Translations into English:

  • natural heritage   
     
    Generally, the world's natural resources as handed down to the present generation, and specifically, the earth's outstanding physical, biological and geological formations, and habitats of threatened species of animals and plants and areas with scientific, conservation or aesthetic value.(Source: WHC / OED)
     
    światowe zasoby przyrodnicze, którymi gospodaruje pokolenie współcześnie żyjące na Ziemi

Example sentences with "dziedzictwo przyrodnicze", translation memory

add example
pl Obszary wiejskie mają do zaoferowania wspaniałe dziedzictwo przyrodnicze i inne atrakcje
en Rural areas can offer fantastic natural heritage and other attractions
pl Rolnicy są również gospodarzami terenów wiejskich, odgrywającymi znaczącą rolę w zachowaniu naszego wspólnego dziedzictwa przyrodniczego, a na wielu terenach ich działalność nadal stanowi siłę napędową gospodarki
en Farmers are also stewards of the countryside, they play an important role in preserving our common natural heritage and in many rural areas they continue to be the economic heartbeat
pl Sprawozdanie w sprawie europejskiego dziedzictwa przyrodniczego, architektonicznego i kulturowego na obszarach wiejskich i wyspiarskich [‧/‧(INI)]- Komisja Kultury i Edukacji
en Report on the protection of the European natural, architectural and cultural heritage in rural and island regions [‧/‧(INI)]- Committee on Culture and Education
pl Europejskie dziedzictwo przyrodnicze, architektoniczne i kulturowe na obszarach wiejskich i wyspiarskich
en European natural, architectural and cultural heritage in rural and island regions
pl Dotyczy: nowych zagrożeń dla dziedzictwa przyrodniczego w odniesieniu do projektu Via Baltica
en Subject: More damage to natural heritage in Via Baltica case
pl Zachowanie tego dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń leży nie tylko w interesie regionu borykającego się z tym problemem, ale także w interesie Węgier i wszystkich pozostałych państw członkowskich Unii.
en It is not just in the interests of the area affected but in the interests of Hungary and the entire Union that this unique natural asset is not lost to future generations.
pl Obszary wiejskie Unii Europejskiej mają do zaoferowania wspaniałe dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, które może odegrać kluczową rolę w dywersyfikacji gospodarki obszarów wiejskich
en Rural Areas in the Union offer valuable natural and cultural heritage, which can play a key role in diversification of the rural economy
pl turystyka, w tym promowanie walorów przyrodniczych jako potencjału dla rozwoju zrównoważonej turystyki; ochrona i poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego w ramach wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego; pomoc na rzecz zwiększenia podaży usług turystycznych poprzez wprowadzanie nowych usług o wyższej wartości dodanej oraz wspieranie nowych, zrównoważonych rodzajów turystyki
en tourism, including promotion of natural assets as potential for the development of sustainable tourism; protection and enhancement of natural heritage in support of socio-economic development; aid to improve the supply of tourism services through new higher added-value services and to encourage new, more sustainable patterns of tourism
pl Celem będzie promocja dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu górskiego departamentu poprzez pomoc na rzecz zagospodarowania i odtworzenia pastwisk (hale i tereny wypasu) oraz zachowania możliwości produkcji pasz tradycyjnej infrastruktury związanej z hodowlą
en The objective is to promote the department's natural heritage and mountainous landscapes through aid to improve and restore pasture areas (mountain pastures and rangelands) and conserve the fodder production potential of traditional facilities associated with animal husbandry
pl Bez uszczerbku dla obowiązujących merytorycznych i proceduralnych zasad dotyczących pomocy państwa, akapit pierwszy stosuje się również do inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego oraz z rozwojem miejsc o dużej wartości przyrodniczej, o których mowa w art. ‧ lit. a) rozporządzenia (WE) nr
en Without prejudice to the applicable material and procedural State aid rules the first subparagraph also applies to investments associated with maintenance, restoration and upgrading of the natural heritage and with the development of high natural value sites as referred to in Article ‧(a) of Regulation (EC) No
pl Panie i Panowie! Znak dziedzictwa europejskiego ma zasadnicze znaczenie dla kontynentu, na którym znajduje się większość obiektów UNESCO i wreszcie zwraca uwagę na miejsca o charakterze przyrodniczym, archeologicznym, miejskim i kulturalnym, które odegrały ważną rolę w historii, kulturze i integracji Unii Europejskiej.
en (IT) Madam President, ladies and gentlemen, the European Heritage Label is of fundamental importance for a continent that contains the majority of UNESCO sites, and it finally highlights the natural, archaeological, urban and cultural sites that have had an important role in the history, culture and integration of the European Union.
pl Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony przyrodniczego, architektonicznego i kulturowego dziedzictwa europejskiego w społecznościach wiejskich i wyspiarskich (‧/‧(INI
en European Parliament resolution on the protection of the European natural, architectural and cultural heritage in rural and island regions (‧/‧(INI
pl W tym kontekście Komisja z zadowoleniem przyjmuje konsekwentne poparcie Parlamentu dla wysiłków na rzecz ochrony bogatego i zróżnicowanego dziedzictwa przyrodniczego Europy.
en Against this background, the Commission welcomes the consistent support that Parliament has given to efforts to protect Europe's rich and varied natural heritage.
pl zwraca się do Komisji i Państw Członkowskich o przeprowadzenie ekspertyzy w ramach inicjatywy mającej na celu wyznaczenie reprezentacyjnych europejskich celów turystycznych na wzór europejskich stolic kultury i coroczny wybór jednego lub kilku regionów lub mikroregionów na podstawie wskaźników jakości związanych z ochroną i waloryzacją dziedzictwa kultury i dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwojem usług w zakresie zrównoważonej turystyki; dlatego też zwraca się do Komisji i Państw Członkowskich, aby zbadały celowość proponowania odznaczenia turystycznego UE dla miejscowości turystycznych wyróżniających się niezwykłą różnorodnością, wysoką jakością społeczną i zrównoważeniem oraz promowały je poprzez właściwą kampanię medialną zarówno w ramach UE jak i poza nią
en Calls on the Commission and the Member States to assess the possibility of a scheme, along the lines of the European Capital of Culture initiative, to designate outstanding European tourist destinations, to allow one or more regions or micro-regions to be selected yearly on the basis of quality indicators linked to the preservation and upgrading of cultural and natural heritage and the development of sustainable tourist services; accordingly, calls on the Commission and the Member States to study the desirability of proposing an EU tourism mark or destination, characterised by tremendous diversity and high social quality and sustainability, and to promote it both within and outside the EU through a suitable communication campaign
pl ochrona i poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w celu wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego oraz promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych jako potencjału dla rozwoju zrównoważonej turystyki
en protection and enhancement of the natural and cultural heritage in support of socio-economic development and the promotion of natural and cultural assets as potential for the development of sustainable tourism
pl Obiekty Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO jako walor turystyczny na przykładzie Kopalni soli w Wieliczce
en Objects of World Heritage Culture and Nature of UNESCO as a tourist value for instance of Salt Mine in Wieliczka
pl PODKREŚLAJĄC znaczenie ochrony i w razie potrzeby poprawy stanu śródziemnomorskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w szczególności poprzez utworzenie obszarów szczególnie chronionych, jak również poprzez czynną i bierną ochronę zagrożonych gatunków
en STRESSING the importance of protecting and, as appropriate, improving the state of the Mediterranean natural and cultural heritage, in particular through the establishment of specially protected areas and also by the protection and conservation of threatened species
pl Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze szansą rozwoju turystyki w powiecie chełmskim.
en The cultural and natural heritage as the chance for tourism growth in the region of city Chelm
pl uwzględniając konwencję UNESCO z dnia ‧ listopada ‧ r. dotyczącą ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
en having regard to the Unesco Convention of ‧ November ‧ concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage
pl Ochrona dziedzictwa przyrodniczego odgrywa kluczową rolę dla kontynuacji sukcesów tego przemysłu o dużym znaczeniu gospodarczym i umożliwia turystycznym miejscom przeznaczenia w Europie utrzymanie się w konkurencji międzynarodowej.
en Conservation of the natural heritage plays a key role in the continuing success of this economically important industry and enables European tourist destinations to hold their own in the face of international competition.
pl sporządzenie planów ochrony i zarządzania terenami Natura ‧ i innymi miejscami o dużej wartości przyrodniczej, działania na rzecz świadomości związanej ze środowiskiem naturalnym oraz inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa przyrodniczego oraz z rozwojem obszarów o dużej wartości przyrodniczej
en the drawing-up of protection and management plans relating to Natura ‧ sites and other places of high natural value, environmental awareness actions and investments associated with maintenance, restoration and upgrading of the natural heritage and with the development of high natural value sites
pl wnioskuje, aby przyznawane były zachęty w celu wspierania trwałego rozwoju, aby zachować dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz tkankę społeczną regionów przybrzeżnych
en Calls for incentives to be provided for sustainable development, so as to safeguard the cultural and natural heritage and the social fabric in coastal regions
pl wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do uszanowania licznych konwencji Rady Europy i UNESCO w dziedzinie ochrony przyrodniczego i architektonicznego dziedzictwa kulturowego Europy i wzmocnienia współpracy z tymi organizacjami zgodnie z art. ‧ ust. ‧ traktatu WE
en Calls on the Council, the Commission and the Member States to take account of the numerous Council of Europe and Unesco conventions on the protection of the natural, architectural and cultural heritage of Europe, and to strengthen their cooperation with those organisations in accordance with Article ‧ of the EC Treaty
pl nalega w związku z tym na rząd i parlament Czarnogóry, żeby jak najszybciej zastosował krajowe przepisy w sprawie ochrony krajobrazu, zwłaszcza obszarów przybrzeżnych, oraz ochrony wód i środowiska morskiego, a także o realizację ogólnych planów dotyczących zintegrowanego systemu gospodarki odpadami i oczyszczania ścieków, w szczególności poprzez promowanie segregacji odpadów w nadmorskich obiektach turystycznych oraz budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów; kładzie zwłaszcza nacisk na delikatną równowagę ekologiczną Zatoki Kotorskiej i pilną potrzebę podjęcia kompleksowych działań w celu ocalenia tego rzadkiej urody dziedzictwa przyrodniczego i architektonicznego
en Urges the Montenegrin Government and Parliament to implement at the earliest opportunity the national law for the protection of the countryside- particularly in coastal areas- and of waters and the marine environment, and to implement the master plans for integrated waste management and the treatment of waste water, focusing in particular on promoting differentiated waste collection in coastal tourist resorts and providing for the construction of heat recovery plants; draws attention in particular to the delicate ecological balance in Kotor Bay and the urgent need for concerted action to preserve this exceptionally beautiful natural and architectural heritage
Showing page 1. Found 3489 sentences matching phrase "dziedzictwo przyrodnicze".Found in 0.833 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.