Translations into English:

  • discounting   
    (noun   )
  • negotiation     
    (noun   )

Lemmas

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

dyskontować
discount

Example sentences with "dyskontowanie", translation memory

add example
pl Instytucje, które dokonują wyceny instrumentów według bieżącej wartości rynkowej, i zarządzają ryzykiem stopy procentowej obciążającym instrumenty pochodne, o których mowa w ust. ‧, na zasadzie dyskontowania przepływów pieniężnych, mogą jednak posługiwać się modelami wrażliwości celem wyliczania pozycji, o których mowa wyżej, mogą również stosować te modele w stosunku do wszelkich obligacji, w których przypadku wierzytelność główna spłacana jest regularnie przez cały okres do wykupu, a nie jednorazową płatnością kwoty kapitału w terminie wykupu
en However, institutions which mark to market and manage the interest-rate risk on the derivative instruments covered in paragraphs ‧ to ‧ on a discounted-cash-flow basis may use sensitivity models to calculate the positions referred to above and may use them for any bond which is amortized over its residual life rather than via one final repayment of principal
pl Wartość niedyskontowana
en Value Not discounted
pl Wartość bieżącą zobowiązania z tytułu określonych świadczeń określa się, dyskontując szacunkowe przyszłe wypływy środków pieniężnych w oparciu o stopy zwrotu z obligacji rządowych denominowanych w walucie, w której zostaną wypłacone świadczenia, których termin wykupu jest zbliżony do terminu realizacji powiązanych zobowiązań emerytalnych i rentowych
en The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension liability
pl Instytucje, które dokonują wyceny instrumentów według bieżącej wartości rynkowej i zarządzają ryzykiem stopy procentowej obciążającym instrumenty pochodne, o których mowa w ust. ‧-‧, na zasadzie dyskontowania przepływów pieniężnych, mogą posługiwać się modelami wrażliwości celem wyliczania pozycji, o których mowa w tych ustępach, mogą również stosować te modele w stosunku do wszelkich obligacji, w których przypadku wierzytelność główna spłacana jest regularnie przez cały okres do wykupu, a nie jednorazową płatnością kwoty kapitału w terminie wykupu
en Institutions which mark to market and manage the interest-rate risk on the derivative instruments covered in points ‧ to ‧ on a discounted-cash-flow basis may use sensitivity models to calculate the positions referred to in those points and may use them for any bond which is amortised over its residual life rather than via one final repayment of principal
pl Jeżeli umowa ma w efekcie postać transakcji finansowej, wartość godziwą zapłaty ustala się dyskontując wszystkie przyszłe wpływy w oparciu o kalkulacyjną stopę procentową
en When the arrangement effectively constitutes a financing transaction, the fair value of the consideration is determined by discounting all future receipts using an imputed rate of interest
pl W związku z tym, ze względu na wpływ dyskontowania kwoty te są niższe niż te, jakie zostałyby ustalone, gdyby pracownik odszedł z dniem bilansowym
en Thus, because of the effect of discounting, they are less than the amounts that would be determined if the employee left at the balance sheet date
pl Zmiana współczynnika dyskontującego w okresie ważności pożyczki nie powoduje zmiany poziomu koncesjonowania
en A change in the discount rate during the life of a loan does not change its concessionality level
pl Długoterminowe rezerwy finansowe są dyskontowane do ich wartości bieżącej netto (w oparciu o krzywą swapu zerokuponowego w euro
en Long-term financial provisions are discounted to their net present value (using the Euro zero-coupon swap curve
pl Następnie, jednostka wylicza bieżącą wartość zobowiązania, dyskontując przepływy pieniężne wynikające z umowy na początku okresu przy użyciu stopy dyskontowej, która równa się sumie procentowej stopy referencyjnej na koniec okresu oraz specyficznego dla danego instrumentu składnika wewnętrznej stopy zwrotu na początku okresu, określonego w punkcie a
en Next, the entity calculates the present value of the liability using the liability’s contractual cash flows at the start of the period and a discount rate equal to the sum of the benchmark interest rate at the end of the period and the instrument-specific component of the internal rate of return at the start of the period as determined in (a
pl Jeżeli istnieją obiektywne dowody na istnienie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości pożyczek i należności lub inwestycji utrzymywanych do terminu zapadalności wykazywanych po zamortyzowanym koszcie, kwotę odpisu wycenia się jako różnicę między wartością bilansową składnika aktywów a wartością bieżącą szacunkowych przyszłych przepływów pieniężnych (z wyłączeniem przyszłych strat kredytowych, które nie zostały poniesione) dyskontowaną według pierwotnej efektywnej stopy procentowej dla składnika aktywów finansowych
en If there is objective evidence that an impairment loss on loans and receivables or held-to-maturity investments carried at amortised cost has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate
pl Ponadto zobowiązania są dyskontowane, ponieważ mogą one zostać rozliczone wiele lat po tym, jak pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę
en Moreover, the obligations are measured on a discounted basis because they may be settled many years after the employees render the related service
pl Jednostka dyskontuje całość swojego zobowiązania z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia, nawet jeśli część tego zobowiązania należna jest w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego
en An entity discounts the whole of a post-employment benefit obligation, even if part of the obligation falls due within ‧ months of the balance sheet date
pl Wpływ płci, wielkości nagrody i cechy "aktywności" na tempo dyskontowania nagród wymagających wysiłku fizycznego i wysiłku umysłowego.
en The impact of sex, amount of reward, and trait "activity" on a rate of discounting of rewards requiring physical and cognitive effort.
pl Po odpisaniu składnika aktywów lub grupy podobnych składników aktywów z tytułu utraty wartości, dochody z tytułu odsetek ujmuje się w oparciu o stopę procentową, za pomocą której dyskontuje się przyszłe przepływy środków pieniężnych w celu wyceny odpisu z tytułu utraty wartości
en Once a financial asset or a group of similar financial assets has been written down as a result of an impairment loss, interest income is recognised using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss
pl Jako stopę procentową stosowaną do dyskontowania i obliczenia kwoty pomocy w ramach pożyczki uprzywilejowanej należy stosować stopę referencyjną mającą zastosowanie w momencie przyznania pomocy
en The interest rate to be used for discounting purposes and for calculating the aid amount in a soft loan must be the reference rate applicable at the time of grant
pl Jeśli wskazówki nie zawierają odniesień do dyskontowania, oznacza to, że dyskontowanie może, choć nie musi, zostać zastosowane przy ustalaniu wartości godziwych możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań
en When the guidelines do not refer to the use of discounting, discounting may or may not be used in determining the fair values of identifiable assets and liabilities
pl W przypadkach, w których pomoc przyznaje się w postaci zwolnień podatkowych lub obniżenia podatków należnych w przyszłości, raty pomocy dyskontuje się na podstawie stóp referencyjnych obowiązujących w czasie, gdy poszczególne przywileje podatkowe stają się skuteczne
en In cases where aid is awarded by means of tax exemptions or reductions on future taxes due, discounting of aid tranches takes place on the basis of the reference rates applicable at the various times the tax advantages become effective
pl prognozowanie zwrotów z aktywów przy użyciu szacunkowej stopy zwrotu, dyskontowanie tych zwrotów przy użyciu innej stopy i ujęcie wyniku w wycenie zobowiązań
en projecting the returns on those assets at an estimated rate of return, discounting those projected returns at a different rate and including the result in the measurement of the liability
pl Efektywna stopa procentowa to stopa, za pomocą której przez prognozowany okres użytkowania instrumentu finansowego (lub w stosownych przypadkach przez krótszy okres) przyszłe szacunkowe płatności lub wpływy gotówkowe dyskontowane są do wartości bilansowej netto składnika aktywów lub zobowiązań finansowych
en The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument (or, when appropriate, a shorter period) to the net carrying amount of the financial asset or financial liability
pl W związku z tym niniejszy standard nie wprowadza wymogu dyskontowania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ani też ich dyskontowania nie dopuszcza
en Therefore, this Standard does not require or permit the discounting of deferred tax assets and liabilities
pl Stopa procentowa stosowana do celów dyskontowania oraz do obliczenia kwoty pomocy w ramach pożyczki uprzywilejowanej jest stawką referencyjną mającą zastosowanie w czasie przyznania dotacji
en The interest rate to be used for discounting purposes and for calculating the aid amount in a soft loan shall be the reference rate applicable at the time of grant
pl Wpływ lęku społecznego i potrzeby aprobaty społecznej na tempo dyskontowania społecznego.
en Social anxiety, need for social approval and the discounting rate of shared rewards
pl Wartość rezydualna (w euro, dyskontowana
en Residual value (in euro, discounted
pl Koszty bieżącego zatrudnienia i wartość bieżącą zobowiązań z tytułu określonych świadczeń dyskontuje się, ponieważ wypłata emerytury rozpocznie się w wieku lat
en The current service cost and the present value of the defined benefit obligation are discounted because pension payments begin at the age of
pl Odsetki od pożyczek z funduszu ujmowane są w rachunku zysków i strat (odsetki i podobne przychody) oraz w bilansie (pożyczki i zaliczki) według metody memoriałowej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, która jest stopą dokładnie dyskontującą szacowane przyszłe przepływy środków pieniężnych (wypłaty i wpływy) w ciągu całego oczekiwanego okresu trwania pożyczki do wartości księgowej netto pożyczki
en Interest on loans originated by the Facility is recorded in the profit and loss account (interest and similar income) and on the balance sheet (loan and advances) on an accrual basis using the effective interest rate, which is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the loan to the net carrying amount of the loan
Showing page 1. Found 179 sentences matching phrase "dyskontowanie".Found in 0.283 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.