Translations into English:

  • occupational physiology   

Example sentences with "fizjologia pracy", translation memory

add example
pl Fizjologia tego stworzenia jest zupełnie niespotykana
en The creature' s physiology is completely unique
pl Wydaje mi się, że to dotyczy różnych elementów ludzkiej fizjologii
en It seems much of this refers to different elements of human physiology
pl odpowiednią wiedzę o organizmie, fizjologii i zachowaniu osób zdrowych i chorych, jak również oddziaływaniu środowiska naturalnego i społecznego na stan ludzkiego zdrowia, w zakresie, w jakim czynniki te dotyczą stomatologii
en adequate knowledge of the constitution, physiology and behaviour of healthy and sick persons as well as the influence of the natural and social environment on the state of health of the human being, in so far as these factors affect dentistry
pl inna substancja oznacza substancję inną niż witamina lub składnik mineralny, która posiada wartość odżywczą lub oddziałuje na fizjologię
en other substance means a substance other than a vitamin or a mineral that has a nutritional or physiological effect
pl podkreśla, że należy badać fizjologię i ekologię ryb morskich, szczególnie w strefach tropikalnych, gdzie prowadzi się stosunkowo mało badań; wskazuje na to, że w miarę gromadzenia informacji naukowcy będą mogli czynić dokładniejsze prognozy i opracowywać odpowiednie rozwiązania; uważa, że przywożenie na ląd całości przyłowu do celów badań naukowych mogłoby znacząco zasilić naszą bazę informacji; uznaje również potrzebę ciągłych badań nad wpływem, jaki zmiany klimatyczne- powodujące niedobory pożywienia- wywierają na sukces rozrodczy i przeżywalność populacji ptaków wodnych
en Emphasises the need for research on the physiology and ecology of marine fish, particularly in the tropics where comparatively little research has been conducted; points out that, as our information base accumulates, scientists will be able to make more accurate predictions and devise relevant solutions; considers that the landing of all by-catch for scientific analysis could make a major contribution to our information base; equally recognises the need for ongoing research on the impact of climate change on seabird populations through food stress and impact on breeding success and survival
pl Komitet uznaje ochronę populacji dziecięcej za najwyższy priorytet, ponieważ stanowi ona wrażliwą grupę, różniącą się pod względem rozwoju, fizjologii i psychiki
en The Committee considers the protection of the paediatric population to be a top priority, insofar as it is a vulnerable group with specific developmental, physiological and psychological characteristics
pl W moim kraju, koszty zgodności w odniesieniu do wyposażenia bydła nie są możliwe do przyjęcia dla hodowców kóz i owiec, przynoszą mało istotne korzyści dla środowiska, zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, pomimo że są to obszary, w których można skutecznie radzić sobie z problemami, jeżeli metody produkcyjne będą dopasowane do fizjologii zwierząt i roślin.
en In our country, the costs of compliance for livestock facilities are intolerable for goat and sheep farmers, with negligible benefits for the environment, public health and the health of animals, although these are areas where the problems can be dealt with effectively if production methods are suited to the physiology of animals and plants.
pl Receptory RXR tworzą heterodimery z różnymi ligandami istotnymi dla funkcji i fizjologii komórki, co wskazuje, że biologiczna aktywność beksarotenu jest bardziej różnorodna niż związków aktywujących receptory RAR
en The ability of the RXRs to form heterodimers with various receptor partners that are important in cellular function and in physiology indicates that the biological activities of bexarotene are more diverse than those of compounds that activate the RARs
pl Ryby należy trzymać w odpowiednim cyklu oświetlenia, ponieważ cykl dnia i nocy ma wpływ na fizjologię i zachowania ryb
en Fish should be maintained on an appropriate photoperiod as far as possible since the day/night cycle influences the physiology and the behaviour of fish
pl Obrazowanie ruchów roslin jako środek dydaktyczny, wspomagający efektywność nauczania fizjologii roślin
en Imaging plants movements as tool, which increases effectiveness of traching plants physiology
pl nośniki to substancje stosowane do rozpuszczania, rozcieńczania, dyspersji lub innej fizycznej modyfikacji dodatku do żywności, środka aromatyzującego, enzymu spożywczego, składnika odżywczego lub innej substancji dodanej do środka spożywczego w celach odżywczych lub mających związek z fizjologią, które nie zmieniają ich funkcji technologicznej (i same nie wywołują żadnych skutków technologicznych), w celu ułatwienia posługiwania się nimi lub wykorzystania czy zastosowania ich
en carriers are substances used to dissolve, dilute, disperse or otherwise physically modify a food additive or a flavouring, food enzyme, nutrient and/or other substance added for nutritional or physiological purposes to a food without altering its function (and without exerting any technological effect themselves) in order to facilitate its handling, application or use
pl wpływ latania na fizjologię ze szczególnym podkreśleniem niedotlenienia
en the physiological effects of flying and with particular emphasis on hypoxia
pl Wskaźniki dobrostanu schwytanych zwierząt zawierają elementy związane z fizjologią, obrażeniami i zachowaniem
en Indications of welfare of trapped animals include those of physiology, injury and behaviour
pl Komórki HUVEC jako model badawczy w badaniach fizjologii i patologii układu krwionośnego
en HUVEC cells as a model for research on the physiology and pathology of the cardiovascular system
pl Podstawowe wiadomości z fizjologii, symptomatologii i lecznictwa
en Basic understanding of physiology, symptomatology and therapeutics
pl Stres: teorie, fizjologia, zaburzenia stresem powodowane
en Stress: theories, physiology, stress caused diseases
pl "bo potwornie tu śmierdzi szczyną", czyli o fizjologii i cielesności w wybranych wierszach Andrzeja Bursy
en ‘as this place reeks horribly of piss’ or physiology and carnality in the selected poems of Andrzej Bursa
pl Nośniki w składnikach odżywczych lub innych substancjach dodanych do środka spożywczego w celach odżywczych lub mających związek z fizjologią
en Carriers in nutrients and other substances added for nutritional and/or for other physiological purposes
pl Fizjologia
en Physiology
pl Podstawy anatomii i fizjologii
en Basic anatomy and physiology
pl wystarczającą znajomość anatomii, fizjologii i zachowania osób zdrowych i chorych, a także zależności występujących pomiędzy stanem zdrowia a fizycznym i społecznym środowiskiem, w jakim przebywa istota ludzka
en sufficient understanding of the structure, functions and behaviour of healthy and sick persons, as well as relations between the state of health and physical and social surroundings of the human being
pl Fizjologii czlowieka?
en What about human physiology?
pl między innymi przez wykorzystanie wiedzy genetycznej, nowe metody hodowli, lepsze zrozumienie fizjologii i zachowania zwierząt
en the exploitation of genetic knowledge, new breeding methods, improved understanding of animal physiology and behaviour; and
pl HMP(Human Microbiome Project)-mikroflora jelit oraz jej wpływ na fizjologię i zdrowie człowieka
en HMP (Human Microbiome Project) - influence of gut microbiota on human physiology and health
pl fizjologię lotu, z uwzględnieniem zaopatrzenia w tlen i niedotlenienia
en physiology of flight including oxygen requirements and hypoxia
Showing page 1. Found 85462 sentences matching phrase "fizjologia pracy".Found in 10.674 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.