Translations into English:

 • dermatophytosis   
  (Noun  )
 • favus   
 • dermatomycoses   
 • dermatomycosis   
  (Noun  )
 • favus (avian dermatophytosis)   
 • mycotic dermatitis   
 • tinea disease   

Example sentences with "grzybica woszczynowa", translation memory

add example
pl Wskazuje na jakąś grzybicę
en Cameron) we' ve got him stabilized
pl U pacjentów narażonych na gruźlicę i pacjentów, którzy podróżowali w rejonach o wysokim ryzyku zachorowania na gruźlicę lub występujących endemicznie grzybic, takich jak histoplazmoza, kokcydioidomykoza lub blastomykoza, przed rozpoczęciem terapii należy rozważyć oczekiwane korzyści i możliwe zagrożenia związane z leczeniem produktem Humira (patrz Zakażenia oportunistyczne
en In patients who have been exposed to tuberculosis and patients who have travelled in areas of high risk of tuberculosis or endemic mycoses, such as histoplasmosis, coccidiomycosis, or blastomycosis, the risk and benefits of treatment with Humira should be considered prior to initiating therapy (see Opportunistic infections
pl charakterystyczny zapach oliwy pozyskanej z oliwek zaatakowanych przez grzybice i drożdże na skutek przechowywania owoców przez szereg dni w wilgoci
en characteristic flavour of oil from olives in which large numbers of fungi and yeasts have developed as a result of storage for several days in humid conditions
pl Warunki glebowo-klimatyczne charakterystyczne dla regionu ujścia Tagu (klimat umiarkowany ciepły typu śródziemnomorskiego, z suchym latem, podczas którego w najbardziej suchym miesiącu występuje mniej niż ‧/‧ opadów występujących w najbardziej deszczowym miesiącu, regulowany wpływem Oceanu Atlantyckiego, z rocznymi padami wynoszącymi poniżej ‧ mm, średnią liczbą godzin nasłonecznienia wynoszącą od ‧ do ‧, nasłonecznieniem od ‧ do ‧ Kcal/cm‧, całkowitymi opadami około ‧,‧ mm i jedynie ‧ dniami przymrozków) nie sprzyjają powstawaniu grzybic, dzięki czemu ryż jest proporcjonalnie twardszy, mniej łamliwy i posiada wyższą masę właściwą niż ryż produkowany w innych regionach
en The soil and climate conditions which are typical of this region of the Tagus estuary (temperate warm Mediterranean-type climate characterised by dry summers in which the driest month is ‧/‧ as rainy as the rainiest month and mitigated by the influence of the Atlantic Ocean; annual rainfall of less than ‧ mm; ‧ to ‧ hours of sunshine, solar radiation of ‧ to ‧ Kcal/cm‧, total precipitation of approximately ‧,‧ mm; and only ‧ days of frost) keep fungal infestation at bay, as a result of which the rice is harder, less liable to break and has a higher specific weight than that produced in other regions
pl Podczas oceny pacjenta w kierunku zakażeń, należy wziąć pod uwagę narażenie pacjenta na zakażenia oportunistyczne (np. narażenie na grzybice endemiczne
en In evaluating patients for infections, the patient s risk for relevant opportunistic infections (e. g., exposure to endemic mycoses) should be considered
pl Często (u więcej niż ‧ ze ‧ pacjentów, ale mniej niż ‧ z ‧ pacjentów): zakażenia dolnych dróg oddechowych (takie jak zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc); • zakażenia górnych dróg oddechowych (w tym przeziębienie, katar, zapalenie zatok); • zakażenia wirusowe (w tym grypa, opryszczka wargowa i półpasiec); • zakażenia bakteryjne (w tym zakażenie dróg moczowych); • grzybica; • zawroty głowy, wrażenie wirowania z zaburzeniami równowagi, ból głowy, zaburzenia czucia; • kaszel, ból gardła; • nudności, biegunka, bóle brzucha, zapalenie i owrzodzenie jamy ustnej; • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; • wysypka, świąd; • ból mięśniowo-szkieletowy; • gorączka, uczucie zmęczenia. •
en Common (in more than ‧ in ‧ patients but less than ‧ in ‧ patients): lower respiratory tract infections (such as bronchitis, pneumonia); upper respiratory tract infections (including cold, runny nose, sinus infection); viral infections (including influenza, cold blisters and shingles); bacterial infections (including urinary tract infection); fungal infection; dizziness, vertigo, headache, sensation disorders; cough, sore throat; nausea, diarrhoea, abdominal pain, mouth inflammation and ulcers; elevated liver enzymes; rash, itching; musculoskeletal pain; fever, fatigue
pl U pacjentów narażonych na gruźlicę i pacjentów, którzy podróżowali w rejonach o wysokim ryzyku zachorowania na gruźlicę lub występujących endemicznie grzybic, takich jak histoplazmoza, kokcydioidomykoza lub blastomykoza, przed rozpoczęciem terapii należy rozważyć oczekiwane korzyści i możliwe zagrożenia związane z leczeniem produktem Humira (patrz Zakażenia oportunistyczne
en In patients who have been exposed to tuberculosis and patients who have travelled in areas of high risk of tuberculosis or endemic mycoses, such as histoplasmosis, coccidioidomycosis, or blastomycosis, the risk and benefits of treatment with Humira should be considered prior to initiating therapy (see Opportunistic infections
pl Środki transportu powinny być suche i bez widocznych śladów obecności grzybicy, owadów i wszelkiego zanieczyszczonego materiału
en Transport containers should be dry and free of visible fungal growth, insects and any contaminated material
pl Grzybica może rozprzestrzenić się na inne tkanki i narządy
en It is possible for the fungus to spread to other tissues and organs
pl Występowanie grzybic powierzchownych w materiale Zakładu Mykologii Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2002 - 2006.
en Superficial mycoses in material of Jagiellonian Uniwersity Medical College UJ in Kraków in years 2002 - 2006.
pl Grzybica dróg płciowych
en Mycosis of the genital tract
pl Więc robił wszystko stopami.- A wtedy dostał grzybicy i
en Up till he got this, uh, fungus
pl charakterystyczny zapach oliwy pozyskanej z oliwek zaatakowanych przez grzybice i drożdże na skutek przebywania owoców przez szereg dni w wilgoci
en characteristic flavour of oils obtained from fruit in which large numbers of fungi and yeasts have developed, as a result of its being stored in piles, in humid conditions, for several days
pl zakażenia oportunistyczne (w tym gruźlica, histoplazmoza), posocznica, ropień, zakażenia stawów, zakażenia skóry (w tym zapalenie tkanki łącznej i liszajec), grzybice powierzchniowe (w tym skóry, paznokci i stóp
en opportunistic infections (including tuberculosis, histoplasmosis), sepsis, abscess, joint infection, skin infection (including cellulitis and impetigo), superficial fungal infections (including skin, nail and foot
pl wykazano, że sposób i tryb stosowania tkanki lub komórki u biorcy pociągają za sobą znacznie niższe ryzyko przenoszenia infekcji bakteryjnych lub grzybicy na biorcę niż w przypadku transplantacji komórki i tkanki; lub
en or, where it is demonstrated that the mode and route of application of the tissue or cell to the recipient implies a significantly lower risk of transmitting bacterial or fungal infection to the recipient than with cell and tissue transplantation
pl Bakteriemia gronkowcowa Gruźlica Odoskrzelowe zapalenie płuc Półpasiec oczny Infekcja paciorkowcem beta hemolizującym Kandydoza Kandydoza genitaliów Zakażenie dróg moczowych Zapalenie pęcherza Grzybica ciała Zapalenie nosogardzieli Nieżyt nosa
en Staphylococcal bacteraemia Tuberculosis Bronchopneumonia Herpes ophthalmicus Beta haemolytic streptococcal infection Candidiasis Genital candidiasis Urinary tract infection Cystitis Body tinea Nasopharyngitis Rhinitis
pl Ocena częstotliwości występowania grzybic układowych u chorych leczonych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku
en Evaluation of the frequency of systemic fungal infections in patients treated in the Department of Anesthesiology and Intensive Care in Voivodeship Hospital in Włocławek.
pl "Grzybice skóry i paznokci, rola pielęgniarki w leczeniu i pielęgnowaniu"
en "Mycoses of skin and fingernails, role played by the nurse in treatment and nursing"
pl Retrospektywna ocena częstotliwości występowania grzybic układowych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
en Retrospective Evaluation of the Frequency of Systemic Mycoses in the Period 2008-2011 in Patients Treated in the Ward of Anesthesiology and Intensive Care of the Dr Jan Biziel University Hospital No. 2 in Bydgoszcz.
pl Pacjenci jednocześnie zakażeni wirusem HCV i HIV U pacjentów z współistniejącym zakażeniem wirusem HCV i HIV, otrzymujących preparat ViraferonPeg w skojarzeniu z rybawiryną, do innych działań niepożądanych (których nie obserwowano u pacjentów zakażonych tylko wirusem HCV), opisywanych w badaniach klinicznych z częstością występowania większą niż ‧ %, należały: grzybica drożdżakowa jamy ustnej (‧ %), nabyta lipodystrofia (‧ %), obniżenie liczby limfocytów CD‧+ (‧ %), obniżenie łaknienia (‧ %), wzrost wartości gamma-glutamylotransferazy (‧ %), ból pleców (‧ %), wzrost wartości amylazy w surowicy krwi (‧ %), wzrost wartości kwasu mlekowego w surowicy krwi (‧ %), cytolityczne zapalenie wątroby (‧ %), wzrost wartości lipazy (‧ %), bóle kończyn (‧ %
en CD‧ lymphocytes decrease
pl Związek pomiędzy psychospołecznymi determinantami zachowań, a zachowaniami zapobiegającymi powstawaniu grzybicy stóp u kobiet
en The relationship between psychosocial determinants of behavior, and behaviors intended to prevent athlete's foot in women
pl Zapalenie płuc, zapalenie nosogardzieli, zakażenia górnych dróg oddechowych, grzybica drożdżakowa jamy ustnej
en Pneumonia, nasopharyngitis, upper respiratory tract infection, oral candidiasis
pl To prawdopodobnie chroni je od grzybic do których wilgotne płazy są skłonne
en It probably protects them from the fungal infections to which many moist- skinned amphibians are prone
pl Zakażenie zębów, zakażone owrzodzenia skórne, grzybica paznokci
en Tooth infection, infected skin ulcer, onychomycosis
Showing page 1. Found 58 sentences matching phrase "grzybica woszczynowa".Found in 0.337 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.