Translations into English:

  • canine herpesvirus   
     
    taxonomic terms (viruses)

Example sentences with "herpeswirusy psów", translation memory

add example
pl Preparat Eurican Herpes ‧ zawiera niewielkie ilości antygenów herpeswirusów psów
en Eurican Herpes ‧ contains small amounts of canine herpes virus antigens
pl Po wstrzyknięciu ta niewielka ekspozycja pomaga układowi odpornościowemu psa w wytworzeniu przeciwciał przeciwko herpeswirusom psów oraz w ich zneutralizowaniu
en When injected, this small exposure helps the dog s immune system to synthesize antibodies against the canine herpes virus and to neutralize it
pl Substancją czynną preparatu Eurican Herpes ‧ są antygeny herpeswirusa psów (szczepu F‧) w dawce od ‧, ‧ do ‧, ‧ μg
en Eurican Herpes ‧ contains the active substance canine herpes virus (F‧ strain) antigens in a dose of ‧ to ‧ μg
pl Po ekspozycji na herpeswirusy psów w późniejszym okresie życia szczenięta nie ulegają zakażeniu lub ma ono o wiele lżejszy przebieg
en When exposed to canine herpes virus later in life, the puppies will either not become infected or have a much less serious infection
pl Skuteczność preparatu Purevax RCCh oceniano w kilku badaniach prowadzonych w warunkach laboratoryjnych, w których koty zostały zaszczepione, a następnie zakażone wirulentnym szczepem herpeswirusa., kaliciwirusa lub bakterią C. felis
en The effectiveness of Purevax RCCh has been studied in several trials in laboratory conditions where cats were vaccinated and infected with virulent herpesvirus, calicivirus or C. felis
pl Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧): ≥ ‧. ‧ log
en Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FVH F‧ strain): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose Inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV ‧ and FCV G‧ strains): at least ‧ ELISA U per dose
pl W badaniu terenowym podstawowego szczepienia zaobserwowano wzrost poziomu przeciwciał przeciwko herpeswirusom wywołującym zapalenie nosa i tchawicy kotów, kaliciwirusom oraz wirusom panleukopenii kotów
en In the field study of basic vaccination there was an increase in antibodies against feline rhinotracheitis herpesvirus, calicivirus infection, and feline panleucopenia viruses
pl Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i FCV G‧): ≥ ‧. ‧ ELISA U/‧ dawka Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny wirusa białaczki kotów rekombinowane w wirusie Canarypox (vCP‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka
en Attenuated feline Rhinotracheitis herpesvirus (FVH F‧ strain): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose Inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV ‧ and FCV G‧ strains): at least ‧ ELISA U per dose Attenuated feline Panleucopenia virus (PLI IV): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose FeLV recombinant canarypox virus (vCP‧): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose
pl Oczyszczona szczepionka podjednostkowa przeznaczona do czynnego uodporniania ciężarnych suk w celu wytworzenia u pochodzących od nich szczeniąt odporności biernej przeciwko wywoływanej przez herpeswirusy, śmiertelnej chorobie nowonarodzonych szczeniąt
en Purified subunit vaccine for the active immunisation of pregnant bitches to induce the passive protection of puppies against herpesvirus-induced fatal neonatal disease
pl Skuteczność szczepionki Purevax RCPCh oceniano w kilku badaniach w warunkach laboratoryjnych, w których koty były szczepione i zakażane zjadliwym herpeswirusem, kaliciwirusem, C. felis lub parwowirusem
en The effectiveness of Purevax RCPCh has been studied in several trials in laboratory conditions where cats were vaccinated and infected with virulent herpesvirus, calicivirus, C. felis or parvovirus
pl W badaniu terenowym dotyczącym podstawowego schematu szczepienia odnotowano wzrost liczby przeciwciał przeciwko herpeswirusowi zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów, zakażeniu kaliciwirusem oraz wirusowi panleukopii kotów
en In the field study of basic vaccination there was an increase in antibodies against feline rhinotracheitis herpesvirus, calicivirus infection, and feline panleucopenia viruses
pl W badaniu oceniającym szczepienie przypominające poziom przeciwciał przeciwko herpeswirusom wywołującym zapalenie nosa i tchawicy, kaliciwirusom, panleukopenii kotów i C. felis pozostawał stabilny na wysokim poziomie lub nieznacznie wzrastał
en In the study looking at booster vaccination, antibody levels against rhinotracheitis herpesvirus, calicivirus infection, feline panleucopenia and C. felis remained stable at a high level or increased slightly
pl Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧) ≥ ‧. ‧ CCID‧ Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i FCV G‧)............ ≥ ‧. ‧ ELISA U
en Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F‧ strain)..................................... ‧ CCID‧ Inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV ‧ and G‧ strains)............................. ‧ ELISA U
pl II.‧.‧ zwierzęta, o których mowa wyżej, pochodzą z obszaru objętego środkami zwalczania chorób w zakresie [zakaźnego zespołu owrzodzenia (EUS)] [epizootycznej martwicy układu krwiotwórczego (EHN)] [wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS)] [zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN)] [zakaźnej anemii łososi (ISA)] [zakażenia herpeswirusem koi (KHV)] [zakażenia Bonamia exitiosa] [zakażenia Perkinsus marinus] [zakażenia Mikrocytos mackini] [zakażenia Marteilia refringens] [zakażenia Bonamia ostreae] [zespołu Taura] [choroby żółtej głowy] [choroby wywoływanej przez Whispovirus] [poniższej nowo pojawiającej się choroby: ...]
en II.‧.‧ the animals referred to above originate from an area subject to disease control measures regarding [Epizootic ulcerative syndrome (EUS)] [Epizootic haematopoietic necrosis (EHN)] [Viral haemorrhagic septicaemia (VHS)] [Infectious haematopoietic necrosis (IHN)] [Infectious salmon anaemia (ISA)] [Koi herpes virus (KHV)] [Bonamia exitiosa] [Perkinsus marinus] [Mikrocytos mackini] [Marteilia refringens] [Bonamia ostreae] [Taura syndrome] [Yellowhead disease] [White spot disease] [the following emerging disease: ...]
pl Czynne uodpornianie suk w celu zapobiega śmiertelności, objawom klinicznym i zmianom patologicznym u szczeniąt, wywoływanym przez zakażenia herpeswirusami w pierwszych dniach życia
en Active immunisation of bitches to prevent mortality, clinical signs and lesions in puppies resulting from canine herpes virus infections acquired in the first few days of life
pl Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i FCV G‧): ≥ ‧. ‧ ELISA U/‧ dawka Atenuowany Chlamydophila felis (szczep ‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ EID‧ dawka Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny wirusa białaczki kotów rekombinowane w wirusie Canarypox (vCP‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka
en Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FVH F‧ strain): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose Inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV ‧ and FCV G‧ strains): at least ‧ ELISA U per doses Attenuated feline Chlamydophila felis (‧ strain): at least ‧ log ‧ EID‧ per dose Attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose FeLV recombinant canarypox virus (vCP‧): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose
pl Skuteczność preparatu Purevax RCP oceniano w kilku badaniach prowadzonych w warunkach laboratoryjnych, w których koty zostały zaszczepione, a następnie zakażone wirulentnym szczepem herpeswirusa, kaliciwirusa lub parwowirusa
en The effectiveness of Purevax RCP has been studied in several trials in laboratory conditions where cats were vaccinated and infected with virulent herpesvirus, calicivirus or parvovirus
pl Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i FCV G‧): ≥ ‧. ‧ ELISA U/‧ dawka Atenuowany Chlamydophila felis (szczep ‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ EID‧ dawka
en Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FVH F‧ strain): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose Inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV ‧ and FCV G‧ strains): at least ‧ ELISA U per dose Attenuated feline Chlamydophila felis (‧ strain): at least ‧ log ‧ EID‧ per dose
pl Niniejszym zatwierdza się na okres od ‧ stycznia ‧ r. do ‧ grudnia ‧ r. wieloletni program zwalczania wirusowej posocznicy krwotocznej przedstawiony przez Danię oraz program zwalczania zakażenia herpeswirusem koi przedstawiony przez Niemcy
en The multi-annual programme for the eradication of viral haemorrhagic septicaemia (VHS) submitted by Denmark and the programme for the eradication of koi herpes virus disease (KHV) submitted by Germany are hereby approved for the period from ‧ January ‧ to ‧ December
pl II.‧.‧ zwierzęta, o których mowa wyżej, pochodzą z obszaru objętego środkami zwalczania chorób w zakresie [zakaźnego zespołu owrzodzenia (EUS)] [epizootycznej martwicy układu krwiotwórczego (EHN)] [wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS)] [zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych(IHN)] [zakaźnej anemii łososi (ISA)] [zakażenia herpeswirusem koi (KHV)] [zakażenia Bonamia exitiosa] [zakażenia Perkinsus marinus] [zakażenia Mikrocytos mackini] [zakażenia Marteilia refringens] [zakażenia Bonamia ostreae] [zespołu Taura] [choroby żółtej głowy] [choroby wywoływanej przez Whispovirus] [poniższej nowo pojawiającej się choroby: ...]
en II.‧.‧ the animals referred to above originate from an area subject to disease control measures regarding [Epizootic ulcerative syndrome (EUS)] [Epizootic haematopoietic necrosis (EHN)] [Viral haemorrhagic septicaemia (VHS)] [Infectious haematopoietic necrosis (IHN)] [Infectious salmon anaemia (ISA)] [Koi herpes virus (KHV)] [Bonamia exitiosa] [Perkinsus marinus] [Mikrocytos mackini] [Marteilia refringens] [Bonamia ostreae] [Taura syndrome] [Yellowhead disease] [White spot disease] [[the following emerging disease: ...]
pl Rozporządzenie Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady ‧/‧/WE w zakresie środków mających na celu zwalczanie podwyższonej śmiertelności ostryg z gatunku Crassostrea gigas w związku z wykryciem herpeswirusa ‧ μvar u ostryg (OsHV-‧ μvar
en Commission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ March ‧ implementing Council Directive ‧/‧/EC as regards measures to control increased mortality in oysters of the species Crassostrea gigas in connection with the detection of Ostreid herpesvirus ‧ μvar (OsHV-‧ μvar
pl Zakażenie herpeswirusem koi (KHV
en Koi herpes virus disease (KHV
pl Preparat Purevax RCPCh jest szczepionką, która zawiera następujące substancje czynne: • atenuowany (osłabiony) herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧); • antygeny inaktywowanego (zabitego) kaliciwirusa (szczepy FCV ‧ i G‧); • atenuowany Chlamydophila felis (szczep ‧); • atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV
en Purevax RCPCh is a vaccine containing the following active substances: attenuated (weakened) feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F‧ strain), inactivated (killed) calicivirosis antigens (FCV ‧ and G‧ strains), attenuated Chlamydophila felis (‧ strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV). Purevax RCPCh is a lyophilisate (freeze-dried pellet) and solvent that are made up into a suspension for injection
pl W badaniu dotyczącym szczepienia przypominającego poziom przeciwciał przeciwko herpeswirusowi zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów, kaliciwirusowi oraz panleukopii kotów był wysoki i pozostał stabilny lub nieznacznie wzrastał
en In the study looking at booster vaccination, antibody levels against rhinotracheitis herpesvirus, calicivirus infection and feline panleucopenia remained stable at a high level or increased slightly
Showing page 1. Found 5230 sentences matching phrase "herpeswirusy psów".Found in 1.224 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.