Translations into English:

 • blood type   
  (Noun  )
   
  blood classification
   
  blood classification
   
  blood classification
 • blood group   
  (noun   )
 • blood groups   
 • blood group antigens   

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

antygeny grup krwi
blood group antigens; blood groups
grupy krwi
blood type; blood group

Example sentences with "grupa krwi", translation memory

add example
pl Produkt Exforge łączy dwa składniki przeciwnadciśnieniowe o dopełniających się mechanizmach kontrolowania ciśnienia krwi u pacjentów z samoistnym nadciśnieniem tętniczym: amlodypina należy do grupy antagonistów kanału wapniowego, a walsartan do grupy leków będących antagonistami angiotensyny
en Exforge combines two antihypertensive compounds with complementary mechanisms to control blood pressure in patients with essential hypertension: amlodipine belongs to the calcium antagonist class and valsartan to the angiotensin ‧ antagonist class of medicines
pl RADA EUROPY UMOWA EUROPEJSKA W SPRAWIE WYMIANY ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA GRUPY KRWI
en EXAMPLE OF LEAFLET COUNCIL OF EUROPE EUROPEAN AGREEMENT ON THE EXCHANGE OF BLOOD-GROUPING REAGENTS
pl Różnice między oceną odpowiedzi przez IRC i badacza wynikały z kryteriów Międzynarodowej Grupy Roboczej (ang.International Working Group, IWG), według których wymagana jest poprawa morfologii krwi obwodowej i utrzymanie poprawy przez co najmniej ‧ dni
en The differences between the IRC and investigator assessments of response were a consequence of the International Working Group (IWG) criteria requiring improvement in peripheral blood counts and maintenance of these improvements for a minimum of ‧ days
pl Trevaclyn stosuje się, jeśli potrzebna jest poprawa poziomu cholesterolu i tłuszczów we krwi (pierwotna hipercholesterolemia (heterozygotyczna rodzinna i nierodzinna) lub dyslipidemia mieszana): • gdy nie jest możliwe utrzymanie właściwego poziomu cholesterolu z zastosowaniem statyny (grupa leków obniżających poziom cholesterolu działających w wątrobie); • w przypadku braku tolerancji na statynę lub gdy statyna nie jest zalecana u pacjenta
en Trevaclyn is used if you need to improve cholesterol and fat levels in your blood (primary hypercholesterolaemia (heterozygous familial and non-familial) or mixed dyslipidaemia): when you cannot control your cholesterol levels with a statin (class of cholesterol-lowering medicines working in the liver); when you cannot tolerate a statin or when a statin is not recommended for you
pl U pacjentów z grupy ryzyka, należy wykonywać w stosownych odstępach czasu okresowe oznaczanie stężenia potasu w surowicy krwi w celu wykrycia prawdopodobnego zaburzenia równowagi elektrolitowej (patrz punkt ‧. ‧ i
en Periodic determinations of serum potassium to detect possible electrolyte imbalance should be performed in patients at risk at appropriate intervals (see sections ‧ and
pl Pacjenci ze wszystkich leczonych grup otrzymywali typowo od ‧ do ‧ leków przeciwnadciśnieniowych (np. leki moczopędne, beta-adrenolityki, alfa-adrenolityki) w celu osiągnięcia docelowego ciśnienia tętniczego krwi ≤ ‧ mmHg lub zmniejszenia ciśnienia skurczowego o ‧ mmHg, w przypadku gdy początkowe ciśnienie skurczowe wynosiło > ‧ mmHg
en Patients in all treatment groups typically received between ‧ and ‧ antihypertensive agents (e. g., diuretics, beta blockers, alpha blockers) to reach a predefined blood pressure goal of ‧ mmHg or a ‧ mmHg reduction in systolic pressure if baseline was > ‧ mmHg
pl W wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie ślepym badaniu kontrolowanym substancja czynną, prowadzonym w grupach równoległych wykazano normalizację ciśnienia krwi (najniższe ciśnienie rozkurczowe w pozycji siedzącej < ‧ mmHg pod koniec badania) u pacjentów nie dających się odpowiednio kontrolować za pomocą walsartanu w dawce ‧ mg, u ‧ % pacjentów leczonych lekiem złożonym amlodypina/walsartan w dawce ‧ mg/‧ mg i ‧ % pacjentów leczonych amlodypiną/walsartanem w dawce ‧ mg/‧ mg, w porównaniu do ‧ % pacjentów pozostających na leczeniu walsartanem w dawce ‧ mg
en A multicentre, randomised, double-blind, active-controlled, parallel-group trial showed normalisation of blood pressure (trough sitting diastolic blood pressure < ‧ mmHg at the end of the trial) in patients not adequately controlled on valsartan ‧ mg in ‧ % of patients treated with amlodipine/valsartan ‧ mg/‧ mg and ‧ % of patients treated with amlodipine/valsartan ‧ mg/‧ mg, compared to ‧ % of patients remaining on valsartan ‧ mg
pl Wolniejszy metabolizm, rozwój grup krwi
en Slower metabolisms, evolving blood types
pl U sześćdziesięciu procent (‧ %) pacjentów z grupy placebo uzyskano te docelowe wartości ciśnienia tętniczego krwi, natomiast ten odsetek wyniósł ‧ %-u pacjentów otrzymujących irbesartan i ‧ % w grupie amlodypiny
en Sixty per cent (‧ %) of patients in the placebo group reached this target blood pressure whereas this figure was ‧ % and ‧ % in the irbesartan and amlodipine groups respectively
pl Amylaza: w badaniach klinicznych, w podgrupie ‧ pacjentów, bezobjawowe podwyższenie aktywności amylazy w surowicy krwi ‧, ‧ razy powyżej najwyższej dopuszczalnej granicy, wystąpiło u ‧ % pacjentów leczonych efawirenzem i u ‧ % pacjentów w grupie kontrolnej
en Amylase: in the clinical trial subset of ‧ patients, asymptomatic increases in serum amylase levels greater than ‧ times the upper limit of normal were seen in ‧ % of patients treated with efavirenz and ‧ % of patients treated with control regimens
pl Antygeny grup krwi w układach AB‧, Rh i Kell
en Blood group antigens in the ABO, Rh and Kell blood group systems
pl W wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie ślepym badaniu kontrolowanym substancja czynną, prowadzonym w grupach równoległych wykazano normalizację ciśnienia krwi (najniższe ciśnienie rozkurczowe w pozycji siedzącej < ‧ mmHg pod koniec badania) u pacjentów nie dających się odpowiednio kontrolować za pomocą amlodypiny w dawce ‧ mg, u ‧ % pacjentów leczonych lekiem złożonym amlodypina/walsartan w dawce ‧ mg/‧ mg, w porównaniu do ‧ % pacjentów pozostających na leczeniu amlodypiną w dawce ‧ mg
en A multicentre, randomised, double-blind, active-controlled, parallel-group trial showed normalisation of blood pressure (trough sitting diastolic blood pressure < ‧ mmHg at the end of the trial) in patients not adequately controlled on amlodipine ‧ mg in ‧ % of patients treated with amlodipine/valsartan ‧ mg/‧ mg, compared to ‧ % of patients remaining on amlodipine ‧ mg
pl z zadowoleniem przyjmuje wsparcie Komisji w postaci Programu Działania na rzecz wszechstronnych i opartych na dowodach naukowych programów prewencyjnych i zachęca Komisję do wspierania programów zapobiegania HIV/AIDS, które obejmują przywództwo polityczne, kształcenie wspierające zmiany w zachowaniu, programy redukujące szkody, rozdzielanie artykułów, dobrowolne porady i badania, zaopatrzenie w bezpieczną krew, środki redukcji podatności na zachorowanie w grupach o podwyższonym ryzyku zarażenia oraz badania społeczne i behawioralne
en Welcomes the Commission's support in its Programme for Action for comprehensive and evidencebased prevention programmes, and urges the Commission to support HIV/AIDS prevention programmes which include political leadership, education to support behavioural change, harm reduction programmes, commodity distribution, voluntary counselling and testing, secure blood supply, vulnerability reduction measures for groups at higher risk of infection as well as social and behavioural research
pl Plik zawierał numery więźniów i ich grup krwi
en All the Sleep file contained was a list of prisoner I. D. numbers... strung together along with the prisoners ' blood types
pl Dajcie krew jej grupy!
en Get me that blood type now
pl Przedawkowanie może prowadzić do przeciążenia krążenia i wzrostu lepkości krwi, szczególnie u pacjentów z grup ryzyka, łącznie z pacjentami w podeszłym wieku oraz pacjentami z zaburzeniem czynności nerek
en Overdose may lead to fluid overload and hyper viscosity, particularly in patients at risk, including elderly patients or patients with renal impairment
pl odczynników do ustalania grupy krwi
en blood-grouping reagents
pl Obie substancje pomagają kontrolować podwyższone ciśnienie krwi. − Amlodypina należy do grupy substancji zwanych „ blokerami kanałów wapniowych ”
en Both of these substances help to control high blood pressure. Amlodipine belongs to a group of substances called calcium channel blockers
pl Chłopcy sprawdzają grupę krwi i szukają odcisków palców
en The boys now are checking the blood types and for fingerprints
pl wszystkie dane wyszczególnione w art. ‧ dotyczące krowy dawcy komórek jajowych i buhaja rozpłodnika oraz ich grupy krwi lub wyniki testów dających równoważne gwarancje naukowe umożliwiające weryfikację ich rodowodu
en all the particulars referred to in Article ‧ concerning the donor female and the fertilising bull as well as both their blood groups or test results providing equivalent scientific guarantees to verify the pedigree
pl Krwotok Fondaparynuks należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia krwotoku, takich jak pacjenci z wrodzonymi lub nabytymi zaburzeniami krwawienia (np. liczba płytek krwi < ‧/mm‧), z czynną żołądkowo-jelitową chorobą wrzodową i przebytym ostatnio krwotokiem wewnątrzczaszkowym lub w krótkim czasie po zabiegu chirurgicznym mózgu, rdzenia kręgowego lub okulistycznym zabiegu chirurgicznym i w specjalnych grupach pacjentów przedstawionych poniżej
en Haemorrhage Fondaparinux should be used with caution in patients who have an increased risk of haemorrhage, such as those with congenital or acquired bleeding disorders (e. g. platelet count < ‧/mm‧), active ulcerative gastrointestinal disease and recent intracranial haemorrhage or shortly after brain, spinal or ophthalmic surgery and in special patient groups as outlined below
pl Zaleca się dokładne kontrolowanie stężenia potasu w surowicy krwi u pacjentów z grupy ryzyka (patrz punkt
en Close monitoring of serum potassium in patients at risk is recommended (see section
pl Grupa terapeutyczna NovoNorm jest doustnym lekiem przeciwcukrzycowym zawierającym repaglinid, pobudzającym trzustkę do wytwarzania większej ilości insuliny powodując obniżenie stężenia cukru we krwi (glukozy
en NovoNorm is an oral antidiabetic agent containing repaglinide which helps your pancreas produce more insulin and thereby lower your blood sugar (glucose
Showing page 1. Found 83429 sentences matching phrase "grupa krwi".Found in 10.584 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.