Translations into English:

  • exocrine glands   

Example sentences with "gruczoł zewnątrzwydzielniczy", translation memory

add example
W dziewięciomiesięcznych badaniach nad toksycznością dawek wielokrotnych u szczurów i małp stwierdzono, że podstawowymi narządami, na które wpływa lek, są: przewód pokarmowy (nudności i biegunki u małp), nadnercza (przekrwienie kory i (lub) krwotoki u szczurów i małp, z martwicą i następującym po niej włóknieniem u szczurów), układ limfatyczny i krwiotwórczy (zmniejszenie liczby komórek szpiku kostnego i zanik tkanki limfoidalnej grasicy, śledziony i węzłów chłonnych), zewnątrzwydzielnicza część trzustki (degranulacja komórek pęcherzykowych z martwicą pojedynczych komórek), ślinianki (przerost gronek), stawy (zgrubienie płytki wzrostu), macica (zanik) i jajniki (zmniejszony wzrost pęcherzykówIn rat and monkey repeated-dose toxicity studies up to ‧-months duration, the primary target organ effects were identified in the gastrointestinal tract (emesis and diarrhoea in monkeys), adrenal gland (cortical congestion and/or haemorrhage in rats and monkeys, with necrosis followed by fibrosis in rats), haemolymphopoietic system (bone morrow hypocelularity, and lymphoid depletion of thymus, spleen, and lymph node), exocrine pancreas (acinar cell degranulation with single cell necrosis), salivary gland (acinar hypertrophy), bone joint (growth plate thickening), uterus (atrophy) and ovaries (decreased follicular development
Wpływ nykturii na jakość życia mężczyzn z łagodnym rozrostem gruczołu krokowegoThe Influence of Nocturia on Life Quality of Men with Benign Prostatic Hyperplasia.
CPA ‧.‧.‧: Gruczoły i pozostałe narządy; ich ekstrakty oraz pozostałe substancje pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowaneCPA ‧.‧.‧: Glands and other organs; extracts thereof and other human or animal substances n.e.c
W zakresie zalecanego dawkowania preparat Cardoreg ‧ mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletki o innych nazwach własnych wykazuje tylko nieznaczny wpływ lub brak wpływu na ciśnienie tętnicze krwi u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego i z prawidłowym ciśnieniemThroughout the recommended dosage range, Cardoreg ‧ mg prolonged release tablets and associated names has only a minor or no effect on blood pressure in normotensive benign prostatic hyperplasia (BPH) patients
Mam problem z gruczołamiIt' s a gland problem
Przypadki brodawczaka/raka gruczołów napletkowych/łechtaczkowych odnotowano po podaniu dawek od ‧ mg/kg mc./dobę, co stanowi odpowiednio około ‧, ‧ lub ‧, ‧-krotność dobowej ekspozycji na lek u ludzi (na podstawie AUC) po podaniu dawki ‧ mg/dobę lub ‧ mg/dobę, oraz ‧, ‧-krotnośc dobowej ekspozycji na lek u dzieci (na podstawie AUC) po podaniu dawki ‧ mg/m‧ pc./dobęPapilloma/carcinoma of the preputial/clitoral gland were noted from ‧ mg/kg/day onwards, representing approximately ‧ or ‧ times the human daily exposure (based on AUC) at ‧ mg/day or ‧ mg/day, respectively, and ‧ times the daily exposure in children (based on AUC) at ‧ mg/m‧/day
wpływie zaburzeń funkcjonowania gruczołów wydzielania wewnętrznegoimpact of endocrine disrupters
Badania toksyczności wielokrotnych dawek paliperydonu u szczurów i psów wykazały skutki głównie farmakologiczne, takie jak sedacja i efekty związane z działaniem prolaktyny na gruczoły piersiowe i narządy płcioweRepeat-dose toxicity studies of paliperidone in rat and dog showed mainly pharmacological effects, such as sedation and prolactin-mediated effects on mammary glands and genitals
Surowiec oznacza świeże mięso, gruczoły, organy oraz inne podroby jak również wydzieliny jelitowe, które nie są przeznaczone do spożycia przez ludziRaw material means fresh meat, glands, organs and other offal as well as intestinal mucuses which are not intended for human consumption
Leczenie objawowe łagodnego rozrostu gruczołu krokowegoSymptomatic treatment of benign prostatic hyperplasia
Stosowanie doksazosyny u chorych z rozrostem gruczołu krokowego powoduje istotną poprawę w zakresie parametrów urodynamicznych i objawów w wyniku selektywnego blokowania receptorów alfa-adrenergicznych znajdujących się w zrębie mięśniówki i torebce gruczołu krokowego oraz w szyi pęcherzaAdministration of doxazosin to patients with prostatic hyperplasia results in a significant improvement in urodynamics and symptoms as a result of a selective blockade of alpha-adrenoceptors located in the prostatic muscular stroma, capsule and bladder neck
w przypadku bydła oznacza całe ciało ubitego zwierzęcia, po wykrwawieniu, wypatroszeniu i oskórowaniu, bez głowy (oddzielonej od tuszy w stawie szczytowo-potylicznym); bez racic (oddzielonych w stawie nadgarstkowo-śródręcznym lub stępowo-śródstopowym); bez narządów wewnętrznych jamy klatki piersiowej i jamy brzusznej, z nerkami, tłuszczem okołonerkowym i tłuszczem miedniczym lub bez nich; bez narządów rozrodczych i przylegających mięśni, a także bez wymienia i tłuszczu gruczołu mlecznegofor bovine animals means the whole body of a slaughtered animal as presented after bleeding, evisceration and skinning, presented without the head (separated from the carcass at the atloido-occipital joint); without the feet (severed at the carpametacarpal or tarsometatarsal joints); without the organs contained in the thoracic and abdominal cavities with or without the kidneys, the kidney fat and the pelvic fat; and without the sexual organs and the attached muscles and without the udder or the mammary fat
Preparat Metacam stosuje się u bydła w ostrych zakażeniach układu oddechowego w połączeniu z odpowiednią antybiotykoterapią w celu zmniejszenia objawów klinicznych, w biegunce w połączeniu z doustną terapią nawadniającą w celu ograniczenia objawów klinicznych u cieląt w wieku powyżej jednego tygodnia życia oraz u młodego bydła bez laktacji, jak również jako leczenie wspomagające w ostrym zapaleniu gruczołu sutkowego w połączeniu z antybiotykamiMetacam is used in cattle for acute respiratory infection with appropriate antibiotic therapy to reduce clinical signs; use in diarrhoea in combination with oral re-hydration therapy to reduce clinical signs in calves of over one week of age and young, non-lactating cattle and as supportive therapy in the treatment of acute mastitis, in combination with antibiotics
Gruczoły adrenalinyThe adrenal glands
Hamowanie funkcji gruczołów płciowych u suk poprzez długotrwałą blokadę wytwarzania gonadotropinPrevention of gonadal function in bitches via long term blockade of gonadotrophin synthesis
albo [zawiera [mięso bez kości] [oraz] [mięso mielone] , pozyskane wyłącznie z mięsa bez kości, innego niż podroby pozyskane z tusz, w których usunięto główne dostępne gruczoły limfatyczne, złożone w celu dojrzewania w temperaturze powyżej + ‧ °C przez co najmniej ‧ godziny przed odkostnianiem, a wartość pH mięsa wyniosła poniżej ‧,‧ podczas testu elektronicznego przeprowadzonego w środku mięśnia Longissimus dorsi po zakończeniu dojrzewania, a przed odkostnianiem, orazor [contains [boneless meat] [and] [minced meat] , obtained only from de-boned meat other than offal that was obtained from carcasses in which the main accessible lymphatic glands have been removed, which have been submitted to maturation at a temperature above + ‧ °C for at least ‧ hours before the bones were removed and in which the pH value of the meat was below ‧.‧ when tested electronically in the middle of the longissimus-dorsi muscle after maturation and before de-boning, and
Produkt Bicaluplex ‧ mg tabletki powlekane jest wskazany w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego w monoterapii lub jako leczenie uzupełniające po radykalnej prostatektomii lub radioterapii u pacjentów z dużym ryzykiem progresji choroby (patrz punktBicaluplex ‧ mg tablets are indicated either alone or as adjuvant to radical prostatectomy or radiotherapy in patients with locally advanced prostate cancer at high risk for disease progression (see section
serce, z którego całkowicie usunięto gruczoły limfatyczne, tkanki łączne i przyległy tłuszczheart from which lymphatic glands, connective tissue and adhering fat have been completely removed
Mogą wystąpić rzadziej niż u ‧ na ‧ pacjentów. • zmniejszona lub zwiększona wrażliwość skóry • podrażnienie oczu, obrzęk, wydzielina, swędzenie lub zaczerwienienie, suchość oka (objawy chorób oczu) • suchość w ustach • zgaga, obrzęk lub wzdęcia jamy brzusznej • bóle piersi • krwawnienie z nosa • zwiększony apetyt • lęk • depresja • trudności i ból przy oddawaniu moczu, uczucie ciągłej potrzeby oddawania moczu • niemożność osiągnięcia lub podtrzymania erekcji • powiększenie gruczołów piersiowych u mężczyzn • objawy grypopodobne • drżenie • zmniejszona ostrość widzenia • częste oddawanie moczu • nieprawidłowe wyniki badań czynności nerek • silne bóle głowy, często występujące z nudnościami, wymiotami i wrażliwością na światło Jeżeli którykolwiek z tych objawów nasili się, należy powiedzieć lekarzowiThese effects may affect less than ‧ in every ‧ patients. decreased or increased skin sensitivity eye irritation, swelling, discharge, itching or redness, dry eye (signs of eye disorders) dry mouth heartburn, swelling or bloating of the abdomen breast pain nose bleed increased appetite anxiety depression difficulty and pain when urinating, exaggerated sense of needing to urinate inability to achieve or maintain an erection breast enlargement in men flu-like symptoms trembling decreased sharpness of vision frequent urine output abnormal kidney function test results severe headache often accompanied by nausea, vomiting and sensitivity to light If any of these affects you severely, tell your doctor
Na podstawie wyników badań interakcji z zastosowaniem wardenafilu przeprowadzonych u pacjentów z łagodnym przerostem gruczołu krokowego, z ustalonym leczeniem tamsulozyną lub terazosyną zaobserwowano, że: gdy wardenafil był podawany w dawkach ‧ mg, ‧ mg lub ‧ mg z ustalonym leczeniem • tamsulozyną, nie występowało objawowe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, jednakże u trzech z ‧ osób leczonych tamsulozyną wystąpiło przemijające obniżenie ciśnienia skurczowego, mierzonego w pozycji stojącej, poniżej ‧ mmHg. gdy wardenafil był podawany w dawce ‧ mg jednocześnie z terazosyną w dawce ‧ mg lub • ‧ mg, u jednego z ‧ pacjentów wystąpiło objawowe niedociśnienie ortostatyczneBased on the results of interaction studies conducted with vardenafil in patients with benign prostatic hyperplasia (BPH) on stable tamsulosin or terazosin therapy: When vardenafil was given at doses of ‧, ‧ or ‧ mg on a background of stable therapy with tamsulosin, there was no symptomatic reduction in blood pressure, although ‧ tamsulosin treated subjects exhibited transient standing systolic blood pressures of less than ‧ mmHg. When vardenafil ‧ mg was given simultaneously with terazosin ‧ or ‧ mg, one of ‧ patients experienced symptomatic postural hypotension
płuca, z których całkowicie usunięto tchawice i główne oskrzela oraz gruczoły śródpiersiowe i oskrzelowelungs from which the trachea and main bronchi and the mediastinal and bronchial lymphatic glands have been removed
FIRMAGON jest antagonistą hormonu uwalniającego gonadotropiny (GnRH) wskazanym w leczeniu dorosłych pacjentów płci męskiej z zaawansowanym hormonozależnym rakiem gruczołu krokowegoFIRMAGON is a gonadotrophin releasing hormone (GnRH) antagonist indicated for treatment of adult male patients with advanced hormone-dependent prostate cancer
Wykazano, że doksazosyna jest skutecznym brokerem podtypu ‧A receptorów alfa-adrenergicznych, które stanowią ponad ‧ % podtypów receptorów adrenergicznych w gruczole krokowymDoxazosin has shown to be an effective blocker of ‧A subtype of alpha-adrenoceptors which make up more than ‧ % of the adrenergic subtypes in prostate
Zgodnie z oczekiwaniami względem silnie działającego antagonisty receptorów D‧, w badaniach działania rakotwórczego na szczurach i myszach stwierdzano zwiększenie częstości występowania gruczolaków przysadki (u myszy), hormonalnie czynnych gruczolaków trzustki (u szczurów) i gruczolaków gruczołów sutkowych (u obu gatunkówAs expected for a potent dopamine D‧-antagonist, in oral carcinogenicity studies of risperidone in rats and mice, increases in pituitary gland adenomas (mouse), endocrine pancreas adenomas (rat), and mammary gland adenomas (both species) were seen
Showing page 1. Found 438 sentences matching phrase "gruczoł zewnątrzwydzielniczy".Found in 0.405 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.