Translations into English:

 • india rubber fig   
   
  common name for plants
 • Ficus elastica   
  (Noun  )
 • Assam rubber   
  (Noun  )
 • India-rubber fig   
  (Noun  )
 • India-rubber plant   
  (Noun  )
 • India-rubber tree   
  (Noun  )
 • ficus elastica   
 • india rubber   
 • rubber plant   
  (Noun  ) (noun   )

Example sentences with "figowiec sprężysty", translation memory

add example
pl Liczyłem z ilu nasion figowca wyrosły drzewa
en Counting how many stones fig trees grow in this season
pl Dzisiaj, podobnie jak w przeszłości (Ravasini ‧), rolnicy z rejonu Cosenzy stosują specjalne metody pozwalające zapobiec kapryfikacji, usuwając dzikie figowce, rosnące czasami w pobliżu sadów owocowych
en Today, as in the past (Ravasini, ‧), farmers in the Cosenza area take special measures to prevent caprification, removing the occasional wild fig trees that can appear near the fig orchards
pl Chroniona nazwa pochodzenia (CNP) Fico Bianco del Cilento oznacza suszone owoce gatunku Ficus carica domestica L.- figowca pospolitego o biotypach odnoszących się do uprawy słodkiej gruszki
en The protected designation of origin (PDO) Fico Bianco del Cilento denotes the dried fruit of the Ficus carica domestica L. species- biotypes related to the Dottato cultivar
pl Zatrzymuje się... i ucina sobie drzemkę pod figowcem w pobliżu szkoły
en He stops...... takes a siesta under a banyan tree just outside a schoolyard
pl Ponadto w rejonie Cosenzy rzadko występują dzikie figowce, a kapryfikacja nie jest tutaj praktykowana
en In addition, wild fig trees are rare in the Cosenza area and caprification does not occur
pl Przechodziła koło tego figowca
en I saw her by the banyan tree
pl Powierzchnię przekroju przecinają żyłki, konsystencja jest gładka, równomierna i sprężysta
en It has a marbled appearance when cut, with a fine, even and pliable texture
pl o miąższu, który jest sprężysty i elastyczny, zapobiegający twardnieniu albo krystalizacji suszonych winogron
en of a pulp that is practically resilient and flexible, preventing hardening or crystallisation of the dried grapes
pl W skład przyrządów wchodzą wszystkie elementy znajdujące się między wentylem opony a pomiarowym elementem sprężystym
en They also include all those parts between the tyre and the sensing element
pl Zawór jednokierunkowy wyposażony w gniazdo z uszczelnieniem sprężystym, w położeniu zamkniętym zaworu, nie może wykazywać żadnych przecieków w zakresie ciśnienia aerostatycznego od ‧ do ‧ kPa
en A non-return valve provided with a resilient seat, when in the closed position, shall not leak when subjected to any aerostatic pressure between ‧ and ‧ kPa
pl Produkt ma konsystencję zbitą, ale sprężystą, łatwo się kroi, jest zwarty, ale niezbyt twardy
en It is compact yet elastic and easy to slice, firm but not too hard
pl będącego stosunkiem trwałych zniekształceń do zniekształceń sprężystych (a = Dp/De) mierzonych w punkcie uderzenia
en to the elastic deformation (a = Dp/De) as measured at the point of impact
pl Podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi
en Washers (including spring washers
pl W odniesieniu do zabawek zakończonych przyssawkami, przeznaczonych dla dzieci w wieku powyżej trzech lat, norma nakłada wymóg określony w pkt ‧.‧.‧ lit. b), aby materiały sprężyste wykorzystywane jako powierzchnie uderzeniowe nie ulegały oderwaniu podczas testu przeprowadzanego zgodnie z pkt ‧.‧.‧.‧ (próba na wytrzymałość mechaniczną, test części ochronnych
en Regarding projectiles toys with suction cups as an impact area that are intended for children above the age of three years, the standard requires in clause ‧.‧.‧(b) that resilient materials used as impact surfaces shall not become detached when tested according to clause ‧.‧.‧.‧ (tension test, protective components
pl Urządzenie, zgodne z ilustracją w załączniku V rysunek ‧, do pomiaru odkształcenia sprężystego (różnica między maksymalnym odkształceniem chwilowym a odkształceniem trwałym
en A device such as that illustrated in Annex V, Figure ‧, for measuring the elastic deflection (the difference between the maximum momentary deflection and the permanent deflection
pl Masz na myśli sprężystą świnkę?
en That would be a springy pig
pl Właściwości elementów sprężystych zawieszenia (konstrukcja, właściwości materiałów i wymiary
en Characteristics of the springing parts of the suspension (design, characteristics of the materials and dimensions
pl UWAGA: W przypadku wózków z rodziny Y‧ (Y‧, Y‧, Y‧, Y‧ i Y‧) występują tylko wersje ze sprężystymi ślizgami bocznymi
en NOTE: For bogies of the family Y‧ (Y‧, Y‧, Y‧, Y‧, and Y‧) there are only versions with elastic side bearers
pl Ilustracja warunków odkształcenia trwałego, sprężystego i całkowitego
en Illustration of the terms permanent, elastic and total deflection
pl Na sprężyste loki
en Or a wavy wig
pl Pomiaru odkształcenia sprężystego dokonuje się ‧ mm nad punktem odniesienia, w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez punkt uderzenia
en The elastic deflection is measured ‧ mm above the reference point, in the vertical plane passing through the point of impact
pl Modelowanie pól odkształceń sprężystych w półprzewodnikowych kropkach kwantowych
en Modelling of elastic strain fields in semiconductor quantum dots
pl dla zbiorników typu ‧ producent określa odpowiedni zakres rozszerzenia sprężystego dla ciśnienia stosowanego w badaniu, w żadnym jednak wypadku rozszerzenie sprężyste nie może przekroczyć średniej wartości dla partii o więcej niż ‧ %
en For type ‧ containers, the manufacturer shall define the appropriate limit of elastic expansion for the test pressure used, but in no case shall the elastic expansion of any container exceed the average batch value by more than ‧ per cent
pl Pod jej oknem stał ul i wirujące w świetle pszczoły biły w szyby jak złote sprężyste kulki.
en Under her window there was a beehive, and sometimes the bees wheeling round in the light struck against her window like rebounding balls of gold.
pl Płaszczyzna ta musi być w stanie poruszać się poziomo wraz z siedzeniem i kołem kierownicy w trakcie uderzenia, jednakże musi pozostać prostopadła do podłogi ciągnika lub konstrukcji zabezpieczającej, o ile ta jest zamontowana w sposób sprężysty
en This plane must be able to move horizontally with the seat and the steering wheel during the impact but to remain perpendicular to the floor of the tractor or of the protection structure if this is resiliently mounted
Showing page 1. Found 77 sentences matching phrase "figowiec sprężysty".Found in 0.347 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.