Translations into English:

  • vinylidene fluoride   

Example sentences with "fluorek winylidenu", translation memory

add example
pl kopolimery fluorku winylidenu posiadające w ‧ %, lub więcej, strukturę beta krystaliczną bez rozciągania
en Copolymers of vinylidene fluoride having ‧ % or more beta crystalline structure without stretching
pl polimery i kopolimery piezoelektryczne wykonane z kopolimerów fluorku winylidenu, określonych w pozycji ‧C‧.a
en Piezoelectric polymers and copolymers made from vinylidene fluoride materials specified in ‧C‧.a
pl Odpady powstałe przy produkcji alifatycznych flourowcowych węglowodorów (takich jak chlorometany, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilowy oraz epichlorohydryna
en Wastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethanes, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin
pl Polichlorek winylidenu, tak?
en Polyvinylidene fluoride, right?
pl polifluorek winylidenu i jego odmiany; lub ‧. niobian strontu-baru i jego odmiany
en Polyvinylidene fluoride and variants; or ‧. Strontium barium niobate and variants
pl Odpady z produkcji alifatycznych węglowodorów chlorowcoorganicznych (takich jak chlorometan, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilu i epichlorohydryna
en Wastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethane, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin
pl Kopolimer chlorku winylidenu z akrylonitrylem, w postaci spienionych kulek o średnicy ‧ mikrometrów lub większej, ale nie większej niż ‧ mikrometrów
en Copolymer of vinylidene chloride with acrylonitrile, in the form of expansible beads of a diameter of ‧ micrometres or more but not more than ‧ micrometres
pl Odpady powstałe przy produkcji alifatycznych węglowodorów (takich jak chlorometany, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilowy oraz epichlorohydryna
en Wastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethanes, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin
pl Polifluorek winylidenu (PVDF
en polyvinylidenefluoride (PVDF
pl Polimery chlorku winylidenu
en Vinylidene chloride polymers
pl dichloroetylen chlorek winylidenu
en dichloroethylene vinylidene chloride
pl Zawierający ‧ % masy fluorku wapnia lub mniej
en Containing by weight ‧ % or less of calcium fluoride
pl W celu zagwarantowania pewności prawa konieczne jest wyjaśnienie, że wymóg etykietowania dotyczy wszystkich dwudziestu związków zawierających fluor wymienionych w części ‧ załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG, a nie tylko tych zawierających fluorek
en To ensure legal certainty, it is necessary to clarify that the labelling requirement refers to all ‧ compounds containing fluorine listed in Part ‧ of Annex ‧ to Directive ‧/‧/EEC, and not only to those containing fluoride
pl ml roztworu zawierającego ‧ g ołowiu (Pb) w ‧ l (‧ mg Pb na litr), ‧ ml wody, ‧ ml ‧-procentowego (mol/m‧) fluorku sodu, ‧ ml czystego kwasu octowego i ‧ ml wysyconego wodnego roztworu siarkowodoru należy umieścić w probówce o wymiarach ‧ × ‧ mm
en Place ‧ ml of a solution containing ‧ g of lead (Pb) in ‧ l (‧ mg Pb per litre), ‧ ml of water, ‧ ml of ‧ % (m/v) sodium fluoride, ‧ ml of pure acetic acid and ‧ ml of hydrogen sulphide saturated aqueous solution in a ‧ × ‧ test tube
pl szkło, włącznie ze stopioną krzemionką, szkło fosforanowe, fluorofosforanowe, z fluorku cyrkonu (ZrF‧) i fluorku hafnu (HfF‧) posiadające wszystkie z następujących właściwości
en Glass, including fused silica, phosphate glass, fluorophosphate glass, zirconium fluoride (ZrF‧) and hafnium fluoride (HfF‧), having all of the following
pl Opinia z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotycząca arsenu, baru, fluorku, boru i manganu w naturalnej wodzie mineralnej
en Opinion of ‧ December ‧ on arsenic, barium, fluoride, boron and manganese in natural mineral waters
pl Przy przyjmowaniu fluorku z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem
en In case of intake of fluoride from other sources consult a dentist or doctor
pl W drodze odstępstwa od ust. ‧, państwa członkowskie dokonają ponownej oceny każdego dopuszczonego środka ochrony roślin zawierającego fluorek sulfurylu jako jedyną substancję czynną lub jako jedną z kilku substancji czynnych wyszczególnionych w załączniku I do dyrektywy ‧/‧/EWG najpóźniej do dnia ‧ sierpnia ‧ r. zgodnie z jednolitymi zasadami określonymi w załączniku ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG, na podstawie dokumentacji zgodnej z wymogami określonymi w załączniku ‧ do wymienionej dyrektywy i z uwzględnieniem części B pozycji dotyczącej fluorku sulfurylu w załączniku I do tej dyrektywy
en By way of derogation from paragraph ‧, for each authorised plant protection product containing sulfuryl fluoride as either the only active substance or as one of several active substances all of which were listed in Annex I to Directive ‧/‧/EEC by ‧ August ‧ at the latest, Member States shall re-evaluate the product in accordance with the uniform principles provided for in Annex ‧ to Directive ‧/‧/EEC, on the basis of a dossier satisfying the requirements of Annex ‧ to that Directive and taking into account part B of the entry in Annex I to that Directive concerning sulfuryl fluoride
pl Obliczenia teoretyczne elektronowej struktury pasmowej dla dwóch nowych rodzin potencjalnych nadprzewodników - fluorków Ag(II) oraz wodorków Yb(II), Tm(II), Yb(III) i Si(IV)
en Theoretical calculations of the electronic band structures for two nowel families of potential superconductors - fluorides of Ag(II) and hydrides of Yb(II), Tm(II), Yb(III) and Si(IV)
pl Państwa członkowskie mogą przedłużyć tymczasowe zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające topramezon, fluorek sulfurylu oraz wirus żółtej mozaiki cukinii – szczep niezłośliwy na okres nieprzekraczający ‧ miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji
en Member States may extend provisional authorisations for plant protection products containing topramezone, sulfuryl fluoride and zucchini yellow mosaic virus- weak strain for a period not exceeding ‧ months from the date of adoption of this Decision
pl W drodze niniejszej skargi, skarżąca wnosi o częściowe stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C ‧ wersja ostateczna z dnia ‧ czerwca ‧ r., wydanej w sprawie COMP/‧.‧- Fluorek Glinu), w której Komisja stwierdziła, że pewne przedsiębiorstwa, włącznie ze skarżącą, naruszyły art. ‧ ust. ‧ WE i art. ‧ ust. ‧ Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dokonując uzgodnień dotyczących światowego rynku fluorku glinu w celu zwiększenia cen w odniesieniu do różnych regionów świata, w tym Europy, tak aby doprowadzić do ustanowienia ogólnego poziomu cen i w niektórych przypadkach- do podziału rynku; przedsiębiorstwa te wymieniały też między sobą poufne informacje handlowe
en By this application the applicant seeks the annulment in part of Commission Decision C ‧ final of ‧ June ‧ in Case COMP/‧.‧- Aluminium fluoride, by which the Commission found that certain undertakings including the applicant had infringed Article ‧ EC and Article ‧ of the Agreement on the European Economic Area by agreeing, on the world market in aluminium fluoride, on a target price increase, by examining various regions of the world including Europe to establish a general price level and in some cases to agree on a division of the market, and by exchanging commercially sensitive information
pl Jeśli cyjanki zostaną zniszczone, zużyte wykładziny wanien zostają przeniesione do kodu AB‧ w części II, z uwagi na zawartość Y‧, nieorganicznych związków fluoru z wyłączeniem fluorku wapnia
en If the cyanides have been destroyed, spent potlinings are assigned to part ‧ entry AB‧ because they contain Y‧, inorganic fluorine compounds excluding calcium fluoride
pl należy dwukrotnie lub trzykrotnie zwiększyć stężenie fluorku w roztworze badanej próbki; b
en The concentration of the standard solution to be added is selected as follows:(a) double or treble the fluoride concentration in the analysis medium
Showing page 1. Found 189 sentences matching phrase "fluorek winylidenu".Found in 0.322 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.