Translations into English:

  • liquid manures   
  • manure       
    (Noun  ) (verb, noun   )

Other meanings:

 
nawóz, obornik
 
Mierzwa
 
Bajoro

Example sentences with "gnojówka", translation memory

add example
pl podkreśla, że w bliskiej przyszłości oczekiwane są rozwiązania techniczne i w dziedzinie zarządzania, które zwiększą jeszcze korzyści dla środowiska i zdrowia biogazowni wykorzystujących nawóz zwierzęcy, gnojówkę i odpady organiczne
en Stresses that technical and management developments are expected in the near future which will further increase environmental and health benefits of biogas installations which use livestock manure, slurry and organic waste
pl Drób, obornik i gnojówka.
en Poultry and Manure and Slurry.
pl Potrzebne są nam mechanizmy kontroli europejskiej sieci bezpieczeństwa, a poza tym musimy przyjrzeć się takim kwestiom, jak rozrzucanie obornika i gnojówki, co moim zdaniem byłoby niewspółmierne do uzyskiwanych korzyści.
en We need checks on the European safety net and we need to look at issues such as the spreading of manure and slurry which, I believe, would be disproportionate to the environmental benefits we get.
pl odchody zwierzęce, gnojówka i obornik (łącznie z odpadami słomy), ścieki, gromadzone osobno i oczyszczane poza terenem zakładu
en animal faeces, urine and manure (including spoiled straw), effluent, collected separately and treated off-site
pl Pozostawanie (okres półtrwania) i kinetyka eliminowania tych pozostałości w nawozie, gnojówce i ściółce
en Persistence (half-life value) and kinetics of elimination of these residues in slurries, farm yard manure and litter
pl W ramach drugiego zarzutu skarżąca podnosi, że uregulowania krajowe nie przewidują w odniesieniu do wszystkich urządzeń służących do przechowywania gnojówki wymogu minimalnej pojemności, ale wspominają wyłącznie o nowych urządzeniach lub o urządzeniach przeznaczonych do modernizacji
en By its second complaint, the Commission claims that the national legislation does not lay down any requirement for a minimum manure storage capacity for all installations, but refers only to new installations or those being modernised
pl Zawartość zbiorników na gnojówkę
en Cesspit contents
pl W odniesieniu do nawozu płynnego lub gnojówki pomieszczenia i urządzenia do składowania to wodoszczelny zbiornik, otwarty lub przykryty, lub też zbiornik wykopany i szczelnie wyłożony nieprzepuszczalnym materiałem
en In the case of liquid manure or slurry, storage facilities refers to a watertight tank, open or covered, or to a lined lagoon
pl Chłopaki śmierdzicie tak jakbyście wpadli w gnojówkę
en You guys smeÉÉ Éike you feÉÉ into a dung heap
pl Ponadto trzeba wykorzystywać energetycznie produkty uboczne recyklingu i pozostałości po nim, jak np. gnojówkę w przypadku instalacji do pozyskiwania biogazu
en By-products of substance cycles, e.g. manure in biogas plants, should still be used for energy production
pl Gnojówka: nawóz w stanie płynnym, tzn. mieszanina ekskrementów i uryny zwierząt domowych, mogąca również zawierać wodę i/lub małe ilości śmieci
en Slurry: manure in liquid form, that is to say a mixture of excrements and urine of domestic animals, including possibly also water and/or a small amount of litter
pl podkreśla, że biogaz pochodzący z nawozu zwierzęcego posiada liczne zalety środowiskowe, takie jak zmniejszenie emisji metanu i CO‧, zmniejszenie emisji pyłów i podtlenków azotu, o wiele mniej ohydny zapach, higienizacja gnojówki i większa zdolność użyźniająca azotu w przerobionym nawozie zwierzęcym, co oznacza, że dla osiągnięcia tego samego stopnia użyźnienia potrzeba mniej azotu
en Emphasises that biogas from livestock manure has numerous environmental advantages, such as the reduction of methane and CO‧-emissions, reduction of emissions of particulate matter and nitrous oxides, a far less obnoxious odour, hygienisation of slurry and better fertilising capacity of the nitrogen in the treated manure, which means that less nitrogen is needed to achieve the same fertilising effect
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ czerwca ‧ r.- Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego- Dopuszczalność- Non bis in idem- Powaga rzeczy osądzonej- Artykuły ‧ WE i ‧ WE- Artykuł ‧ regulaminu postępowania- Język postępowania- Dyrektywa ‧/‧/EWG- Ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego- Niezgodność przepisów krajowych z zasadami dotyczącymi okresów, warunków i techniki rolniczego wykorzystania nawozów- Minimalna pojemność dla składowania gnojówki- Zakaz rolniczego wykorzystania na gruntach o dużym nachyleniu- Techniki pozwalające na zapewnienie jednolitego i skutecznego rolniczego wykorzystania nawozów
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Grand Chamber) of ‧ June ‧- European Commission v Grand Duchy of Luxembourg (Failure of a Member State to fulfil obligations- Admissibility- Non bis in idem- Res judicata- Articles ‧ EC and ‧ EC- Article ‧ of the Rules of Procedure- Language of the case- Directive ‧/‧/EEC- Protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources- Non-compliance of national measures with the rules relating to the periods, conditions and techniques of land application of fertiliser- Minimum storage capacity for liquid manure- Prohibition on land application on steeply sloping ground- Techniques ensuring a uniform and effective land application of fertiliser
pl Głosowaliśmy przeciwko przyjęciu tej poprawki, aby uniknąć dublowania się przepisów, gdyż dyrektywa azotanowa w wystarczającym stopniu reguluje kwestie związane z obornikiem i gnojówką.
en I have voted against this amendment to avoid double regulation, as the Nitrates Directive suffices on manure and slurry.
pl I/‧ Nawozy naturalne pochodzenia zwierzęcego (nawóz stały, nawóz płynny i gnojówka
en I/‧ Natural fertilisers of animal origin (solid dung, liquid manure and slurry
pl Myślałem, że zderzyłeś się z ciężarówką z gnojówką
en I' d picked my car up from the shop because I' d rolled it in a drag race
pl Ponadto w zakres przedmiotowej dyrektywy nie wchodzi produkcja naturalnego obornika, gnojówki i gnojowicy.
en The production of natural manure, liquid manure and slurry, furthermore, is not something that belongs within the scope of this directive.
pl Pozostawianie (okres półtrwania) oraz kinetyka eliminowania tych pozostałości w nawozie, gnojówce i ściółce
en Persistence (half-life value) and kinetics of elimination of these residues in slurries, farm yard manure and litter
pl Krowy dojono w szałasach, a gnojówkę i obornik rozrzucano na gruntach niebędących pastwiskami, które prowadzono uprawę lub koszenie
en Milking took place in Alpine chalets, with liquid or solid manure being spread on privately-owned Alpine pastureland which had been cultivated or mown
pl W szczególności chodzi tu o wymagania dotyczące gnojówki i gnojowicy, które dublują się z przepisami dyrektywy w sprawie azotanów i ramowej dyrektywy wodnej.
en In particular, the requirements on manure and slurry duplicate the Nitrates Directive and the Water Framework Directive.
pl Odchody zwierzęce, gnojówka i obornik (łącznie z odpadami słomy), ścieki, gromadzone osobno i oczyszczane poza terenem zakładu
en Animal faeces, urine and manure (including spoiled straw), effluent, collected separately and treated off-site
pl Wtedy ludzie ci nie musieliby używać gnojówki, której, jak wiemy, potrzebują do uprawy roślin, i węgla kamiennego do ogrzewania.
en Then they would no longer need to use manure, which we know that they need for cultivating crops, and they would no longer need to use black coal for heating.
Showing page 1. Found 26 sentences matching phrase "gnojówka".Found in 0.241 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.