Translations into English:

  • haemodialysis   
     
    use of dialysis to remove waste from the blood
  • hemodialysis   

Other meanings:

 
zabieg za pomocą sztucznej nerki
 
dializa zewnątrzustrojowa;

Example sentences with "hemodializa", translation memory

add example
Czterogodzinna hemodializa nie usuwa takiej ilości worykonazolu, aby potrzebne było dostosowanie dawki lekuA four hour haemodialysis session does not remove a sufficient amount of voriconazole to warrant dose adjustment
Hemodializa w nieistotnym stopniu wpływa na eliminację tadalafiluHaemodialysis contributes negligibly to tadalafil elimination
Irbesartan nie jest usuwany przez hemodializęIrbesartan is not removed by haemodialysis
Jest ograniczona ilość dostępnych doświadczeń ze stosowaniem u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub poddawanych hemodializieLimited experience is available in patients with severe renal impairment or haemodialysis
U pacjentów poddawanych hemodializie, można podać dużą jednorazową dawkę w trakcie sesji dializy poprzez odpowiedni wlot dożylny w linii dializowaniaIn haemodialysed patients, a bolus injection may be given during the dialysis session through a suitable venous port in the dialysis line
Zaburzenie czynności nerek: u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub poddawanych hemodializie, parametry farmakokinetyczne irbesartanu nie są znacząco zmienioneRenal impairment: in patients with renal impairment or those undergoing haemodialysis, the pharmacokinetic parameters of irbesartan are not significantly altered
Lekarz może zalecić mniejsze dawki leku, zwłaszcza podczas rozpoczynania leczenia u niektórych pacjentów, takich jak pacjenci poddani hemodializie oraz osoby powyżej ‧ roku życiaThe doctor may advise a lower dose, especially when starting treatment in certain patients such as those on haemodialysis, or those over the age of ‧ years
Dietoterapia w przewlekłej niewydolności nerek u chorych poddawanych zabiegom hemodializy.Alimentotherapy in CRF in patients undergoing hemodialysis.
Przeciwwskazane skojarzenia Pozaustrojowe zabiegi prowadzące do kontaktu krwi z ujemnie naładowanymi powierzchniami, takie jak hemodializa lub hemofiltracja, z zastosowaniem niektórych błon wysoce przepuszczalnych (np. błony poliakrylonitrylowe) oraz aferezy lipoprotein o niskiej gęstości z użyciem siarczanu dekstranuContra-indicated combinations
MPA i MPAG w stężeniach stwierdzanych w warunkach klinicznych nie są usuwane za pomocą hemodializyAt clinically encountered concentrations, MPA and MPAG are not removed by haemodialysis
Lapatynib jest w niewielkim stopniu wydzielany przez nerki i silnie wiąże się z białkami osocza, dlatego hemodializa nie jest skuteczną metodą zwiększania eliminacji lapatynibuLapatinib is not significantly renally excreted and is highly bound to plasma proteins, therefore haemodialysis would not be expected to be an effective method to enhance the elimination of lapatinib
Tenofowir można usunąć za pomocą hemodializy, uśredniony klirens hemodializacyjny tenofowiru wynosi ‧ ml/minTenofovir can be removed by haemodialysis; the median haemodialysis clearance of tenofovir is ‧ ml/min
* U pacjentów poddawanych hemodializie lub w przypadku ostrej niewydolności nerek (klirens kreatyniny poniżej ‧ ml/min lub wartość kreatyniny powyżej ‧ mg/l [ ‧ μmol/l ]) należy unikać stosowania preparatu Refludan we wlewie lub wstrzymać wlew* In haemodialysis patients or in case of acute renal failure (creatinine clearance below ‧ ml/min or creatinine value above ‧ mg/l [ ‧ mol/l ]), infusion of Refludan is to be avoided or stopped
* w przypadku dawek < ‧, ‧ mg, zalecany jest roztwór doustny Baraclude. ** w dniu hemodializy entekawir należy podawać po zabiegu hemodializy* for doses < ‧ mg Baraclude oral solution is recommended. ** on haemodialysis days, administer entecavir after haemodialysis
U pacjentów z ESRD poddawanych hemodializie, około ‧ % dawki emtrycytabiny było odzyskiwane w dializacie w ciągu ‧-godzinnego okresu dializy rozpoczętego w ciągu ‧, ‧ godziny od podania emtrycytabiny (szybkość przepływu krwi rzędu ‧ ml/min, zaś szybkość przepływu dializatu około ‧ ml/minIn patients with ESRD on haemodialysis, approximately ‧ % of the emtricitabine dose was recovered in dialysate over a ‧ hour dialysis period which had been started within ‧ hours of emtricitabine dosing (blood flow rate of ‧ ml/min and dialysate flow rate of approximately ‧ ml/min
Tylko niewielka ilość cyprofloksacyny (< ‧ %) jest eliminowana podczas hemodializy lub dializy otrzewnowejOnly a small quantity of ciprofloxacin (< ‧ %) is eliminated by haemodialysis or peritoneal dialysis
Ze względu na fakt, że cynakalcet w znacznym stopniu wiąże się z białkami, hemodializa nie jest skuteczną metodą leczenia przedawkowaniaSince cinacalcet is highly protein-bound, haemodialysis is not an effective treatment for overdosage
"Psychospołeczne problemy chorych leczonych hemodializą"Psycho-social problems of hemodialysed patients
Lanzoprazol nie jest w istotnym stopniu eliminowany przez hemodializęLansoprazole is not significantly eliminated by haemodialysis
Ponieważ lamiwudyna może być usuwana z organizmu za pomocą dializy, w leczeniu jej przedawkowania można zastosować ciągłą hemodializę, mimo że taki sposób postępowania po przedawkowaniu nie był badanySince lamivudine is dialysable, continuous haemodialysis could be used in the treatment of overdosage, although this has not been studied
Porównanie stężeń glikolu metoksypolietylenowego epoetyny beta w surowicy przed i po hemodializie u ‧ pacjentów z CKD wykazało, że hemodializa nie ma wpływu na farmakokinetykę lekuA comparison of serum concentrations of methoxy polyethylene glycol-epoetin beta measured before and after haemodialysis in ‧ CKD patients showed that haemodialysis has no effect on the pharmacokinetics of this medicinal product
W przypadku przedawkowania hemodializa może być pomocna w usuwaniu worykonazolu i SBECD z organizmuIn an overdose, haemodialysis may assist in the removal of voriconazole and SBECD from the body
Nie należy się spodziewać, że za pomocą hemodializy można usunąć klinicznie znaczne ilości MPA i MPAGHaemodialysis would not be expected to remove clinically significant amounts of MPA or MPAG
Niewydolność nerek, hemodializa Nie rozpoczynać leczenia preparatem VISTIDE u pacjentów z klirensem kreatyniny ≤ ‧ ml/min lub białkomoczem ≥ ‧+ (≥ ‧ mg/dl), ponieważ optymalne dawki początkowe oraz podtrzymujące u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie są znaneRenal insufficiency/Haemodialysis Treatment with VISTIDE must not be initiated in patients with creatinine clearance ‧ ml/min, or ‧+ Proteinuria (‧ mg/dl), as the optimum induction and maintenance doses for patients with moderate to severe renal impairment are not known
Showing page 1. Found 527 sentences matching phrase "hemodializa".Found in 0.813 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.