pronunciation: IPA: /fran̪ˈt͡s̪us̪kji/ frãnˈʦ̑usjci    

Translations into English:

 • French       
  (Adjective, Proper noun  ) (advb, noun, adjv   ) []
   
  of or relating to France
   
  Romance language spoken in France
   
  of or relating to the French people
   
  of or relating to the French language
   
  odnoszący się do państwa Francja; związany lub wywodzący się z Francji
   
  Of or pertaining to France, the French people.
   
  The language of France and numerous other countries.
   
  język urzędowy Francji, części Belgii, Szwajcarii, Kanady oraz kilkunastu innych państw;
   
  odnoszący się do Francji lub Francuzów; związany lub wywodzący się z Francji
   
  Romance language spoken in France
 • French language   
 • deny         
  (verb   )
 • synthetic   
  (noun, adjv   )

Other meanings:

 
French

Similar phrases in dictionary Polish English. (72)

afryka mówiąca po francusku
french speaking africa; francophone africa
Akademia Francuska
Académie française
Akcja Francuska
Action Française
Antyle Francuskie
French West Indies
belgijski francuski
Belgian French
buldog francuski
French bulldog
Buldog francuski
French Bulldog
certyfikat Francuskiego Stowarzyszenia Normalizacyjnego
Association Française de Normalisation certification
ciasto francuskie
puff pastry; puff paste
Francuscy ambasadorzy w Turcji
French Ambassador to Turkey
Francuscy ministrowie finansów
List of Finance Ministers of France
francuska
; French
Francuska Afryka Równikowa
French Equatorial Africa
Francuska Afryka Zachodnia
French West Africa
Francuska Akademia Nauk
French Academy of Sciences
francuska choroba
French disease
Francuska Kompania Wschodnioindyjska
French East India Company
Francuska Partia Komunistyczna
French Communist Party
Francuska Partia Ludowa
Parti Populaire Français
Francuska Wikipedia
French Wikipedia
Francuski kalendarz rewolucyjny
French Republican Calendar
Francuski łącznik
The French Connection
francuski pocałunek
French kiss; soul kiss
Francuski ruch oporu
French Resistance
francuskie departamenty zamorskie
French Overseas Departments
Francuskie królowe i cesarzowe
List of Queens and Empresses of France
Francuskie Stowarzyszenie Normalizacyjne
Association Française de Normalisation
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne
French Southern Territories; French Southern and Antarctic Lands; Territory of the French Southern and Antarctic Lands; French Southern and Antarctic Territories
francuskie terytoria zamorskie
French Overseas Territories
francuskie terytorium afarów i issów
french territory of afars and issas
gujana francuska
french guiana
Gujana Francuska
French Guiana
I Cesarstwo Francuskie
First French Empire
I Republika Francuska
French First Republic
II Cesarstwo Francuskie
Second French Empire
II Republika Francuska
French Second Republic
III Republika Francuska
French Third Republic
indie zachodnie francuskie (gwadelupa)
french west indies (guadeloupe)
indie zachodnie francuskie (martynika)
french west indies (martinique)
IV Republika Francuska
French Fourth Republic
Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny
Only the French version is authentic
język francuski
French; Avestan language; french language; French language
klucz francuski
wrench; monkey wrench; adjustable spanner
Konstytucja francuska
Constitution of the Year VIII
Legion Ochotników Francuskich przeciw Bolszewizmowi
Legion of French Volunteers Against Bolshevism
Obrona francuska
French Defence
park francuski
French formal garden
Partia Ludowa na rzecz Demokracji Francuskiej
Popular Party for French Democracy
polinezja francuska
french polynesia
Polinezja Francuska
; French Polynesia
Prezydenci Polinezji Francuskiej
President of French Polynesia
republika francuska
french republic; france
Republika Francuska
French Republic
rewolucja francuska
French Revolution
róża francuska
Gallic Rose; French Rose; Rose of Provins
Ryan FR Fireball
FR Fireball
somali francuskie
french somaliland
Unia Francuska
French Union
Unia na rzecz Demokracji Francuskiej
Union for French Democracy
V Republika Francuska
French Fifth Republic
Wspólnota Francuska
French Community
Wspólnota francuska Belgii
French Community of Belgium

    Show declension

Example sentences with "francuski", translation memory

add example
pl Język postępowania: francuski
en Language of the case: French
pl Komisja stwierdza wreszcie, że przeciwnie do oświadczenia władz francuskich zasada przedawnienia nie ma zastosowania w analizowanym przypadku. EDF oczywiście utworzyło rezerwy księgowe przez zwolnienie z podatku w latach ‧–
en Lastly, the Commission considers that, contrary to what is claimed by the French authorities, the rule on limitation periods does not apply in the case in point
pl Swietna kuchnia francuska
en I' ve heard they do great French food
pl Podmioty składające wniosek początkowy i wnioski konkurencyjne muszą udowodnić, że spełniają warunki konieczne do uzyskania zezwolenia, określone w art. ‧, ‧ oraz ‧ dekretu nr ‧-‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ze zmianami, dotyczącego zezwoleń na wydobycie i składowanie podziemne (Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej z dnia ‧ czerwca ‧ r
en The initial applicant and competing applicants must prove that they comply with the requirements for obtaining the licence, as specified in Articles ‧, ‧ and ‧ of Decree No ‧-‧ of ‧ June ‧ concerning mining rights and underground storage rights (Journal officiel de la République française, ‧ June
pl W sprawie C-‧/‧ P, Karl L. Meyer, zamieszkały w Uturoa (wyspa Raiatea, Polinezja Francuska), (adwokat: J.-D. des Arcis), mającej za przedmiot odwołanie wniesione od wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (trzecia izba) z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie Meyer przeciwko Komisji (T-‧/‧, Rec. str. ‧ ‧) i zmierzające do jego uchylenia, druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: M.-J. Jonczy i B. Martenczuk), Trybunał (czwarta izba), w składzie: J. N. Cunha Rodrigues, prezes izby, N. Colneric (sprawozdawca) i K. Schiemann, sędziowie, rzecznik generalny: A. Tizzano, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu ‧ czerwca ‧ r. postanowienie zawierające następujące rozstrzygnięcie
en In Case C-‧/‧P: Karl L. Meyer, residing at Uturoa (Island of Raiatea, French Polynesia) (lawyer: J.-D. des Arcis) the other party to the proceedings being the Commission of the European Communities (Agents: M.-J. Jonczy and M.B. Martenczuk) – appeal against the judgment of the Court of First Instance of the European Communities (Third Chamber) of ‧ February ‧ in Case T-‧/‧ Meyer v Commission [‧] ECR ‧ ‧, asking for that judgment to be set aside – the Court (Fourth Chamber), composed of J. N. Cunha-Rodrigues, President of the Chamber, N. Colneric (Rapporteur) and K. Schiemann, Judges; Advocate General: A. Tizzano, Registrar: R. Grass, has given an order on ‧ June ‧, in which it
pl Niemcy podzielili kraj na dwie strefy: okupowaną i nieokupowaną, jednak obiema strefami zarządzała w dużym stopniu administracja francuska
en The country had been divided into two zones by the Germans- occupied and unoccupied- but the French administration to a large extent ran both
pl Nauczanie języka francuskiego jako języka obcego poprzez teatr na przykładzie sztuki Yasminy Rezy pt.: "Art"
en Teaching French through drama in French as a foreign language (FFL) classes: Yasmina Reza’Art
pl Wczoraj francuski dziennik "Le Monde” - i chciałbym podziękować za to jego szefowi działu informacji, Ericowi Fottorino - opublikował fantastyczny wstępniak z karykaturą Plantu, która przedstawia wymyśloną przez nas właśnie nieinstytucjonalną grupę G4 w następujący sposób: mamy tu szkopów, makaroniarzy, podstępny Albion i Francuzów, którzy jednoczą się, aby zniszczyć Europę, a każda grupa myśli wyłącznie o swoich partykularnych interesach, mając przed sobą Parlament, samozwańczy Parlament, który wciąż nie potrafi wyjaśnić swoich działań.
en Yesterday, the French newspaper Le Monde - and I would like to thank its new editor Eric Fottorino for this - published a wonderful editorial with a cartoon by Plantu, in which this non-institutional G4 that we have just invented is depicted as follows: we have the Krauts, the Eyeties, the treacherous Albion and the French uniting to destroy Europe, each one thinking of its own petty interests, faced with a Parliament, a self-styled Parliament, which still fails to make itself understood.
pl Tekst Konwencji z ‧ roku sporządzony w języku szwedzkim załącza się do niniejszej Umowy i jest autentyczny na takich samych zasadach jak teksty Konwencji z ‧ roku sporządzone w językach niderlandzkim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim i hiszpańskim. Na dowód powyższego niżej podpisani, należycie upoważnieni do tego celu, podpisali niniejszą Umowę
en The text of the ‧ Convention drawn up in the Swedish language is annexed to this Agreement and shall be authentic under the same conditions as the texts of the ‧ Convention drawn up in the Dutch, French, German, Greek, Italian, Portuguese and Spanish languages.In witness whereof, the undersigned, duly authorised to this effect, have signed this Agreement
pl Mówię po francusku
en I speak French
pl decyzja Komisji ‧/EWG z dnia ‧ marca ‧ r. upoważniająca Republikę Francuską do ograniczenia obrotu materiałem siewnym niektórych odmian gatunków roślin uprawnych (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str
en Commission Decision ‧/EEC of ‧ March ‧ authorising the French Republic to restrict the marketing of seed of certain varieties of agricultural plant species (OJ L ‧, ‧.‧, p
pl Jeżeli chodzi o czwarty warunek z wyroku Altmark, władze francuskie podkreślają, że pomimo braku przedsiębiorstwa mogącego służyć za punkt odniesienia, a w związku z tym niemożności przeprowadzenia porównania między SNCM a innymi przedsiębiorstwami, co stwierdziło również CFF, podjęły starania, aby dostarczyć elementy umożliwiające jak najdokładniejsze porównanie z podobnymi przedsiębiorstwami, a przede wszystkim z CMN
en Regarding the fourth Altmark condition, the French authorities submit that, despite the absence of a reference undertaking and thus the impossibility of establishing an overall comparison between SNCM and other undertakings, as noted also by CFF, they endeavoured to provide information serving to make the most exact comparison possible with similar undertakings, that is to say, primarily with CMN
pl (FR) Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Panie i Panowie! Postanowiłem złożyć kilka poprawek do świetnego wniosku pana posła Paola De Castro, ponieważ sektor pszczelarski ma ogromne znaczenie gospodarcze.
en (FR) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, the reason I decided to table several amendments to Mr Paolo De Castro's excellent proposal is because beekeeping is an essential economic sector.
pl REPUBLIKA FRANCUSKA
en THE FRENCH REPUBLIC
pl Jakże emocjonujący obraz francuskiego urzędnika pocztowego, Pani Whitaker
en An emotional depiction of the French postal service, Mrs Whittaker
pl E-‧/‧ (FR) skierowane przez: Mię De Vits (PSE) do Komisji (‧ kwietnia ‧ r
en E-‧/‧ (FR) by Mia De Vits (PSE) to the Commission (‧ April
pl Władze francuskie przypominają, że strefa prywatna dostarcza wielu przypadków, w których ocena danej spółki zależnej jest powiązana z oceną spółki matki
en The French authorities recall that there are many cases in the private sector where the rating of a subsidiary is linked to the parent company’s rating
pl Niniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach, w językach: angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym teksty we wszystkich językach są jednakowo autentyczne
en This Agreement is drafted in duplicate in the following languages: Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish, the texts in each language being equally authentic
pl (FR) Panie przewodniczący! Chciałabym zwrócić uwagę Parlamentu Europejskiego na przyjazd prezydenta Białorusi, pana Łukaszenki, do Pragi.
en (FR) Mr President, I would like to draw the European Parliament's attention to the arrival of the President of Belarus, Mr Lukashenko, in Prague.
pl na piśmie. -(FR) Głosowałem za udzieleniem absolutorium Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych z wykonania budżetu za rok budżetowy 2006, w oparciu o sprawozdanie pana Lundgrena zalecające, aby Parlament udzielił absolutorium.
en I voted for discharge to the European Data Protection Supervisor (EDPS) in respect of the implementation of its budget for the financial year 2006, based on the report by Mr Lundgren recommending that Parliament should grant discharge.
pl na piśmie - (FR) Sposób, w jaki głosowałem nad projektem rezolucji Komisji Spraw Zagranicznych tego Parlamentu w sprawie postępów Chorwacji na drodze do członkostwa, jest oznaką mojej niewiary w korzyści z Unii Europejskiej, którą - jak wynika z sondaży - podziela większość Chorwatów.
en My vote on the motion for a resolution of the Committee on Foreign Affairs of this Parliament on the progress of Croatia towards membership is a sign of no confidence in the benefits of the European Union which, according to the opinion polls, is shared by the majority of Croatians.
pl (FR) Pani Przewodnicząca! Pragnę zadać pani baronessie Ashton pytanie dotyczące obronności UE i NATO.
en (FR) Madam President, I should like to put a question to Baroness Ashton concerning the Europe of defence and also NATO.
pl (FR) Panie przewodniczący, panie przedstawicielu Rady, panie komisarzu, panie i panowie! Chciałabym najpierw podkreślić powagę kryzysu żywnościowego i jego dramatyczne konsekwencje dla nasilania się ubóstwa i głodu w krajach rozwijających się.
en (FR) Mr President, Council representative, Commissioner, ladies and gentlemen, I would like first of all to underline the severity of the food crisis and its dramatic consequences in terms of exacerbating poverty and famine for people in developing countries.
Showing page 1. Found 14591 sentences matching phrase "francuski".Found in 1.711 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.