Translations into English:

  • haemodialysis   
     
    use of dialysis to remove waste from the blood
  • hemodialysis   

Other meanings:

 
zabieg za pomocą sztucznej nerki
 
dializa zewnątrzustrojowa;

Example sentences with "hemodializa", translation memory

add example
pl Ze względu na fakt, że cynakalcet w znacznym stopniu wiąże się z białkami, hemodializa nie jest skuteczną metodą leczenia przedawkowania
en Since cinacalcet is highly protein-bound, haemodialysis is not an effective treatment for overdosage
pl Nie wiadomo, czy abakawir może zostać usunięty z organizmu w wyniku dializy otrzewnowej lub hemodializy
en It is not known whether abacavir can be removed by peritoneal dialysis or haemodialysis
pl Lanzoprazol nie jest w istotnym stopniu eliminowany przez hemodializę
en Lansoprazole is not significantly eliminated by haemodialysis
pl Ponieważ wydalanie nerkowe jest główną drogą eliminacji, u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek oraz pacjentów poddanych hemodializom, konieczna jest zmiana odstępów między dawkami (patrz punkt
en As renal excretion is the predominant route of elimination, patients with moderate to severe renal dysfunction and those undergoing haemodialysis require a dose interval adjustment (see section
pl U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, którzy nie byli poddawani hemodializom, poziom tego metabolitu był podwyższony i stale wzrastał w ‧-godzinnym okresie pobierania próbek
en In absence of haemodialysis in patients with endstage renal disease, the levels were increased and continuously rising during the ‧-hour sampling
pl Zaburzenia czynności nerek Nie jest konieczne dostosowywanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub u poddawanych hemodializie pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (patrz punkt
en Renal impairment No dose adjustment is necessary for patients with renal impairment or for patients with end stage renal disease undergoing haemodialysis (see section
pl U pacjentów z umiarkowan niewydolno ci nerek obserwowano w przybli eniu ‧-krotne zwi kszenie osoczowego AUC sitagliptyny, a u pacjentów z ci k niewydolno ci nerek i u pacjentów poddawanych hemodializie ze schyłkow niewydolno ci nerek obserwowano około ‧-krotne zwi kszenie w porównaniu z grup kontroln zdrowych osób
en An approximately ‧-fold increase in the plasma AUC of sitagliptin was observed in patients with moderate renal insufficiency, and an approximately ‧-fold increase was observed in patients with severe renal insufficiency and in patients with ESRD on hemodialysis, as compared to normal healthy control subjects
pl Nie wiadomo, czy amprenawir może być usunięty z organizmu za pomocą dializy otrzewnowej lub hemodializy
en It is not known whether amprenavir can be removed by peritoneal dialysis or haemodialysis
pl Do ‧ % dawki emtrycytabiny można usunąć za pomocą hemodializy
en Up to ‧ % of the emtricitabine dose can be removed by haemodialysis
pl Lekarz może zalecić mniejsze dawki leku, zwłaszcza podczas rozpoczynania leczenia u niektórych pacjentów, takich jak pacjenci poddani hemodializie oraz osoby powyżej ‧ roku życia
en The doctor may advise a lower dose, especially when starting treatment in certain patients such as those on haemodialysis, or those over the age of ‧ years
pl Nie jest znane antidotum przeciwko biwalirudynie, ale możliwa jest jej eliminacja drogą hemodializy
en There is no known antidote to bivalirudin, however, bivalirudin is haemo-dialysable
pl Podawanie ‧ mg tenofowiru dizoproksylu (w postaci fumaranu) co ‧ godzin jest zalecane w oparciu o dane farmakokinetyczne z modelowania pojedynczej dawki, u pacjentów niezakażonych wirusem HIV i niezakażonych wirusem HBV, z różnym stopniem niewydolności nerek, w tym w krańcowym stadium choroby nerek wymagającym hemodializy, ale nie było potwierdzone w badaniach klinicznych
en Administration of ‧ mg tenofovir disoproxil (as fumarate) every ‧ hours is recommended based on modelling of single-dose pharmacokinetic data in non-HIV and non-HBV infected subjects with varying degrees of renal impairment, including end-stage renal disease requiring haemodialysis, but has not been confirmed in clinical studies
pl Losartanu ani jego czynnego metabolitu nie można usunąć z organizmu za pomocą hemodializy
en Neither Losartan nor the active metabolite can be removed by haemodialysis
pl Pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek, w tym pacjentów poddawanych hemodializom, należy ściśle nadzorować
en Patients with severe renal impairment, including those on hemodialysis, should be closely monitored
pl Zaburzenie czynności nerek: u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub poddawanych hemodializie, parametry farmakokinetyczne irbesartanu są nieznacząco zmienione
en Renal impairment: in patients with renal impairment or those undergoing haemodialysis, the pharmacokinetic parameters of irbesartan are not significantly altered
pl Do ‧ % dawki emtrycytabiny i około ‧ % dawki tenofowiru można usunąć za pomocą hemodializy
en Up to ‧ % of the emtricitabine dose and approximately ‧ % of the tenofovir dose can be removed by haemodialysis
pl Preparat Xiliarx nie jest zalecany do stosowania u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (ang. end-stage renal disease – ESRD) poddawanych hemodializie (patrz także punkty ‧. ‧ i
en The use of Xiliarx is not recommended in patients with moderate or severe renal impairment or in haemodialysis patients with end-stage renal disease (ESRD) (see also sections ‧ and
pl W czasie ‧ godzinnej hemodializy usuwane jest około ‧ % podanej dawki, w trakcie ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CAPD) ‧, ‧ %
en A ‧ hour period of haemodialysis removed ‧ % of the dose, and ‧ % was removed by CAPD
pl Często w trakcie leczenia lekiem Binocrit wymagane jest zwiększenie dawki szczególnego leku rozrzedzającego krew (heparyny) w czasie hemodializy
en An increase in dose of a particular blood-thinning medicine (heparin) during haemodialysis is frequently required during the course of therapy with Binocrit
pl Pacjenci dorośli i pediatryczni poddawani hemodializie, pacjenci dorośli poddawani dializie otrzewnowej i pacjenci dorośli z niewydolnością nerek nie poddawani jeszcze dializoterapii
en Adult and paediatric haemodialysis patients, adult peritoneal dialysis patients and adult patients with renal insufficiency not yet undergoing dialysis
pl U pacjentów poddawanych hemodializie, stężenie maksymalne Cmax było o ‧ % większe niż u zdrowych osób
en In haemodialysis patients, Cmax was ‧ % higher than that observed in healthy subjects
pl Irbesartan nie jest usuwany przez hemodializę
en Irbesartan is not removed by haemodialysis
pl Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek poddawani hemodializie Hemodializa (trwająca do ‧ godzin) zmniejsza ogólnoustrojową ekspozycję na telbiwudynę o około ‧ %
en Renally impaired patients on haemodialysis Haemodialysis (up to ‧ hours) reduces systemic telbivudine exposure by approximately ‧ %
pl Zaburzenia afektywne wśród osób z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializą.
en Occurrence of affective disorders among patients with chronic kidneys disease which were treated with hemodialysis.
Showing page 1. Found 527 sentences matching phrase "hemodializa".Found in 0.62 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.