pronunciation: IPA: /fran̪ˈt͡s̪us̪kji/ frãnˈʦ̑usjci    

Translations into English:

 • French       
  (Adjectival, Proper noun, Adjective, ProperNoun  ) (advb, noun, adjv   ) []
   
  of or relating to France
   
  Romance language spoken in France
   
  of or relating to the French people
   
  of or relating to the French language
   
  odnoszący się do państwa Francja; związany lub wywodzący się z Francji
   
  Of or pertaining to France, the French people.
   
  The language of France and numerous other countries.
   
  język urzędowy Francji, części Belgii, Szwajcarii, Kanady oraz kilkunastu innych państw;
   
  odnoszący się do Francji lub Francuzów; związany lub wywodzący się z Francji
   
  Romance language spoken in France
   
  of or relating to France
   
  of or relating to the French language
   
  of or relating to the French people
   
  Romance language spoken in France
 • French language   
 • Gallic   
  (Adjectival  ) (adjv   )
 • deny         
  (verb   )
 • synthetic   
  (noun, adjv   )

Other meanings:

 
French

Similar phrases in dictionary Polish English. (72)

afryka mówiąca po francusku
french speaking africa; francophone africa
Akcja Francuska
Action Française
Antyle Francuskie
French West Indies
belgijski francuski
Belgian French
buldog francuski
French bulldog
Buldog francuski
French Bulldog
buldożek francuski
French bulldog
certyfikat Francuskiego Stowarzyszenia Normalizacyjnego
Association Française de Normalisation certification
ciasto francuskie
puff pastry; puff paste
Fr
atomic number 87; francium; Fr
fr.
Luxembourg franc
Fr.
Swiss franc
Francuscy ambasadorzy w Turcji
French Ambassador to Turkey
Francuscy ministrowie finansów
List of Finance Ministers of France
francuska
French;
Francuska Afryka Równikowa
French Equatorial Africa
Francuska Afryka Zachodnia
French West Africa
Francuska Akademia Nauk
French Academy of Sciences
francuska choroba
French disease
Francuska Kompania Wschodnioindyjska
French East India Company
Francuska Partia Komunistyczna
French Communist Party
Francuska Partia Ludowa
Parti Populaire Français
Francuska Wikipedia
French Wikipedia
francuski kalendarz rewolucyjny
Revolutionary calendar
Francuski kalendarz rewolucyjny
French Republican Calendar
Francuski łącznik
The French Connection
francuski pocałunek
soul kiss; French kiss
Francuski ruch oporu
French Resistance
francuskie departamenty zamorskie
French Overseas Departments
Francuskie królowe i cesarzowe
List of Queens and Empresses of France
Francuskie Stowarzyszenie Normalizacyjne
Association Française de Normalisation
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne
French Southern Territories; French Southern and Antarctic Territories; Territory of the French Southern and Antarctic Lands; French Southern and Antarctic Lands
francuskie terytoria zamorskie
French Overseas Territories
francuskie terytorium afarów i issów
afars and issas territory; Djibouti; issas; french somaliland; republic of djibouti; french territory of afars and issas
frank francuski
French franc
gujana francuska
french guiana
Gujana Francuska
French Guyana; French Guiana
I Cesarstwo Francuskie
First French Empire
I Republika Francuska
French First Republic
II Cesarstwo Francuskie
Second French Empire
II Republika Francuska
French Second Republic
III Republika Francuska
French Third Republic
Indie Zachodnie Francuskie
Guadeloupe; martinique; French West Indies
indie zachodnie francuskie (gwadelupa)
french west indies (guadeloupe)
indie zachodnie francuskie (martynika)
french west indies (martinique)
Indochiny Francuskie
French Indochina
IV Republika Francuska
French Fourth Republic
Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny
Only the French version is authentic
język francuski
French; Avestan language; french language
Konstytucja francuska
Constitution of the Year VIII
Legion Ochotników Francuskich przeciw Bolszewizmowi
Legion of French Volunteers Against Bolshevism
Obrona francuska
French Defence
Partia Ludowa na rzecz Demokracji Francuskiej
Popular Party for French Democracy
Polinezja Francuska
French Polynesia; ; French Oceania
Prezydenci Polinezji Francuskiej
President of French Polynesia
Republika Francuska
French Republic; France
Ryan FR Fireball
FR Fireball
Unia Francuska
French Union
Unia na rzecz Demokracji Francuskiej
Union for French Democracy
Wspólnota Francuska
French Community
Wspólnota francuska Belgii
French Community of Belgium

    Show declension

Example sentences with "francuski", translation memory

add example
pl E-‧/‧ (FR) skierowane przez: Roberta Goebbelsa (PSE) do Komisji (‧ grudnia ‧ r
en E-‧/‧ (FR) by Robert Goebbels (PSE) to the Commission (‧ December
pl członek Komisji Europejskiej. - (FR) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Po pierwsze Unia Europejska zaapelowała o wznowienie dialogu między stronami, jako jedynego środka umożliwiającego postęp na drodze ku pokojowi i pojednaniu, które są fundamentalnymi oczekiwaniami obywateli Burundi.
en Member of the Commission. - (FR) Madam President, ladies and gentlemen: firstly, the European Union called for the resumption of dialogue between the parties as the sole means of making progress towards peace and reconciliation, which is a fundamental expectation of the Burundian people.
pl Napój alkoholowy wytwarzany wyłącznie w drodze fermentacji i destylacji soku trzciny cukrowej, posiadający właściwości aromatyczne specyficzne dla rumu oraz zawartość substancji lotnych równą lub wyższą niż ‧ gramów na hektolitr alkoholu ‧% obj. Alkohol ten może być wprowadzany do obrotu z wyrazem „rolniczy” i „rum” wraz z nazwami geograficznymi Francuskich Departamentów Zamorskich wymienionych w załączniku
en The spirit produced exclusively by alcoholic fermentation and distillation of sugar-cane juice which has the aromatic characteristics specific to rum and a content of volatile substances equal to or exceeding ‧ grams per hectolitre of alcohol of ‧ % vol. This spirit may be marketed with the word
pl sprawozdawczyni. - (FR) Panie przewodniczący! Oczywiście chciałabym podziękować wszystkim mówcom oraz jeszcze raz złożyć podziękowania na ręce Komisji za podjęcie inicjatywy na rzecz nowej strategii dla regionów najbardziej oddalonych w ubiegłym tygodniu.
en rapporteur. - (FR) Mr President, obviously I want to thank all the speakers who have contributed to the debate, and I would also like to reiterate my thanks to the Commission for its initiative last week on future strategy for the ORs.
pl Władze francuskie nie podały żadnego konkretnego argumentu na poparcie zgodności pomocy
en The French authorities have put forward no specific argument in support of the compatibility of the aid
pl Niniejszy Protokół, sporządzony w jednym oryginalnym egzemplarzu w językach: angielskim, duńskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim i włoskim przy czym wszystkie ‧ tekstów jest jednakowo autentycznych, zostanie złożony w archiwach Sekretariatu Generalnego Rady Wspólnot Europejskich
en This Protocol, drawn up in a single original in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese and Spanish languages, all ‧ texts being equally authentic, shall be deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Communities
pl W ubiegłym roku miała miejsce inicjatywa francuska i musimy utrzymać ten proces w ruchu oraz rozwijać jego pełny potencjał.
en Last year, there was a French initiative, and we need to keep this process in motion and to develop its full potential.
pl Dodatkowo władze francuskie zwracają uwagę na solidarny charakter tego środka, który nie był finansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa, ale poprzez składki międzybranżowe płacone przez samych producentów
en Alternatively, the French authorities insist that the measure shows solidarity as it is not financed by the State but by an inter-branch contribution paid by the producers themselves
pl zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do inicjatywy Republiki Francuskiej
en Calls on the Council to consult Parliament again if it intends to amend the initiative of the French Republic substantially
pl Serdecznie dziękuję sprawozdawcom pomocniczym, wszystkim pracownikom służb, Komisji i prezydencji francuskiej za ich wysiłki, działania i gotowość współpracy.
en I extend warm thanks to the shadow rapporteurs, all members of staff, the Commission and the French Presidency for their efforts, their work and their willingness to cooperate.
pl Właściwa instytucja francuska sporządza wówczas nowe porównanie, zgodnie z ust. ‧ lit. b) i c
en The French competent institution shall then make a new comparison as indicated in subparagraphs ‧ (b) and (c
pl (FR) Pani przewodnicząca! W moim przekonaniu nie będzie trwałego rozwiązania kwestii bezrobocia i niedostatecznego poziomu zatrudnienia jeżeli nie odwrócimy obecnego podejścia, zgodnie z którym kapitał stawia się na wyższym miejscu niż pracę i jeżeli nie wprowadzimy nowej formy dystrybucji bogactwa, w tym podwyżek wynagrodzenia, poziomów ochrony socjalnej oraz minimalnych świadczeń.
en (FR) Madam President, in my view, there will be no lasting solution to unemployment and underemployment unless we reverse the current approach, which prioritises capital over labour, and unless we introduce a new form of wealth distribution that includes an increase in pay, in social protection levels and in minimum benefits.
pl w sprawie C-‧/‧: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej
en in Case C-‧/‧: Commission of the European Communities v French Republic
pl Kwota rzeczywista zasiłków rodzinnych określona na podstawie art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia jest zwracana przez francuską instytucję właściwą instytucji, która wypłaciła te zasiłki rodzinne, w wysokości wynikającej z rozliczenia tej ostatniej instytucji
en The actual amount of the family allowances paid under Articles ‧ and ‧ of the Regulation shall be refunded by the competent French institution to the institution which has paid those family allowances, is shown in the accounts of the latter institution
pl (FR) Panie Przewodniczący! Mamy tutaj doskonały przykład sposobu, w jaki kwestia praw człowieka jest wykorzystywana przez Unię Europejską dla własnych celów!
en (FR) Mr President, here we have a prime example of the way in which the human rights issue is being used by the European Union for its own ends!
pl Odpowiedzialność nieletnich według prawa polskiego i francuskiego - ujęcie prawno-porównawcze
en Responsibility of minors under Polish and French law - comparative approach
pl Symulacja przeprowadzona przez władze francuskie ukazuje ponadto że mamy do czynienia z kryterium rzeczywiście selektywnym, ponieważ tylko ‧ gier wideo na ‧ wyprodukowane we Francji w latach ‧–‧ uzyskuje od ‧ do ‧ punktów
en Lastly, the simulation carried out by the French authorities also shows that this is a genuinely selective criterion since only ‧ video games out of the ‧ manufactured in France in ‧ and ‧ were awarded one or two points
pl Chciałbym także wyrazić wielkie uznanie dla osiągnięć prezydencji francuskiej, prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego, a także kanclerz Angeli Merkel i premiera Silvio Berlusconiego w odniesieniu do tego kryzysu.
en I should also like to express great appreciation for what has been done by the French Presidency, by President Sarkozy, as well as by Chancellor Merkel and Prime Minister Berlusconi, in this crisis.
pl Czy mogę zasugerować, w świetle reakcji na francuskie, holenderskie i irlandzkie referenda, żebyśmy zlekceważyli głosowania i postępowali tak jak chcemy?
en Can I suggest, in the light of our reaction to the French, Dutch and Irish referendums, that we simply disregard the votes and carry on as we wanted?
pl Panie Komisarzu! Na początku ubiegłego wieku Chińczycy przyjeżdżali jako egzotyczni służący do domów angielskich i francuskich.
en (PL) Madam President, Commissioner, at the beginning of the last century, Chinese nationals came to English and French houses as exotic servants.
pl (FR) Panie przewodniczący! Dla nas Euronews to istotne okno na świat; jest to kanał, który bardzo lubię, ale często zastanawiam się nad treścią zamieszczanych tam reklam.
en (FR) Mr President, for us, Euronews is a remarkable window on the world, and it is a channel I am very keen on, but I often wonder about the content of its advertisements.
pl Rada Europejska może, z inicjatywy zainteresowanego Państwa Członkowskiego, przyjąć decyzję europejską zmieniającą wobec Unii status francuskiego, niderlandzkiego bądź duńskiego kraju lub terytorium, o którym mowa w ustępach 2 i 3. Rada Europejska stanowi jednomyślnie po konsultacji z Komisją.
en The European Council may, on the initiative of the Member State concerned, adopt a European decision amending the status, with regard to the Union, of a Danish, French or Netherlands country or territory referred to in paragraphs 2 and 3. The European Council shall act unanimously after consulting the Commission.
pl Z jakiegoś francuskiego źródła?
en Some French aquifer?
pl Tematyka pracy i życia zawodowego w podręcznikach do nauki języka francuskiego w liceum
en The subject of work and professional life in the student’s books of French as a Foreign Language for the high school
pl Taki mam problem z prezydencją francuską.
en That is my problem with the French Presidency.
Showing page 1. Found 14591 sentences matching phrase "francuski".Found in 1.802 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.