Translations into English:

  • haemodialysis   
     
    use of dialysis to remove waste from the blood
  • hemodialysis   

Other meanings:

 
zabieg za pomocą sztucznej nerki
 
dializa zewnątrzustrojowa;

Example sentences with "hemodializa", translation memory

add example
pl Czterogodzinna hemodializa nie usuwa takiej ilości worykonazolu, aby potrzebne było dostosowanie dawki leku
en A four hour haemodialysis session does not remove a sufficient amount of voriconazole to warrant dose adjustment
pl Hemodializa w nieistotnym stopniu wpływa na eliminację tadalafilu
en Haemodialysis contributes negligibly to tadalafil elimination
pl Irbesartan nie jest usuwany przez hemodializę
en Irbesartan is not removed by haemodialysis
pl Jest ograniczona ilość dostępnych doświadczeń ze stosowaniem u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub poddawanych hemodializie
en Limited experience is available in patients with severe renal impairment or haemodialysis
pl U pacjentów poddawanych hemodializie, można podać dużą jednorazową dawkę w trakcie sesji dializy poprzez odpowiedni wlot dożylny w linii dializowania
en In haemodialysed patients, a bolus injection may be given during the dialysis session through a suitable venous port in the dialysis line
pl Zaburzenie czynności nerek: u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub poddawanych hemodializie, parametry farmakokinetyczne irbesartanu nie są znacząco zmienione
en Renal impairment: in patients with renal impairment or those undergoing haemodialysis, the pharmacokinetic parameters of irbesartan are not significantly altered
pl Lekarz może zalecić mniejsze dawki leku, zwłaszcza podczas rozpoczynania leczenia u niektórych pacjentów, takich jak pacjenci poddani hemodializie oraz osoby powyżej ‧ roku życia
en The doctor may advise a lower dose, especially when starting treatment in certain patients such as those on haemodialysis, or those over the age of ‧ years
pl Dietoterapia w przewlekłej niewydolności nerek u chorych poddawanych zabiegom hemodializy.
en Alimentotherapy in CRF in patients undergoing hemodialysis.
pl Przeciwwskazane skojarzenia Pozaustrojowe zabiegi prowadzące do kontaktu krwi z ujemnie naładowanymi powierzchniami, takie jak hemodializa lub hemofiltracja, z zastosowaniem niektórych błon wysoce przepuszczalnych (np. błony poliakrylonitrylowe) oraz aferezy lipoprotein o niskiej gęstości z użyciem siarczanu dekstranu
en Contra-indicated combinations
pl MPA i MPAG w stężeniach stwierdzanych w warunkach klinicznych nie są usuwane za pomocą hemodializy
en At clinically encountered concentrations, MPA and MPAG are not removed by haemodialysis
pl Lapatynib jest w niewielkim stopniu wydzielany przez nerki i silnie wiąże się z białkami osocza, dlatego hemodializa nie jest skuteczną metodą zwiększania eliminacji lapatynibu
en Lapatinib is not significantly renally excreted and is highly bound to plasma proteins, therefore haemodialysis would not be expected to be an effective method to enhance the elimination of lapatinib
pl Tenofowir można usunąć za pomocą hemodializy, uśredniony klirens hemodializacyjny tenofowiru wynosi ‧ ml/min
en Tenofovir can be removed by haemodialysis; the median haemodialysis clearance of tenofovir is ‧ ml/min
pl * U pacjentów poddawanych hemodializie lub w przypadku ostrej niewydolności nerek (klirens kreatyniny poniżej ‧ ml/min lub wartość kreatyniny powyżej ‧ mg/l [ ‧ μmol/l ]) należy unikać stosowania preparatu Refludan we wlewie lub wstrzymać wlew
en * In haemodialysis patients or in case of acute renal failure (creatinine clearance below ‧ ml/min or creatinine value above ‧ mg/l [ ‧ mol/l ]), infusion of Refludan is to be avoided or stopped
pl * w przypadku dawek < ‧, ‧ mg, zalecany jest roztwór doustny Baraclude. ** w dniu hemodializy entekawir należy podawać po zabiegu hemodializy
en * for doses < ‧ mg Baraclude oral solution is recommended. ** on haemodialysis days, administer entecavir after haemodialysis
pl U pacjentów z ESRD poddawanych hemodializie, około ‧ % dawki emtrycytabiny było odzyskiwane w dializacie w ciągu ‧-godzinnego okresu dializy rozpoczętego w ciągu ‧, ‧ godziny od podania emtrycytabiny (szybkość przepływu krwi rzędu ‧ ml/min, zaś szybkość przepływu dializatu około ‧ ml/min
en In patients with ESRD on haemodialysis, approximately ‧ % of the emtricitabine dose was recovered in dialysate over a ‧ hour dialysis period which had been started within ‧ hours of emtricitabine dosing (blood flow rate of ‧ ml/min and dialysate flow rate of approximately ‧ ml/min
pl Tylko niewielka ilość cyprofloksacyny (< ‧ %) jest eliminowana podczas hemodializy lub dializy otrzewnowej
en Only a small quantity of ciprofloxacin (< ‧ %) is eliminated by haemodialysis or peritoneal dialysis
pl Ze względu na fakt, że cynakalcet w znacznym stopniu wiąże się z białkami, hemodializa nie jest skuteczną metodą leczenia przedawkowania
en Since cinacalcet is highly protein-bound, haemodialysis is not an effective treatment for overdosage
pl "Psychospołeczne problemy chorych leczonych hemodializą"
en Psycho-social problems of hemodialysed patients
pl Lanzoprazol nie jest w istotnym stopniu eliminowany przez hemodializę
en Lansoprazole is not significantly eliminated by haemodialysis
pl Ponieważ lamiwudyna może być usuwana z organizmu za pomocą dializy, w leczeniu jej przedawkowania można zastosować ciągłą hemodializę, mimo że taki sposób postępowania po przedawkowaniu nie był badany
en Since lamivudine is dialysable, continuous haemodialysis could be used in the treatment of overdosage, although this has not been studied
pl Porównanie stężeń glikolu metoksypolietylenowego epoetyny beta w surowicy przed i po hemodializie u ‧ pacjentów z CKD wykazało, że hemodializa nie ma wpływu na farmakokinetykę leku
en A comparison of serum concentrations of methoxy polyethylene glycol-epoetin beta measured before and after haemodialysis in ‧ CKD patients showed that haemodialysis has no effect on the pharmacokinetics of this medicinal product
pl W przypadku przedawkowania hemodializa może być pomocna w usuwaniu worykonazolu i SBECD z organizmu
en In an overdose, haemodialysis may assist in the removal of voriconazole and SBECD from the body
pl Nie należy się spodziewać, że za pomocą hemodializy można usunąć klinicznie znaczne ilości MPA i MPAG
en Haemodialysis would not be expected to remove clinically significant amounts of MPA or MPAG
pl Niewydolność nerek, hemodializa Nie rozpoczynać leczenia preparatem VISTIDE u pacjentów z klirensem kreatyniny ≤ ‧ ml/min lub białkomoczem ≥ ‧+ (≥ ‧ mg/dl), ponieważ optymalne dawki początkowe oraz podtrzymujące u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie są znane
en Renal insufficiency/Haemodialysis Treatment with VISTIDE must not be initiated in patients with creatinine clearance ‧ ml/min, or ‧+ Proteinuria (‧ mg/dl), as the optimum induction and maintenance doses for patients with moderate to severe renal impairment are not known
Showing page 1. Found 527 sentences matching phrase "hemodializa".Found in 0.539 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.