pronunciation: IPA: ˈḍʒɛvɔ iɡˈlastɛ

Translations into English:

 • conifer   
  (Noun  ) (noun   )
   
  bot. botanika drzewo, którego liście mają formę igieł
   
  plant
   
  plant
 • coniferous tree   
  (Noun  ) (noun   )
 • conifers   

Picture dictionary

conifer
conifer

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

drzewa iglaste
coniferous tree; conifers

    Show declension

Example sentences with "drzewo iglaste", translation memory

add example
pl Standard nr ‧ stanowi, że drewniane opakowania (łącznie z drewnem do sztauerowania) wyprodukowane z drewna surowego z drzew iglastych lub innych drzew powinny być poddawane zatwierdzonym środkom, takim jak obróbka termiczna (‧ °C przez minimum ‧ minut) lub fumigacji bromkiem metylu
en Standard No ‧ describes that wood packaging (including dunnage) made of coniferous and non-coniferous raw wood, should be subjected to approved measures such as heat treatment (‧ °C for a minimum of ‧ minutes) or fumigation with Methyl Bromide
pl Odseparowana kora drzew iglastych (Coniferales
en Isolated bark of conifers (Coniferales
pl Drewno opałowe drzew iglastych oraz wióry sosnowe i jodłowe
en Fuel wood, of coniferous wood and pine and fir shavings
pl drzew iglastych (Coniferales
en conifers (Coniferales
pl Decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ stycznia ‧ r. upoważniająca Państwa Członkowskie do przewidywania odstępstw od wymogów zawartych w świadectwie fitosanitarnym znajdujących się w dyrektywie Rady ‧/‧/WE w odniesieniu do obróbki cieplnej drewna z drzew iglastych pochodzących z Kanady
en Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ January ‧ authorising the Member States to provide for derogations from the phytosanitary certificate requirement of Council Directive ‧/‧/EC in respect of heat-treated wood of conifers originating in Canada
pl Ta szczególna obecność drzew iglastych wyjaśnia fakt, że wędzenie Saucisse de Morteau i Jésus de Morteau rozwinęło się włącznie na bazie drewna drzew iglastych, w odróżnieniu od większości pozostałych rodzajów wędzonych kiełbas, które można spotkać we Francji lub w Europie, które wędzi się na drewnie drzew liściastych
en The presence of conifers means that the smoking process which Saucisse de Morteau and Jésus de Morteau undergo was developed solely on the basis of resinous woods- in contrast to other types of smoked sausage sold at national and European level, which are smoked using wood from deciduous trees
pl Rozpoczynając od drzew iglastych, które są rzadkie ale wkrótce zdominują ziemię
en To begin with the conifers are sparse but soon they dominate the land
pl Napis Miel d’Alsace z obowiązkowym zaznaczeniem rodzaju miodu (akacjowy, lipowy, z drzew iglastych, kasztanowy, leśny, wielokwiatowy
en The words Miel d’Alsace must figure on the label together with a reference to the type of honey (acacia, lime, silver fir, chestnut, forest, multi-flower
pl powolne wędzenie na drewnie drzew iglastych
en slow smoking with resinous wood
pl środki te powinny zawierać wymóg, by drewno inne niż drewno drzew iglastych (Coniferales), pochodzące z Chin (z wyjątkiem Hongkongu), w postaci
en whereas, these measures should include the requirement that wood, other than wood of conifers (Coniferales), originating in China (except Hong Kong), in the form of
pl drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem Pinus L., pochodzących z państw pozaeuropejskich, łączniez drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni
en Conifers (Coniferales), other than Pinus L., originating in non-European countries, including wood which has not kept its natural round surface
pl Po odsączeniu, przy wyjmowaniu z formy sery są delikatnie solone z zewnątrz, a następne umieszczane w rynienkach z drewna drzew iglastych na ponad sześć dni
en After draining, when removed from the mould, the cheese is lightly salted on the outside and then placed on resinous wooden racks for at least six days
pl zostało uzyskane, w całości lub w części, z drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem drewna okorowanego
en has been obtained in whole or part from conifers (Coniferales), excluding wood which has been stripped of bark; (b
pl podatne drewno i kora: drewno i oddzielona kora drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem drzew z rodzaju Thuja L
en susceptible wood and bark: wood and isolated bark of conifers (Coniferales), except that of Thuja L
pl Miód z drzew iglastych ma kolor brunatny z zielonym odcieniem, ma delikatny zapach żywicy i aromat balsamiczny
en Honey made from silver fir is brown in colour with green lights, smell is mildly resinous and aroma balsamic
pl W których nie mniej niż ‧ % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien z drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sody
en Of which not less than ‧ % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process
pl Decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie środków nadzwyczajnych przeciw rozprzestrzenianiu się Anoplophora glabripennis (Motschulsky) w odniesieniu do Chin (z wyjątkiem Hongkongu) oraz decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do opakowania z drewna wykonanego w części lub w całości z nieprzetworzonego drewna drzew iglastych pochodzących z Kanady, Chin, Japonii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki przestały być aktualne, ponieważ odpowiednie przepisy zostały ustanowione w dyrektywie ‧/‧/WE
en Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ May ‧ on emergency measures against the dissemination of Anoplophora glabripennis (Motschulsky) as regards China (except Hong Kong) and Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ March ‧ on temporary emergency measures in respect of wood packing comprised in whole or in part of non-manufactured coniferous wood originating in Canada, China, Japan and the United States of America have become obsolete since the relevant provisions are now set out in Directive ‧/‧/EC
pl Pomoc, rekompensująca częściowo przeciętną różnicę pomiędzy dochodami z uprawy drzew liściastych i drzew iglastych, byłaby wypłacana jednorazowo w wysokości ‧ EUR
en A one-time payment of EUR ‧ could be given in order to partly compensate the average difference in revenue between leaf tree and needle tree cultures
pl Drewno pochodzące z Chin (z wyjątkiem Hongkongu) inne niż drewno drzew iglastych (Coniferales), w postaci
en Wood, originating in China (except Hong Kong), other than wood of conifers (Coniferales), in the form of
pl Dłużyce z drzew iglastych
en Coniferous long timber
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ stycznia ‧ r. upoważniająca Państwa Członkowskie do przewidywania odstępstw od wymagań zawartych w świadectwie fitosanitarnym znajdujących się w dyrektywie Rady ‧/WE w odniesieniu do obróbki cieplnej drewna z drzew iglastych pochodzących z Kanady
en Commission Decision of ‧ January ‧ authorising the Member States to provide for derogations from the phytosanitary certificate requirement of Council Directive ‧/EC in respect of heat-treated wood of conifers originating in Canada
pl niedozwolony jest wywóz z wyznaczonego obszaru podatnego drewna w postaci wiórów, kawałków, odpadów lub ścinków drewnianych uzyskanych w całości lub w części z tych drzew iglastych; właściwy organ urzędowy może przyznać wyjątek od tego zakazu, jeżeli temu drewnu, w przypadku miejsca przeznaczenia w ramach Wspólnoty, towarzyszy paszport roślin, o którym mowa w lit. a), wydany po poddaniu go właściwemu zabiegowi fumigacji w celu zagwarantowania, że jest ono wolne od żywych osobników węgorka sosnowca
en susceptible wood in the form of chips, particles, wood waste or scrap obtained in whole or part from these conifers, that wood shall not be allowed to leave the demarcated area; the responsible official body may grant an exception from this prohibition where that wood, for destinations within the Community, is accompanied by the plant passport referred to in point (a), after having undergone an appropriate fumigation treatment in order to ensure freedom from live PWNs
pl Właśnie dostępność drewna drzew iglastych umożliwiła rozwój praktyki wędzenia mięsa
en It is the availability of resinous wood that has enabled the practice of smoking to develop
pl W wyniku zastosowania art. ‧ ust. ‧ akapit drugi dyrektywy ‧/‧/WE wskaźnik wkładu finansowego Wspólnoty wynosi ‧ % dla środków wspomnianych w aktach przedstawionych do współfinansowania odpowiednio przez Hiszpanię w związku z zastąpieniem w ‧ r. zniszczonych drzew iglastych gatunkami drzew niepodatnych na Bursaphelenchus xylophilus oraz przez Włochy w dwóch sprawach dotyczących Lombardii w związku z zastąpieniem w ‧ r. zniszczonych drzew liściastych gatunkami drzew niepodatnych na Anoplophora chinensis lub na Anoplophora glabripennis
en In application of Article ‧, second subparagraph of Directive ‧/‧/EC, the rate of the Community financial contribution shall be ‧ % for the measures in the co-financing dossiers presented respectively by Spain for the replacement in ‧ of destroyed coniferous trees by tree species which are not susceptible to Bursaphelenchus xylophilus, and by Italy in the two dossiers of Lombardia for the replacement in ‧ of destroyed deciduous trees by tree species which are not susceptible to Anoplophora chinensis or to Anoplophora glabripennis
pl W istocie Alzacja charakteryzuje się obecnością strefy górskiej pokrytej drzewami iglastymi, strefy wzgórz i płaskowyżu z winnicami, łąkami, lasami bukowymi i kasztanowymi, jak również strefy równinnej z uprawami i łąkami
en Alsace comprises several areas: an area of mountains covered with softwoods, an area made up of hills and plateaux with vines, meadows and beech and chestnut forests, and a plain consisting of cropped land and meadows
Showing page 1. Found 3275 sentences matching phrase "drzewo iglaste".Found in 1.012 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.