Translations into English:

  • daily log mean results   

Example sentences with "dzienne średnie wyniki log", translation memory

add example
pl Wśród pacjentów z ujemnym mianem HBeAg różnice w odpowiedzi terapeutycznej (‧ % w porównaniu do ‧ %) i kluczowych drugorzędowych punktach końcowych (średnie zmniejszenie log‧ DNA HBV:-‧, ‧ w porównaniu do-‧, ‧ i ujemny wynik w PCR
en Among HBeAg-negative patients, differences in therapeutic response (‧ % vs ‧ %) and key secondary endpoints (mean log‧ HBV DNA reduction:-‧ vs-‧, and PCR negativity
pl Wyniki wskazują, że w grupie otrzymującej FDC skuteczność nie była mniejsza, niż w grupie otrzymującej abakawir dwa razy na dobę, opierając się na podobnej redukcji RNA HIV mierzonej jako średnie pole pod krzywą minus wyjściowe (odpowiednio AAUCMB; ‧, ‧ log‧ kopii/ml versus ‧, ‧ log‧ kopii/ml; ‧ % CI
en Results indicate that the FDC group was non-inferior to the abacavir twice daily group, based on similar reductions in HIV-‧ RNA as measured by average area under the curve minus baseline (AAUCMB,-‧ log‧ copies/ml versus-‧ log‧ copies/ml respectively, ‧ % CI
pl Wśród pacjentów z dodatnim mianem HBeAg, w ‧. tygodniu obserwowano zwiększenie różnicy odpowiednio pomiędzy grupą telbiwudyny i lamiwudyny w odniesieniu do odpowiedzi terapeutycznej (‧ % w porównaniu do ‧ %; p < ‧, ‧) i kluczowych drugorzędowych punktów końcowych (średnie zmniejszenie log‧ DNA HBV:-‧, ‧ w porównaniu do-‧, ‧; p < ‧, ‧, ujemny wynik w badaniu PCR
en Among HBeAg-positive patients, therapeutic response (‧ % vs ‧ %; p < ‧) and key secondary endpoints (mean log‧ HBV DNA reduction:-‧ vs-‧; p < ‧, PCR negativity
pl Średnie dzienne wartości rejestrowe dla wyników marginalnych, niedopuszczalnych wg. kryteriów skuteczności bakteryjnej dla jednostek bydła, trzody chlewnej, owcy, kóz oraz koni (cfu/cm‧) dla próbek pobranych przy zastosowaniu metody niszczącej
en Daily log mean values for marginal and unacceptable results for bacterial performance criteria for cattle, pig, sheep, goat and horse units (cfu/cm‧) for samples taken by the destructive method
pl Średnie dzienne wyniki muszą być zaliczone do jednej z trzech kategorii weryfikacji kontroli procesu: możliwe do przyjęcia, marginalne, nie do przyjęcia
en Daily log mean results should be allocated into one of three categories for process control verification: acceptable, marginal, and unacceptable
pl Średnia początkowa liczba komórek CD‧ wynosiła ‧ komórek/mm‧, a średni początkowy poziom w osoczu RNA HIV-‧, ‧ log‧ kopii/ml
en Mean baseline CD‧ cell count was ‧ cells/mm‧ and mean baseline plasma HIV-‧ RNA was ‧ log‧ copies/ml
pl Średnie początkowe miano komórek CD‧ wynosiło ‧ komórek/mm‧, średnie początkowe miano RNA HIV-‧ w surowicy wynosiło ‧, ‧ log‧ kopii/ml (u ‧ % pacjentów miano wirusa wynosiło < ‧ kopii/ml), zaś średnia długość poprzednio prowadzonego leczenia HIV wynosiła ‧, ‧ roku
en The mean baseline CD‧ cell count was ‧ cells/mm‧, the mean baseline plasma HIV-‧ RNA was ‧ log‧ copies/ml (‧ % of patients had a viral load of < ‧ copies/ml) and the mean duration of prior HIV treatment was ‧ years
pl W ‧. tygodniu leczenia średnia zmiana w stosunku do wartości początkowych miana RNA HIV-‧ oraz komórek CD‧ była zbliżona w obu leczonych grupach (-‧, ‧ oraz-‧, ‧ log‧ kopii/ml; +‧ oraz ‧ komórek/mm‧, odpowiednio w grupach otrzymujących ‧ mg tenofowiru dizoproksylu (w postaci fumaranu) oraz stawudynę
en The average change from baseline for HIV-‧ RNA and CD‧ count at ‧ weeks of treatment was similar in both treatment groups (-‧ and-‧ log‧ copies/ml; +‧ and ‧ cells/mm‧ in the tenofovir disoproxil ‧ mg (as fumarate) and stavudine groups, respectively
pl Średnie osoczowe pole pod krzywą RNA HIV-‧ minus wartości początkowe (log‧ kopii/ml) w ‧. tygodniu według stratyfikacji randomizowanej populacji ITT w badaniu APV‧ (analiza obserwacyjna
en Plasma HIV-‧ RNA Average Area Under the Curve Minus Baseline (AAUCMB) Values (log‧ copies/ml) at week ‧ by Randomisation Strata in APV‧ ITT (E) Population (Observed Analysis
pl Dodanie ‧mg adefowiru dipiwoksylu raz dziennie do podawanej lamiwudyny ‧ mg przez ‧ tygodnie powodowało średnie obniżenie HBV DNA o ‧, ‧ log‧ kopii/ml
en Addition of ‧ mg adefovir dipivoxil once daily to ongoing lamivudine ‧mg for ‧ weeks resulted in a median decrease in HBV DNA of ‧ log‧ copies/ml
pl dane średniej retencji i oszacowane wartości d log Koc w odniesieniu do testowanego związku
en average retention data and estimated d log Koc value for the test compound
pl dane średniej retencji i interpolowana wartość log P badanego związku
en average retention data and interpolated log P value for the test compound
pl Średnie początkowe miano komórek CD‧ wynosiło ‧ komórek/mm‧, średnie początkowe miano RNA HIV-‧ w osoczu wynosiło ‧, ‧ log‧ kopii/ml, ‧ % pacjentów miało objawowe zakażenie HIV-‧, zaś ‧ % miało AIDS
en The mean baseline CD‧ cell count was ‧ cells/mm‧, the mean baseline plasma HIV-‧ RNA was ‧ log‧ copies/ml, ‧ % of patients had symptomatic HIV-‧ infection and ‧ % had AIDS
pl U dorosłych umiarkowanie intensywnie leczonych przeciwretrowirusowo dodanie abakawiru do skojarzonego leczenia przeciwretrowirusowego powodowało nieznaczną poprawę wyrażoną zmniejszeniem wiremii (średnia zmiana ‧, ‧ log‧ kopii/ml w ‧. tygodniu
en In adults moderately exposed to antiretroviral therapy the addition of abacavir to combination antiretroviral therapy provided modest benefits in reducing viral load (median change ‧ log‧ copies/ml at ‧ weeks
pl * indukujących średnie miano w teście potencji na kurczętach, co najmniej ‧, ‧ (log
en * inducing a mean titre in the chickens of the potency test of at least ‧ (log
pl Średnie AAUCMBs (log‧ kopii/ml) w populacji ITT (E) (analiza obserwacyjna) w ‧. tygodniu leczenia przedstawiono w tabeli poniżej
en The mean AAUCMBs (log‧ c/ml) in the ITT (E) population (Observed analysis) at ‧ weeks are described in the table below
pl Wśród wszystkich losowo wybranych i leczonych pacjentów, średnia zmiana poziomu RNA wirusa HIV-‧ od wartości początkowej w ostatnim pomiarze do ‧. tygodnia wynosiła-‧, ‧ log‧ kopii/ml u pacjentów otrzymujących preparat APTIVUS, podawany razem z małą dawką rytonawiru, w stosunku do-‧, ‧ log‧ kopii/ml w grupie porównawczej otrzymującej PI z rytonawirem
en Among all randomised and treated patients, the median change from baseline in HIV-‧ RNA at the last measurement up to Week ‧ was-‧ log‧ copies/ml in patients receiving APTIVUS/ritonavir versus-‧ log‧ copies/ml in the comparator PI/ritonavir arm
pl Średnie zmiany HIV RNA, od początku leczenia do ‧ tygodnia (-‧, ‧ log‧ kopii/ml dla produktu REYATAZ podawanego z rytonawirem, i-‧, ‧ log‧ kopii/ml dla lopinawiru podawanego z rytonawirem, uśredniona pod względem czasu różnica wynosiła ‧, ‧ przy przedziale ufności ‧, ‧ % [-‧, ‧, ‧, ‧ ]) w oparciu o obserwowane przypadki spełniały kryteria " non-inferiority "
en Mean HIV RNA changes from baseline at Week ‧ (-‧ log‧ copies/ml for REYATAZ + ritonavir and-‧ log‧ copies/ml for lopinavir + ritonavir, time-averaged difference of ‧, ‧ % confidence interval [-‧, ‧ ]) met criteria for non-inferiority based on observed cases
pl W pierwszorzędowej analizie oceniano non-inferiority amprenawiru (APV) z rytonawirem w porównaniu z grupą otrzymującą standardowe leczenie (SOC) PI pod względem średniej zmiany ważonej czasowo w stosunku do wartości początkowych (AAUCMB) miana wirusa (RNA HIV-‧) w osoczu w ‧. tygodniu, używając marginesu dla non-inferiority ‧, ‧ log‧ kopii/ml
en The primary analysis assessed the non-inferiority of APV/r to the SOC PI group with respect to time-weighted average change from baseline (AAUCMB) in plasma viral load (HIV-‧ RNA) at week ‧ using a non-inferiority margin of ‧ log‧ copies/ml
pl średnia logarytmów wartości w‧ w odniesieniu do ryb w zbiorniku na początku okresu badania log w
en average of the logarithms of the values w‧ for the fish in the tank at the start of the study period
Showing page 1. Found 88976 sentences matching phrase "dzienne średnie wyniki log".Found in 13.342 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.