Translations into English:

  • vinylidene fluoride   

Example sentences with "fluorek winylidenu", translation memory

add example
pl polimery i kopolimery piezoelektryczne wykonane z kopolimerów fluorku winylidenu, określonych w pozycji ‧C‧.a
en Piezoelectric polymers and copolymers made from vinylidene fluoride materials specified in ‧C‧.a
pl kopolimery fluorku winylidenu posiadające w ‧ %, lub więcej, strukturę beta krystaliczną bez rozciągania
en Copolymers of vinylidene fluoride having ‧ % or more beta crystalline structure without stretching
pl Odpady powstałe przy produkcji alifatycznych flourowcowych węglowodorów (takich jak chlorometany, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilowy oraz epichlorohydryna
en Wastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethanes, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin
pl Odpady powstałe przy produkcji alifatycznych węglowodorów (takich jak chlorometany, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilowy oraz epichlorohydryna
en Wastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethanes, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin
pl polifluorek winylidenu i jego odmiany; lub ‧. niobian strontu-baru i jego odmiany
en Polyvinylidene fluoride and variants; or ‧. Strontium barium niobate and variants
pl Polichlorek winylidenu, tak?
en Polyvinylidene fluoride, right?
pl Polifluorek winylidenu (PVDF
en polyvinylidenefluoride (PVDF
pl Odpady z produkcji alifatycznych węglowodorów chlorowcoorganicznych (takich jak chlorometan, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilu i epichlorohydryna
en Wastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethane, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin
pl Polimery chlorku winylidenu
en Vinylidene chloride polymers
pl dichloroetylen chlorek winylidenu
en dichloroethylene vinylidene chloride
pl Kopolimer chlorku winylidenu z akrylonitrylem, w postaci spienionych kulek o średnicy ‧ mikrometrów lub większej, ale nie większej niż ‧ mikrometrów
en Copolymer of vinylidene chloride with acrylonitrile, in the form of expansible beads of a diameter of ‧ micrometres or more but not more than ‧ micrometres
pl Dlatego też warunek etykietowania, które musi być umieszczone na etykiecie pasty do zębów zawierającej związki fluoru wymienione w części ‧ załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG, powinien odnosić się do zawartości fluoru, a nie fluorku
en Therefore, the condition for labelling which must be printed on the label of toothpastes containing fluorine compounds listed in Part ‧ of Annex ‧ to Directive ‧/‧/EEC should refer to the content of fluorine instead of fluoride
pl Fluorek litu
en LITHIUM HYDROXIDE
pl fluorek potasu
en potassium fluoride
pl Stężenie pozostałości, które dostały się do wody w wyniku procesu usuwania fluorków, jest na najniższym poziomie możliwym technicznie do osiągnięcia zgodnie z najlepszymi praktykami i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia publicznego
en The release of residues into the water as a result of the fluoride removal treatment shall be as low as technically feasible according to the best practices and shall not pose a risk to public health
pl szkło, włącznie ze stopioną krzemionką, szkło fosforanowe, fluorofosforanowe, z fluorku cyrkonu (ZrF‧) i fluorku hafnu (HfF‧) posiadające wszystkie z następujących właściwości
en Glass, including fused silica, phosphate glass, fluorophosphate glass, zirconium fluoride (ZrF‧) and hafnium fluoride (HfF‧), having all of the following
pl fluorek potasu
en Potassium fluoride
pl fluoryt-zawierający wagowo ‧ % lub mniej fluorku wapnia
en fluorspar-containing by weight ‧ % or less of calcium fluoride
pl w produkcji fluorku glinu, wykorzystywanego w sektorze aluminiowym oraz w produkcji związków chemicznych na bazie fluoru, takich jak rozpuszczalniki
en the production of aluminium fluoride used in the aluminium sector and the production of fluorine chemicals such as solvents
pl W drodze niniejszej skargi, skarżąca wnosi o częściowe stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C ‧ wersja ostateczna z dnia ‧ czerwca ‧ r., wydanej w sprawie COMP/‧.‧- Fluorek Glinu), w której Komisja stwierdziła, że pewne przedsiębiorstwa, włącznie ze skarżącą, naruszyły art. ‧ ust. ‧ WE i art. ‧ ust. ‧ Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dokonując uzgodnień dotyczących światowego rynku fluorku glinu w celu zwiększenia cen w odniesieniu do różnych regionów świata, w tym Europy, tak aby doprowadzić do ustanowienia ogólnego poziomu cen i w niektórych przypadkach- do podziału rynku; przedsiębiorstwa te wymieniały też między sobą poufne informacje handlowe
en By this application the applicant seeks the annulment in part of Commission Decision C ‧ final of ‧ June ‧ in Case COMP/‧.‧- Aluminium fluoride, by which the Commission found that certain undertakings including the applicant had infringed Article ‧ EC and Article ‧ of the Agreement on the European Economic Area by agreeing, on the world market in aluminium fluoride, on a target price increase, by examining various regions of the world including Europe to establish a general price level and in some cases to agree on a division of the market, and by exchanging commercially sensitive information
pl Państwa członkowskie mogą przedłużyć tymczasowe zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające benalaksyl-M, fluoksastrobinę, spirodiklofen, spiromesifen i fluorek sulfurylu na okres nieprzekraczający ‧ miesięcy, począwszy od daty przyjęcia niniejszej decyzji
en Member States may extend provisional authorisations for plant protection products containing benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothioconazole, spirodiclofen, spiromesifen or sulfuryl fluoride for a period not exceeding ‧ months from the date of adoption of this Decision
pl Ważne jest, aby przepisy niniejszej dyrektywy zostały zastosowane jednocześnie we wszystkich państwach członkowskich tak, aby zapewnić równe traktowanie produktów biobójczych zawierających substancję czynną fluorek sulfurylu na rynku oraz właściwe funkcjonowanie rynku produktów biobójczych w ogóle
en It is important that the provisions of this Directive be applied simultaneously in all the Member States in order to ensure equal treatment of biocidal products on the market containing the active substance sulfuryl fluoride and also to facilitate the proper operation of the biocidal products market in general
pl Jeżeli przybliżone stężenie fluorków w roztworze badanej próbki (o objętości ‧ ml) wynosi ‧ mg/l F
en If the approximate fluoride content of the analysis medium (‧ ml volume) is ‧ mg/l F
Showing page 1. Found 189 sentences matching phrase "fluorek winylidenu".Found in 0.491 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.