Translations into English:

  • exocrine glands   

Example sentences with "gruczoł zewnątrzwydzielniczy", translation memory

add example
pl W dziewięciomiesięcznych badaniach nad toksycznością dawek wielokrotnych u szczurów i małp stwierdzono, że podstawowymi narządami, na które wpływa lek, są: przewód pokarmowy (nudności i biegunki u małp), nadnercza (przekrwienie kory i (lub) krwotoki u szczurów i małp, z martwicą i następującym po niej włóknieniem u szczurów), układ limfatyczny i krwiotwórczy (zmniejszenie liczby komórek szpiku kostnego i zanik tkanki limfoidalnej grasicy, śledziony i węzłów chłonnych), zewnątrzwydzielnicza część trzustki (degranulacja komórek pęcherzykowych z martwicą pojedynczych komórek), ślinianki (przerost gronek), stawy (zgrubienie płytki wzrostu), macica (zanik) i jajniki (zmniejszony wzrost pęcherzyków
en In rat and monkey repeated-dose toxicity studies up to ‧-months duration, the primary target organ effects were identified in the gastrointestinal tract (emesis and diarrhoea in monkeys), adrenal gland (cortical congestion and/or haemorrhage in rats and monkeys, with necrosis followed by fibrosis in rats), haemolymphopoietic system (bone morrow hypocelularity, and lymphoid depletion of thymus, spleen, and lymph node), exocrine pancreas (acinar cell degranulation with single cell necrosis), salivary gland (acinar hypertrophy), bone joint (growth plate thickening), uterus (atrophy) and ovaries (decreased follicular development
pl Na podstawie wyników badań interakcji z zastosowaniem wardenafilu przeprowadzonych u pacjentów z łagodnym przerostem gruczołu krokowego, z ustalonym leczeniem tamsulozyną lub terazosyną zaobserwowano, że: gdy wardenafil był podawany w dawkach ‧ mg, ‧ mg lub ‧ mg z ustalonym leczeniem • tamsulozyną, nie występowało objawowe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, jednakże u trzech z ‧ osób leczonych tamsulozyną wystąpiło przemijające obniżenie ciśnienia skurczowego, mierzonego w pozycji stojącej, poniżej ‧ mmHg. gdy wardenafil był podawany w dawce ‧ mg jednocześnie z terazosyną w dawce ‧ mg lub • ‧ mg, u jednego z ‧ pacjentów wystąpiło objawowe niedociśnienie ortostatyczne
en Based on the results of interaction studies conducted with vardenafil in patients with benign prostatic hyperplasia (BPH) on stable tamsulosin or terazosin therapy: When vardenafil was given at doses of ‧, ‧ or ‧ mg on a background of stable therapy with tamsulosin, there was no symptomatic reduction in blood pressure, although ‧ tamsulosin treated subjects exhibited transient standing systolic blood pressures of less than ‧ mmHg. When vardenafil ‧ mg was given simultaneously with terazosin ‧ or ‧ mg, one of ‧ patients experienced symptomatic postural hypotension
pl Analiza mleka powinna być przeprowadzona nie wcześniej niż trzydzieści dni przed załadunkiem i powinno obejmować badanie bakteriologiczne oraz testy diagnostyczne stanów zapalnych gruczołów mlecznych WST (White Side Test) i CMT (California Mastitis Test
en Milk analysis must be made not more than thirty days before loading and must always include a bacteriological test and a White Side Test (WST) or California Mastitis Test (CMT
pl albo [zawiera [mięso bez kości] [oraz] [mięso mielone] pozyskane wyłącznie z mięsa bez kości, z wyjątkiem podrobów pozyskanych z tusz, z których usunięto główne dostępne gruczoły limfatyczne, poddane dojrzewaniu w temperaturze powyżej + ‧ °C przez co najmniej ‧ godziny przed odkostnieniem, oraz
en or [contains [boneless meat] [and] [minced meat] , obtained only from de-boned meat other than offal that was obtained from carcasses in which the main accessible lymphatic glands have been removed, which have been submitted to maturation at a temperature above + ‧ °C for at least ‧ hours before the bones were removed, and
pl jedno jądro (zachowane w utrwalaczu Bouina lub porównywalnym), jedno najądrze, kanaliki nasienne, gruczoł krokowy i gruczoł opuszkowo-cewkowy
en One testis (preserved in Bouin’fs or comparable fixative), one epididymis, seminal vesicles, prostate, and coagulating gland
pl W badaniach dotyczących działania toksycznego, przeprowadzonych na niedojrzałych płciowo szczurach i psach, podczas długotrwałego podawania leku zaobserwowano zależne od dawki działanie na gruczoły piersiowe i układ rozrodczy u samców i samic
en In (sub)chronic toxicity studies, in which dosing was started in sexually immature rats and dogs, dose-dependant effects were present in male and female genital tract and mammary gland
pl Celem tego badania jest oszacowanie częstości występowania niewydolności serca oraz zachorowalności i umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych wśród pacjentów z rakiem gruczołu krokowego w porównaniu z populacją ogólną
en The aim of the study is to estimate the incidence of heart failure, cardiovascular morbidity and mortality in patients with prostate cancer, compared to the general population
pl Odwracalne działania leku, związane ze zwiększeniem stężenia prolaktyny u szczurów, to: zmniejszenie masy jajników i macicy oraz zmiany morfologiczne w nabłonku pochwy i gruczole sutkowym
en Reversible effects consistent with elevated prolactin in rats included decreased weights of ovaries and uterus and morphologic changes in vaginal epithelium and in mammary gland
pl Cyprofloksacyna osiąga wysokie stężenia w różnych tkankach, takich jak: płuca (płyn nabłonkowy, makrofagi pęcherzykowe, tkanka biopsyjna), zatoki, zmiany zapalne (płyn w pęcherzach indukowanych kantarydyną) i układ moczowo-płciowy (mocz, gruczoł krokowy, endometrium), w których całkowite stężenia przekraczają stężenia w osoczu
en Ciprofloxacin reaches high concentrations in a variety of tissues such as lung (epithelial fluid, alveolar macrophages, biopsy tissue), sinuses, inflamed lesions (cantharides blister fluid), and the urogenital tract (urine, prostate, endometrium) where total concentrations exceeding those of plasma concentrations are reached
pl Mam problem z gruczołami
en It' s a gland problem
pl Narządami docelowymi dla zmian nowotworowych były nerki, pęcherz moczowy, cewka moczowa, gruczoł napletkowy i łechtaczkowy, jelito cienkie, przytarczyce, nadnercza oraz dno żołądka
en Target organs for neoplastic changes were the kidneys, urinary bladder, urethra, preputial and clitoral gland, small intestine, parathyroid glands, adrenal glands and non-glandular stomach
pl Surowiec oznacza świeże mięso, gruczoły, organy oraz inne podroby jak również wydzieliny jelitowe, które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi
en Raw material means fresh meat, glands, organs and other offal as well as intestinal mucuses which are not intended for human consumption
pl Schorzenia gruczołu piersiowego
en Disorder of the mammary gland
pl Hipogonadyzm u mężczyzn, zespół Cushinga, niedoczynność gruczołu tarczowego
en Hypogonadism male, Cushing syndrome, hypothyroidism
pl W przypadku pacjentów, u których leczony jest łagodny rozrost gruczołu krokowego i u których nie występuje nadciśnienie tętnicze, zmiany średniego ciśnienia krwi są nieznaczne, ale u ‧ – ‧ % pacjentów występuje niedociśnienie, zawroty głowy i osłabienie, a u mniej niż ‧ % pacjentów obrzęk i duszność
en In patients treated for benign prostatic hyperplasia and without hypertension mean blood pressure changes are small, but hypotension, dizziness, fatigue occur in ‧ % of the patients and oedema and dyspnoea occur in less than ‧ % of patients
pl Działając w ten sposób degareliks natychmiast zmniejsza stężenie męskiego hormonu, testosteronu, który pobudza rozwój raka gruczołu krokowego
en By doing so, degarelix immediately reduces the level of the male hormone testosterone that stimulates the prostate cancer
pl Ponadto, postępowanie wyjaśniające dotyczyło jedynie wskazania do stosowania w zaawansowanym raku gruczołu krokowego w oparciu o program kliniczny Wczesnego Raka Gruczołu Krokowego (EPC) i sformułowań zawartych punkcie ‧. ‧ i ‧. ‧ Charakterystyki Produktu Leczniczego
en the locally advanced prostate cancer indication based on the Early Prostate Cancer study programme, and the directly related wording in sections ‧ and ‧ of the SPC
pl Niewiele wiadomo na temat bezpieczeństwa długoterminowego, w tym wpływu na tkankę gruczołu piersiowego, układ krążenia oraz zwiększenie oporności na insulinę
en There is little information on long-term safety, including effects on breast tissue, the cardiovascular system and increase in insulin resistance
pl albo [zawiera mięso bez kości, pozyskane wyłącznie z pozbawionego kości mięsa z wyjątkiem podrobów, pozyskane z tusz, z których usunięto główne dostępne gruczoły limfatyczne, które poddano dojrzewaniu w temperaturze powyżej +‧°C przez co najmniej ‧ godziny przed odkostnieniem i którego wartość pH wyniosła poniżej ‧,‧ podczas pomiaru elektronicznego pośrodku mięśnia najdłuższego grzbietu (Longissimus dorsi) po zakończeniu dojrzewania, a przed odkostnieniem, oraz
en or [contains boneless meat, obtained only from de-boned meat other than offal that was obtained from carcasses in which the main accessible lymphatic glands have been removed, which have been submitted to maturation at a temperature above + ‧ °C for at least ‧ hours before the bones were removed and in which the pH value of the meat was below ‧.‧ when tested electronically in the middle of the longissimus-dorsi muscle after maturation and before de-boning, and
pl pęcherzyki nasienne wraz z gruczołami opuszkowo-cewkowymi i ich płynami oraz gruczoł krokowy (jako jedna całość
en Seminal vesicles with coagulating glands and their fluids and prostate (as one unit
pl Jednakże ze względu na fakt, że w badaniu głównym oceniano skuteczność preparatu na podstawie stężeń testosteronu, a nie bezpośredniego wpływu na nowotwór czy na stan zdrowia pacjenta, oraz że leuprorelina jest stosowana wyłącznie w zaawansowanych postaciach raka gruczołu krokowego, Komitet zadecydował o ograniczeniu zalecenia do stosowania preparatu Firmagon do zaawansowanych postaci raka gruczołu krokowego
en However, because the main study looked at the medicine s effects on testosterone levels rather than the cancer or the patient s outcome directly, and because leuprorelin is only used for prostate cancer that is advanced, the Committee decided to restrict the use of Firmagon to advanced prostate cancer
pl Badano farmakokinetykę docetakselu u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego z przerzutami, którym podawano prednizon
en Docetaxel pharmacokinetics in the presence of prednisone was studied in patients with metastatic prostate cancer
pl Badania niekliniczne oceniające związek pomiędzy leczeniem testosteronem i rakiem sugerują, że duże dawki mogą sprzyjać wzrostowi guzów w narządach płciowych, gruczołach piersiowych i wątrobie zwierząt laboratoryjnych
en Non-clinical studies on a relationship between testosterone treatment and cancer suggest that high doses may promote tumour growth in sex organs, mammary glands and liver in laboratory animals
pl Bikalutamid jest doustnym antyandrogenem stosowanym w leczeniu raka gruczołu krokowego
en Bicalutamide is an oral anti-androgen used in the management of prostate cancer
Showing page 1. Found 438 sentences matching phrase "gruczoł zewnątrzwydzielniczy".Found in 0.518 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.