Translations into English:

  • natural heritage   
     
    Generally, the world's natural resources as handed down to the present generation, and specifically, the earth's outstanding physical, biological and geological formations, and habitats of threatened species of animals and plants and areas with scientific, conservation or aesthetic value.(Source: WHC / OED)
     
    światowe zasoby przyrodnicze, którymi gospodaruje pokolenie współcześnie żyjące na Ziemi

Example sentences with "dziedzictwo przyrodnicze", translation memory

add example
pl Bez uszczerbku dla obowiązujących merytorycznych i proceduralnych zasad dotyczących pomocy państwa, akapit pierwszy stosuje się również do inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego oraz z rozwojem miejsc o dużej wartości przyrodniczej, o których mowa w art. ‧ lit. a) rozporządzenia (WE) nr
en Without prejudice to the applicable material and procedural State aid rules the first subparagraph also applies to investments associated with maintenance, restoration and upgrading of the natural heritage and with the development of high natural value sites as referred to in Article ‧(a) of Regulation (EC) No
pl W obszarach przybrzeżnych, w szczególności w regionach najbardziej oddalonych, turystyka, która często jest główną formą działalności gospodarczej, może również mieć niekorzystne skutki dla tych obszarów, wynikające z sezonowego charakteru tej działalności, zatrudniania niewykwalifikowanych pracowników, braku integracji między wybrzeżem a obszarami położonymi w głębi lądu, braku różnorodności gospodarczej lub degradacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
en In coastal areas, particularly in the outermost regions, tourism, which is often the main economic activity, may have negative effects due to the seasonal, unskilled nature of the work, a lack of integration between the coast and the interior, a lack of economic diversity and the impoverishment of the natural and cultural heritage.
pl Z drugiej strony zgadzam się, że zrównoważona turystyka, jeżeli zostanie odpowiednio zorganizowana, może stanowić bodziec ekonomiczny pozwalający lokalnym społecznościom chronić dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.
en On the other hand, I agree that sustainable tourism, if done properly, can provide an economic incentive for local communities to conserve the natural and cultural heritage.
pl Europejskie dziedzictwo przyrodnicze, architektoniczne i kulturowe na obszarach wiejskich i wyspiarskich (debata
en European natural, architectural and cultural heritage in rural and island regions (debate
pl Dziedzictwo przyrodnicze i architektoniczne sołectwa Chotowa w gminie Czarna (woj. podkarpackie).
en Natural and architectural heritage of Sołectwo Chotowa situated in Gmina Czarna (Podkarpackie Voivodeship)
pl Celem będzie promocja dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu górskiego departamentu poprzez pomoc na rzecz zagospodarowania i odtworzenia pastwisk (hale i tereny wypasu) oraz zachowania możliwości produkcji pasz tradycyjnej infrastruktury związanej z hodowlą
en The objective is to promote the department’s natural heritage and mountainous landscapes through aid to improve and restore pasture areas (mountain pastures and rangelands) and conserve the fodder production potential of traditional facilities associated with animal husbandry
pl PODKREŚLAJĄC znaczenie ochrony i w razie potrzeby poprawy stanu śródziemnomorskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w szczególności poprzez utworzenie obszarów szczególnie chronionych, jak również poprzez czynną i bierną ochronę zagrożonych gatunków
en STRESSING the importance of protecting and, as appropriate, improving the state of the Mediterranean natural and cultural heritage, in particular through the establishment of specially protected areas and also by the protection and conservation of threatened species
pl zwraca się do Komisji i Państw Członkowskich o przeprowadzenie ekspertyzy w ramach inicjatywy mającej na celu wyznaczenie reprezentacyjnych europejskich celów turystycznych na wzór europejskich stolic kultury i coroczny wybór jednego lub kilku regionów lub mikroregionów na podstawie wskaźników jakości związanych z ochroną i waloryzacją dziedzictwa kultury i dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwojem usług w zakresie zrównoważonej turystyki; dlatego też zwraca się do Komisji i Państw Członkowskich, aby zbadały celowość proponowania odznaczenia turystycznego UE dla miejscowości turystycznych wyróżniających się niezwykłą różnorodnością, wysoką jakością społeczną i zrównoważeniem oraz promowały je poprzez właściwą kampanię medialną zarówno w ramach UE jak i poza nią
en Calls on the Commission and the Member States to assess the possibility of a scheme, along the lines of the European Capital of Culture initiative, to designate outstanding European tourist destinations, to allow one or more regions or micro-regions to be selected yearly on the basis of quality indicators linked to the preservation and upgrading of cultural and natural heritage and the development of sustainable tourist services; accordingly, calls on the Commission and the Member States to study the desirability of proposing an EU tourism mark or destination, characterised by tremendous diversity and high social quality and sustainability, and to promote it both within and outside the EU through a suitable communication campaign
pl Europejskie dziedzictwo przyrodnicze, architektoniczne i kulturowe na obszarach wiejskich i wyspiarskich
en European natural, architectural and cultural heritage in rural and island regions
pl Zrównoważona turystyka ma kluczowe znaczenie jako podstawa rozwoju i kontynuacji turystyki i jest głównym elementem zachowania i rozszerzenia naszego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
en Sustainable tourism is essential as a basis for the development and continuation of tourist activities and is a crucial factor in the preservation and enhancement of our natural and cultural heritage.
pl Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony przyrodniczego, architektonicznego i kulturowego dziedzictwa europejskiego w społecznościach wiejskich i wyspiarskich (‧/‧(INI
en European Parliament resolution on the protection of the European natural, architectural and cultural heritage in rural and island regions (‧/‧(INI
pl Bez uszczerbku dla art. ‧ i ‧, EFRR może przyczyniać się w szczególności do finansowania inwestycji, których celem jest poprawa dostępności, promowanie i rozwój działalności gospodarczej związanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i wspieranie zrównoważonej turystyki
en Without prejudice to Articles ‧ and ‧, the ERDF may in particular contribute towards the financing of investments aimed at improving accessibility, promoting and developing economic activities related to cultural and natural heritage, promoting the sustainable use of natural resources, and encouraging sustainable tourism
pl Starania na rzecz promowania wartości kulturalnych muszą dotyczyć przede wszystkim obywateli zamieszkujących dany obszar, którzy powinni być bardziej świadomi bogactwa wynikającego z dziedzictwa historycznego, artystycznego i przyrodniczego swych regionów
en The promotion of cultural values should primarily target the people living in an area, who must become more aware of the wealth of local historical, art and environmental heritage
pl ochronę, poprawę stanu i gospodarkę dziedzictwem wiejskim (przyrodniczym, historycznym lub kulturowym
en Article ‧, point (a) (iv
pl mając na uwadze, że dziedzictwo kulturowe obejmuje zarówno dziedzictwo architektoniczne, jak i dziedzictwo przyrodnicze naznaczone obecnością czasoprzestrzenną człowieka
en whereas the cultural heritage includes both the architectural heritage and the natural heritage marked by man's way of living in time and place
pl turystyka, w tym promowanie walorów przyrodniczych jako potencjału dla rozwoju zrównoważonej turystyki; ochrona i poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego w ramach wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego; pomoc na rzecz zwiększenia podaży usług turystycznych poprzez wprowadzanie nowych usług o wyższej wartości dodanej oraz wspieranie nowych, zrównoważonych rodzajów turystyki
en tourism, including promotion of natural assets as potential for the development of sustainable tourism; protection and enhancement of natural heritage in support of socio-economic development; aid to improve the supply of tourism services through new higher added-value services and to encourage new, more sustainable patterns of tourism
pl Ochrona dziedzictwa naturalnego może pomóc chronić siedliska o wysokiej wartości przyrodniczej i jednolite części wód o wysokiej wartości
en Conservation of natural heritage can help in protecting high-nature-value habitats and high-value water bodies
pl W tym kontekście Komisja z zadowoleniem przyjmuje konsekwentne poparcie Parlamentu dla wysiłków na rzecz ochrony bogatego i zróżnicowanego dziedzictwa przyrodniczego Europy.
en Against this background, the Commission welcomes the consistent support that Parliament has given to efforts to protect Europe's rich and varied natural heritage.
pl Obszary wiejskie Unii Europejskiej mają do zaoferowania wspaniałe dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, które może odegrać kluczową rolę w dywersyfikacji gospodarki obszarów wiejskich
en Rural Areas in the Union offer valuable natural and cultural heritage, which can play a key role in diversification of the rural economy
pl Ochrona dziedzictwa przyrodniczego odgrywa kluczową rolę dla kontynuacji sukcesów tego przemysłu o dużym znaczeniu gospodarczym i umożliwia turystycznym miejscom przeznaczenia w Europie utrzymanie się w konkurencji międzynarodowej.
en Conservation of the natural heritage plays a key role in the continuing success of this economically important industry and enables European tourist destinations to hold their own in the face of international competition.
pl zapewnienie zrównoważonej turystyki, wspierającej powiązaną działalność gospodarczą, doceniającej krajobraz i nasze dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze oraz wspierającej spójność terytorialną;
en to guarantee sustainable tourism that supports other upstream and downstream economic activities, values the landscape and our cultural, historical and environmental heritage and promotes territorial cohesion;
pl Przypomina, że nawet przy braku wyraźne określonych kompetencji, zachowanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa europejskiego stanowi zasadnicze wyzwanie dla obszaru europejskiego i wymaga skoordynowanego podejścia
en The Committee points out that, even in the absence of explicit competences, the cultural and natural heritage is a key challenge throughout Europe which requires a coordinated approach
pl Strategie te propagują zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez działania takie jak: przyspieszenie wzrostu gospodarczego, rekultywacja środowiska fizycznego, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, zachowanie i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, propagowanie przedsiębiorczości, rozwój lokalnego zatrudnienia oraz społeczności lokalnych, a także świadczenie usług na rzecz ludności z uwzględnieniem zmian struktur demograficznych
en These strategies shall promote sustainable urban development through activities such as: strengthening economic growth, the rehabilitation of the physical environment, brownfield redevelopment, the preservation and development of natural and cultural heritage, the promotion of entrepreneurship, local employment and community development, and the provision of services to the population taking account of changing demographic structures
Showing page 1. Found 3489 sentences matching phrase "dziedzictwo przyrodnicze".Found in 0.988 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.