Translations into English:

 • haemodialysis   
  (Noun  )
   
  use of dialysis to remove waste from the blood
   
  use of dialysis to remove waste from the blood
 • hemodialysis   
  (Noun  )

Other meanings:

 
zabieg za pomocą sztucznej nerki
 
dializa zewnątrzustrojowa;

Example sentences with "hemodializa", translation memory

add example
pl W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek poddawanych hemodializie wielkość dawki podtrzymującej należy oprzeć na zaleceniach dotyczących dawkowania zawartych w Tabeli
en For renally impaired patients undergoing haemodialysis, the maintenance dose of gabapentin should be based on the dosing recommendations found in Table
pl Ponadto doniesienia z poszczególnych przypadków i dane z badań in vitro sugerują, że w takiej sytuacji pomocna może być hemofiltracja lub hemodializa (przy użyciu błon dializacyjnych o dużej przepuszczalności z punktem progowym masy cząsteczkowej ‧ daltonów
en Additionally, individual case reports and in-vitro data suggest that either haemofiltration or haemodialysis (using high flux dialysis membranes with a cut-off point of ‧ Dalton) may be useful in this situation
pl Profil reaktogenności szczepionki Fendrix u osób zdrowych był ogólnie porównywalny do obserwowanego u pacjentów przygotowywanych do hemodializy lub hemodializowanych
en The reactogenicity profile of Fendrix in healthy subjects was generally comparable to that seen in pre-haemodialysis and haemodialysis patients
pl Zaburzenia czynności nerek Nie jest konieczne dostosowywanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub u poddawanych hemodializie pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (patrz punkt
en Renal impairment No dose adjustment is necessary for patients with renal impairment or for patients with end stage renal disease undergoing haemodialysis (see section
pl Pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek, w tym pacjentów poddawanych hemodializom, należy ściśle nadzorować
en Patients with
pl Niewydolność nerek Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, ani u pacjentów poddawanych hemodializie (patrz punkt
en Renal insufficiency No dosage adjustment is necessary in patients with renal impairment or in patients undergoing haemodialysis (see section
pl Niewydolność nerek W farmakologicznych badaniach klinicznych po podaniu pojedynczej dawki tadalafilu (‧ mg-‧ mg), ekspozycja (AUC) na tadalafil u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny od ‧ do ‧ ml/min) lub z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ‧ do ‧ ml/min) oraz u osób ze schyłkową niewydolnością nerek poddawanych hemodializie była dwukrotnie większa niż u zdrowych osób
en Renal insufficiency In clinical pharmacology studies using single-dose tadalafil (‧ mg), tadalafil exposure (AUC) approximately doubled in subjects with mild (creatinine clearance ‧ to ‧ ml/min) or moderate (creatinine clearance ‧ to ‧ ml/min) renal impairment and in subjects with end-stage renal disease on dialysis
pl Rola pielęgniarki w opiece nad dostępami naczyniowymi wykorzystywanymi podczas zabiegu hemodializy u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.
en the nurse's role in caring for vascular access used during hemodialysis in patients with chronic renal failure.
pl Do ‧ % dawki emtrycytabiny można usunąć za pomocą hemodializy
en Up to ‧ % of the emtricitabine dose can be removed by haemodialysis
pl Lanzoprazol nie jest w istotnym stopniu eliminowany przez hemodializę
en Lansoprazole is not significantly eliminated by haemodialysis
pl Leczenie przedawkowania lakozamidu powinno obejmować ogólne środki podtrzymujące i w razie konieczności hemodializę (patrz punkt
en Treatment of lacosamide overdose should include general supportive measures and may include haemodialysis if necessary (see section
pl Hemodializa w nieistotnym stopniu wpływa na eliminację tadalafilu
en Haemodialysis contributes negligibly to tadalafil elimination
pl Etorykoksyb nie jest usuwany podczas hemodializy, nie wiadomo, czy jest możliwe usunięcie etorykoksybu za pomocą dializy otrzewnowej
en Etoricoxib is not dialysable by haemodialysis; it is not known whether etoricoxib is dialysable by peritoneal dialysis
pl Doksycyklina nie jest w znaczącym stopniu usuwana w trakcie hemodializy
en Doxycycline is not eliminated to any great extent during haemodialysis
pl Podczas hemodializy cetyryzyna była usuwana z osocza w niewielkim stopniu
en Cetirizine was poorly cleared by haemodialysis
pl U pacjentów poddawanych hemodializie, można podać dużą jednorazową dawkę w trakcie sesji dializy poprzez odpowiedni wlot dożylny w linii dializowania
en In haemodialysed patients, a bolus injection may be given during the dialysis session through a suitable venous port in the dialysis line
pl Tenofowir można usunąć za pomocą hemodializy, uśredniony klirens hemodializacyjny tenofowiru wynosi ‧ ml/min
en Tenofovir can be removed by haemodialysis; the median haemodialysis clearance of tenofovir is ‧ ml/min
pl W związku ze zwiększeniem wartości hematokrytu w trakcie leczenia erytropoetyną, często niezbędne jest zwiększenie dawki heparyny podczas hemodializy
en An increase in heparin dose during haemodialysis is frequently required during the course of therapy with erythropoietin as a result of the increased packed cell volume
pl Aprepitant nie może być usunięty przez hemodializę
en Aprepitant cannot be removed by haemodialysis
pl ** w dniu hemodializy entekawir należy podawać po zabiegu hemodializy
en **on haemodialysis days, administer entecavir after haemodialysis
pl U pacjentów z umiarkowan niewydolno ci nerek obserwowano w przybli eniu ‧-krotne zwi kszenie osoczowego AUC sitagliptyny, a u pacjentów z ci k niewydolno ci nerek i u pacjentów poddawanych hemodializie ze schyłkow niewydolno ci nerek obserwowano około ‧-krotne zwi kszenie w porównaniu z grup kontroln zdrowych osób
en An approximately ‧-fold increase in the plasma AUC of sitagliptin was observed in patients with moderate renal insufficiency, and an approximately ‧-fold increase was observed in patients with severe renal insufficiency and in patients with ESRD on hemodialysis, as compared to normal healthy control subjects
pl Częstość występowania zwłóknienia szpiku kostnego nie zwiększyła się w badaniu pacjentów poddawanych hemodializie, których leczono erytropoetyną przez ‧ lata, w porównaniu z grupą kontrolną pacjentów poddawanych dializie, którzy nie byli leczeni erytropoetyną
en The incidence of bone marrow fibrosis was not increased in a study of haemodialysis patients who were treated with erythropoietin for ‧ years compared to a matched control group of dialysis patients who had not been treated with erythropoietin
pl Konieczne jest dostosowanie dawek u pacjentów z klirensem kreatyniny < ‧ ml/min, w tym u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, poddawanych hemodializom
en Adjustment of the dose is required in patients with creatinine clearance < ‧ ml/min, including those with end-stage renal disease (ESRD) on haemodialysis
Showing page 1. Found 527 sentences matching phrase "hemodializa".Found in 0.455 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.