pronunciation: IPA: /fran̪ˈt͡s̪us̪kji/ frãnˈʦ̑usjci    

Translations into English:

 • French       
  (Adjective, Proper noun  ) (advb, noun, adjv   ) []
   
  of or relating to France
   
  Romance language spoken in France
   
  of or relating to the French people
   
  of or relating to the French language
   
  odnoszący się do państwa Francja; związany lub wywodzący się z Francji
   
  Of or pertaining to France, the French people.
   
  The language of France and numerous other countries.
   
  język urzędowy Francji, części Belgii, Szwajcarii, Kanady oraz kilkunastu innych państw;
   
  odnoszący się do Francji lub Francuzów; związany lub wywodzący się z Francji
   
  Romance language spoken in France
 • French language   
 • deny         
  (verb   )
 • synthetic   
  (noun, adjv   )

Other meanings:

 
French

Similar phrases in dictionary Polish English. (72)

afryka mówiąca po francusku
french speaking africa; francophone africa
Akademia Francuska
Académie française
Akcja Francuska
Action Française
Antyle Francuskie
French West Indies
belgijski francuski
Belgian French
buldog francuski
French bulldog
Buldog francuski
French Bulldog
certyfikat Francuskiego Stowarzyszenia Normalizacyjnego
Association Française de Normalisation certification
ciasto francuskie
puff pastry; puff paste
Francuscy ambasadorzy w Turcji
French Ambassador to Turkey
Francuscy ministrowie finansów
List of Finance Ministers of France
francuska
; French
Francuska Afryka Równikowa
French Equatorial Africa
Francuska Afryka Zachodnia
French West Africa
Francuska Akademia Nauk
French Academy of Sciences
francuska choroba
French disease
Francuska Kompania Wschodnioindyjska
French East India Company
Francuska Partia Komunistyczna
French Communist Party
Francuska Partia Ludowa
Parti Populaire Français
Francuska Wikipedia
French Wikipedia
Francuski kalendarz rewolucyjny
French Republican Calendar
Francuski łącznik
The French Connection
francuski pocałunek
French kiss; soul kiss
Francuski ruch oporu
French Resistance
francuskie departamenty zamorskie
French Overseas Departments
Francuskie królowe i cesarzowe
List of Queens and Empresses of France
Francuskie Stowarzyszenie Normalizacyjne
Association Française de Normalisation
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne
French Southern Territories; French Southern and Antarctic Lands; Territory of the French Southern and Antarctic Lands; French Southern and Antarctic Territories
francuskie terytoria zamorskie
French Overseas Territories
francuskie terytorium afarów i issów
french territory of afars and issas
gujana francuska
french guiana
Gujana Francuska
French Guiana
I Cesarstwo Francuskie
First French Empire
I Republika Francuska
French First Republic
II Cesarstwo Francuskie
Second French Empire
II Republika Francuska
French Second Republic
III Republika Francuska
French Third Republic
indie zachodnie francuskie (gwadelupa)
french west indies (guadeloupe)
indie zachodnie francuskie (martynika)
french west indies (martinique)
IV Republika Francuska
French Fourth Republic
Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny
Only the French version is authentic
język francuski
French; Avestan language; french language; French language
klucz francuski
wrench; monkey wrench; adjustable spanner
Konstytucja francuska
Constitution of the Year VIII
Legion Ochotników Francuskich przeciw Bolszewizmowi
Legion of French Volunteers Against Bolshevism
Obrona francuska
French Defence
park francuski
French formal garden
Partia Ludowa na rzecz Demokracji Francuskiej
Popular Party for French Democracy
polinezja francuska
french polynesia
Polinezja Francuska
; French Polynesia
Prezydenci Polinezji Francuskiej
President of French Polynesia
republika francuska
french republic; france
Republika Francuska
French Republic
rewolucja francuska
French Revolution
róża francuska
Gallic Rose; French Rose; Rose of Provins
Ryan FR Fireball
FR Fireball
somali francuskie
french somaliland
Unia Francuska
French Union
Unia na rzecz Demokracji Francuskiej
Union for French Democracy
V Republika Francuska
French Fifth Republic
Wspólnota Francuska
French Community
Wspólnota francuska Belgii
French Community of Belgium

    Show declension

Example sentences with "francuski", translation memory

add example
pl mając na uwadze, że dla Komisji najbardziej wyrazistym sposobem wykazania, że podjęła rzeczywiste zobowiązanie do przestrzegania zasad przejrzystości i należytego zarządzania finansami jest dołożenie wszelkich starań i jak najmocniejsze wsparcie inicjatyw na rzecz poprawy jakości zarządzania finansami w celu otrzymania pozytywnego poświadczenia wiarygodności (DAS- Skrót francuskiego terminu Déclaration d'assurance) od Trybunału Obrachunkowego
en whereas the most effective means for the Commission to demonstrate that it is genuinely committed to ensuring transparency and sound financial management is to do all it can to support measures seeking to enhance the quality of financial management, with a view to obtaining a positive statement of assurance (DAS- Déclaration d'assurance) from the European Court of Auditors
pl urzędujący przewodniczący Rady. - (FR) Panie przewodniczący, odpowiadając panu posłowi Mitchellowi: Europa ma w dalszym ciągu poważne obawy odnośnie do irańskiego programu jądrowego oraz braku reakcji ze strony tego kraju na wzrost niepokojów spowodowany potencjalnym wymiarem militarnym tego programu.
en Mr President, to answer Mr Mitchell on this serious issue, the EU still has serious concerns over Iran's nuclear programme and the country's lack of interest in responding fully to the concerns raised by the possible military dimension of this programme.
pl Z zadowoleniem przyjmuję tę inicjatywę i gratuluję sprawozdawczyni oraz prezydencji francuskiej.
en I welcome this initiative and congratulate the rapporteur and the French Presidency.
pl w imieniu grupy IND/DEM. - (FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Kiedy byłem sprawozdawcą Komisji Transportu spoglądałem na projekt Galileo z entuzjazmem.
en Mr President, ladies and gentlemen, in my former capacity as rapporteur for the Committee on Transport, I held a enthusiastic viewpoint on the Galileo project.
pl Sporządza się je w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim
en They shall be made out in English, French or Spanish
pl Republika Francuska: Umowa o transporcie lotniczym pomiędzy Rządem Kanady a Rządem Republiki Francuskiej, podpisana w dniu ‧ czerwca ‧ r.; Wymiana not pomiędzy Rządem Kanady a Rządem Republiki Francuskiej zmieniająca Umowę o transporcie lotniczym podpisaną w Paryżu w dniu ‧ czerwca ‧ r., podpisana w dniu ‧ grudnia ‧ r
en The French Republic: Air Transport Agreement between the Government of Canada and the Government of the French Republic, signed ‧ June ‧ Exchange of Notes between the Government of Canada and the Government of the French Republic amending the Air Transport Agreement signed in Paris ‧ June ‧, signed ‧ December
pl Sporządzono w Luksemburgu dnia ‧ października ‧ r. w dwóch egzemplarzach, w językach duńskim, holenderskim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim i szwedzkim, przy czym każdy z tych teksów jest jednakowo autentyczny
en Done at Luxembourg on the thirteenth day of October in the year two thousand and three in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, and Swedish languages, each of these texts being equally authentic
pl Chcę się uczyć francuskiego.
en I want to learn French.
pl Przyjęli oni do wiadomości, że przedstawiciel Rządu Republiki Włoskiej oświadczył, iż popiera deklarację złożoną w Schengen dnia ‧ czerwca ‧ roku przez Ministrów i Sekretarzy Stanu reprezentujących Rządy Królestwa Belgii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga i Królestwa Niderlandów oraz decyzję przyjętą tego samego dnia o podpisaniu Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen
en They noted that the representative of the Government of the Italian Republic declared support for the Declaration made at Schengen on ‧ June ‧ by the Ministers and State Secretaries representing the Governments of the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands and for the decision confirmed on the same date upon signature of the Convention implementing the Schengen Agreement
pl A pośród tego chóru pochwalnego, który z pewnością będzie czymś miłym dla rządu francuskiego od jutra, uważam, że musimy zająć się przede wszystkim interesami pracowników, od których będzie się wymagało jeszcze dłuższych godzin pracy, bez właściwie żadnego wyboru, podobnie jak ci wszyscy we Francji, od których w przyszłości będzie się oczekiwało pracy w niedziele.
en And, amid this chorus of praise that will certainly appease the French Government from tomorrow, I believe that we need to take an interest, first and foremost, in workers who are going to be required to work even more, without really having any choice in the matter, such as all those in France who are in future going to be asked to work on Sundays.
pl Niniejszy protokół, sporządzony w jednym egzemplarzu w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i norweskim, przy czym każda z tych wersji językowych jest na równi autentyczna, zostaje złożony w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej, który przekaże każdej ze stron niniejszej umowy jej uwierzytelniony odpis
en This Protocol, drawn up in a single original in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish and Norwegian languages, the text in each of these languages being equally authentic, shall be deposited with the General Secretariat of the Council of the European Union, which will remit a certified copy to each of the Parties
pl Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym C ‧ A z dnia ‧ września ‧ r. wyłącznie w językach angielskim, francuskim i niemieckim
en The competition notice is published in Official Journal C ‧ A of ‧.‧.‧ in English, French and German only
pl Sprawozdanie w sprawie inicjatywy Republiki Francuskiej, Irlandii, Królestwa Szwecji i Zjednoczonego Królestwa w celu przyjęcia przez Radę projektu decyzji ramowej w sprawie zabezpieczania danych przetwarzanych i przechowywanych w związku ze świadczeniem publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej lub danych w publicznych sieciach komunikacyjnych w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i ścigania przestępczości i przestępstw kryminalnych, w tym terroryzmu [‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
en Report on the initiative by the French Republic, Ireland, the Kingdom of Sweden and the United Kingdom with a view to the adoption of a framework decision on the retention of data processed and stored in connection with the provision of publicly available electronic communications services or data on public communications networks for the purpose of prevention, investigation, detection and prosecution of crime and criminal offences including terrorism [‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
pl Niniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku duńskim, niderlandzkim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim, szwedzkim oraz khmerskim, każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny
en This Agreement shall be drawn up in two copies in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish and Khmer languages, each text being equally authentic
pl Republika Francuska
en the French Republic
pl (FR) Panie przewodniczący! Chciałbym mówić w szczególności o regionie Morza Śródziemnego, który - jak już sprawozdawcy nam przypomnieli, za co im dziękuję - z punktu widzenia polityki zagranicznej jest bardzo ważnym regionem dla Europy.
en (FR) Mr President, I intend to speak specifically about the Mediterranean region which, as the rapporteurs have reminded us - and I thank them for doing so - is very important to Europe in foreign-policy terms.
pl Martwi mnie, że francuski minister kultury nadal uważa, że powinna istnieć możliwość administracyjnego odcięcia dostępu do Internetu po "trzech przewinieniach”.
en I am concerned that the French culture minister still believes that it ought to be possible to shut off access to the Internet administratively after 'three strikes'.
pl Język postępowania: francuski
en Language of the case: French
pl Władze francuskie przedstawiają Komisji programy mające na celu tępienie organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych
en The French authorities shall submit programmes to the Commission for the control of organisms harmful to plants or plant products
pl Podmioty składające wniosek pierwotny oraz podmioty składające wnioski konkurencyjne muszą spełniać warunki określone w art. ‧ i ‧ dekretu nr ‧-‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczącego zezwoleń na wydobycie i składowanie podziemne (Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej z dnia ‧ czerwca ‧ r
en The initial applicant and competing applicants must prove that they meet the requirements for obtaining the licence, specified in Articles ‧ and ‧ of Decree No ‧-‧ of ‧ June ‧ concerning mining rights and underground storage rights (Journal officiel de la République française, ‧ June
pl Jeżeli dana osoba przestaje korzystać z przepisów art. ‧ ust. ‧, francuska instytucja właściwa powiadamia instytucję miejsca zamieszkania za pomocą zaświadczenia, określonego w poprzednich literach, o ostatecznym wygaśnięciu uprawnienia do kwoty gwarantowanej
en c)If the person concerned ceases to benefit from the provisions of Article ‧, the French competent institution shall use the certificate referred to in the preceding subparagraphs to notify the institution of the place of residence of the permanent termination of entitlement to the guaranteed amount
pl na piśmie. -(FR) Głosowałem za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Rady za rok budżetowy 2006, w oparciu o sprawozdanie pana Lundgrena, zalecające, aby Parlament Europejski udzielił absolutorium sekretarzowi generalnemu Rady.
en I voted for discharge in respect of the implementation of the Council budget for the financial year 2006, based on the report by Mr Lundgren recommending that the European Parliament should grant discharge to the Secretary-General of the Council.
pl Wynika z tego, że stopę zwrotu [...] % należy porównać ze stopami oprocentowania obligacji we francuskim sektorze prywatnym w chwili przeprowadzenia operacji
en It follows that the rate of return of [...] % should be compared to the rate for bonds in the French private sector at the time of the transaction
pl Głosowałem za przyjęciem rezolucji w sprawie zarządzania i partnerstwa na szczeblu krajowym i regionalnym i podstawy dla projektów w dziedzinie polityki regionalnej, przedstawionej w oparciu o sprawozdanie z własnej inicjatywy mojego francuskiego kolegi, pana posła Jeana Marie Beaupuy'a.
en in writing. - (FR) I voted in favour of the resolution on governance and partnership at national and regional levels and a basis for projects in the sphere of regional policy, put forward on the basis of the own-initiative report by my French fellow Member, Jean Marie Beaupuy.
pl Wersja w języku francuskim
en French version
Showing page 1. Found 14591 sentences matching phrase "francuski".Found in 4.04 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.