Translations into English:

  • canine herpesvirus   
     
    taxonomic terms (viruses)

Example sentences with "herpeswirusy psów", translation memory

add example
pl Substancją czynną preparatu Eurican Herpes ‧ są antygeny herpeswirusa psów (szczepu F‧) w dawce od ‧, ‧ do ‧, ‧ μg
en Eurican Herpes ‧ contains the active substance canine herpes virus (F‧ strain) antigens in a dose of ‧ to ‧ μg
pl Preparat Eurican Herpes ‧ zawiera niewielkie ilości antygenów herpeswirusów psów
en Eurican Herpes ‧ contains small amounts of canine herpes virus antigens
pl Po ekspozycji na herpeswirusy psów w późniejszym okresie życia szczenięta nie ulegają zakażeniu lub ma ono o wiele lżejszy przebieg
en When exposed to canine herpes virus later in life, the puppies will either not become infected or have a much less serious infection
pl Po wstrzyknięciu ta niewielka ekspozycja pomaga układowi odpornościowemu psa w wytworzeniu przeciwciał przeciwko herpeswirusom psów oraz w ich zneutralizowaniu
en When injected, this small exposure helps the dog s immune system to synthesize antibodies against the canine herpes virus and to neutralize it
pl Preparat Purevax RCPCh FeLV jest szczepionką, która zawiera następujące substancje czynne: • atenuowany (osłabiony) herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧); • antygeny inaktywowanego (zabitego) kaliciwirusa (szczepy FCV ‧ i G‧); • atenuowany Chlamydophila felis (szczep ‧); • atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV); • antygeny wirusa białaczki kotów (FeLV) rekombinowane w wirusie Canarypox (vCP
en Purevax RCPCh FeLV is a vaccine containing the following active substances: attenuated (weakened) feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F‧ strain), inactivated (killed) calicivirosis antigens (FCV ‧ and G‧ strains), attenuated Chlamydophila felis (‧ strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), feline leukaemia virus (FeLV) recombinant canarypox virus (vCP
pl Skuteczność preparatu Purevax RCCh oceniano w kilku badaniach prowadzonych w warunkach laboratoryjnych, w których koty zostały zaszczepione, a następnie zakażone wirulentnym szczepem herpeswirusa., kaliciwirusa lub bakterią C. felis
en The effectiveness of Purevax RCCh has been studied in several trials in laboratory conditions where cats were vaccinated and infected with virulent herpesvirus, calicivirus or C. felis
pl II.‧.‧ zwierzęta, o których mowa wyżej, pochodzą z obszaru objętego środkami zwalczania chorób w zakresie [zakaźnego zespołu owrzodzenia (EUS)] [epizootycznej martwicy układu krwiotwórczego (EHN)] [wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS)] [zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN)] [zakaźnej anemii łososi (ISA)] [zakażenia herpeswirusem koi (KHV)] [zakażenia Bonamia exitiosa] [zakażenia Perkinsus marinus] [zakażenia Mikrocytos mackini] [zakażenia Marteilia refringens] [zakażenia Bonamia ostreae] [zespołu Taura] [choroby żółtej głowy] [choroby wywoływanej przez Whispovirus] [poniższej nowo pojawiającej się choroby: ...]
en II.‧.‧ the animals referred to above originate from an area subject to disease control measures regarding [Epizootic ulcerative syndrome (EUS)] [Epizootic haematopoietic necrosis (EHN)] [Viral haemorrhagic septicaemia (VHS)] [Infectious haematopoietic necrosis (IHN)] [Infectious salmon anaemia (ISA)] [Koi herpes virus (KHV)] [Bonamia exitiosa] [Perkinsus marinus] [Mikrocytos mackini] [Marteilia refringens] [Bonamia ostreae] [Taura syndrome] [Yellowhead disease] [White spot disease] [the following emerging disease: ...]
pl Preparat Purevax RCCh to szczepionka zawierająca następujące substancje czynne: • atenuowany (osłabiony) herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧), • antygeny inaktywowanego (martwego) kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i G‧). • atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV
en Purevax RCP is a vaccine containing the following active substances: attenuated (weakened) feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F‧ strain), inactivated (killed) calicivirosis antigens (FCV ‧ and G‧ strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV
pl Preparat Purevax RCCh to szczepionka zawierająca następujące substancje czynne: • atenuowany (osłabiony) herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧), • antygeny inaktywowanego (martwego) kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i G‧). • atenuowany Chlamydophila felis (szczep
en Purevax RCCh is a vaccine containing the following active substances: attenuated (weakened) feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F‧ strain), inactivated (killed) calicivirosis antigens (FCV ‧ and G‧ strains), attenuated Chlamydophila felis (‧ strain
pl w odniesieniu do chorób zwierząt akwakultury, takich jak zakaźna martwica układu krwiotwórczego (IHN), zakaźna anemia łososia (ISA), wirusowa posocznica krwotoczna (VHS), zakażenie herpeswirusem koi (KHV), zakażenie wywołane przez Bonamia ostreae, zakażenie wywołane przez Marteilia refrigens i choroba wywoływana przez Whispovirus (White spot disease) u skorupiaków – wszystkie istotne informacje, w tym co najmniej informacje określone w załączniku X, stosownie do przypadku
en in respect of aquaculture animal diseases such as Infectious haematopoietic necrosis (IHN), Infectious salmon anaemia (ISA), Viral haemorrhagic septicæmia (VHS), Koi herpes virus infection (KHV), Infection with Bonamia ostreae, Infection with Marteilia refringens, White spot disease in crustacean, all the relevant information, including at least, the information specified in Annex X, as appropriate
pl Preparat Purevax RCP FeLV jest szczepionką, która zawiera następujące substancje czynne: • atenuowany (osłabiony) herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧); • antygeny inaktywowanego (zabitego) kaliciwirusa (szczepy FCV ‧ i G‧); • atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV); • antygeny wirusa białaczki kotów (FeLV) rekombinowane w wirusie Canarypox (vCP
en Purevax RCP FeLV is a vaccine containing the following active substances: attenuated (weakened) feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F‧ strain), inactivated (killed) calicivirosis antigens (FCV ‧ and G‧ strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), feline leukaemia virus (FeLV) recombinant canarypox virus (vCP
pl W badaniu dotyczącym szczepienia przypominającego poziom przeciwciał przeciwko herpeswirusowi zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów, kaliciwirusowi oraz panleukopii kotów był wysoki i pozostał stabilny lub nieznacznie wzrastał
en In the study looking at booster vaccination, antibody levels against rhinotracheitis herpesvirus, calicivirus infection and feline panleucopenia remained stable at a high level or increased slightly
pl Oczyszczona szczepionka podjednostkowa przeznaczona do czynnego uodporniania ciężarnych suk w celu wytworzenia u pochodzących od nich szczeniąt odporności biernej przeciwko wywoływanej przez herpeswirusy, śmiertelnej chorobie nowonarodzonych szczeniąt
en Purified subunit vaccine for the active immunisation of pregnant bitches to induce the passive protection of puppies against herpesvirus-induced fatal neonatal disease
pl Czynne uodpornianie suk w celu zapobiegania śmiertelności, objawom klinicznym i zmianom patologicznym u szczeniąt, wywoływanym przez zakażenia herpeswirusami w pierwszych dniach życia
en Active immunisation of bitches to prevent mortality, clinical signs and lesions in puppies resulting from canine herpes virus infections acquired in the first few days of life
pl W badaniu dotyczącym szczepienia przypominającego poziom przeciwciał przeciwko herpeswirusowi zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów, kaliciwirusowi oraz C. felis był wysoki i pozostał stabilny lub nieznacznie wzrastał
en In the study looking at booster vaccination, antibody levels against rhinotracheitis herpesvirus, calicivirus infection and C. felis remained stable at a high level or increased slightly
pl Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i FCV G‧): ≥ ‧. ‧ ELISA U/‧ dawka Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny wirusa białaczki kotów rekombinowane w wirusie Canarypox (vCP‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka
en Attenuated feline Rhinotracheitis herpesvirus (FVH F‧ strain): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose Inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV ‧ and FCV G‧ strains): at least ‧ ELISA U per dose Attenuated feline Panleucopenia virus (PLI IV): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose FeLV recombinant canarypox virus (vCP‧): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose
pl Niniejszym zatwierdza się na okres od ‧ stycznia ‧ r. do ‧ grudnia ‧ r. wieloletni program zwalczania wirusowej posocznicy krwotocznej przedstawiony przez Danię oraz program zwalczania zakażenia herpeswirusem koi przedstawiony przez Niemcy
en The multi-annual programme for the eradication of viral haemorrhagic septicaemia (VHS) submitted by Denmark and the programme for the eradication of koi herpes virus disease (KHV) submitted by Germany are hereby approved for the period from ‧ January ‧ to ‧ December
pl Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i FCV G‧): ≥ ‧. ‧ ELISA U/‧ dawka Atenuowany Chlamydophila felis (szczep ‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ EID‧ dawka Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny wirusa białaczki kotów rekombinowane w wirusie Canarypox (vCP‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka
en Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FVH F‧ strain): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose Inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV ‧ and FCV G‧ strains): at least ‧ ELISA U per doses Attenuated feline Chlamydophila felis (‧ strain): at least ‧ log ‧ EID‧ per dose Attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose FeLV recombinant canarypox virus (vCP‧): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose
pl Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i FCV G‧): ≥ ‧. ‧ ELISA U/‧ dawka
en Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FVH F‧ strain): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose Inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV ‧ and FCV G‧ strains): at least ‧ ELISA U per dose
pl Zakażenie herpeswirusem koi (KHV
en Koi herpes virus infection (KHV
pl zakażenie herpeswirusem koi (KHV
en koi herpes virus infection (KHV
pl W badaniu oceniającym szczepienie przypominające poziom przeciwciał przeciwko herpeswirusom wywołującym zapalenie nosa i tchawicy, kaliciwirusom i panleukopenii kotów pozostawał stabilny na wysokim poziomie lub nieznacznie wzrastał
en In the study looking at booster vaccination, antibody levels against rhinotracheitis herpesvirus, calicivirus infection and feline panleucopenia remained stable at a high level or increased slightly
pl Preparat Purevax RCCh stosuje się do szczepienia kotów w wieku powyżej ‧ tygodni przeciwko następującym chorobom: • wirusowemu zapaleniu nosa i tchawicy kotów (choroba grypopodobna wywoływana przez herpeswirusa), • kaliciwirozie kotów (choroba grypopodobna połączona z zapaleniem jamy ustnej wywoływana przez kaliciwirusa). • chlamydiozie (choroba grypopodobna wywoływana przez bakterię C. felis
en Purevax RCCh is used to vaccinate cats from the age of ‧ weeks against the following diseases: feline viral rhinotracheitis (a flu-like illness caused by a herpesvirus), feline calicivirosis (a flu-like illness with inflammation of the mouth caused by a calicivirus), chlamydiosis (a flu-like illness caused by the bacterium C. felis
pl II.‧ [Wymagania dotyczące gatunków podatnych na wirusową posocznicę krwotoczną ryb łososiowatych (VHS), zakaźną martwicę układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN), zakaźną anemię łososi (ISA), zakażenie herpeswirusem koi (KHV), zakażenie Marteilia refringens, zakażenie Bonamia ostreae i/lub chorobę wywoływaną przez Whispovirus
en II.‧ [Requirements for species susceptible to Viral haemorrhagic septicaemia (VHS), Infectious haematopoietic necrosis (IHN), Infectious salmon anaemia (ISA), Koi herpes virus (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, and/or White spot disease
pl Przypisano ją połączeniu negatywnych czynników środowiskowych przy obecności bakterii z gatunku Vibrio i wirusa herpeswirus-‧ u ostryg (OsHV-‧), w tym nowo opisanego genotypu tego wirusa nazwanego OsHV-‧ μvar
en It was attributed to a combination of adverse environmental factors together with the presence of bacteria of the genus Vibrio and the presence of the Ostreid herpesvirus-‧ (OsHV-‧) including a newly described genotype of that virus named OsHV-‧ μvar
Showing page 1. Found 5230 sentences matching phrase "herpeswirusy psów".Found in 1.842 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.