Translations into English:

  • natural heritage   
     
    Generally, the world's natural resources as handed down to the present generation, and specifically, the earth's outstanding physical, biological and geological formations, and habitats of threatened species of animals and plants and areas with scientific, conservation or aesthetic value.(Source: WHC / OED)
     
    światowe zasoby przyrodnicze, którymi gospodaruje pokolenie współcześnie żyjące na Ziemi

Example sentences with "dziedzictwo przyrodnicze", translation memory

add example
pl Z drugiej strony zgadzam się, że zrównoważona turystyka, jeżeli zostanie odpowiednio zorganizowana, może stanowić bodziec ekonomiczny pozwalający lokalnym społecznościom chronić dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.
en On the other hand, I agree that sustainable tourism, if done properly, can provide an economic incentive for local communities to conserve the natural and cultural heritage.
pl Europejskie dziedzictwo przyrodnicze, architektoniczne i kulturowe na obszarach wiejskich i wyspiarskich (debata
en European natural, architectural and cultural heritage in rural and island regions (debate
pl Bez uszczerbku dla art. ‧ i ‧, EFRR może przyczyniać się w szczególności do finansowania inwestycji, których celem jest poprawa dostępności, promowanie i rozwój działalności gospodarczej związanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i wspieranie zrównoważonej turystyki
en Without prejudice to Articles ‧ and ‧, the ERDF may in particular contribute towards the financing of investments aimed at improving accessibility, promoting and developing economic activities related to cultural and natural heritage, promoting the sustainable use of natural resources, and encouraging sustainable tourism
pl Patrzę na to jako na jedno z narzędzi zapewniających zrównoważony rozwój regionów, z naciskiem na ochronę dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego i jego ochronę dla przyszłych pokoleń.
en I view this as one of the tools for ensuring sustainable development of the regions, with emphasis on protection of natural and cultural heritage and its preservation for future generations.
pl Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze szansą rozwoju turystyki w powiecie chełmskim.
en The cultural and natural heritage as the chance for tourism growth in the region of city Chelm
pl zapewnienie zrównoważonej turystyki, wspierającej powiązaną działalność gospodarczą, doceniającej krajobraz i nasze dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze oraz wspierającej spójność terytorialną;
en to guarantee sustainable tourism that supports other upstream and downstream economic activities, values the landscape and our cultural, historical and environmental heritage and promotes territorial cohesion;
pl Strategie te propagują zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez działania takie jak: przyspieszenie wzrostu gospodarczego, rekultywacja środowiska fizycznego, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, zachowanie i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, propagowanie przedsiębiorczości, rozwój lokalnego zatrudnienia oraz społeczności lokalnych, a także świadczenie usług na rzecz ludności z uwzględnieniem zmian struktur demograficznych
en These strategies shall promote sustainable urban development through activities such as: strengthening economic growth, the rehabilitation of the physical environment, brownfield redevelopment, the preservation and development of natural and cultural heritage, the promotion of entrepreneurship, local employment and community development, and the provision of services to the population taking account of changing demographic structures
pl Działania mogą obejmować: ochronę i gospodarowanie dorzeczami rzek, strefami przybrzeżnymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; zapobieganie pożarom, suszom i powodziom; propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę przed zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi; oraz ochronę i wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy i zrównoważoną turystykę
en Actions may include: protection and management of river basins, coastal zones, marine resources, water services and wetlands; fire, drought and flood prevention; the promotion of maritime security and protection against natural and technological risks; and protection and enhancement of the natural heritage in support of socio-economic development and sustainable tourism
pl uznaje, że przyrodnicze, architektoniczne i kulturowe dziedzictwo można w znacznym stopniu wykorzystać poprzez rozwój alternatywnych form turystyki na obszarach wiejskich i wyspiarskich, takich jak turystyka kulturowa, turystyka piesza, ekoturystyka i turystyka morska; podkreśla potrzebę promowania strategii politycznych, które umożliwią wszystkim obywatelom Europy skorzystanie z oferty turystyki alternatywnej
en Considers that significant use can be made of the natural, architectural and cultural heritage of Europe through the development, in rural and insular areas, of alternative forms of tourism, such as cultural, walking, ecological and maritime tourism; stresses the need to promote policies which enable all European citizens to enjoy the benefits of alternative tourism
pl mając na uwadze, że dziedzictwo kulturowe obejmuje zarówno dziedzictwo architektoniczne, jak i dziedzictwo przyrodnicze naznaczone obecnością czasoprzestrzenną człowieka
en whereas the cultural heritage includes both the architectural heritage and the natural heritage marked by man's way of living in time and place
pl Zachowanie tego dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń leży nie tylko w interesie regionu borykającego się z tym problemem, ale także w interesie Węgier i wszystkich pozostałych państw członkowskich Unii.
en It is not just in the interests of the area affected but in the interests of Hungary and the entire Union that this unique natural asset is not lost to future generations.
pl Zrównoważona turystyka ma kluczowe znaczenie jako podstawa rozwoju i kontynuacji turystyki i jest głównym elementem zachowania i rozszerzenia naszego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
en Sustainable tourism is essential as a basis for the development and continuation of tourist activities and is a crucial factor in the preservation and enhancement of our natural and cultural heritage.
pl Celem będzie promocja dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu górskiego departamentu poprzez pomoc na rzecz zagospodarowania i odtworzenia pastwisk (hale i tereny wypasu) oraz zachowania możliwości produkcji pasz tradycyjnej infrastruktury związanej z hodowlą
en The objective is to promote the department’s natural heritage and mountainous landscapes through aid to improve and restore pasture areas (mountain pastures and rangelands) and conserve the fodder production potential of traditional facilities associated with animal husbandry
pl wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do uszanowania licznych konwencji Rady Europy i UNESCO w dziedzinie ochrony przyrodniczego i architektonicznego dziedzictwa kulturowego Europy i wzmocnienia współpracy z tymi organizacjami zgodnie z art. ‧ ust. ‧ traktatu WE
en Calls on the Council, the Commission and the Member States to take account of the numerous Council of Europe and Unesco conventions on the protection of the natural, architectural and cultural heritage of Europe, and to strengthen their cooperation with those organisations in accordance with Article ‧ of the EC Treaty
pl Celem zintegrowanego podejścia powinno być wywarcie pozytywnego wpływu na sektor turystyczny, lokalną gospodarkę, osoby pracujące w sektorze turystycznym, turystów i ludność lokalną, jak również na dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe
en The integrated approach should aim to have a positive impact on the tourism sector, the local economy, the people working in the tourism sector, visitors and the local population, as well as the natural and cultural heritage
pl Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony przyrodniczego, architektonicznego i kulturowego dziedzictwa europejskiego w społecznościach wiejskich i wyspiarskich (‧/‧(INI
en European Parliament resolution on the protection of the European natural, architectural and cultural heritage in rural and island regions (‧/‧(INI
pl Sprawozdanie w sprawie europejskiego dziedzictwa przyrodniczego, architektonicznego i kulturowego na obszarach wiejskich i wyspiarskich [‧/‧(INI)]- Komisja Kultury i Edukacji
en Report on the protection of the European natural, architectural and cultural heritage in rural and island regions [‧/‧(INI)]- Committee on Culture and Education
pl Europejskie dziedzictwo przyrodnicze, architektoniczne i kulturowe na obszarach wiejskich i wyspiarskich
en European natural, architectural and cultural heritage in rural and island regions
pl Są momenty, w których stan środowiska naturalnego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz dobro ludzi zasadniczo biorą górę nawet nad interesami gospodarczymi i partyjnymi.
en There are times when environmental well-being, protection of natural heritage and human welfare generally manage to gain the upper hand even over economic and partisan interests.
pl wzywa Komisję do udzielenia pełnego poparcia dla włączenia terenów górskich do światowego dziedzictwa przyrodniczego oraz do wykorzystania swoich możliwości na arenie międzynarodowej do ochrony terenów górskich
en Calls on the Commission to give its full backing to nominating mountain areas for inclusion on the world heritage list and to avail itself of all the international opportunities available to protect those regions
pl W obszarach przybrzeżnych, w szczególności w regionach najbardziej oddalonych, turystyka, która często jest główną formą działalności gospodarczej, może również mieć niekorzystne skutki dla tych obszarów, wynikające z sezonowego charakteru tej działalności, zatrudniania niewykwalifikowanych pracowników, braku integracji między wybrzeżem a obszarami położonymi w głębi lądu, braku różnorodności gospodarczej lub degradacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
en In coastal areas, particularly in the outermost regions, tourism, which is often the main economic activity, may have negative effects due to the seasonal, unskilled nature of the work, a lack of integration between the coast and the interior, a lack of economic diversity and the impoverishment of the natural and cultural heritage.
pl oddziaływanie na środowisko, w tym na zdrowie oznacza jakikolwiek skutek dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, flory, fauny, różnorodności biologicznej, gleby, klimatu, powietrza, wody, krajobrazu, obszarów przyrodniczych, dóbr materialnych, dziedzictwa kulturowego oraz wzajemnych oddziaływań między tymi czynnikami
en Environmental, including health, effect means any effect on the environment, including human health, flora, fauna, biodiversity, soil, climate, air, water, landscape, natural sites, material assets, cultural heritage and the interaction among these factors
pl Zagrożone jest 40 % naszego dziedzictwa przyrodniczego.
en 40% of our natural heritage is under threat.
pl Bez uszczerbku dla obowiązujących merytorycznych i proceduralnych zasad dotyczących pomocy państwa, akapit pierwszy stosuje się również do inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego oraz z rozwojem miejsc o dużej wartości przyrodniczej, o których mowa w art. ‧ lit. a) rozporządzenia (WE) nr
en Without prejudice to the applicable material and procedural State aid rules the first subparagraph also applies to investments associated with maintenance, restoration and upgrading of the natural heritage and with the development of high natural value sites as referred to in Article ‧(a) of Regulation (EC) No
Showing page 1. Found 3489 sentences matching phrase "dziedzictwo przyrodnicze".Found in 0.66 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.