Translations into English:

  • discounting   
    (noun   )
  • negotiation     
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

dyskontowaćdiscount

Example sentences with "dyskontowanie", translation memory

add example
Jeżeli istnieją obiektywne dowody na istnienie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości pożyczek i należności lub inwestycji utrzymywanych do terminu zapadalności wykazywanych po zamortyzowanym koszcie, kwotę odpisu wycenia się jako różnicę między wartością bilansową składnika aktywów a wartością bieżącą szacunkowych przyszłych przepływów pieniężnych (z wyłączeniem przyszłych strat kredytowych, które nie zostały poniesione) dyskontowaną według pierwotnej efektywnej stopy procentowej dla składnika aktywów finansowychIf there is objective evidence that an impairment loss on loans and receivables or held-to-maturity investments carried at amortised cost has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset’s original effective interest rate
Ponieważ wartość końcowa jest zasadniczo wartością przepływów pieniężnych, począwszy od [...] r. dyskontowanych do [...] r., prywatny inwestor ma przyjąć, że nawet jeżeli inwestycja nie przynosi żadnych zysków w latach [...], jest to dobra inwestycja na podstawie oczekiwań na [...] rThe terminal value being in essence the value of cash flows from the [...] year onwards discounted to the [...] year, the private investor is asked to believe that even though its investment produces no returns in [...] years, it is nevertheless a good investment on the basis of prospects following the [...] year
Pomoc wypłacana w kilku ratach dyskontowana jest do wartości pomocy w momencie przyznania dotacjiAid payable in several instalments shall be discounted to its value at the moment of its being granted
Dla celów obliczenia intensywności pomocy, pomoc płatna w kilku ratach powinna być dyskontowana do jej wartości w momencie przyznaniaFor the purpose of calculating aid intensities, aid payable in several instalments should be discounted to its value at the moment of granting
Pomoc wypłacana w kilku ratach dyskontowana jest do wartości w momencie przyznania dotacjiAid payable in several instalments shall be discounted to its value at the moment of its being granted
Współczynnik dyskontujący wykorzystany do obliczenia poziomu koncesjonowania będzie współczynnikiem stosowanym w dacie rewizjiThe discount rate used to calculate the concessionality level will be the one applicable at the date of revision
Nie wymaga się jednak dyskontowania należności krótkoterminowych, jeśli różnica pomiędzy kwotą nominalną należności, a kwotą zdyskontowaną jest nieistotnaHowever, discounting is not required for short-term receivables when the difference between the nominal amount of the receivable and the discounted amount is not material
W przypadkach gdy pomoc udzielana jest w postaci zwolnień podatkowych lub obniżenia podatków należnych w przyszłości, z zastrzeżeniem przestrzegania określonej intensywności pomocy zdefiniowanej w postaci ekwiwalentu dotacji brutto, dyskontowanie rat pomocy następuje na podstawie stóp referencyjnych obowiązujących w czasie, gdy poszczególne przywileje podatkowe stają się skuteczneIn cases where aid is awarded by means of tax exemptions or reductions on future taxes due, subject to the respect of a certain aid intensity defined in gross grant equivalent, discounting of aid tranches takes place on the basis of the reference rates applicable at the various times the tax advantages become effective
Tempo dyskontowania a status socjoekonomiczny i wykonywany zawódAre profession and socioeconomic status important in social discounting?
W związku z tym niniejszy standard nie wprowadza wymogu dyskontowania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ani też ich dyskontowania nie dopuszczaTherefore, this standard does not require or permit the discounting of deferred tax assets and liabilities
Weryfikacja wykazała, że zakupił on w ‧r. nieznacznie większe ilości produktu pierwszej jakości z Hiszpanii niż ChRL, natomiast wszystkie dyskontowane produkty przywożone pochodziły z ChRLThe verification showed that in ‧ he bought slightly larger quantities of premium brand product from Spain than from PRC and imported all his discount brand quantities from PRC
Pomoc płatna w kilku ratach będzie dyskontowana do jej wartości w momencie jej przyznaniaAid payable in several instalments shall be discounted to its value at the moment of granting
strategia co-brandingu jako forma dyskontowania siły marekCo-branding strategy as a way of discounting brand value
Jako stopę procentową stosowaną do dyskontowania i obliczenia kwoty pomocy w ramach pożyczki uprzywilejowanej należy stosować stopę referencyjną mającą zastosowanie w momencie przyznania pomocyThe interest rate to be used for discounting purposes and for calculating the aid amount in a soft loan must be the reference rate applicable at the time of grant
Jednakże w przypadkach natychmiastowej notyfikacji, współczynnikiem dyskontującym jest współczynnik, który obowiązywał w czasie ustalania warunków pożyczki pomocowejHowever, in cases of prompt notification, the discount rate is the one in effect at the time when the terms and conditions of the aid loan were fixed
Wartość bieżącą zobowiązania z tytułu określonych świadczeń określa się, dyskontując szacunkowe przyszłe wypływy środków pieniężnych w oparciu o stopy zwrotu z wysoko ocenianych obligacji przedsiębiorstw denominowanych w walucie, w której zostaną wypłacone świadczenia, których termin wykupu jest zbliżony do terminu realizacji powiązanych zobowiązań emerytalnych i rentowychThe present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension liability
Całkowity koszt inwestycji (w euro, dyskontowanyTotal investment cost (in euro, discounted
Z uwagi na wartość pieniądza w czasie długoterminowe rezerwy finansowe są dyskontowane do ich wartości bieżącej netto (w oparciu o krzywą swapu zero-kuponowego w euroDue to the time value of money, long-term financial provisions are discounted to their net present value (using the Euro zero-coupon swap curve
Poprzednio ust. ‧ ppkt i) MSR ‧ ani nie zabraniał, ani nie wprowadzał wymogu dyskontowania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wynikających z połączenia jednostek gospodarczychPreviously, paragraph ‧(i) of IAS ‧ neither prohibited nor required discounting of deferred tax assets and liabilities resulting from a business combination
Jeżeli umowa ma w efekcie postać transakcji finansowej, wartość godziwą zapłaty ustala się dyskontując wszystkie przyszłe wpływy w oparciu o kalkulacyjną stopę procentowąWhen the arrangement effectively constitutes a financing transaction, the fair value of the consideration is determined by discounting all future receipts using an imputed rate of interest
W części powyższych wytycznych przyjęto założenie, że wartość godziwa będzie ustalana z zastosowaniem dyskontowaniaCertain of the guidelines above assume that fair values will be determined by the use of discounting
Stopa procentowa stosowana do celów dyskontowania oraz do obliczenia kwoty pomocy w ramach pożyczki uprzywilejowanej jest stawką referencyjną mającą zastosowanie w czasie przyznania dotacjiThe interest rate to be used for discounting purposes and for calculating the aid amount in a soft loan shall be the reference rate applicable at the time of grant
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie powinny być dyskontowaneDeferred tax assets and liabilities should not be discounted
Przyszłe przepływy pieniężne szacuje się w walucie, w której powstaną, a następnie dyskontuje się je z zastosowaniem stopy dyskontowej odpowiedniej dla danej walutyFuture cash flows are estimated in the currency in which they will be generated and then discounted using a discount rate appropriate for that currency
Wartość pomocy wypłacanej w kilku ratach jest dyskontowana na dzień jej przyznaniaAid payable in several instalments shall be discounted to its value at the moment of granting
Showing page 1. Found 179 sentences matching phrase "dyskontowanie".Found in 0.494 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.