Translations into English:

  • vinylidene fluoride   

Example sentences with "fluorek winylidenu", translation memory

add example
pl kopolimery fluorku winylidenu posiadające w ‧ %, lub więcej, strukturę beta krystaliczną bez rozciągania
en Copolymers of vinylidene fluoride having ‧ % or more beta crystalline structure without stretching
pl polimery i kopolimery piezoelektryczne wykonane z kopolimerów fluorku winylidenu, określonych w pozycji ‧C‧.a
en Piezoelectric polymers and copolymers made from vinylidene fluoride materials specified in ‧C‧.a
pl Odpady z produkcji alifatycznych węglowodorów chlorowcoorganicznych (takich jak chlorometan, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilu i epichlorohydryna
en Wastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethane, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin
pl Polimery chlorku winylidenu
en Vinylidene chloride polymers
pl polifluorek winylidenu i jego odmiany; lub ‧. niobian strontu-baru i jego odmiany
en Polyvinylidene fluoride and variants; or ‧. Strontium barium niobate and variants
pl Polichlorek winylidenu, tak?
en Polyvinylidene fluoride, right?
pl dichloroetylen chlorek winylidenu
en dichloroethylene vinylidene chloride
pl Polifluorek winylidenu (PVDF
en polyvinylidenefluoride (PVDF
pl Odpady powstałe przy produkcji alifatycznych węglowodorów (takich jak chlorometany, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilowy oraz epichlorohydryna
en Wastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethanes, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin
pl Odpady powstałe przy produkcji alifatycznych flourowcowych węglowodorów (takich jak chlorometany, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilowy oraz epichlorohydryna
en Wastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethanes, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin
pl Kopolimer chlorku winylidenu z akrylonitrylem, w postaci spienionych kulek o średnicy ‧ mikrometrów lub większej, ale nie większej niż ‧ mikrometrów
en Copolymer of vinylidene chloride with acrylonitrile, in the form of expansible beads of a diameter of ‧ micrometres or more but not more than ‧ micrometres
pl Należy oczekiwać, że ocena i proces decyzyjny w odniesieniu do decyzji w sprawie możliwego wpisania topramezonu, fluorku sulfurylu oraz wirusa żółtej mozaiki cukinii – szczep niezłośliwy do załącznika I zostaną zakończone w ciągu ‧ miesięcy
en It is expected that the evaluation and decision-making process with respect to a decision on possible Annex I inclusion for topramezone, sulfuryl fluoride and zucchini yellow mosaic virus- weak strain will have been completed within ‧ months
pl Preparatyka i charakterystyka wysokopowierzchniowego fluorku magnezu uzyskanego metodą zol - żel
en Sol-gel synthesis of high-surface area magnesiom fluoride and its characterization
pl Rozważany produkt to fluoryt dwóch gatunków, mającego zastosowanie w piecach hutniczych o wyprawie kwaśnej i mającej zastosowanie w branży ceramicznejzarówno kwasowego jak i ceramicznego, występujące w postaci placków filtracyjnych lub sproszkowanej, o zawartości ‧% lub mniej fluorku wapnia (CaF‧), objęty kodem CN ex ‧ ‧ (kod TARIC ‧ ‧), jak również zawierające więcej niż ‧% fluorku wapnia (CaF‧) objęty kodem CN ex ‧ ‧ (kod TARIC ‧ ‧) („fluoryt”
en The product under consideration is fluorspar of both acid and ceramic grade presented in filter cake or in powder form, with a content of ‧ % or less of calcium fluoride (CaF‧) falling under CN code ex ‧ ‧ (TARIC code ‧ ‧), as well as with a content of more than ‧ % of calcium fluoride (CaF‧) falling under CN code ex ‧ ‧ (TARIC code
pl C‧ nieorganiczne związki fluoru, z wyjątkiem fluorku wapnia
en C‧ inorganic fluorine compounds, excluding calcium fluoride
pl Dyrektywa Komisji ‧/‧/WE włączyła fluorek sulfurylu jako substancję czynną do załącznika I do dyrektywy ‧/‧/WE pod kątem stosowania w produktach typu ‧, Środki konserwacji drewna, zgodnie z definicją w załączniku V do dyrektywy ‧/‧/WE
en Commission Directive ‧/‧/EC included sulfuryl fluoride as an active substance in Annex I to Directive ‧/‧/EC for use in product-type ‧, wood preservatives, as defined in Annex V to Directive ‧/‧/EC
pl Jeśli cyjanki zostaną zniszczone, zużyte wykładziny wanien zostają przeniesione do kodu AB‧ w części II, z uwagi na zawartość Y‧, nieorganicznych związków fluoru z wyłączeniem fluorku wapnia
en If the cyanides have been destroyed, spent potlinings are assigned to part ‧ entry AB‧ because they contain Y‧, inorganic fluorine compounds excluding calcium fluoride
pl W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniającą dyrektywę ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fluorku sulfurylu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy
en Commission Directive ‧/‧/EC of ‧ December ‧ amending Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council to include sulfuryl fluoride as an active substance in Annex I thereto is to be incorporated into the Agreement
pl Jednakże przyjmowanie nadmiernych ilości fluorku przez ogół społeczeństwa może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie publiczne
en By contrast, excessive fluoride intake across the board can have harmful effects on public health
pl Ca zawartość fluorków w roztworze dodanym (mg/l) do roztworu badanej próbki (Va
en Ca = concentration of fluoride added (mg/l) to analysis medium (Va
pl fluorek potasu
en Potassium fluoride
pl Wolę pracować z proszkiem perskim niż z fluorkiem
en Personally...I prefer a pyrethrum job to a fluoride
pl Ważne jest, aby przepisy niniejszej dyrektywy były stosowane jednocześnie we wszystkich państwach członkowskich tak, aby zapewnić równe traktowanie produktów biobójczych zawierających substancję czynną fluorek sulfurylu na rynku oraz właściwe ogólne funkcjonowanie rynku produktów biobójczych
en It is important that the provisions of this Directive be applied simultaneously in all the Member States in order to ensure equal treatment of biocidal products on the market containing the active substance sulfuryl fluoride and also to facilitate the proper operation of the biocidal products market in general
Showing page 1. Found 189 sentences matching phrase "fluorek winylidenu".Found in 0.482 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.