Translations into English:

  • favus   
  • favus (avian dermatophytosis)   

Example sentences with "grzybica woszczynowa", translation memory

add example
pl To jest skan/ w poszukiwaniu grzybicy
en This is a scan for fungal lesions
pl grzybicę systemową i lokalne zmiany w narządach, gdy istnieje podejrzenie, że zostały spowodowane przez czynniki chorobotwórcze przenoszone na ludzi lub przez ich toksyny
en systematic mycosis and local lesions in organs suspected of having been caused by pathogenic agents transmissible to humans or their toxins
pl charakterystyczny zapach oliwy pozyskanej z oliwek zaatakowanych przez grzybice i drożdże na skutek przechowywania owoców przez szereg dni w wilgoci
en characteristic flavour of oil from olives in which large numbers of fungi and yeasts have developed as a result of storage for several days in humid conditions
pl charakterystyczny zapach oliwy pozyskanej z oliwek zaatakowanych przez grzybice i drożdże na skutek przebywania owoców przez szereg dni w wilgoci
en characteristic flavour of oils obtained from fruit in which large numbers of fungi and yeasts have developed, as a result of its being stored in piles, in humid conditions, for several days
pl Ocena częstotliwości występowania grzybic układowych u chorych leczonych na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr W. Biegańskiego w Grudziądzu
en Evaluation of the frequency of systemic fungal infections in patients treated at the Intensive Care Unit in Doctor W. Biegański Voivodenshipe Specialist Hospital in Grudziądz.
pl zakażenia oportunistyczne (w tym gruźlica, histoplazmoza), posocznica, ropień, zakażenia stawów, zakażenia skóry (w tym zapalenie tkanki łącznej i liszajec), grzybice powierzchniowe (w tym skóry, paznokci i stóp
en opportunistic infections (including tuberculosis, histoplasmosis), sepsis, abscess, joint infection, skin infection (including cellulitis and impetigo), superficial fungal infections (including skin, nail and foot
pl Środki transportu powinny być suche i bez widocznych śladów obecności grzybicy, owadów i wszelkiego zanieczyszczonego materiału
en Transport containers should be dry and free of visible fungal growth, insects and any contaminated material
pl Podczas oceny pacjenta w kierunku zakażeń, należy wziąć pod uwagę narażenie pacjenta na zakażenia oportunistyczne (np. narażenie na grzybice endemiczne
en In evaluating patients for infections, the patient s risk for relevant opportunistic infections (e. g., exposure to endemic mycoses) should be considered
pl To prawdopodobnie chroni je od grzybic do których wilgotne płazy są skłonne
en It probably protects them from the fungal infections to which many moist- skinned amphibians are prone
pl Warunki glebowo-klimatyczne charakterystyczne dla regionu ujścia Tagu (klimat umiarkowany ciepły typu śródziemnomorskiego, z suchym latem, podczas którego w najbardziej suchym miesiącu występuje mniej niż ‧/‧ opadów występujących w najbardziej deszczowym miesiącu, regulowany wpływem Oceanu Atlantyckiego, z rocznymi padami wynoszącymi poniżej ‧ mm, średnią liczbą godzin nasłonecznienia wynoszącą od ‧ do ‧, nasłonecznieniem od ‧ do ‧ Kcal/cm‧, całkowitymi opadami około ‧,‧ mm i jedynie ‧ dniami przymrozków) nie sprzyjają powstawaniu grzybic, dzięki czemu ryż jest proporcjonalnie twardszy, mniej łamliwy i posiada wyższą masę właściwą niż ryż produkowany w innych regionach
en The soil and climate conditions which are typical of this region of the Tagus estuary (temperate warm Mediterranean-type climate characterised by dry summers in which the driest month is ‧/‧ as rainy as the rainiest month and mitigated by the influence of the Atlantic Ocean; annual rainfall of less than ‧ mm; ‧ to ‧ hours of sunshine, solar radiation of ‧ to ‧ Kcal/cm‧, total precipitation of approximately ‧,‧ mm; and only ‧ days of frost) keep fungal infestation at bay, as a result of which the rice is harder, less liable to break and has a higher specific weight than that produced in other regions
pl U pacjentów narażonych na gruźlicę i pacjentów, którzy podróżowali w rejonach o wysokim ryzyku zachorowania na gruźlicę lub występujących endemicznie grzybic, takich jak histoplazmoza, kokcydioidomykoza lub blastomykoza, przed rozpoczęciem terapii należy rozważyć oczekiwane korzyści i możliwe zagrożenia związane z leczeniem produktem Humira (patrz Zakażenia oportunistyczne
en In patients who have been exposed to tuberculosis and patients who have travelled in areas of high risk of tuberculosis or endemic mycoses, such as histoplasmosis, coccidioidomycosis, or blastomycosis, the risk and benefits of treatment with Humira should be considered prior to initiating therapy (see Opportunistic infections
pl Retrospektywna ocena częstotliwości występowania grzybic układowych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
en Retrospective Evaluation of the Frequency of Systemic Mycoses in the Period 2008-2011 in Patients Treated in the Ward of Anesthesiology and Intensive Care of the Dr Jan Biziel University Hospital No. 2 in Bydgoszcz.
pl Miejscowe leki przeciwgrzybicze w leczeniu grzybic skóry i przydatków. Kierunki poszukiwania nowych leków przeciwgrzybiczych
en Local untifungal medicines in the treatment of the fungal skin and appendages infestions. The search directions of new untifungal medicines.
pl grzybicę kropidlakową
en aspergillosis
pl U pacjentów narażonych na gruźlicę i pacjentów, którzy podróżowali w rejonach o wysokim ryzyku zachorowania na gruźlicę lub występujących endemicznie grzybic, takich jak histoplazmoza, kokcydioidomykoza lub blastomykoza, przed rozpoczęciem terapii należy rozważyć oczekiwane korzyści i możliwe zagrożenia związane z leczeniem produktem Humira (patrz Zakażenia oportunistyczne
en In patients who have been exposed to tuberculosis and patients who have travelled in areas of high risk of tuberculosis or endemic mycoses, such as histoplasmosis, coccidiomycosis, or blastomycosis, the risk and benefits of treatment with Humira should be considered prior to initiating therapy (see Opportunistic infections
pl Zakażenia leczone podczas eksperymentów obejmowały: grzybicę rozsianą wywołaną przez C. albicans u królików z neutropenią, zakażenie przełyku/części środkowej gardła u królików z neutropenią przez C. albicans oporne na fluconazol oraz grzybicę rozsianą wywołaną przez C. glabrata oporne na fluconazol u myszy z neutropenią
en Experimental infections included disseminated C. albicans infection in neutropenic rabbits, oesophageal/oropharyngeal infection of neutropenic rabbits with fluconazole-resistant C. albicans and disseminated infection of neutropenic mice with fluconazole-resistant C. glabrata
pl zapalenie skóry wywołane przez roztocza, zapalenie oskrzeli, odoskrzelowe zapalenie płuc, zapalenie tkanki łącznej, zapalenie pęcherza, infekcja ucha, infekcja oka, grypa, miejscowa infekcja, zapalenie części nosowej gardła, grzybica paznokci, zapalenie ucha środkowego, przewlekłe zapalenie ucha środkowego, zapalenie gardła, zapalenie płuc, infekcja dróg oddechowych, nieżyt nosa, zapalenie zatok, zapalenie migdałków, zapalenie tchawicy i oskrzeli, infekcja górnych dróg oddechowych, infekcja dróg moczowych, infekcja wirusowa
en Adverse Drug Reaction acarodermatitis, bronchitis, bronchopneumonia, cellulitis, cystitis, ear infection, eye infection, influenza, localised infection, nasopharyngitis, onychomycosis, otitis media, otitis media chronic, pharyngitis, pneumonia, respiratory tract infection, rhinitis, sinusitis, tonsillitis, tracheobronchitis, upper respiratory tract infection, urinary tract infection, viral infection
pl Wskazuje na jakąś grzybicę
en Cameron) we' ve got him stabilized
pl Balsam na grzybicę
en Salves, for ringworm infections
pl Charakterystyka fenotypów wybranych gatunków dermatofitów izolowanych z grzybic powierzchniowych
en The charactesristic of phenotype of selected species of dermatophytes isolated from superficial mycoses
pl Retrospektywna ocena częstotliwości występowania grzybic układowych w latach 2004-2007 u chorych leczonych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
en Retrospective evaluation of the frequency of systemic fungal infections in patients treated in the Department of Anesthesiology and Intensive Care in Doctor J. Biziel University Hospital in Bydgoszcz in years 2004-2007
pl Ocena częstotliwości występowania grzybic układowych u chorych leczonych na Oddziale Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu
en Evaluation of the frequency of systemic fungal infections in patients treated at the Intensive Care Unit in Doctor Ludwik Błażek Provincial Hospital in Inowrocław
Showing page 1. Found 58 sentences matching phrase "grzybica woszczynowa".Found in 0.511 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.