Translations into English:

  • occupational physiology   

Example sentences with "fizjologia pracy", translation memory

add example
pl Pojawiły się najpierw wokół położonych na nizinach ośrodków miejskich, ale dzięki ich fizjologii uprawy szybko rozprzestrzeniły się na oddalone obszary wyżynne
en They first appeared around lowland urban centres but, given their physiology, cultivation quickly spread to remote upland areas
pl wystarczającą znajomość anatomii, fizjologii i zachowania osób zdrowych i chorych, a także zależności występujących pomiędzy stanem zdrowia a fizycznym i społecznym środowiskiem, w jakim przebywa istota ludzka
en sufficient understanding of the structure, functions and behaviour of healthy and sick persons, as well as relations between the state of health and physical and social surroundings of the human being
pl inna substancja oznacza substancję inną niż witamina lub składnik mineralny, która posiada wartość odżywczą lub oddziałuje na fizjologię
en other substance means a substance other than a vitamin or a mineral that has a nutritional or physiological effect
pl wpływ latania na fizjologię ze szczególnym podkreśleniem niedotlenienia
en the physiological effects of flying and with particular emphasis on hypoxia
pl Fizjologia
en Physiology
pl Egzopolisacharydy drobnoustrojów-biosynteza,właściwości,znaczenie w fizjologii komórki oraz zastosowanie w przemyśle
en Microbial exopolysaccharides-biosynthesis, properties, cellular function and applications
pl Wszystkie te kobiety zostały uprowadzone...... były częścią rządowego programu, mającego na celu manipulowanie ich fizjologią...... poprzez użycie ich jako matek zastępczych.Odbywało się to na statku marynarki wojennej
en These women all had been abducted...... as part of a government program to manipulate their biology...... operating off- shore on a Navy ship...... using these women as surrogates
pl HMP(Human Microbiome Project)-mikroflora jelit oraz jej wpływ na fizjologię i zdrowie człowieka
en HMP (Human Microbiome Project) - influence of gut microbiota on human physiology and health
pl fizjologia
en Physiology
pl Wskaźniki dobrostanu schwytanych zwierząt zawierają elementy związane z fizjologią, obrażeniami i zachowaniem
en Indications of welfare of trapped animals include those of physiology, injury and behaviour
pl fizjologię lotu, z uwzględnieniem zaopatrzenia w tlen i niedotlenienia
en physiology of flight including oxygen requirements and hypoxia
pl Kształt i odstęp mogą wskazywać, ale nie na pewno, na fizjologię narneńczyka
en Curvature and spacing would seem to... indicate, but not prove, Narn physiology
pl anatomia i fizjologia
en Anatomy and physiology
pl fizjologia
en physiology
pl zarządzanie stanami zagrożenia, fizjologiczne skutki zmęczenia, fizjologię snu, rytm dobowy oraz zmianę stref czasowych
en alertness management, physiological effects of fatigue, sleep physiology, circadian rhythm and time zone changes
pl odpowiednią wiedzę na temat ogólnego stanu, fizjologii i zachowania osób zdrowych i chorych oraz wpływu środowiska naturalnego i społecznego na stan zdrowia człowieka w zakresie, w jakim czynniki te mają wpływ na stomatologię
en adequate knowledge of the constitution, physiology and behaviour of healthy and sick persons as well as the influence of the natural and social environment on the state of health of the human being, in so far as these factors affect dentistry
pl szczegółową znajomość czynności biologicznych, anatomii i fizjologii w dziedzinie położnictwa i noworodków, jak również wiedzę o związku zachodzącym pomiędzy stanem zdrowia a fizycznym i społecznym środowiskiem człowieka oraz o jego zachowaniu
en detailed knowledge of biological functions, anatomy and physiology in the field of obstetrics and of the newly born, and also a knowledge of the relationship between the state of health and the physical and social environment of the human being, and of his behaviour
pl Obejmują miniaturyzację urządzeń wykorzystywanych przez ICT do rozmiarów odpowiednich dla interakcji z organizmami żywymi (takich jak nowoczesne składniki i systemy obliczeniowe ICT oparte na syntetycznych strukturach biomolekularnych), nowe nauki w zakresie obliczania i łączności inspirowane światem żywym, w pełni ekologiczne narzędzia ICT inspirowane naturalnymi systemami, jak również modelowanie i symulację świata żywego (takie jak symulacja fizjologii człowieka na kilku poziomach biologicznych
en They span from miniaturisation of ICT devices to sizes compatible and interacting with living organisms (like novel ICT components and computing systems based on synthetic bio-molecular structures), to new computing and communication sciences inspired by the living world, to fully eco-compatible ICT devices inspired by natural systems, and to modelling and simulation of the living world (like simulation of human physiology across several biological levels
pl odpowiednią wiedzę o organizmie, fizjologii i zachowaniu osób zdrowych i chorych, jak również oddziaływaniu środowiska naturalnego i społecznego na stan ludzkiego zdrowia, w zakresie, w jakim czynniki te dotyczą stomatologii
en adequate knowledge of the constitution, physiology and behaviour of healthy and sick persons as well as the influence of the natural and social environment on the state of health of the human being, in so far as these factors affect dentistry
pl Sidła ograniczające ruch powinny zostać przetestowane na terenie zamkniętym, w szczególności w celu oceny parametrów zachowania i fizjologii
en Restraining traps should be tested in a compound, in particular to evaluate behaviour and physiological parameters
pl W moim kraju, koszty zgodności w odniesieniu do wyposażenia bydła nie są możliwe do przyjęcia dla hodowców kóz i owiec, przynoszą mało istotne korzyści dla środowiska, zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, pomimo że są to obszary, w których można skutecznie radzić sobie z problemami, jeżeli metody produkcyjne będą dopasowane do fizjologii zwierząt i roślin.
en In our country, the costs of compliance for livestock facilities are intolerable for goat and sheep farmers, with negligible benefits for the environment, public health and the health of animals, although these are areas where the problems can be dealt with effectively if production methods are suited to the physiology of animals and plants.
pl Anatomia i fizjologia
en Anatomy and physiology
pl Nośniki to substancje stosowane do rozpuszczania, rozcieńczania, dyspersji lub innej fizycznej modyfikacji dodatku do żywności, środka aromatyzującego, enzymu spożywczego, składnika odżywczego lub innej substancji dodanej do środka spożywczego w celach odżywczych lub mających związek z fizjologią, które nie zmieniają ich funkcji technologicznej (i same nie wywołują żadnych skutków technologicznych), w celu ułatwienia posługiwania się nimi lub wykorzystania czy zastosowania ich
en Carriers are substances used to dissolve, dilute, disperse or otherwise physically modify a food additive or a flavouring, food enzyme, nutrient and/or other substance added for nutritional or physiological purposes to a food without altering its function (and without exerting any technological effect themselves) in order to facilitate its handling, application or use
Showing page 1. Found 85462 sentences matching phrase "fizjologia pracy".Found in 13.559 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.