Translations into English:

  • natural heritage   
     
    Generally, the world's natural resources as handed down to the present generation, and specifically, the earth's outstanding physical, biological and geological formations, and habitats of threatened species of animals and plants and areas with scientific, conservation or aesthetic value.(Source: WHC / OED)
     
    światowe zasoby przyrodnicze, którymi gospodaruje pokolenie współcześnie żyjące na Ziemi

Example sentences with "dziedzictwo przyrodnicze", translation memory

add example
pl Działania mogą obejmować: ochronę i gospodarowanie dorzeczami rzek, strefami przybrzeżnymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; zapobieganie pożarom, suszom i powodziom; propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę przed zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi; oraz ochronę i wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy i zrównoważoną turystykę
en Actions may include: protection and management of river basins, coastal zones, marine resources, water services and wetlands; fire, drought and flood prevention; the promotion of maritime security and protection against natural and technological risks; and protection and enhancement of the natural heritage in support of socio-economic development and sustainable tourism
pl Europejskie dziedzictwo przyrodnicze, architektoniczne i kulturowe na obszarach wiejskich i wyspiarskich (głosowanie
en European natural, architectural and cultural heritage in rural and island regions (vote
pl Europejskie dziedzictwo przyrodnicze, architektoniczne i kulturowe na obszarach wiejskich i wyspiarskich
en European natural, architectural and cultural heritage in rural and island regions
pl Zrównoważona turystyka ma kluczowe znaczenie jako podstawa rozwoju i kontynuacji turystyki i jest głównym elementem zachowania i rozszerzenia naszego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
en Sustainable tourism is essential as a basis for the development and continuation of tourist activities and is a crucial factor in the preservation and enhancement of our natural and cultural heritage.
pl ochronę, poprawę stanu i gospodarkę dziedzictwem wiejskim (przyrodniczym, historycznym lub kulturowym
en Article ‧, point (a) (iv
pl Z drugiej strony zgadzam się, że zrównoważona turystyka, jeżeli zostanie odpowiednio zorganizowana, może stanowić bodziec ekonomiczny pozwalający lokalnym społecznościom chronić dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.
en On the other hand, I agree that sustainable tourism, if done properly, can provide an economic incentive for local communities to conserve the natural and cultural heritage.
pl uznaje, że przyrodnicze, architektoniczne i kulturowe dziedzictwo można w znacznym stopniu wykorzystać poprzez rozwój alternatywnych form turystyki na obszarach wiejskich i wyspiarskich, takich jak turystyka kulturowa, turystyka piesza, ekoturystyka i turystyka morska; podkreśla potrzebę promowania strategii politycznych, które umożliwią wszystkim obywatelom Europy skorzystanie z oferty turystyki alternatywnej
en Considers that significant use can be made of the natural, architectural and cultural heritage of Europe through the development, in rural and insular areas, of alternative forms of tourism, such as cultural, walking, ecological and maritime tourism; stresses the need to promote policies which enable all European citizens to enjoy the benefits of alternative tourism
pl zwraca się do Komisji i Państw Członkowskich o przeprowadzenie ekspertyzy w ramach inicjatywy mającej na celu wyznaczenie reprezentacyjnych europejskich celów turystycznych na wzór europejskich stolic kultury i coroczny wybór jednego lub kilku regionów lub mikroregionów na podstawie wskaźników jakości związanych z ochroną i waloryzacją dziedzictwa kultury i dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwojem usług w zakresie zrównoważonej turystyki; dlatego też zwraca się do Komisji i Państw Członkowskich, aby zbadały celowość proponowania odznaczenia turystycznego UE dla miejscowości turystycznych wyróżniających się niezwykłą różnorodnością, wysoką jakością społeczną i zrównoważeniem oraz promowały je poprzez właściwą kampanię medialną zarówno w ramach UE jak i poza nią
en Calls on the Commission and the Member States to assess the possibility of a scheme, along the lines of the European Capital of Culture initiative, to designate outstanding European tourist destinations, to allow one or more regions or micro-regions to be selected yearly on the basis of quality indicators linked to the preservation and upgrading of cultural and natural heritage and the development of sustainable tourist services; accordingly, calls on the Commission and the Member States to study the desirability of proposing an EU tourism mark or destination, characterised by tremendous diversity and high social quality and sustainability, and to promote it both within and outside the EU through a suitable communication campaign
pl współpraca w zakresie rozwiązywania wspólnych problemów w takich dziedzinach, jak środowisko naturalne, dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, zdrowie publiczne oraz zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej
en working together to address common challenges in fields such as environment, natural and cultural heritage, public health and the prevention of and fight against organised crime
pl wzywa Komisję do udzielenia pełnego poparcia dla włączenia terenów górskich do światowego dziedzictwa przyrodniczego oraz do wykorzystania swoich możliwości na arenie międzynarodowej do ochrony terenów górskich
en Calls on the Commission to give its full backing to nominating mountain areas for inclusion on the world heritage list and to avail itself of all the international opportunities available to protect those regions
pl Dziedzictwo historyczne i kulturowe, które stanowi troskę grup rozwoju obszarów wiejskich, musi zostać ujęte wraz dziedzictwem przyrodniczym
en Historical and cultural heritage, which are also of concern to rural development groups, must be included along with natural heritage
pl doradza państwom członkowskim poprawę struktury i procedur udzielania pomocy finansowej mającej na celu wsparcie rozwoju regionów górskich, a jednocześnie uproszczenie procedur administracyjnych i dostępu do środków przeznaczonych na wsparcie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów terytorialnych: dziedzictwa kulturowego oraz zasobów przyrodniczych i ludzkich
en Advises Member States to improve the structure of and procedures for the provision of financial assistance intended to support the development of mountain areas and at the same time to simplify administrative procedures and access to resources intended to support the protection and sustainable use of territorial assets: the cultural heritage and natural and human resources
pl nalega w związku z tym na rząd i parlament Czarnogóry, żeby jak najszybciej zastosował krajowe przepisy w sprawie ochrony krajobrazu, zwłaszcza obszarów przybrzeżnych, oraz ochrony wód i środowiska morskiego, a także o realizację ogólnych planów dotyczących zintegrowanego systemu gospodarki odpadami i oczyszczania ścieków, w szczególności poprzez promowanie segregacji odpadów w nadmorskich obiektach turystycznych oraz budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów; kładzie zwłaszcza nacisk na delikatną równowagę ekologiczną Zatoki Kotorskiej i pilną potrzebę podjęcia kompleksowych działań w celu ocalenia tego rzadkiej urody dziedzictwa przyrodniczego i architektonicznego
en Urges the Montenegrin Government and Parliament to implement at the earliest opportunity the national law for the protection of the countryside- particularly in coastal areas- and of waters and the marine environment, and to implement the master plans for integrated waste management and the treatment of waste water, focusing in particular on promoting differentiated waste collection in coastal tourist resorts and providing for the construction of heat recovery plants; draws attention in particular to the delicate ecological balance in Kotor Bay and the urgent need for concerted action to preserve this exceptionally beautiful natural and architectural heritage
pl Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony przyrodniczego, architektonicznego i kulturowego dziedzictwa europejskiego w społecznościach wiejskich i wyspiarskich (‧/‧(INI
en European Parliament resolution on the protection of the European natural, architectural and cultural heritage in rural and island regions (‧/‧(INI
pl mając na uwadze, że klęski naturalne mają katastrofalny krótko i długoterminowo wpływ na gospodarkę regionalną, szczególnie na obszarach uboższych objętych celem spójności lub na obszarach o niekorzystnych warunkach naturalnych, a także zgubne skutki dla infrastruktur, potencjału gospodarczego, dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego, środowiska naturalnego i turystyki, co ogólnie wywiera niekorzystny wpływ na spójność społeczną i gospodarczą
en whereas natural disasters have catastrophic short and long-term effects on the economy of the regions, especially in less prosperous areas concerned by the convergence objective or ones affected by natural constraints, with damaging repercussions for infrastructure, economic potential, employment, the natural and cultural heritage, the environment and tourism, all of which has an adverse effect on social and economic cohesion
pl turystyka, w tym promowanie walorów przyrodniczych jako potencjału dla rozwoju zrównoważonej turystyki; ochrona i poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego w ramach wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego; pomoc na rzecz zwiększenia podaży usług turystycznych poprzez wprowadzanie nowych usług o wyższej wartości dodanej oraz wspieranie nowych, zrównoważonych rodzajów turystyki
en tourism, including promotion of natural assets as potential for the development of sustainable tourism; protection and enhancement of natural heritage in support of socio-economic development; aid to improve the supply of tourism services through new higher added-value services and to encourage new, more sustainable patterns of tourism
pl Obiekty Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO jako walor turystyczny na przykładzie Kopalni soli w Wieliczce
en Objects of World Heritage Culture and Nature of UNESCO as a tourist value for instance of Salt Mine in Wieliczka
pl zapewnienie zrównoważonej turystyki, wspierającej powiązaną działalność gospodarczą, doceniającej krajobraz i nasze dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze oraz wspierającej spójność terytorialną;
en to guarantee sustainable tourism that supports other upstream and downstream economic activities, values the landscape and our cultural, historical and environmental heritage and promotes territorial cohesion;
pl ochrona i poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w celu wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego oraz promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych jako potencjału dla rozwoju zrównoważonej turystyki
en protection and enhancement of the natural and cultural heritage in support of socio-economic development and the promotion of natural and cultural assets as potential for the development of sustainable tourism
pl Bez uszczerbku dla obowiązujących merytorycznych i proceduralnych zasad dotyczących pomocy państwa, akapit pierwszy stosuje się również do inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego oraz z rozwojem miejsc o dużej wartości przyrodniczej, o których mowa w art. ‧ lit. a) rozporządzenia (WE) nr
en Without prejudice to the applicable material and procedural State aid rules the first subparagraph also applies to investments associated with maintenance, restoration and upgrading of the natural heritage and with the development of high natural value sites as referred to in Article ‧(a) of Regulation (EC) No
pl Przypomina, że nawet przy braku wyraźne określonych kompetencji, zachowanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa europejskiego stanowi zasadnicze wyzwanie dla obszaru europejskiego i wymaga skoordynowanego podejścia
en The Committee points out that, even in the absence of explicit competences, the cultural and natural heritage is a key challenge throughout Europe which requires a coordinated approach
pl Zagrożone jest 40 % naszego dziedzictwa przyrodniczego.
en 40% of our natural heritage is under threat.
pl mając świadomość, że region alpejski obejmuje obszar odznaczający się szczególnie wrażliwymi ekosystemami i krajobrazami lub warunkami geograficznymi i topograficznymi, które potęgują negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń i hałasu, lub odznaczający się niezwykłymi walorami przyrodniczymi lub niepowtarzalnym dziedzictwem kulturowym
en Aware that the ecosystems and landscapes of the Alpine region are particularly sensitive, that its geographical conditions and topography are likely to increase pollution and noise and that it contains unique natural resources and a unique cultural heritage
Showing page 1. Found 3489 sentences matching phrase "dziedzictwo przyrodnicze".Found in 2.158 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.