pronunciation: IPA: ˈḍʒɛvɔ iɡˈlastɛ

Translations into English:

 • conifer   
  (noun   )
   
  bot. botanika drzewo, którego liście mają formę igieł
   
  plant

Picture dictionary

conifer
conifer

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

drzewa iglaste
coniferous tree; conifers

    Show declension

Example sentences with "drzewo iglaste", translation memory

add example
pl Z drewna drzew iglastych
en Coniferous
pl Las północny jest największy na Ziemi, ale by to sobie w pełni uświadomić, trzeba by przewędrować tysiące mil, stąd na południe, dokąd sięgają drzewa iglaste
en The northern forest may be the largest on Earth but to see coniferous trees that have reached their full potential you must travel a thousand miles south of here
pl Sklejka z drzew iglastych
en Coniferous plywood
pl Jest więcej życia w lesie olbrzymich drzew iglastych, niż w jakikolwiek tropikalnym lesie deszczowym ale to jest wszystko zawarte w drzewach
en There is more living matter in a forest of giant conifers, than in any tropical rainforest but it' s all contained within the trees
pl Napis Miel d’Alsace z obowiązkowym zaznaczeniem rodzaju miodu (akacjowy, lipowy, z drzew iglastych, kasztanowy, leśny, wielokwiatowy
en The words Miel d’Alsace must figure on the label together with a reference to the type of honey (acacia, lime, silver fir, chestnut, forest, multi-flower
pl Odseparowana kora drzew iglastych (Coniferales
en Isolated bark of conifers (Coniferales
pl Ta praktyka stosowania drewna drzew iglastych, praktyka powolnego wędzenia rozwinięta początkowo na obszarach górskich, rozpowszechniła się następnie na całym obszarze Franche-Comté
en The practice of using resinous wood and the practice of slow-smoking, which was originally developed in the mountainous areas, also spread throughout the entire Franche-Comté region
pl Drewno pochodzące z Chin (z wyjątkiem Hongkongu) inne niż drewno drzew iglastych (Coniferales), w postaci
en Wood, originating in China (except Hong Kong), other than wood of conifers (Coniferales), in the form of
pl Dopuszcza się wykorzystanie innego drewna, ale kategorycznie zabronione jest wykorzystywanie drewna żywicznego (z drzew iglastych
en The use of other types of wood is permitted but resinous wood (from conifers) is strictly forbidden
pl podatne drewno o miejscu przeznaczenia na terytorium Wspólnoty w formie wiórów, kawałków, odpadów lub ścinków drewnianych uzyskanych w całości lub w części z tych drzew iglastych opatrzone jest paszportem roślin, o którym mowa w pkt a), po poddaniu go właściwemu zabiegowi fumigacji w celu zagwarantowania, że jest ono wolne od żywych osobników węgorka sosnowca
en susceptible wood in the form of chips, particles, wood waste or scrap obtained in whole or part from these conifers, that wood shall, for destinations within the Community, be accompanied by the plant passport referred to in point ‧(a) after having undergone an appropriate fumigation treatment in order to ensure freedom from live PWNs
pl wiórów, kawałków, odpadów lub ścinków drewnianych uzyskanych w całości lub w części z tych drzew iglastych
en chips, particles, wood waste or scrap obtained in whole or part from these conifers
pl Powolne wędzenie na drewnie drzew iglastych jest ważną cechą charakterystyczną Saucisse de Morteau i Jésus de Morteau, nadającą im bursztynowy odcień i posmak dymu, które są nieodłącznie związane z obszarem produkcji tych kiełbas
en Slow-smoking by means of resinous wood is an extremely specific characteristic of Saucisse de Morteau and Jésus de Morteau giving it its amber colour and a smoked taste closely linked to the area in which it is produced
pl Opcja ‧ polega na zasadzaniu lasów iglastych lub mieszanych lasów z przewagą drzew iglastych
en Option ‧ consists of planting needle trees or needle-tree dominated mixed forest
pl drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem Pinus L., pochodzących z państw pozaeuropejskich, łączniez drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni
en Conifers (Coniferales), other than Pinus L., originating in non-European countries, including wood which has not kept its natural round surface
pl Decyzja Komisji ‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do opakowania z drewna wykonanego w części lub w całości z nieprzetworzonego drewna drzew iglastych pochodzących z Kanady, Chin, Japonii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
en Commission Decision ‧/EC of ‧ March ‧ on temporary emergency measures in respect of wood packing comprised in whole or in part of non-manufactured coniferous wood originating in Canada, China, Japan and the United States of America
pl zostało uzyskane, w całości lub w części, z drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem drewna okorowanego
en has been obtained in whole or part from conifers (Coniferales), excluding wood which has been stripped of bark
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ stycznia ‧ r. upoważniająca Państwa Członkowskie do przewidywania odstępstw od wymagań zawartych w świadectwie fitosanitarnym znajdujących się w dyrektywie Rady ‧/WE w odniesieniu do obróbki cieplnej drewna z drzew iglastych pochodzących z Kanady
en Commission Decision of ‧ January ‧ authorising the Member States to provide for derogations from the phytosanitary certificate requirement of Council Directive ‧/EC in respect of heat-treated wood of conifers originating in Canada
pl środki te powinny zawierać wymóg, by drewno inne niż drewno drzew iglastych (Coniferales), pochodzące z Chin (z wyjątkiem Hongkongu), w postaci
en whereas, these measures should include the requirement that wood, other than wood of conifers (Coniferales), originating in China (except Hong Kong), in the form of
pl EKES jest zdania, że zwiększone wykorzystanie drewna jako paliwa jest ważne w kontroli pożarów lasów spowodowanych przez człowieka w hodowlanych monokulturach drzew iglastych
en The EESC considers that increased use of wood as fuel is important in some regions in the control of forest fires caused by humans in cultivated conifer monocultures
pl Tu w Ameryce Południowej drzewa araucaria czy monkey puzzles są jak drzewa iglaste Tajgi
en Here in South America araucaria trees or monkey puzzles are like the conifers of the Taiga
pl podatnemu drewnu w formie wiórów, kawałków, odpadów lub ścinków drewnianych uzyskanych w całości lub w części z tych drzew iglastych towarzyszy paszport roślin, o którym mowa w pkt a), po poddaniu go właściwemu zabiegowi fumigacji w celu zagwarantowania, że jest ono wolne od żywych osobników węgorka sosnowca
en susceptible wood in the form of chips, particles, wood waste or scrap obtained in whole or part from these conifers, that wood shall be accompanied by the plant passport referred to in point (a) after having undergone an appropriate fumigation treatment in order to ensure freedom from live PWNs
pl W drugim etapie, umożliwi to państwom, w przypadku pojawienia się nicienia, zorganizowania obróbki opakowania z drewna, wykonanego w całości lub w części z nieprzetworzonego drewna drzew iglastych, z wyjątkiem Thuja L., zgodnie z wymaganiami niniejszej decyzji
en This would enable the countries where the nematode is known to occur, to organise treatment of wood packing, comprised in whole or in part of non-manufactured coniferous wood, except that of Thuja L., in compliance with the requirements of this Decision as the second step
pl Opady te są obfite już na niskiej wysokości i ich ilość wzrasta w kierunku wnętrza masywów, gdzie dominują drzewa iglaste, w tym świerki
en This rainfall is heavy even at low altitudes and increases in the interior of the mountains, where coniferous trees such as spruce are predominant
Showing page 1. Found 3275 sentences matching phrase "drzewo iglaste".Found in 2.108 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.