadku roślin wieloletnich (rośliny wieloletnie, drzewa i krzewy
en costs of plants in the case of perennial crops (perennials, trees and shrubs
pl A‧ – Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz roślin jagodowych i orzechów
en A‧- Other tree and bush fruits and nuts
Showing page 1. Found 1552598 sentences matching phrase "drzewa i krzewy ozdobne".Found in 104.641 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.