Translations into English:

  • favus   
  • favus (avian dermatophytosis)   

Example sentences with "grzybica woszczynowa", translation memory

add example
pl Środki transportu powinny być suche i bez widocznych śladów obecności grzybicy, owadów i wszelkiego zanieczyszczonego materiału
en Transport containers should be dry and free of visible fungal growth, insects and any contaminated material
pl Ocena częstotliwości występowania grzybic układowych u chorych leczonych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku
en Evaluation of the frequency of systemic fungal infections in patients treated in the Department of Anesthesiology and Intensive Care in Voivodeship Hospital in Włocławek.
pl Grzybica może rozprzestrzenić się na inne tkanki i narządy
en It is possible for the fungus to spread to other tissues and organs
pl Podczas oceny pacjenta w kierunku zakażeń, należy wziąć pod uwagę narażenie pacjenta na zakażenia oportunistyczne (np. narażenie na grzybice endemiczne
en In evaluating patients for infections, the patient s risk for relevant opportunistic infections (e. g., exposure to endemic mycoses) should be considered
pl grzybicę systemową i lokalne zmiany w narządach, gdy istnieje podejrzenie, że zostały spowodowane przez czynniki chorobotwórcze przenoszone na ludzi lub przez ich toksyny
en systematic mycosis and local lesions in organs suspected of having been caused by pathogenic agents transmissible to humans or their toxins
pl zakażenia oportunistyczne (w tym gruźlica, histoplazmoza), posocznica, ropień, zakażenia stawów, zakażenia skóry (w tym zapalenie tkanki łącznej i liszajec), grzybice powierzchniowe (w tym skóry, paznokci i stóp
en opportunistic infections (including tuberculosis, histoplasmosis), sepsis, abscess, joint infection, skin infection (including cellulitis and impetigo), superficial fungal infections (including skin, nail and foot
pl Należy podkreślić, że stosowanie środków grzybobójczych w odpowiednim czasie ma zasadnicze znaczenie w walce z grzybicami i powinno opierać się na informacjach meteorologicznych i/lub badaniach upraw
en It should be stressed that the timely application of fungicide is crucial to control fungal infestation and should be based on meteorological information and/or crop surveys
pl Bakteriemia gronkowcowa Gruźlica Odoskrzelowe zapalenie płuc Półpasiec oczny Infekcja paciorkowcem beta hemolizującym Kandydoza Kandydoza genitaliów Zakażenie dróg moczowych Zapalenie pęcherza Grzybica ciała Zapalenie nosogardzieli Nieżyt nosa
en Staphylococcal bacteraemia Tuberculosis Bronchopneumonia Herpes ophthalmicus Beta haemolytic streptococcal infection Candidiasis Genital candidiasis Urinary tract infection Cystitis Body tinea Nasopharyngitis Rhinitis
pl Grzybica w moich płucach?
en A fungus in my lungs?
pl Osiem tub maści na grzybicę
en With eight tubes of antifungal cream
pl Pacjenci jednocześnie zakażeni wirusem HCV i HIV U pacjentów z współistniejącym zakażeniem wirusem HCV i HIV, otrzymujących preparat PegIntron w skojarzeniu z rybawiryną, do innych działań niepożądanych (których nie obserwowano u pacjentów zakażonych tylko wirusem HCV), opisywanych w badaniach klinicznych z częstością występowania większą niż ‧ %, należały: grzybica drożdżakowa jamy ustnej (‧ %), nabyta lipodystrofia (‧ %), obniżenie liczby limfocytów CD‧+ (‧ %), obniżenie łaknienia (‧ %), wzrost wartości gamma-glutamylotransferazy (‧ %), ból pleców (‧ %), wzrost wartości amylazy w surowicy krwi (‧ %), wzrost wartości kwasu mlekowego w surowicy krwi (‧ %), cytolityczne zapalenie wątroby (‧ %), wzrost wartości lipazy (‧ %), bóle kończyn (‧ %
en CD‧ lymphocytes decrease
pl Więc robił wszystko stopami.- A wtedy dostał grzybicy i
en Up till he got this, uh, fungus
pl U pacjentów narażonych na gruźlicę i pacjentów, którzy podróżowali w rejonach o wysokim ryzyku zachorowania na gruźlicę lub występujących endemicznie grzybic, takich jak histoplazmoza, kokcydioidomykoza lub blastomykoza, przed rozpoczęciem terapii należy rozważyć oczekiwane korzyści i możliwe zagrożenia związane z leczeniem produktem Humira (patrz Zakażenia oportunistyczne
en In patients who have been exposed to tuberculosis and patients who have travelled in areas of high risk of tuberculosis or endemic mycoses, such as histoplasmosis, coccidioidomycosis, or blastomycosis, the risk and benefits of treatment with Humira should be considered prior to initiating therapy (see Opportunistic infections
pl To jest skan/ w poszukiwaniu grzybicy
en This is a scan for fungal lesions
pl charakterystyczny zapach oliwy pozyskanej z oliwek zaatakowanych przez grzybice i drożdże na skutek przebywania owoców przez szereg dni w wilgoci
en characteristic flavour of oils obtained from fruit in which large numbers of fungi and yeasts have developed, as a result of its being stored in piles, in humid conditions, for several days
pl Retrospektywna ocena częstotliwości występowania grzybic układowych w latach 2004-2007 u chorych leczonych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
en Retrospective evaluation of the frequency of systemic fungal infections in patients treated in the Department of Anesthesiology and Intensive Care in Doctor J. Biziel University Hospital in Bydgoszcz in years 2004-2007
pl Wyłącznie w odniesieniu do roślin; do zwierząt i ludzi używaj GRZYBICA
en Restricted to plants; for animals and man use
pl Często (u więcej niż ‧ ze ‧ pacjentów, ale mniej niż ‧ z ‧ pacjentów): zakażenia dolnych dróg oddechowych (takie jak zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc); • zakażenia górnych dróg oddechowych (w tym przeziębienie, katar, zapalenie zatok); • zakażenia wirusowe (w tym grypa, opryszczka wargowa i półpasiec); • zakażenia bakteryjne (w tym zakażenie dróg moczowych); • grzybica; • zawroty głowy, wrażenie wirowania z zaburzeniami równowagi, ból głowy, zaburzenia czucia; • kaszel, ból gardła; • nudności, biegunka, bóle brzucha, zapalenie i owrzodzenie jamy ustnej; • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; • wysypka, świąd; • ból mięśniowo-szkieletowy; • gorączka, uczucie zmęczenia. •
en Common (in more than ‧ in ‧ patients but less than ‧ in ‧ patients): lower respiratory tract infections (such as bronchitis, pneumonia); upper respiratory tract infections (including cold, runny nose, sinus infection); viral infections (including influenza, cold blisters and shingles); bacterial infections (including urinary tract infection); fungal infection; dizziness, vertigo, headache, sensation disorders; cough, sore throat; nausea, diarrhoea, abdominal pain, mouth inflammation and ulcers; elevated liver enzymes; rash, itching; musculoskeletal pain; fever, fatigue
pl Grzybica dróg płciowych
en Mycosis of the genital tract
pl Zakażenie zębów, zakażone owrzodzenia skórne, grzybica paznokci
en Tooth infection, infected skin ulcer, onychomycosis
pl charakterystyczny zapach oliwy pozyskanej z oliwek zaatakowanych przez grzybice i drożdże na skutek przechowywania owoców przez szereg dni w wilgoci
en characteristic flavour of oil from olives in which large numbers of fungi and yeasts have developed as a result of storage for several days in humid conditions
Showing page 1. Found 58 sentences matching phrase "grzybica woszczynowa".Found in 0.481 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.