Translations into English:

  • ornamental woody plants   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

uprawa drzew i krzewów ozdobnycharboriculture

Example sentences with "drzewa i krzewy ozdobne", translation memory

add example
Liście, gałęzie i inne części (inne niż kwiaty i pączki) drzew, krzewów, krzaków i innych roślin oraz mchy, porosty, trawy, nadające się na bukiety i do celów ozdobnych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowaneFoliage, branches and other parts (other than flowers or buds) of trees, shrubs, bushes and other plants, and mosses, lichens and grasses, being goods of a kind suitable for bouquets or ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared
drzewa i krzewy do sadzenia w ogrodach, parkach, na poboczach dróg i na wałach, np. sadzonki żywopłotu, róże i inne krzewy ozdobne, iglaki ozdobne, we wszystkich przypadkach włączając ich kłącza, rozłogi i młode sadzonkitrees and bushes for planting in gardens, parks, at the roadside and on embankments, e.g. hedgerow plants, rose trees and other ornamental bushes, ornamental conifers, including in all cases their stocks and young seedlings
drzewa i krzewy do sadzenia w ogrodach, parkach, przy drogach i na chodnikach (np. rośliny na żywopłoty, róże i inne krzewy ozdobne, iglaki ozdobne), we wszystkich przypadkach włączając ich kłącza, rozłogi i młode sadzonkitrees and bushes for planting in gardens, parks, at the roadside and on embankments, (e.g. hedgerow plants, rose trees and other ornamental bushes, ornamental conifers), including in all cases their stocks and young seedlings
Włączenie szkółek drzewnych produkujących drzewa owocowe, winorośle i krzewy ozdobne w gałęzi rolniczej nie oznaczało by więc odchylenia od NACEThe inclusion of nurseries producing fruit trees, vines and ornamental nursery trees in the agricultural branch would thus not represent a deviation from NACE
Uprawa drzew i krzewów, pojedyńczo lub w małych grupach, w celach ozdobnych lub poznawczychCultivation of trees and shrubs, individually or in small groups, for ornament or instruction rather than use or profit
Inaczej niż NACE Rev.‧, która zalicza produkcję szkółek drzewnych do leśnictwa, działalność ta traktowana jest jako działalność rolnicza, jako że odnosi się ona do produkcji młodych drzew oraz krzewów owocowych, winorośli oraz krzewów ozdobnych, jednakże produkcja roślin leśnych traktowana jest jako działalność leśna, jeżeli rośliny przeznaczone są do produkcji drzew leśnych [‧]Unlike in NACE Rev. ‧, which attributes the production of nursery trees to forestry, this activity is treated as an agricultural activity in so far as it relates to the production of tree saplings and fruit-bearing shrubs, vines and ornamental shrubs, whereas the production of forest plants is treated as a forestry activity if the plants are intended for use in the production of forest trees
Naturalne lub sztuczne kwiaty i ulistnienie, rośliny, krzewy, cebulki, bulwy, nasiona, nawozy, komposty, torf ogrodowy, torf trawnikowy, specjalne ziemie do ogrodów ozdobnych, preparaty ogrodnicze, doniczki i ich mocowanieNatural or artificial flowers and foliage, plants, shrubs, bulbs, tubers, seeds, fertilisers, composts, garden peat, turf for lawns, specially treated soils for ornamental gardens, horticultural preparations, pots and pot holders
Nocne przymrozki zagrażają przede wszystkim uprawom drzew i krzewów owocowych oraz warzywNight frost is a particular danger for fruit trees, berries and for vegetables
Obszary zawierające drzewa i krzewy przeznaczone do produkcji owocówAreas containing trees and bushes for the production of fruit
Drzewa, krzewy i krzakiTrees, shrubs and bushes
Koszty roślin, w przypadku upraw wieloletnich (rośliny wieloletnie, drzewa i krzewyCosts of plants in the case of perennial crops (perennials, trees and shrubs
Zbiory owoców z drzew i krzewów, zbiory warzyw liściowych i warzyw-owoców, zbiory winorośli, zbiory rocznych roślin zbożowych, oleistych i białkowychFruit crops growing on trees and shrubs, leaf-vegetable and fruit vegetable crops, vine crops, annual cereal, oilseed and protein plant crops
zwiększenie stopnia wykorzystania energii produkowanej z biomasy dostępnej w przedmiotowym regionie w formie albo zasobów naturalnych (drzewa, krzewy) albo odpadów rolniczych, leśnych i przemysłowych; zwiększenie efektywności energetycznej prowadzącej do obniżenia emisji CO‧ poprzez łączenie elektrowni wykorzystujących energię z biomasy z miejskimi sieciami ciepłowniczymito develop the use of energy produced from the biomass available in the region in the form of either natural resources (wood, shrubs) or agricultural, sylvicultural and industrial waste; to increase energy efficiency leading to a reduction of the CO‧ emissions through a combination of biomass-powered plant and district heating
A‧ – Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz roślin jagodowych i orzechówA‧- Other tree and bush fruits and nuts
Jest ono zalecane dla wielu różnych gatunków roślin, zwłaszcza drzew owocowych, takich jak owoce cytrusowe, morela, awokado, śliwka i brzoskwinia; stosuje się je także do upraw winogron, niewielkich krzewów i truskawekIt is recommended for a large variety of vegetal species, particularly fruit trees such as citrus fruit, apricot, avocado plum and peach; it is also used for grapes, for small bushes and strawberries
Zimą renifery jedzą również mech i dużo pędów oraz obgryzają gałązki drzew i krzewówIn the winter the reindeer also eat moss and plenty of shoots and they nibble at the branches of trees and shrubs
Drzewa, krzewy i krzaki gatunków rodzących jadalne owoce lub orzechy, nawet szczepioneTrees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts
Obszary pokryte drzewami lub krzewami leśnymi, włącznie z plantacjami topoli wewnątrz lub na zewnątrz lasu i szkółki drzew leśnych prowadzone na terenie zalesionym dla własnych potrzeb gospodarstwa, jak również udogodnienia leśne (drogi leśne, składy drewna itpAreas covered with trees or forest shrubs, including poplar plantations inside or outside woods and forest-tree nurseries grown in woodland for the holding
Żywienie się liśćmi lub pędami drzew i krzewówFeeding on leaves or shoots of trees or shrubs
obszary wykorzystywanych do produkcji surowców rolnych do celów niespożywczych (np. buraki cukrowe, rzepak, drzewa, krzewy itp., wraz z soczewicą, grochem włoskim, i wykąareas used for the production of agricultural raw material for non-food purposes (e.g. sugar beet, rape, trees, bushes etc.., including lentils, chick peas and vetches
Pożywienie bydła musi stanowić w przynajmniej ‧ % pasza sucha lub gałęzie drzew i krzewów liściastychAt least ‧ % of the dry weight of the cows food should consist of dry and/or green fodder
W odniesieniu do roślin doniczkowych i młodych drzew owocowych i krzewów (podpozycje ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ i ‧ ‧) Rada podejmuje środki, które mogą być wymagane, zgodnie z art. ‧, ‧ i ‧ niniejszego rozporządzeniaAs regards potted plants and sapling fruit trees and bushes (subheadings ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ and ‧ ‧), the Council shall adopt such measures as may be required in pursuance of Articles ‧, ‧ or ‧ of this Regulation
powierzchnie wykorzystywane pod produkcję surowców rolnych do celów nieżywnościowych (np. buraki cukrowe, rzepak, drzewa, krzewy, w tym soczewica oraz groch i groszki już zarejestrowane w D i Gareas used for the production of agricultural raw material for non-food purposes (e.g. sugar beet, rape, trees, bushes etc., including lentils, chick peas and vetches; already recorded under D and G
Niska roślinność małych lub skarłowaciałych drzew i/lub krzewówInferior vegetation of small or stunted trees and/or shrubs
Włącza się tu choinki oraz drzewa i krzewy przeznaczone głównie do produkcji energii, i to niezależnie od miejsca, gdzie rosnąChristmas trees and trees and bushes grown mainly for use for energy production are included here, regardless of where they are grown
Showing page 1. Found 1552596 sentences matching phrase "drzewa i krzewy ozdobne".Found in 108.797 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.