pronunciation: IPA: /fran̪ˈt͡s̪us̪kji/ frãnˈʦ̑usjci    

Translations into English:

 • French       
  (Adjective, Proper noun  ) (advb, noun, adjv   ) []
   
  of or relating to France
   
  Romance language spoken in France
   
  of or relating to the French people
   
  of or relating to the French language
   
  odnoszący się do państwa Francja; związany lub wywodzący się z Francji
   
  Of or pertaining to France, the French people.
   
  The language of France and numerous other countries.
   
  język urzędowy Francji, części Belgii, Szwajcarii, Kanady oraz kilkunastu innych państw;
   
  odnoszący się do Francji lub Francuzów; związany lub wywodzący się z Francji
   
  Romance language spoken in France
 • French language   
 • deny         
  (verb   )
 • synthetic   
  (noun, adjv   )

Other meanings:

 
French

Similar phrases in dictionary Polish English. (72)

afryka mówiąca po francuskufrench speaking africa; francophone africa
Akademia FrancuskaAcadémie française
Akcja FrancuskaAction Française
Amerykanie francuskiego pochodzeniaFrench American
Antyle FrancuskieFrench West Indies
belgijski francuskiBelgian French
buldog francuskiFrench bulldog
Buldog francuskiFrench Bulldog
certyfikat Francuskiego Stowarzyszenia NormalizacyjnegoAssociation Française de Normalisation certification
ciasto francuskiepuff pastry; puff paste
Francuscy ambasadorzy w TurcjiFrench Ambassador to Turkey
Francuscy ministrowie finansówList of Finance Ministers of France
Francuscy Ministrowie Spraw ZagranicznychMinister of Foreign Affairs
francuska; French
Francuska Afryka RównikowaFrench Equatorial Africa
Francuska Afryka ZachodniaFrench West Africa
Francuska Akademia NaukFrench Academy of Sciences
francuska chorobaFrench disease
Francuska Kompania WschodnioindyjskaFrench East India Company
Francuska Marynarka WojennaFrench Navy
Francuska Partia KomunistycznaFrench Communist Party
Francuska Partia LudowaParti Populaire Français
Francuska WikipediaFrench Wikipedia
Francuski kalendarz rewolucyjnyFrench Republican Calendar
Francuski łącznikThe French Connection
francuski pocałunekFrench kiss; soul kiss
Francuski ruch oporuFrench Resistance
francuskieFrench
francuskie departamenty zamorskieFrench Overseas Departments
Francuskie królowe i cesarzoweList of Queens and Empresses of France
Francuskie Stowarzyszenie NormalizacyjneAssociation Française de Normalisation
Francuskie Terytoria Południowe i AntarktyczneFrench Southern Territories; French Southern and Antarctic Lands; Territory of the French Southern and Antarctic Lands; French Southern and Antarctic Territories
francuskie terytoria zamorskieFrench Overseas Territories
francuskie terytorium afarów i issówfrench territory of afars and issas
gujana francuskafrench guiana
Gujana FrancuskaFrench Guiana
I Cesarstwo FrancuskieFirst French Empire
I Republika FrancuskaFrench First Republic
II Cesarstwo FrancuskieSecond French Empire
II Republika FrancuskaFrench Second Republic
III Republika FrancuskaFrench Third Republic
indie zachodnie francuskie (gwadelupa)french west indies (guadeloupe)
indie zachodnie francuskie (martynika)french west indies (martinique)
IV Republika FrancuskaFrench Fourth Republic
Jedynie tekst w języku francuskim jest autentycznyOnly the French version is authentic
język francuskiFrench; Avestan language; french language; French language
klucz francuskiwrench; monkey wrench; adjustable spanner
Kongres Parlamentu FrancuskiegoCongress of France
Konstytucja francuskaConstitution of the Year VIII
Legion Ochotników Francuskich przeciw BolszewizmowiLegion of French Volunteers Against Bolshevism
Linia sukcesji do francuskiego tronuPrince Napoleon Line
Obrona francuskaFrench Defence
Owczarek francuski BriardBriard
park francuskiFrench formal garden
Partia Ludowa na rzecz Demokracji FrancuskiejPopular Party for French Democracy
polinezja francuskafrench polynesia
Polinezja Francuska; French Polynesia
Prezydenci Polinezji FrancuskiejPresident of French Polynesia
republika francuskafrench republic; france
Republika FrancuskaFrench Republic
rewolucja francuskaFrench Revolution
rożek francuskiturnover
róża francuskaGallic Rose; French Rose; Rose of Provins
Ryan FR FireballFR Fireball
somali francuskiefrench somaliland
Unia FrancuskaFrench Union
Unia na rzecz Demokracji FrancuskiejUnion for French Democracy
V Republika FrancuskaFrench Fifth Republic
Wielka Encyklopedia FrancuskaEncyclopédie
Wielka Rewolucja FrancuskaFrench Revolution
Wspólnota FrancuskaFrench Community
Wspólnota francuska BelgiiFrench Community of Belgium

    Show declension

Example sentences with "francuski", translation memory

add example
mając na uwadze, że dla Komisji najbardziej wyrazistym sposobem wykazania, że podjęła rzeczywiste zobowiązanie do przestrzegania zasad przejrzystości i należytego zarządzania finansami jest dołożenie wszelkich starań i jak najmocniejsze wsparcie inicjatyw na rzecz poprawy jakości zarządzania finansami w celu otrzymania pozytywnego poświadczenia wiarygodności (DAS- Skrót francuskiego terminu Déclaration d'assurance) od Trybunału Obrachunkowegowhereas the most effective means for the Commission to demonstrate that it is genuinely committed to ensuring transparency and sound financial management is to do all it can to support measures seeking to enhance the quality of financial management, with a view to obtaining a positive statement of assurance (DAS- Déclaration d'assurance) from the European Court of Auditors
urzędujący przewodniczący Rady. - (FR) Panie przewodniczący, odpowiadając panu posłowi Mitchellowi: Europa ma w dalszym ciągu poważne obawy odnośnie do irańskiego programu jądrowego oraz braku reakcji ze strony tego kraju na wzrost niepokojów spowodowany potencjalnym wymiarem militarnym tego programu.Mr President, to answer Mr Mitchell on this serious issue, the EU still has serious concerns over Iran's nuclear programme and the country's lack of interest in responding fully to the concerns raised by the possible military dimension of this programme.
Z zadowoleniem przyjmuję tę inicjatywę i gratuluję sprawozdawczyni oraz prezydencji francuskiej.I welcome this initiative and congratulate the rapporteur and the French Presidency.
w imieniu grupy IND/DEM. - (FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Kiedy byłem sprawozdawcą Komisji Transportu spoglądałem na projekt Galileo z entuzjazmem.Mr President, ladies and gentlemen, in my former capacity as rapporteur for the Committee on Transport, I held a enthusiastic viewpoint on the Galileo project.
Sporządza się je w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskimThey shall be made out in English, French or Spanish
Republika Francuska: Umowa o transporcie lotniczym pomiędzy Rządem Kanady a Rządem Republiki Francuskiej, podpisana w dniu ‧ czerwca ‧ r.; Wymiana not pomiędzy Rządem Kanady a Rządem Republiki Francuskiej zmieniająca Umowę o transporcie lotniczym podpisaną w Paryżu w dniu ‧ czerwca ‧ r., podpisana w dniu ‧ grudnia ‧ rThe French Republic: Air Transport Agreement between the Government of Canada and the Government of the French Republic, signed ‧ June ‧ Exchange of Notes between the Government of Canada and the Government of the French Republic amending the Air Transport Agreement signed in Paris ‧ June ‧, signed ‧ December
Sporządzono w Luksemburgu dnia ‧ października ‧ r. w dwóch egzemplarzach, w językach duńskim, holenderskim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim i szwedzkim, przy czym każdy z tych teksów jest jednakowo autentycznyDone at Luxembourg on the thirteenth day of October in the year two thousand and three in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, and Swedish languages, each of these texts being equally authentic
Chcę się uczyć francuskiego.I want to learn French.
Przyjęli oni do wiadomości, że przedstawiciel Rządu Republiki Włoskiej oświadczył, iż popiera deklarację złożoną w Schengen dnia ‧ czerwca ‧ roku przez Ministrów i Sekretarzy Stanu reprezentujących Rządy Królestwa Belgii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga i Królestwa Niderlandów oraz decyzję przyjętą tego samego dnia o podpisaniu Konwencji Wykonawczej do Układu z SchengenThey noted that the representative of the Government of the Italian Republic declared support for the Declaration made at Schengen on ‧ June ‧ by the Ministers and State Secretaries representing the Governments of the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands and for the decision confirmed on the same date upon signature of the Convention implementing the Schengen Agreement
A pośród tego chóru pochwalnego, który z pewnością będzie czymś miłym dla rządu francuskiego od jutra, uważam, że musimy zająć się przede wszystkim interesami pracowników, od których będzie się wymagało jeszcze dłuższych godzin pracy, bez właściwie żadnego wyboru, podobnie jak ci wszyscy we Francji, od których w przyszłości będzie się oczekiwało pracy w niedziele.And, amid this chorus of praise that will certainly appease the French Government from tomorrow, I believe that we need to take an interest, first and foremost, in workers who are going to be required to work even more, without really having any choice in the matter, such as all those in France who are in future going to be asked to work on Sundays.
Niniejszy protokół, sporządzony w jednym egzemplarzu w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i norweskim, przy czym każda z tych wersji językowych jest na równi autentyczna, zostaje złożony w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej, który przekaże każdej ze stron niniejszej umowy jej uwierzytelniony odpisThis Protocol, drawn up in a single original in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish and Norwegian languages, the text in each of these languages being equally authentic, shall be deposited with the General Secretariat of the Council of the European Union, which will remit a certified copy to each of the Parties
Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym C ‧ A z dnia ‧ września ‧ r. wyłącznie w językach angielskim, francuskim i niemieckimThe competition notice is published in Official Journal C ‧ A of ‧.‧.‧ in English, French and German only
Sprawozdanie w sprawie inicjatywy Republiki Francuskiej, Irlandii, Królestwa Szwecji i Zjednoczonego Królestwa w celu przyjęcia przez Radę projektu decyzji ramowej w sprawie zabezpieczania danych przetwarzanych i przechowywanych w związku ze świadczeniem publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej lub danych w publicznych sieciach komunikacyjnych w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i ścigania przestępczości i przestępstw kryminalnych, w tym terroryzmu [‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw WewnętrznychReport on the initiative by the French Republic, Ireland, the Kingdom of Sweden and the United Kingdom with a view to the adoption of a framework decision on the retention of data processed and stored in connection with the provision of publicly available electronic communications services or data on public communications networks for the purpose of prevention, investigation, detection and prosecution of crime and criminal offences including terrorism [‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
Niniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku duńskim, niderlandzkim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim, szwedzkim oraz khmerskim, każdy z tych tekstów jest jednakowo autentycznyThis Agreement shall be drawn up in two copies in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish and Khmer languages, each text being equally authentic
Republika Francuskathe French Republic
(FR) Panie przewodniczący! Chciałbym mówić w szczególności o regionie Morza Śródziemnego, który - jak już sprawozdawcy nam przypomnieli, za co im dziękuję - z punktu widzenia polityki zagranicznej jest bardzo ważnym regionem dla Europy.(FR) Mr President, I intend to speak specifically about the Mediterranean region which, as the rapporteurs have reminded us - and I thank them for doing so - is very important to Europe in foreign-policy terms.
Martwi mnie, że francuski minister kultury nadal uważa, że powinna istnieć możliwość administracyjnego odcięcia dostępu do Internetu po "trzech przewinieniach”.I am concerned that the French culture minister still believes that it ought to be possible to shut off access to the Internet administratively after 'three strikes'.
Język postępowania: francuskiLanguage of the case: French
Władze francuskie przedstawiają Komisji programy mające na celu tępienie organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnychThe French authorities shall submit programmes to the Commission for the control of organisms harmful to plants or plant products
Podmioty składające wniosek pierwotny oraz podmioty składające wnioski konkurencyjne muszą spełniać warunki określone w art. ‧ i ‧ dekretu nr ‧-‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczącego zezwoleń na wydobycie i składowanie podziemne (Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej z dnia ‧ czerwca ‧ rThe initial applicant and competing applicants must prove that they meet the requirements for obtaining the licence, specified in Articles ‧ and ‧ of Decree No ‧-‧ of ‧ June ‧ concerning mining rights and underground storage rights (Journal officiel de la République française, ‧ June
Jeżeli dana osoba przestaje korzystać z przepisów art. ‧ ust. ‧, francuska instytucja właściwa powiadamia instytucję miejsca zamieszkania za pomocą zaświadczenia, określonego w poprzednich literach, o ostatecznym wygaśnięciu uprawnienia do kwoty gwarantowanejc)If the person concerned ceases to benefit from the provisions of Article ‧, the French competent institution shall use the certificate referred to in the preceding subparagraphs to notify the institution of the place of residence of the permanent termination of entitlement to the guaranteed amount
na piśmie. -(FR) Głosowałem za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Rady za rok budżetowy 2006, w oparciu o sprawozdanie pana Lundgrena, zalecające, aby Parlament Europejski udzielił absolutorium sekretarzowi generalnemu Rady.I voted for discharge in respect of the implementation of the Council budget for the financial year 2006, based on the report by Mr Lundgren recommending that the European Parliament should grant discharge to the Secretary-General of the Council.
Wynika z tego, że stopę zwrotu [...] % należy porównać ze stopami oprocentowania obligacji we francuskim sektorze prywatnym w chwili przeprowadzenia operacjiIt follows that the rate of return of [...] % should be compared to the rate for bonds in the French private sector at the time of the transaction
Głosowałem za przyjęciem rezolucji w sprawie zarządzania i partnerstwa na szczeblu krajowym i regionalnym i podstawy dla projektów w dziedzinie polityki regionalnej, przedstawionej w oparciu o sprawozdanie z własnej inicjatywy mojego francuskiego kolegi, pana posła Jeana Marie Beaupuy'a.in writing. - (FR) I voted in favour of the resolution on governance and partnership at national and regional levels and a basis for projects in the sphere of regional policy, put forward on the basis of the own-initiative report by my French fellow Member, Jean Marie Beaupuy.
Wersja w języku francuskimFrench version
Showing page 1. Found 14591 sentences matching phrase "francuski".Found in 3.474 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.