Translations into English:

  • canine herpesvirus   
     
    taxonomic terms (viruses)

Example sentences with "herpeswirusy psów", translation memory

add example
Po wstrzyknięciu ta niewielka ekspozycja pomaga układowi odpornościowemu psa w wytworzeniu przeciwciał przeciwko herpeswirusom psów oraz w ich zneutralizowaniuWhen injected, this small exposure helps the dog s immune system to synthesize antibodies against the canine herpes virus and to neutralize it
Substancją czynną preparatu Eurican Herpes ‧ są antygeny herpeswirusa psów (szczepu F‧) w dawce od ‧, ‧ do ‧, ‧ μgEurican Herpes ‧ contains the active substance canine herpes virus (F‧ strain) antigens in a dose of ‧ to ‧ μg
Po ekspozycji na herpeswirusy psów w późniejszym okresie życia szczenięta nie ulegają zakażeniu lub ma ono o wiele lżejszy przebiegWhen exposed to canine herpes virus later in life, the puppies will either not become infected or have a much less serious infection
Preparat Eurican Herpes ‧ zawiera niewielkie ilości antygenów herpeswirusów psówEurican Herpes ‧ contains small amounts of canine herpes virus antigens
Preparat Eurican Herpes ‧ stosuje się do czynnego uodparniania szczennych suk w celu zapobiegania śmiertelności, objawom klinicznym i zmianom patologicznym u szczeniąt spowodowanym przez zakażenia herpeswirusami w pierwszych dniach życiaEurican Herpes ‧ is used to immunise pregnant bitches to prevent mortality, clinical signs and lesions in puppies caused by canine herpes virus infections acquired in the first few days of life
Jako że wszystkie pozostałe tropikalne ryby ozdobne przywożone z Malezji nie są podatne na epizootyczną martwicę układu krwiotwórczego, zakaźną anemię łososi, wirusową posocznicę krwotoczną, zakaźną martwicę układu krwiotwórczego, wiosenną wiremię karpi, bakteryjną chorobę nerek, zakaźną martwicę trzustki, zakażenie herpeswirusem koi i zakażenie wywoływane przez Gyrodactylus salaris, nie ma potrzeby zawieszenia przywozu tropikalnych ryb ozdobnychAs all the other tropical ornamental fish imported from Malaysia are not susceptible to the epizootic haematopoietic necrosis, infectious salmon anaemia, viral haemorrhagic septicaemia, infectious haematopoietic necrosis, spring viraemia of carp, bacterial kidney disease, infectious pancreatic necrosis, Koi herpes virus and infection with Gyrodactylus salaris there is no need to suspend imports of tropical ornamental fish
Zgodnie z załącznikiem ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE epizootyczną martwicę układu krwiotwórczego ryb łososiowatych, zakaźny zespół owrzodzenia, zakażenie wywoływane przez Bonamia exitiosa, zakażenie wywoływane przez Bonamia ostreae, zakażenie wywoływane przez Marteilia refringens, zakażenie wywoływane przez Microcytos mackini, zakażenie wywoływane przez Perkinsus marinus, zakażenie herpeswirusem koi, zespół Taura (Taura syndrome), chorobę wywoływaną przez Whispovirus (White spot disease) oraz chorobę żółtej głowy (Yellowhead disease) również określa się jako choroby wymagające zgłaszaniaAccording to Annex ‧ of Directive ‧/‧/EC, Epizootic haematopoietic necrosis, epizootic ulcerative syndrome, infection with Bonamia exitiosa, infection with Bonamia ostreae, infection with Marteilia refringens, infection with Microcytos mackini, infection with Perkinsus marinus, Koi herpes virus disease, Taura syndrome, White spot disease and Yellowhead disease are also defined as notifiable diseases
Zakażenie herpeswirusem koi (KHVKoi herpes virus infection (KHV
Irlandia i Węgry przedłożyły Komisji wnioski o zatwierdzenie wieloletnich programów nadzoru w odniesieniu do zakażenia herpeswirusem koi (KHVIreland and Hungary have submitted to the Commission applications for the approval of multiannual surveillance programmes as regards Koi herpes virus (KHV) disease
Oczyszczona szczepionka podjednostkowa przeznaczona do czynnego uodporniania ciężarnych suk w celu wytworzenia u pochodzących od nich szczeniąt odporności biernej przeciwko wywoływanej przez herpeswirusy, śmiertelnej chorobie nowonarodzonych szczeniątPurified subunit vaccine for the active immunisation of pregnant bitches to induce the passive protection of puppies against herpesvirus-induced fatal neonatal disease
II.‧.‧ zwierzęta, o których mowa wyżej, pochodzą z obszaru objętego środkami zwalczania chorób w zakresie [zakaźnego zespołu owrzodzenia (EUS)] [epizootycznej martwicy układu krwiotwórczego (EHN)] [wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS)] [zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych(IHN)] [zakaźnej anemii łososi (ISA)] [zakażenia herpeswirusem koi (KHV)] [zakażenia Bonamia exitiosa] [zakażenia Perkinsus marinus] [zakażenia Mikrocytos mackini] [zakażenia Marteilia refringens] [zakażenia Bonamia ostreae] [zespołu Taura] [choroby żółtej głowy] [choroby wywoływanej przez Whispovirus] [poniższej nowo pojawiającej się choroby: ...]II.‧.‧ the animals referred to above originate from an area subject to disease control measures regarding [Epizootic ulcerative syndrome (EUS)] [Epizootic haematopoietic necrosis (EHN)] [Viral haemorrhagic septicaemia (VHS)] [Infectious haematopoietic necrosis (IHN)] [Infectious salmon anaemia (ISA)] [Koi herpes virus (KHV)] [Bonamia exitiosa] [Perkinsus marinus] [Mikrocytos mackini] [Marteilia refringens] [Bonamia ostreae] [Taura syndrome] [Yellowhead disease] [White spot disease] [[the following emerging disease: ...]
Rozporządzenie Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady ‧/‧/WE w zakresie środków mających na celu zwalczanie podwyższonej śmiertelności ostryg z gatunku Crassostrea gigas w związku z wykryciem herpeswirusa ‧ μvar u ostryg (OsHV-‧ μvarCommission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ March ‧ implementing Council Directive ‧/‧/EC as regards measures to control increased mortality in oysters of the species Crassostrea gigas in connection with the detection of Ostreid herpesvirus ‧ μvar (OsHV-‧ μvar
Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i FCV G‧): ≥ ‧. ‧ ELISA U/‧ dawka Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny wirusa białaczki kotów rekombinowane w wirusie Canarypox (vCP‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawkaAttenuated feline Rhinotracheitis herpesvirus (FVH F‧ strain): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose Inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV ‧ and FCV G‧ strains): at least ‧ ELISA U per dose Attenuated feline Panleucopenia virus (PLI IV): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose FeLV recombinant canarypox virus (vCP‧): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose
Czynne uodpornianie suk w celu zapobiega śmiertelności, objawom klinicznym i zmianom patologicznym u szczeniąt, wywoływanym przez zakażenia herpeswirusami w pierwszych dniach życiaActive immunisation of bitches to prevent mortality, clinical signs and lesions in puppies resulting from canine herpes virus infections acquired in the first few days of life
zakażenie herpeswirusem koi (KHVkoi herpes virus infection (KHV
Skuteczność preparatu Purevax RCP oceniano w kilku badaniach prowadzonych w warunkach laboratoryjnych, w których koty zostały zaszczepione, a następnie zakażone wirulentnym szczepem herpeswirusa, kaliciwirusa lub parwowirusaThe effectiveness of Purevax RCP has been studied in several trials in laboratory conditions where cats were vaccinated and infected with virulent herpesvirus, calicivirus or parvovirus
Niemcy przedłożyły Komisji wieloletni program eliminowania zakażenia herpeswirusem koi (KHV) zgodnie z decyzją ‧/‧/EWGGermany submitted to the Commission a multi-annual programme for the eradication of koi herpes virus (KHV) disease pursuant to Decision ‧/‧/EEC
W badaniu dotyczącym szczepienia przypominającego poziom przeciwciał przeciwko herpeswirusowi zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów, kaliciwirusowi oraz C. felis był wysoki i pozostał stabilny lub nieznacznie wzrastałIn the study looking at booster vaccination, antibody levels against rhinotracheitis herpesvirus, calicivirus infection and C. felis remained stable at a high level or increased slightly
Szczepionka Purevax RCPCh służy do szczepienia kotów w wieku od ‧. tygodnia życia przeciwko następującym chorobom: • wirusowe zapalenie nosa i tchawicy kotów (choroba grypopodobna wywołana przez herpeswirusa); • kaliciwiroza kotów (choroba grypopodobna ze stanem zapalnym w jamie ustnej wywołana przez kaliciwirusa); • chlamydioza (choroba grypopodobna wywołana przez bakterię C. felis); • panleukopenia kotów (poważna choroba powodująca krwawą biegunkę, wywoływana przez parwowirusaPurevax RCPCh is used to vaccinate cats from the age of ‧ weeks against the following diseases: feline viral rhinotracheitis (a flu-like illness caused by a herpesvirus), feline calicivirosis (a flu-like illness with inflammation of the mouth caused by a calicivirus), chlamydiosis (a flu-like illness caused by the bacterium C. felis), feline panleucopenia (a serious illness causing bloody diarrhoea caused by a parvovirus
Skuteczność preparatu Purevax RCCh oceniano w kilku badaniach prowadzonych w warunkach laboratoryjnych, w których koty zostały zaszczepione, a następnie zakażone wirulentnym szczepem herpeswirusa., kaliciwirusa lub bakterią C. felisThe effectiveness of Purevax RCCh has been studied in several trials in laboratory conditions where cats were vaccinated and infected with virulent herpesvirus, calicivirus or C. felis
Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i FCV G‧): ≥ ‧. ‧ ELISA U/‧ dawka Atenuowany Chlamydophila felis (szczep ‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ EID‧ dawka Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny wirusa białaczki kotów rekombinowane w wirusie Canarypox (vCP‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawkaAttenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FVH F‧ strain): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose Inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV ‧ and FCV G‧ strains): at least ‧ ELISA U per doses Attenuated feline Chlamydophila felis (‧ strain): at least ‧ log ‧ EID‧ per dose Attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose FeLV recombinant canarypox virus (vCP‧): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose
Szczepionkę Suvaxyn Aujeszky ‧ + O/W stosuje się do szczepienia świń w wieku od ‧ tygodni przeciwko chorobie Aujeszky’ ego – chorobie podobnej do wścieklizny, która jest wywoływana przez herpeswirusaSuvaxyn Aujeszky ‧ + O/W is used to vaccinate pigs from the age of ‧ weeks against Aujeszky s disease, an illness similar to rabies that is caused by a herpesvirus
W badaniu dotyczącym szczepienia przypominającego poziom przeciwciał przeciwko herpeswirusowi zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów, kaliciwirusowi oraz panleukopii kotów był wysoki i pozostał stabilny lub nieznacznie wzrastałIn the study looking at booster vaccination, antibody levels against rhinotracheitis herpesvirus, calicivirus infection and feline panleucopenia remained stable at a high level or increased slightly
Preparat Purevax RC to szczepionka zawierająca następujące substancje czynne: • atenuowany (osłabiony) herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧), • antygeny inaktywowanego (martwego) kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i GPurevax RC is a vaccine containing the following active substances: attenuated (weakened) feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F‧ strain), inactivated (killed) calicivirosis antigens (FCV ‧ and G‧ strains
Preparat Purevax RCP stosuje się do szczepienia kotów w wieku powyżej ‧ tygodni przeciwko następującym chorobom: • wirusowemu zapaleniu nosa i tchawicy kotów (choroba grypopodobna wywoływana przez herpeswirusa), • kaliciwirozie kotów (choroba grypopodobna połączona z zapaleniem jamy ustnej wywoływana przez kaliciwirusa). • panleukopenii kotów (poważna choroba objawiająca się krwistą biegunką, wywoływana przez parwowirusaPurevax RCP is used to vaccinate cats from the age of ‧ weeks against the following diseases: feline viral rhinotracheitis (a flu-like illness caused by a herpesvirus), feline calicivirosis (a flu-like illness with inflammation of the mouth caused by a calicivirus), feline panleucopenia (a serious illness causing bloody diarrhoea caused by a parvovirus
Showing page 1. Found 5230 sentences matching phrase "herpeswirusy psów".Found in 2.609 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.