Translations into English:

 • blood type   
  (Noun  )
   
  blood classification
   
  blood classification
 • blood group   
  (noun   )
 • blood groups   

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

antygeny grup krwi
blood group antigens
grupy krwi
blood type; blood group

Example sentences with "grupa krwi", translation memory

add example
pl Surowica (ludzka) anty-D (anty-Rho) do oznaczania grupy krwi
en Anti-D (anti-Rho) blood-grouping serum (human
pl Większość morderców nie wybiera swoich ofiar, ze względu na grupę krwi
en Most killers don' t chose their victims by blood type
pl W połączeniu z jego naturalnym typu A, i hokus pokus, magicznie wyciąga grupę krwi AB z kapelusza
en Combine that with his natural type a, and presto change- o, he magically pulls blood type ab out of his hat
pl Wpływ na układ krążenia obserwowany u zwierząt (psy) przy poziomie ekspozycji podobnym (‧, ‧ mmol/kg) i większym (‧, ‧ mmol/kg) od maksymalnego poziomu ekspozycji objawiał się zależnym od dawki przemijającym zwiększeniem ciśnienia krwi (zwiększenieodpowiednio o ‧ % i ‧ %, w porównaniu do grupy kontrolnej otrzymującej sól fizjologiczną) i kurczliwości mięśnia sercowego (zwiększenieodpowiednio o ‧ % i ‧ % w porównaniu do grupy kontrolnej otrzymującej sól fizjologiczną
en Cardiovascular effects seen in animals (dogs) at exposure levels similar (‧ mmol/kg) and higher (‧ mmol/kg), respectively, to maximum clinical exposure levels were a dose dependent transient increase in blood pressure (‧ % and ‧ %, above saline control) and myocardial contractility (‧ % and ‧ %, above saline control
pl wszystkie dane wyszczególnione w art. ‧ dotyczące krowy dawcy komórek jajowych oraz jej grupa krwi lub wynik testu dającego równoważne gwarancje naukowe umożliwiające weryfikację jej rodowodu
en all the particulars referred to in Article ‧ concerning the donor female that provided the ova as well as its blood group or test results providing equivalent scientific guarantees to verify the pedigree
pl Nie ma powodu, żeby kogokolwiek pytać o grupę krwi
en There' s no reason to ask anyone their blood type
pl Amylaza: w badaniach klinicznych, w podgrupie ‧ pacjentów, bezobjawowe podwyższenie aktywności amylazy w surowicy krwi ‧, ‧ razy powyżej najwyższej dopuszczalnej granicy wystąpiło u ‧ % pacjentów leczonych efawirenzem i u ‧ % pacjentów w grupie kontrolnej
en Amylase: in the clinical trial subset of ‧ patients, asymptomatic increases in serum amylase levels greater than ‧ times the upper limit of normal were seen in ‧ % of patients treated with efavirenz and ‧ % of patients treated with control regimens
pl Sitagliptyna zapobiega hydrolizie hormonów z grupy inkretyn przez DPP-‧, zwiększając w ten sposób stężenie aktywnych form GLP-‧ i GIP w surowicy krwi
en Sitagliptin prevents the hydrolysis of incretin hormones by DPP-‧, thereby increasing plasma concentrations of the active forms of GLP-‧ and GIP
pl Średnie wyjściowe ciśnienie krwi w obu badanych grupach wynosiło około ‧ mmHg, a SeSBP (ang. seated systolic blond pressure)/SeDBP zmniejszyło się w piątym tygodniu odpowiednio o ‧, ‧, ‧ mmHg i ‧, ‧, ‧ mmHg dla grupy otrzymującej irbesartan/hydrochlorotiazyd i irbesartan (p
en The mean baseline blood pressure was approximately ‧ mmHg in each treatment group and decreases of SeSBP/SeDBP at five weeks were ‧/‧ mmHg and ‧/‧ mmHg for irbesartan/hydrochlorothiazide and irbesartan, respectively (p
pl Na podstawie analizy danych uzyskanych po ‧ miesiącach i dłużej, które wykazały narastającą różnicę w przeżyciu przeszczepu i czynności nerek oraz znacząco niższe ciśnienie krwi w grupie, w której odstawiono cyklosporynę, postanowiono zakończyć badanie w grupie, w której stosowano Rapamune z cyklosporyną
en with ciclosporin therapy group.Based upon the analysis of data from ‧ months and beyond, which showed a growing difference in graft survival and renal function, as well as significantly lower blood pressure in the ciclosporin elimination group, it was decided to discontinue subjects from the Rapamune with ciclosporin group
pl Liczbę płytek krwi mniejszą niż ‧x‧/l obserwowano u ‧ % pacjentów otrzymujących produkt leczniczy MIRCERA oraz u ‧ % pacjentów otrzymujących inny lek z grupy czynników stymulujących erytropoezę (ESA
en Platelet counts below ‧ x ‧/l were observed in ‧ % of patients treated with MIRCERA and ‧ % of patients treated with other ESAs
pl U pacjentów z grupy ryzyka, należy wykonywać w stosownych odstępach czasu okresowe oznaczanie stężenia potasu w surowicy krwi w celu wykrycia prawdopodobnego zaburzenia równowagi elektrolitowej (patrz punkt ‧. ‧ i
en Periodic determinations of serum potassium to detect possible electrolyte imbalance should be performed in patients at risk at appropriate intervals (see sections ‧ and
pl Grupa farmakoterapeutyczna: doustne leki zmniejszające stężenie glukozy we krwi, tiazolidynodiony; kod ATC
en Pharmacotherapeutic group: oral blood glucose lowering drugs; Thiazolidinediones; ATC code
pl W wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie ślepym badaniu kontrolowanym substancja czynną, prowadzonym w grupach równoległych wykazano normalizację ciśnienia krwi (najniższe ciśnienie rozkurczowe w pozycji siedzącej < ‧ mmHg pod koniec badania) u pacjentów nie dających się odpowiednio kontrolować za pomocą walsartanu w dawce ‧ mg, u ‧ % pacjentów leczonych lekiem złożonym amlodypina/walsartan w dawce ‧ mg/‧ mg i ‧ % pacjentów leczonych amlodypiną/walsartanem w dawce ‧ mg/‧ mg, w porównaniu do ‧ % pacjentów pozostających na leczeniu walsartanem w dawce ‧ mg
en A multicentre, randomised, double-blind, active-controlled, parallel-group trial showed normalisation of blood pressure (trough sitting diastolic blood pressure < ‧ mmHg at the end of the trial) in patients not adequately controlled on valsartan ‧ mg in ‧ % of patients treated with amlodipine/valsartan ‧ mg/‧ mg and ‧ % of patients treated with amlodipine/valsartan ‧ mg/‧ mg, compared to ‧ % of patients remaining on valsartan ‧ mg
pl Okazuje się, że wszystkie ofiary miały grupę krwi AB Rh
en Turns out all the victims were AB negative
pl W uzupełnieniu przeprowadzania analizy grupy krwi, do celów hodowli zwierząt czystorasowych z gatunku bydła zatwierdza się stosowanie innych testów na bazie analizy genomu, dających równoważne gwarancje i na tyle dokładnych, że pozwalają sprawdzić rodowód zwierzęcia z dokładnością co najmniej ‧ %
en In addition to blood group analysis, any other test on the basis of genome analysis providing equivalent guarantees and being sufficiently specific to verify the pedigree of an animal at a certainty of at least ‧ % is approved for the identification of pure-bred bovine animals for breeding purposes
pl Odczynnik anty-A mianuje się osobno wobec zawiesin krwinek A‧, A‧ i A‧B, równolegle z międzynarodowym preparatem standardowym surowicy anty-A do oznaczania grupy krwi, odtworzonym po rozpuszczeniu, lecz nierozcieńczonym, lub z odniesionym do niego standardowym preparatem krajowym [‧]
en An anti-A reagent shall be titrated separately against suspensions of A‧, A‧ and A‧B corpuscles, in parallel with the reconstituted but undiluted International Standard Preparation of anti-A blood-grouping serum or an equivalent reference preparation
pl Te badania na grupę krwi...Dlaczego pan tego nie podważył?
en This matching blood statement by Dr. Doliveau...... why didn' t you challenge it?
pl Podobnie jak w przypadku innych leków z grupy antagonistów receptora angiotensyny II, Micardis może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów rasy czarnej
en As with all other angiotensin antagonists, Micardis may be less effective in lowering the blood pressure in black patients
pl BOPRA zawiadamia nas tylko, że ma organ o pasującej grupie krwi
en All BOPRA tells us is they have an organ...... with a match to someone on the list
pl Tak jak w przypadku innych leków obniżających ciśnienie krwi, działanie leku Micardis może być zmniejszone, gdy preparat przyjmowany jest z lekami z grupy NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne np. kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen) lub kortykosteroidami
en As with other blood pressure lowering medicines, the effect of Micardis may be reduced when you take NSAIDs (non steroidal anti-inflammatory medicines, e. g. aspirin or ibuprofen) or corticosteroids
pl Pelzont stosuje się, jeśli potrzebna jest poprawa poziomu cholesterolu i tłuszczów we krwi (pierwotna hipercholesterolemia (heterozygotyczna rodzinna i nierodzinna) lub dyslipidemia mieszana): • gdy nie jest możliwe utrzymanie właściwego poziomu cholesterolu z zastosowaniem statyny (grupa leków obniżających poziom cholesterolu działających w wątrobie); • w przypadku braku tolerancji na statynę lub gdy statyna nie jest zalecana u pacjenta
en Pelzont is used if you need to improve cholesterol and fat levels in your blood (primary hypercholesterolaemia (heterozygous familial and non-familial) or mixed dyslipidaemia): when you cannot control your cholesterol levels with a statin (class of cholesterol-lowering medicines working in the liver); when you cannot tolerate a statin or when a statin is not recommended for you
pl SUBSTANCJE LECZNICZE POCHODZENIA LUDZKIEGO ORAZ ODCZYNNIKI SŁUŻĄCE DO OKREŚLANIA GRUP KRWI I TYPÓW TKANEK
en THERAPEUTIC SUBSTANCES OF HUMAN ORIGIN AND BLOOD-GROUPING AND TISSUE-TYPING REAGENTS
Showing page 1. Found 83429 sentences matching phrase "grupa krwi".Found in 7.275 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.