Translations into English:

  • discounting   
    (noun   )
  • negotiation     
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

dyskontować
discount

Example sentences with "dyskontowanie", translation memory

add example
pl Podatkowy składnik aktywów lub zobowiązanie podatkowe ustala się po uwzględnieniu skutków podatkowych przeszacowania możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych do poziomu wartości godziwej oraz nie dyskontuje się go
en The tax asset or liability is determined after allowing for the tax effect of restating identifiable assets, liabilities and contingent liabilities to their fair values and is not discounted
pl Tempo dyskontowania nagród odroczonych u osób o różnych wartościach wskaźnika BMI
en Rate of discounting in people with different BMI values
pl Stopę stosowaną do dyskontowania zobowiązań z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia (zarówno realizowanych za pośrednictwem funduszu, jak i bez funduszu) ustala się na podstawie występujących na dzień bilansowy rynkowych stóp zwrotu z wysoko ocenianych obligacji przedsiębiorstw
en The rate used to discount post-employment benefit obligations (both funded and unfunded) shall be determined by reference to market yields at the balance sheet date on high quality corporate bonds
pl Wysokość kwalifikowanych kosztów inwestycji jest dyskontowana do wartości w chwili przyznania pomocy
en The eligible investment costs shall be discounted to their value at the moment of granting of the aid
pl Jednakże wartość godziwą przyznanej długoterminowej pożyczki, która jest nieoprocentowana lub oprocentowana poniżej rynkowych stóp procentowych, ustala się jako wartość bieżącą wszystkich przyszłych wpływów środków pieniężnych dyskontowanych w oparciu o obowiązujące stopy procentowe dla podobnego instrumentu o podobnym ratingu kredytowym
en However, when a long-term loan that carries no interest or an interest below market conditions is granted, its fair value can be estimated as the present value of all future cash receipts discounted using the prevailing market rate of interest for a similar instrument with a similar credit rating
pl Dochody (w euro, dyskontowane
en Revenues (in euro, discounted
pl Jako stopę procentową stosowaną do dyskontowania należy stosować stopę referencyjną mającą zastosowanie w momencie przyznania pomocy
en The interest rate to be used for discounting purposes shall be the reference rate applicable at the time of grant
pl Pomoc wypłacana w kilku ratach dyskontowana jest do wartości pomocy w chwili przyznania dotacji
en Aid payable in several instalments shall be discounted to its value at the moment of its being granted
pl Jako stopę procentową stosowaną do dyskontowania oraz do obliczenia kwoty pomocy w przypadku pomocy udzielanej w innej formie niż dotacja należy stosować stopę referencyjną mającą zastosowanie w dniu przyznania pomocy
en The interest rate to be used for discounting purposes and for calculating the aid amount in aid not taking the form of a grant, should be the reference rate applicable at the time of grant
pl Analogiczna stopa w wysokości ‧ % nie powinna być stosowana do dyskontowania oczekiwanych przepływów pieniężnych, ponieważ przepływy te uwzględniają już założenia dotyczące przyszłego nieuregulowania płatności
en That same ‧ per cent rate should not be used to discount expected cash flows because those cash flows already reflect assumptions about future defaults
pl Ponieważ wartość końcowa jest zasadniczo wartością przepływów pieniężnych, począwszy od [...] r. dyskontowanych do [...] r., prywatny inwestor ma przyjąć, że nawet jeżeli inwestycja nie przynosi żadnych zysków w latach [...], jest to dobra inwestycja na podstawie oczekiwań na [...] r
en The terminal value being in essence the value of cash flows from the [...] year onwards discounted to the [...] year, the private investor is asked to believe that even though its investment produces no returns in [...] years, it is nevertheless a good investment on the basis of prospects following the [...] year
pl Do celów obliczania intensywności pomocy wartość pomocy płatnej w kilku ratach należy dyskontować na dzień jej przyznania
en For the purpose of calculating aid intensities, aid payable in several instalments should be discounted to its value at the moment of granting
pl Odsetki od pożyczek z Instrumentu Inwestycyjnego ujmowane są w rachunku zysków i strat (odsetki i podobne przychody) oraz w bilansie (pożyczki i zaliczki) według metody memoriałowej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, która jest stopą dokładnie dyskontującą szacowane przyszłe przepływy środków pieniężnych (wypłaty i wpływy) w ciągu całego oczekiwanego okresu trwania pożyczki do wartości księgowej netto pożyczki
en Interest on loans originated by the Investment Facility is recorded in the profit and loss account (Interest and similar income) and on the balance sheet (Loan and receivables) on an accrual basis using the effective interest rate, which is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the loan to the net carrying amount of the loan
pl Wpływ historii palenia papierosów na tempo dyskontowania społecznego hipotetycznych zysków oraz strat pieniężnych u mężczyzn i kobiet
en The effect of smoking history on social discounting rate of hypothetical monetary gains and losses in men and women
pl Przedsiębiorstwo podpisało z bankami umowy dotyczące dyskontowania należności (dnia ‧.‧.‧ r. i dnia ‧.‧.‧ r
en Techmatrans signed agreements with banks on its receivables discounting (on ‧ July ‧ and ‧ March
pl Zgodnie z tym modelem przewidywane przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane przez zastosowanie krzywych dochodu AAA dostosowanych do okresu pozostałego do terminu spłaty
en According to this model, expected future cash flows are discounted by applying AAA yield curves appropriate for the remaining term to maturity
pl Nie ma jednak obowiązku dyskontowania w przypadku zobowiązań krótkoterminowych, gdy różnica pomiędzy kwotami nominalnymi a zdyskontowanymi nie jest istotna
en However, discounting is not required for short-term liabilities when the difference between the nominal and discounted amounts is not material
pl Do technik tych zalicza się, w zależności od sytuacji, zastosowanie mnożników, obliczonych na podstawie bieżących transakcji rynkowych, do niektórych wielkości określających rentowność składnika aktywów (takich jak przychody, udziały w rynku, zysk operacyjny itd.) lub dyskontowanie szacunkowych przyszłych przepływów środków pieniężnych netto osiąganych z danego składnika aktywów
en These techniques include, where appropriate, applying multiples reflecting current market transactions to certain indicators driving the profitability of the asset (such as revenue, market shares, operating profit, etc.) or discounting estimated future net cash flows from the asset
pl Koszty bieżącego zatrudnienia i wartość bieżącą zobowiązań z tytułu określonych świadczeń dyskontuje się, ponieważ wypłata emerytury rozpocznie się w wieku lat
en The current service cost and the present value of the defined benefit obligation are discounted because pension payments begin at the age of
pl W innych przypadkach kwalifikowane koszty inwestycji dyskontuje się do poziomu ich wartości w dniu przyznania pomocy
en In other cases, the eligible investment costs are discounted to their value at the moment of the granting of the aid
pl Pomoc przypadająca do zapłaty w kilku ratach jest dyskontowana do jej wartości w momencie udzielania dotacji
en Aid payable in several instalments shall be discounted to its value at the moment of granting
pl W tych okolicznościach, istniejące warunki mogą zostać utrzymane bez względu na zmianę współczynnika dyskontującego określoną w artykule
en In these circumstances, the existing terms and conditions can be maintained notwithstanding a change in the discount rate set out in Article
pl Dlatego nie jest stosowne wprowadzenie wymogu dyskontowania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
en Therefore, it is inappropriate to require discounting of deferred tax assets and liabilities
Showing page 1. Found 179 sentences matching phrase "dyskontowanie".Found in 0.687 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.