Translations into English:

 • blood type   
  (Noun  )
   
  blood classification
   
  blood classification
 • blood group   
  (noun   )
 • blood groups   

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

antygeny grup krwiblood group antigens
grupy krwiblood type; blood group

Example sentences with "grupa krwi", translation memory

add example
Odczynniki oraz produkty odczynników, łącznie z odpowiednimi wzorcami i materiałami kontrolnymi, do ustalania następujących grup krwiReagents and reagent products, including related calibrators and control materials, for determining the following blood groups
Pacjenci ze wszystkich leczonych grup otrzymywali typowo od ‧ do ‧ leków przeciwnadciśnieniowych (np. leki moczopędne, beta-adrenolityki, alfa-adrenolityki) w celu osiągnięcia docelowego ciśnienia tętniczego krwi ≤ ‧ mmHg lub zmniejszenia ciśnienia skurczowego o ‧ mmHg, w przypadku gdy początkowe ciśnienie skurczowe wynosiło > ‧ mmHgPatients in all treatment groups typically received between ‧ and ‧ antihypertensive agents (e. g., diuretics, beta blockers, alpha blockers) to reach a predefined blood pressure goal of ‧ mmHg or a ‧ mmHg reduction in systolic pressure if baseline was > ‧ mmHg
pożądane jest, aby czystorasowe byki i ich nasienie były oznaczane według grup krwi lub przy użyciu innych odpowiednich metodWhereas it is desirable that pure-bred bulls and their semen be identified by blood grouping or any other appropriate methods
Skąd wiesz, jaką mam grupę krwi?How do you know... what blood type I am?
Chłopcy sprawdzają grupę krwi i szukają odcisków palcówThe boys now are checking the blood types and for fingerprints
Odczynnik anty-B mianuje się wobec zawiesiny krwinek grupy B, równolegle z międzynarodowym preparatem standardowym surowicy anty-B do oznaczania grupy krwi, odtworzonym przez rozpuszczenie, lecz nierozcieńczonym, lub z odniesionym do niego standardowym preparatem krajowym [‧]An anti-B reagent shall be titrated against a suspension of group B corpuscles in parallel with the reconstituted but undiluted International Standard Preparation of anti-B blood-grouping serum or an equivalent reference preparation
Amylaza: w badaniach klinicznych, w podgrupie ‧ pacjentów, bezobjawowe podwyższenie aktywności amylazy w surowicy krwi ‧, ‧ razy powyżej najwyższej dopuszczalnej granicy wystąpiło u ‧ % pacjentów leczonych efawirenzem i u ‧ % pacjentów w grupie kontrolnejAmylase: in the clinical trial subset of ‧ patients, asymptomatic increases in serum amylase levels greater than ‧ times the upper limit of normal were seen in ‧ % of patients treated with efavirenz and ‧ % of patients treated with control regimens
Ma grupę krwi AB plusAnd his blood' s AB positive
Odczynnik (roślinny) anty-A do oznaczania grupy krwiAnti-A blood-grouping reagent (vegetable
informacja o przeprowadzeniu oznaczenia grupy krwi lub testu dającego porównywalną gwarancję naukową dla weryfikacji prowadzenia rodowoduinformation if blood-typing or a test giving equivalent scientific guarantee for verifying the pedigree has been carried out
Krew z tylnego siedzenia ma taką samą grupę, jak krew NingImportantly, it' s the same group as Ning' s
Podobnie jak w przypadku innych leków z grupy antagonistów receptora angiotensyny II, Pritor może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów rasy czarnejAs with all other angiotensin antagonists, Pritor may be less effective in lowering the blood pressure in black patients
Pelzont stosuje się, jeśli potrzebna jest poprawa poziomu cholesterolu i tłuszczów we krwi (pierwotna hipercholesterolemia (heterozygotyczna rodzinna i nierodzinna) lub dyslipidemia mieszana): • gdy nie jest możliwe utrzymanie właściwego poziomu cholesterolu z zastosowaniem statyny (grupa leków obniżających poziom cholesterolu działających w wątrobie); • w przypadku braku tolerancji na statynę lub gdy statyna nie jest zalecana u pacjentaPelzont is used if you need to improve cholesterol and fat levels in your blood (primary hypercholesterolaemia (heterozygous familial and non-familial) or mixed dyslipidaemia): when you cannot control your cholesterol levels with a statin (class of cholesterol-lowering medicines working in the liver); when you cannot tolerate a statin or when a statin is not recommended for you
Jaką masz grupę krwi?What' s your blood type?
Laboratorium produkujące powinno dokonać zapisu wszystkich kroków produkcji i kontroli odczynników oznaczania grup krwiWritten records shall be kept by the producing laboratory of all steps in the production and control of blood-grouping reagents
Liczbę płytek krwi mniejszą niż ‧x‧/l obserwowano u ‧ % pacjentów otrzymujących produkt leczniczy MIRCERA oraz u ‧ % pacjentów otrzymujących inny lek z grupy czynników stymulujących erytropoezę (ESAPlatelet counts below ‧ x ‧/l were observed in ‧ % of patients treated with MIRCERA and ‧ % of patients treated with other ESAs
Podobnie jak w przypadku innych leków z grupy antagonistów receptora angiotensyny II, Micardis może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów rasy czarnejAs with all other angiotensin antagonists, Micardis may be less effective in lowering the blood pressure in black patients
W wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie ślepym badaniu kontrolowanym substancja czynną, prowadzonym w grupach równoległych wykazano normalizację ciśnienia krwi (najniższe ciśnienie rozkurczowe w pozycji siedzącej < ‧ mmHg pod koniec badania) u pacjentów nie dających się odpowiednio kontrolować za pomocą walsartanu w dawce ‧ mg, u ‧ % pacjentów leczonych lekiem złożonym amlodypina/walsartan w dawce ‧ mg/‧ mg i ‧ % pacjentów leczonych amlodypiną/walsartanem w dawce ‧ mg/‧ mg, w porównaniu do ‧ % pacjentów pozostających na leczeniu walsartanem w dawce ‧ mgA multicentre, randomised, double-blind, active-controlled, parallel-group trial showed normalisation of blood pressure (trough sitting diastolic blood pressure < ‧ mmHg at the end of the trial) in patients not adequately controlled on valsartan ‧ mg in ‧ % of patients treated with amlodipine/valsartan ‧ mg/‧ mg and ‧ % of patients treated with amlodipine/valsartan ‧ mg/‧ mg, compared to ‧ % of patients remaining on valsartan ‧ mg
Podczas gdy we wszystkich leczonych grupach uzyskano podobne wartości ciśnienia tętniczego krwi, u kilku osobników w grupie otrzymującej irbesartan w dawce ‧ mg (‧, ‧ %), w porównaniu do grupy placebo (‧, ‧ %) lub grupy otrzymującej irbesartan w dawce ‧ mg (‧, ‧ %) osiągnęło punkt końcowy jawnej proteinurii, wykazując względne zmniejszenie ryzyka ‧ % w porównaniu z placebo (p = ‧, ‧) dla większej dawkiWhile similar blood pressure was achieved in all treatment groups, fewer subjects in the irbesartan ‧ mg group (‧ %) than in the placebo (‧ %) or in the irbesartan ‧ mg group (‧ %) reached the endpoint of overt proteinuria, demonstrating a ‧ % relative risk reduction versus placebo (p = ‧) for the higher dose
Baraclude należy do grupy leków, które mogą powodować kwasicę mleczanową (nadmiar kwasu mlekowego we krwi) oraz powiększenie wątrobyBaraclude belongs to a class of medicines that can cause lactic acidosis (excess of lactic acid in your blood) and enlargement of the liver
Średnie dobowe wartości stężeń glukozywe krwi były zbliżone w grupie leczonej preparatem BYETTA i insulinąMean daily blood glucose values were similar between BYETTA and insulin
U sześćdziesięciu procent (‧ %) pacjentów z grupy placebo uzyskano te docelowe wartości ciśnienia tętniczego krwi, natomiast ten odsetek wyniósł ‧ %-u pacjentów otrzymujących irbesartan i ‧ % w grupie amlodypinySixty per cent (‧ %) of patients in the placebo group reached this target blood pressure whereas this figure was ‧ % and ‧ % in the irbesartan and amlodipine groups respectively
Podobnie jak w przypadku innych leków z grupy antagonistów receptora angiotensyny II, Pritor może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów rasy czarnejAs with all other angiotensin ‧ receptor antagonists, Pritor may be less effective in lowering the blood pressure in black patients
To krew rzadkiej grupyIts a rare type, AB
Showing page 1. Found 83429 sentences matching phrase "grupa krwi".Found in 18.538 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.