Translations into English:

  • diethylene glycol methyl ether   

Example sentences with "eter metylowy glikolu dietylenowego", translation memory

add example
pl Etery monobutylowe glikolu etylenowego lub glikolu dietylenowego
en Monobutyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol
pl W następstwie podjęcia przez jedno z państw członkowskich środków ograniczających na podstawie art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG w odniesieniu do wykorzystania eteru monobutylowego glikolu dietylenowego (DEGBE) i eteru monobutylowego glikolu etylenowego (EGBE) w produktach kosmetycznych zasięgnięto opinii SCCP
en Following restrictive measures decided by one Member State on the basis of Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC regarding the use of diethylene glycol monobutyl ether (DEGBE) and ethylene glycol monobutyl ether (EGBE) in cosmetic products, the SCCP was consulted
pl Pozostałe etery monoalkilowe glikolu etylenowego lub glikolu dietylenowego
en Other monoalkylethers of ethylene glycol or of diethylene glycol
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniające załączniki I i ‧ do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do toltrazurilu, eteru monoetylowego glikolu dietylenowego oraz monooleinianu polioksyetylenosorbitolu
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ amending Annexes I and ‧ to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards toltrazuril, diethylene glycol monoethyl ether and polyoxyethylene sorbitan monooleate
pl W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniające załączniki I i ‧ do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do toltrazurilu, eteru monoetylowego glikolu dietylenowego oraz monooleinianu polioksyetylenosorbitolu
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ amending Annexes I and ‧ to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards toltrazuril, diethylene glycol monoethyl ether and polyoxyethylene sorbitan monooleate is to be incorporated into the Agreement
pl zmieniające załączniki I i ‧ do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do toltrazurilu, eteru monoetylowego glikolu dietylenowego oraz monooleinianu polioksyetylenosorbitolu
en amending Annexes I and ‧ to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards toltrazuril, diethylene glycol monoethyl ether and polyoxyethylene sorbitan monooleate
pl Eter monoetylowy glikolu dietylenowego jest ujęty w załączniku ‧ do rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ w odniesieniu do bydła i świń
en The substance diethylene glycol monoethyl ether is included in Annex ‧ for bovine and porcine species
pl do załącznika ‧ do rozporządzenia (EWG) nr ‧ należy dodać hyperici oleum, eucalypti aetheroleum, ‧-metylo-‧-fenoksy-propanonian sodowy, noniwamid, nikoboksil, nikotynian metylu, mecylinam, ‧-hydroksychinolinę i eter monoetylowy glikolu dietylenowego
en Whereas hyperici oleum, eucalypti aetheroleum, sodium ‧-methyl-‧-phenoxy-propanoate, nonivamide, nicoboxil, methyl nicotinate, mecillinam, ‧-hydroxyquinoline and diethylene glycol monoethyl ether should be inserted into Annex ‧ to Regulation (EEC) No
pl Wpis dotyczący eteru monoetylowego glikolu dietylenowego powinien zostać rozszerzony na wszystkie przeżuwacze
en The entry for diethylene glycol monoethyl ether should be extended to include all ruminants
pl Eter metylowy glikolu propylenowego
en Propylene glycol methyl ether
pl Etery glikolowe: Nie dopuszcza się stosowania eteru metylowego glikolu dwuetylenowego (DEGME, CAS
en Glycol ethers: Diethylene glycol methyl ether (DEGME, CAS ‧-‧) shall not be used
pl W następstwie podjęcia przez jedno z państw członkowskich środków ograniczających na podstawie art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG w odniesieniu do wykorzystania glikolu dietylenowego (DEG) w produktach kosmetycznych zasięgnięto opinii SCCP
en Following restrictive measures taken by one Member State on the basis of Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC regarding the use of diethylene glycol (DEG) in cosmetic products, the SCCP was consulted
pl diazotan glikolu dietylenowego (DEGDN
en Diethylene glycol dinitrate (DEGDN
pl Chromatograf gazowy wyposażony w detektor płomieniowo-jonizacyjny i kolumnę ze stali kwasoodpornej (‧ m x ‧ cala), poddaną uprzednio obróbce dimetylodichlorosilanem (dimethyldichlorosililane) i z fazą stacjonarną składającą się z mieszaniny bursztynianu glikolu dietylenowego (‧%) i kwasu fosforowego (‧%) (DEGS-H‧PO‧) lub mieszaniny adypinianu glikolu dietylowego (‧%) i kwasu fosforowego (‧%) (DEGA-H‧PO‧) osadzoną na nośniku Gaschrom Q ‧ mesh
en Gas chromatograph fitted with a flame ionization detector and a stainless steel column (‧ m × ‧ inch) previously treated with dimethyldichlorosilane and packed with a stationary phase consisting of a mixture of diethyleneglycol succinate (‧ %) and phosphoric acid (‧ %) (DEGS-H‧PO‧) or of a mixture of diethyleneglycol adipate (‧ %) and phosphoric acid (‧ %) (DEGA-H‧PO‧) bonded on Gaschrom Q ‧ mesh
pl Czarny tusz do nadruków zawiera: szelak, alkohol N-butylowy, alkohol izopropylowy, przemysłowy spirytus metylowy, żelaza tlenek czarny, wodę oczyszczoną i glikol propylenowy
en The black printing ink contains shellac, N-butyl alcohol, isopropyl alcohol, industrial methylated spirit, iron oxide black, purified water and propylene glycol
pl Czarny tusz do nadruków Szelak Alkohol N-butylowy Alkohol izopropylowy Przemysłowy spirytus metylowy Żelaza tlenek czarny (E ‧) Woda oczyszczona Glikol propylenowy
en Black printing ink Shellac N-Butyl alcohol Isopropyl alcohol Industrial methylated spirit Iron oxide black (E‧) Purified water Propylene glycol
pl Komitet Naukowy ds. Produktów Kosmetycznych i Produktów Nieżywnościowych Przeznaczonych dla Konsumentów (zwany dalej SCCNFP) doszedł do wniosku, że, wobec słabego narażenia konsumentów, użycie nadtlenku dibenzoilu, hydrochinonu i eteru (di)metylowego w preparatach do sztucznych paznokci nie stanowi zagrożenia
en The Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-Food Products intended for consumers (hereinafter SCCNFP) has come to the conclusion that, due to the very low exposure to the consumer, the use of benzoyl peroxide, hydroquinone and hydroquinone methylether in artificial nail systems does not pose a risk
pl Uzyskane estry metylowe są ekstrahowane eterem etylowym
en The methyl esters obtained are extracted with ethyl ether
pl Nadtlenek dibenzoilu i eter (di)metylowy hydrochinonu (synonim ‧-metoksyfenolu) są obecnie wymienione w załączniku II, hydrochinon jest już objęty ograniczeniami i warunkami ustanowionymi w załączniku
en Benzoyl peroxide and hydroquinone methylether (synonym of ‧-methoxyphenol) are currently listed in Annex II, hydroquinone is already subject to restrictions and conditions laid down in Annex
pl Otrzymane w ten sposób estry metylowe są ekstrahowane eterem naftowym
en The methyl esters obtained are extracted with petroleum ether
pl Po metylowaniu diazometanem, przygotowanym in situ lub lepiej w roztworze eteru dietylowego, pochodna metylowa kwasu merkaptooctowego jest oznaczana chromatografią gazową/cieczową z użyciem kaprylanu metylu jako wewnętrznego standardu
en After methylation with diazomethane, prepared either in situ or in advance in a diethyl ether solution, the methyl derivative of the mercaptoacetic acid is measured by gas/liquid chromatography, methyl octanoate being used as the internal standard
pl W celu określenia zawartości tłuszczu mlecznego należy zastosować metodę opartą na ekstrakcji eterem naftowym, po uprzednim przeprowadzeniu hydrolizy kwasem solnym, a następnie wykonać oznaczenie estrów metylowych kwasów tłuszczowych za pomocą chromatografii gazowej
en For the purposes of determining the milk fat content, a method based on extraction with light petroleum, preceded by hydrolysis with hydrochloric acid and followed by gas chromatography of the methyl esters of the fatty acids, shall be used
pl Eter chlorometylowo-metylowy (CAS nr
en Chloromethyl methyl ether (Cas No
pl inny możliwy metabolit/produkt rozkładu- tetrabromobisfenol A bis (eter metylowy) prawdopodobnie spełnia kryteria uznania za substancję PBT (substancję trwałą, wykazującą zdolność do bioakumulacji i toksyczną
en another possible metabolite/degradation product- tetrabromobisphenol-A bis(methyl ether)- possibly meets the screening criteria for a PBT substance
pl wymyć estry metylowe, używając trzy lub cztery porcje po ‧ ml eteru dwuetylowego
en elute the methyl esters using three or four ‧ ml portions of diethyl ether
Showing page 1. Found 1576 sentences matching phrase "eter metylowy glikolu dietylenowego".Found in 0.97 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.