pronunciation: IPA: ˈḍʒɛvɔ iɡˈlastɛ

Translations into English:

 • conifer   
  (noun   )
   
  bot. botanika drzewo, którego liście mają formę igieł
   
  plant

Picture dictionary

conifer
conifer

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

drzewa iglaste
coniferous tree; conifers

    Show declension

Example sentences with "drzewo iglaste", translation memory

add example
pl Po odsączeniu, przy wyjmowaniu z formy sery są delikatnie solone z zewnątrz, a następne umieszczane w rynienkach z drewna drzew iglastych na ponad sześć dni
en After draining, when removed from the mould, the cheese is lightly salted on the outside and then placed on resinous wooden racks for at least six days
pl wiórów, kawałków, odpadów lub ścinków drewnianych uzyskanych w całości lub w części z tych drzew iglastych
en chips, particles, wood waste or scrap obtained in whole or part from these conifers
pl U stóp ścian skalnych rozciągają się gęste lasy drzew szerokolistnych i iglastych oraz bogate we florę łąki wysokogórskie, na których występuje wiele gatunków endemicznych, wśród których są rododendrony, osty, szarotki alpejskie i inne rośliny górskie
en Along the bottom of rock faces lie dense forests of broadleaf trees and conifers and high-altitude meadows with a wealth of flora, including endemic species, such as rhododendrons, thistles, edelweiss and other mountain plants
pl W którym nie mniej niż ‧ % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien z drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sody
en Of which not less than ‧ % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process
pl Tutaj, zamiast drzew iglastych, występują rozległe drzewa liściaste i to nadaje temu lasowi całkowicie innego charakteru
en Here, instead of conifers, there are broad leaved trees and that makes the character of this forest entirely different
pl Terpentyna balsamiczna, ekstrakcyjna lub siarczanowa oraz pozostałe oleje terpenowe produkowane w wyniku destylacji lub innej obróbki drzew iglastych; surowy dipenten; terpentyna posiarczynowa i pozostały surowy paracymen; olejek sosnowy zawierający alfa terpinol jako główny składnik
en Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by the distillation or other treatment of coniferous woods; crude dipentene; sulphite turpentine and other crude para-cymene; pine oil containing alpha-terpineol as the main constituent
pl Pomoc, rekompensująca częściowo przeciętną różnicę pomiędzy dochodami z uprawy drzew liściastych i drzew iglastych, byłaby wypłacana jednorazowo w wysokości ‧ EUR
en A one-time payment of EUR ‧ could be given in order to partly compensate the average difference in revenue between leaf tree and needle tree cultures
pl podatne drewno o miejscu przeznaczenia na terytorium Wspólnoty w formie wiórów, kawałków, odpadów lub ścinków drewnianych uzyskanych w całości lub w części z tych drzew iglastych opatrzone jest paszportem roślin, o którym mowa w pkt a), po poddaniu go właściwemu zabiegowi fumigacji w celu zagwarantowania, że jest ono wolne od żywych osobników węgorka sosnowca
en susceptible wood in the form of chips, particles, wood waste or scrap obtained in whole or part from these conifers, that wood shall, for destinations within the Community, be accompanied by the plant passport referred to in point ‧(a) after having undergone an appropriate fumigation treatment in order to ensure freedom from live PWNs
pl W drugim etapie, umożliwi to państwom, w przypadku pojawienia się nicienia, zorganizowania obróbki opakowania z drewna, wykonanego w całości lub w części z nieprzetworzonego drewna drzew iglastych, z wyjątkiem Thuja L., zgodnie z wymaganiami niniejszej decyzji
en This would enable the countries where the nematode is known to occur, to organise treatment of wood packing, comprised in whole or in part of non-manufactured coniferous wood, except that of Thuja L., in compliance with the requirements of this Decision as the second step
pl Proszek z igieł drzew iglastych
en Conifer needle powder
pl Te drzewa iglaste rosną dziesięć razy szybciej niż te blisko Arktyki i żyją tysiące lat
en These conifers grow at ten times the rate of those near the Arctic and they live for thousands of years
pl Dyrektywa ‧/‧/WE stanowi, iż drewno z drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem Thuja L., w postaci skrzyń do pakowania, klatek, beczek, palet, palet skrzyniowych i innych płyt załadunkowych, drewna do sztauerowania, przekładek drewnianych i drewna wspornikowego, włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady, Chin, Japonii, Korei, Tajwanu i USA jest okorowane i pozbawione wydrążonych przez chodniki larwalne dziur o średnicy większej niż ‧ mm, a poziom wilgotności wyrażonej w procentach suchej masy i uzyskanej w trakcie obróbki jest mniejszy niż ‧ %
en Directive ‧/‧/EC stipulates that wood of conifers (Coniferales), except that of Thuja L., in the form of packing cases, crates, drums, pallets, box pallets or other load boards, dunnage, spacers and bearers including that which has not kept its natural round surface, originating in Canada, China, Japan, Korea, Taiwan and the USA shall be stripped of its bark, and shall be free from grub holes larger than ‧ mm across, and shall have a moisture content expressed as a percentage of dry matter, of less than ‧ %, achieved at the time of manufacture
pl Opady te są obfite już na niskiej wysokości i ich ilość wzrasta w kierunku wnętrza masywów, gdzie dominują drzewa iglaste, w tym świerki
en This rainfall is heavy even at low altitudes and increases in the interior of the mountains, where coniferous trees such as spruce are predominant
pl drzew iglastych (Coniferales
en conifers (Coniferales
pl Moczenie sadzonek drzew iglastych przeciwko Hylobius
en AS A DIP AGAINST HYLOBIUS IN CONIFER SEEDLINGS
pl Drewno z drzew iglastych pochodzące z Kanady jest obecnie wprowadzane do Wspólnoty
en Wood of conifers originating in Canada is currently introduced into the Community
pl Finlandia poinformowała pozostałe Państwa Członkowskie i Komisję, że w wyniku przeprowadzonego w ‧ r. monitorowania stwierdzono liczne przypadki zainfekowania węgorkiem sosnowcem materiałów do pakowania wykonanych z drewna drzew iglastych, pochodzących z Kanady, Japonii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
en Finland informed the other Member States and the Commission that in monitoring inspections carried out in ‧ numerous infestations of non-manufactured coniferous wood packing material originating in Canada, Japan and the United States of America with PWN have been found
pl zostało uzyskane, w całości lub w części, z drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem drewna okorowanego
en has been obtained in whole or part from conifers (Coniferales), excluding wood which has been stripped of bark
pl EKES jest zdania, że zwiększone wykorzystanie drewna jako paliwa jest ważne w kontroli pożarów lasów spowodowanych przez człowieka w hodowlanych monokulturach drzew iglastych
en The EESC considers that increased use of wood as fuel is important in some regions in the control of forest fires caused by humans in cultivated conifer monocultures
pl Lata są tutaj wystarczająco długie, żeby liściaste drzewa zastąpiły iglaste
en Summers here are long enough for broadleaf trees to replace conifers
pl Te drzewa iglaste, igłowy kształt liści, praktycznie niejadalne, więc las wspiera bardzo mało zwierzęcego życia
en These conifers have needle- shaped leaves- virtually inedible- so the forest supports very little animal life
pl W których nie mniej niż ‧ % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien z drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sody
en Of which not less than ‧ % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process
pl Na mocy dyrektywy ‧/WE, drewno z drzew iglastych (Coniferales) pochodzące z Kanady nie może być wprowadzone do Wspólnoty, poza niektórymi wyjątkami, jeśli nie dołączono do niego urzędowego świadectwa fitosanitarnego, jakie przewidziano w tej dyrektywie
en Pursuant to Directive ‧/EC, wood of conifers (Coniferales) originating in Canada may not be introduced into the Community, with certain exceptions, unless accompanied by an official phytosanitary certificate as provided for in that Directive
pl Dłużyce z drzew iglastych
en Coniferous long timber
Showing page 1. Found 3275 sentences matching phrase "drzewo iglaste".Found in 2.001 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.