Translations into English:

  • vinylidene fluoride   

Example sentences with "fluorek winylidenu", translation memory

add example
pl kopolimery fluorku winylidenu posiadające w ‧ %, lub więcej, strukturę beta krystaliczną bez rozciągania
en Copolymers of vinylidene fluoride having ‧ % or more beta crystalline structure without stretching
pl polimery i kopolimery piezoelektryczne wykonane z kopolimerów fluorku winylidenu, określonych w pozycji ‧C‧.a
en Piezoelectric polymers and copolymers made from vinylidene fluoride materials specified in ‧C‧.a
pl Odpady powstałe przy produkcji alifatycznych węglowodorów (takich jak chlorometany, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilowy oraz epichlorohydryna
en Wastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethanes, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin
pl Kopolimer chlorku winylidenu z akrylonitrylem, w postaci spienionych kulek o średnicy ‧ mikrometrów lub większej, ale nie większej niż ‧ mikrometrów
en Copolymer of vinylidene chloride with acrylonitrile, in the form of expansible beads of a diameter of ‧ micrometres or more but not more than ‧ micrometres
pl Polifluorek winylidenu (PVDF
en polyvinylidenefluoride (PVDF
pl Polichlorek winylidenu, tak?
en Polyvinylidene fluoride, right?
pl Odpady z produkcji alifatycznych węglowodorów chlorowcoorganicznych (takich jak chlorometan, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilu i epichlorohydryna
en Wastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethane, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin
pl Odpady powstałe przy produkcji alifatycznych flourowcowych węglowodorów (takich jak chlorometany, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilowy oraz epichlorohydryna
en Wastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethanes, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin
pl Polimery chlorku winylidenu
en Vinylidene chloride polymers
pl polifluorek winylidenu i jego odmiany; lub ‧. niobian strontu-baru i jego odmiany
en Polyvinylidene fluoride and variants; or ‧. Strontium barium niobate and variants
pl dichloroetylen chlorek winylidenu
en dichloroethylene vinylidene chloride
pl W przypadku produktów zawierających wapń filtracja jest wymagana po dodaniu fluorku
en For products containing calcium, filtration is required after the fluoride is added
pl Osad fluorku wapnia
en Calcium fluoride sludge
pl Zgodnie z dyrektywą ‧/‧/EWG państwa członkowskie w miarę potrzeby odpowiednio zmieniają lub wycofują istniejące zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających fluorek sulfurylu jako substancję czynną w terminie do dnia ‧ lutego ‧ r
en Member States shall in accordance with Directive ‧/‧/EEC, where necessary, amend or withdraw existing authorisations for plant protection products containing sulfuryl fluoride as active substance by ‧ February
pl Dyrektywa Komisji ‧/‧/UE z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniająca dyrektywę Rady ‧/‧/EWG w celu włączenia do niej fluorku sulfurylu jako substancji czynnej
en Commission Directive ‧/‧/EU of ‧ June ‧ amending Council Directive ‧/‧/EEC to include sulfuryl fluoride as active substance
pl fluorek potasu
en potassium fluoride
pl Roztwory o zawartości fluorku na poziomie mg/l powinny być przygotowywane na bieżąco
en Solutions the fluoride content of which is in mg/l must not be prepared in advance
pl Sporządzono w Brukseli, dnia ‧ maja ‧ r. W imieniu Komisji David BYRNE Członek Komisji ZAŁĄCZNIK I Składniki naturalnie występujące w naturalnej wodzie mineralnej i maksymalne limity, których przekroczenie może stanowić ryzyko dla zdrowia publicznego Składniki Maksymalne limity (mg/l) Antymon ‧ Arsen ‧ (łącznie) Bar ‧ Bor Do celów statystycznych* Kadm ‧ Chrom ‧ Miedź ‧ Cyjanki ‧ Fluorki ‧ Ołów ‧ Mangan ‧ Rtęć ‧ Nikiel ‧ Azotany ‧ Azotyny ‧ Selen ‧ *Maksymalne limity dla boru zostaną ustalone, w miarę potrzeby, po przedstawieniu opinii przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz na wniosek Komisji do dnia ‧ stycznia ‧ r. ZAŁĄCZNIK
en Done at Brussels, ‧ May
pl O zamiarze przeprowadzenia procesu usuwania fluorków powiadamia się właściwe organy co najmniej trzy miesiące przed jego przeprowadzeniem
en The application of a fluoride removal treatment shall be notified to the competent authorities at least three months prior to use
pl W wyniku uzyskuje się fluoryt o różnej zawartości fluorku wapnia
en The result is fluorspar with various calcium fluoride contents
pl Fluorki; fluorokrzemiany, fluorogliniany i pozostałe złożone sole fluorowe
en Fluorides; fluorosilicates, fluoroaluminates and other complex fluorine salts
pl Ponadto właściwe jest wprowadzenie wymogu stałego monitorowania stężenia fluorku sulfurylu w oddalonych warstwach troposfery i regularnego przekazywania jego wyników Komisji
en In addition, it is appropriate to require continuous monitoring of sulfuryl fluoride in remote tropospheric air and to require results of such monitoring to be regularly reported to the Commission
Showing page 1. Found 189 sentences matching phrase "fluorek winylidenu".Found in 0.572 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.