Translations into English:

  • occupational physiology   

Example sentences with "fizjologia pracy", translation memory

add example
pl HMP(Human Microbiome Project)-mikroflora jelit oraz jej wpływ na fizjologię i zdrowie człowieka
en HMP (Human Microbiome Project) - influence of gut microbiota on human physiology and health
pl Dół kloaczny ludzkiej fizjologii!
en A latrine of human physiology!
pl szczegółową znajomość czynności biologicznych, anatomii i fizjologii w dziedzinie położnictwa i noworodków, jak również wiedzę o związku zachodzącym pomiędzy stanem zdrowia a fizycznym i społecznym środowiskiem człowieka oraz o jego zachowaniu
en detailed knowledge of biological functions, anatomy and physiology in the field of obstetrics and of the newly born, and also a knowledge of the relationship between the state of health and the physical and social environment of the human being, and of his behaviour
pl Plant Physiology (Instytut Fizjologii Roślin
en Plant Physiology
pl Jeżeli takie pomiary, w szczególności dodatkowe pomiary w odniesieniu do zachowania i fizjologii, nie wystąpiły i nie zostały zastosowane w stosunku do różnych gatunków, ich zastosowanie w tych normach w odniesieniu do rozważanych gatunków będzie musiało zostać uzupełnione o badania naukowe przeprowadzone w celu określenia poziomów bazowych, zakresów reakcji, a także innych właściwych pomiarów
en While such measures, in particular additional behavioural and physiological measures, have not been developed and used for a variety of species, their use in these Standards for the species under consideration will have to be verified by scientific studies carried out to determine baseline levels, ranges of response, and other relevant measures
pl inna substancja oznacza substancję inną niż witamina lub składnik mineralny, która posiada wartość odżywczą lub oddziałuje na fizjologię
en other substance means a substance other than a vitamin or a mineral that has a nutritional or physiological effect
pl fizjologia
en Physiology
pl odpowiednią wiedzę o organizmie, fizjologii i zachowaniu osób zdrowych i chorych, jak również oddziaływaniu środowiska naturalnego i społecznego na stan ludzkiego zdrowia, w zakresie, w jakim czynniki te dotyczą stomatologii
en adequate knowledge of the constitution, physiology and behaviour of healthy and sick persons as well as the influence of the natural and social environment on the state of health of the human being, in so far as these factors affect dentistry
pl Obrazowanie transportu wody na drodze osmozy jako środek dydaktyczny, wspomagający efektywność nauczania fizjologii roślin
en Visualisation of osmotic water transport as the didactic tool supporting the effectiveness of plant physiology teaching
pl Podstawowe wiadomości z fizjologii, symptomatologii i lecznictwa
en Basic understanding of physiology, symptomatology and therapeutics
pl Komitet uznaje ochronę populacji dziecięcej za najwyższy priorytet, ponieważ stanowi ona wrażliwą grupę, różniącą się pod względem rozwoju, fizjologii i psychiki
en The Committee considers the protection of the paediatric population to be a top priority, insofar as it is a vulnerable group with specific developmental, physiological and psychological characteristics
pl wystarczającą znajomość anatomii, fizjologii i zachowania osób zdrowych i chorych, a także zależności występujących pomiędzy stanem zdrowia a fizycznym i społecznym środowiskiem, w jakim przebywa istota ludzka
en sufficient understanding of the structure, functions and behaviour of healthy and sick persons, as well as relations between the state of health and physical and social surroundings of the human being
pl podstawowa wiedza z anatomii i fizjologii drobiu
en basic knowledge of poultry anatomy and physiology
pl Fizjologia i patologia okresu laktacji
en Physiology and pathology of the period of lactation
pl między innymi przez wykorzystanie wiedzy genetycznej, nowe metody hodowli, lepsze zrozumienie fizjologii i zachowania zwierząt
en the exploitation of genetic knowledge, new breeding methods, improved understanding of animal physiology and behaviour; and
pl fizjologia i patologia noworodka
en Physiology and pathology of the new-born infant
pl Fizjologia
en Physiology
pl Dzięki swojej fizjologii i morfologii te odporne rasy są dostosowane do życia na obszarach górskich, w szczególności do sezonowego wypasu, który stanowi specyfikę regionu produkcji
en Due to their physiology and morphology, these hardy breeds are adapted to mountain areas and especially to transhumance, which is a specific feature of the production area
pl fizjologia
en physiology
pl Wszystkie te kobiety zostały uprowadzone...... były częścią rządowego programu, mającego na celu manipulowanie ich fizjologią...... poprzez użycie ich jako matek zastępczych.Odbywało się to na statku marynarki wojennej
en These women all had been abducted...... as part of a government program to manipulate their biology...... operating off- shore on a Navy ship...... using these women as surrogates
pl Parametry jakościowe wody powinny w każdym przypadku pozostawać w dopuszczalnych zakresach odpowiednich do aktywności i fizjologii poszczególnych gatunków
en Water-quality parameters should at all times be within the acceptable range that sustains normal activity and physiology for a given species
pl Szlak fosfoprzekazywania Rcs-mechanizm sygnalizacji oraz znaczenie w fizjologii bakterii
en Mechanism of signalization and the role of the Rcs phosphorelay in bacterial physiology.
pl "bo potwornie tu śmierdzi szczyną", czyli o fizjologii i cielesności w wybranych wierszach Andrzeja Bursy
en ‘as this place reeks horribly of piss’ or physiology and carnality in the selected poems of Andrzej Bursa
pl Fizjologia tego stworzenia jest zupełnie niespotykana
en The creature' s physiology is completely unique
pl Ryby należy trzymać w odpowiednim cyklu oświetlenia, ponieważ cykl dnia i nocy ma wpływ na fizjologię i zachowania ryb
en Fish should be maintained on an appropriate photoperiod as far as possible since the day/night cycle influences the physiology and the behaviour of fish
Showing page 1. Found 85462 sentences matching phrase "fizjologia pracy".Found in 12.668 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.