Translations into English:

  • sex hormones   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

hormon płciowy
sex hormone

Example sentences with "hormony płciowe", translation memory

add example
pl U kobiet w okresie menopauzy zmniejsza się stężenie estrogenów-żeńskich hormonów płciowych
en When a woman reaches the menopause, the level of the female sex hormone oestrogen goes down
pl Raloksyfen w umiarkowanym stopniu zwiększa stężenia globulin wiążących hormony, w tym globulin wiążących hormony płciowe (SHBG), tyroksynę (TBG) i kortykosteroidy (CBG) prowadząc do zwiększenia całkowitych stężeń tych hormonów
en Raloxifene modestly increases hormone-binding globulin concentrations, including sex steroid binding globulins (SHBG), thyroxine binding globulin (TBG), and corticosteroid binding globulin (CBG), with corresponding increases in total hormone concentrations
pl Dyrektywa ‧/‧/WE zmieniająca dyrektywę ‧/‧/WE zobowiązała Komisję oraz EFSA do weryfikacji warunków stosowania p-hydroksybenzoesanów i ich soli sodowych, oznaczanych symbolami E ‧ do E ‧ przed dniem ‧ lipca ‧ r. EFSA oceniła informację na temat bezpieczeństwa p-hydroksybenzoesanów i przedstawiła swoją opinię w dniu ‧ lipca ‧ r. EFSA ustaliła dla całej grupy akceptowane dzienne pobranie (ADI) w wysokości ‧-‧ mg/kg masy ciała dla sumy estrów metylowych i etylowych kwasu p-hydroksybenzoesowego oraz ich soli sodowych. EFSA uznała, że ester propylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego nie powinien zostać uwzględniony w ADI dla tej grupy, ponieważ substancja ta, w przeciwieństwie do estru metylowego i etylowego kwasu p-hydroksybenzoesowego, wpływała na hormony płciowe i męskie organy rozrodcze u młodych szczurów
en Directive ‧/‧/EC amending Directive ‧/‧/EC required the Commission and EFSA to review the conditions for the use of E ‧ to E ‧ p-hydroxybenzoates and their sodium salts before ‧ July ‧. EFSA assessed the information on the safety of p‐hydroxybenzoates and expressed its opinion on ‧ July ‧. EFSA established a full‐group ADI of ‧ to ‧ mg/kg body weight for the sum of methyl and ethyl p‐hydroxybenzoic acid esters and their sodium salts. EFSA considered that propyl paraben should not be included in this group ADI because propyl paraben, contrary to methyl and ethyl paraben, had effects on sex hormones and the male reproductive organs in juvenile rats
pl Łączy on w sobie wyraźne powiększenie jajników, duże stężenie hormonów płciowych w surowicy, zwiększoną przepuszczalność naczyń, która może prowadzić do gromadzenia się płynu w jamie otrzewnowej, opłucnowej i, rzadko, w jamie osierdziowej
en It comprises marked ovarian enlargement, high serum sex steroids, and an increase in vascular permeability which can result in an accumulation of fluid in the peritoneal, pleural and, rarely, in the pericardial cavities
pl Estrogeny, żeńskie hormony płciowe, mogą czasami mieć wpływ na rozwój raka piersi
en Estrogens, a type of female sex hormones, can in some cases be involved in the growth of breast cancer
pl Jednakże, uwzględniając ogólną ocenę szacunków ryzyka hormonów płciowych w zakresie możliwego pobrania pozostałości hormonów lub ich metabolitów, możliwe ryzyko dla konsumentów powinno być regularnie analizowane na podstawie wszelkich nowych dowodów naukowych
en However, given the overall evaluation on the risk assessments of sexual hormones, as concerns possible excess intake of hormone residues and their metabolites, a possible risk to the consumer needs to be regularly reviewed on the basis of any new scientific evidence
pl DHT = dihydrotestosteron, SHBG = globulina wiążąca hormony płciowe SEM = błąd standardowy średniej (Standard Error of the Mean
en DHT = dihydrotestosterone, SHBG = sex hormone binding globulin SEM = Standard Error of the Mean
pl Z powodu wykazywanej aktywności farmakologicznej (hamowanie wytwarzania hormonów płciowych), podanie agonistów GnRH sukom może być powiązane z występowaniem zapalenia pochwy
en Owing to their pharmacological activity (inhibition of the production of sex steroids), administration of GnRH agonists to bitches might be associated with vaginitis
pl Preparat stosuje się u pacjentek, które już przyjmują estrogen (żeński hormon płciowy
en It is used in patients already taking an oestrogen (a female sex hormone
pl Łączy on w sobie wyraźne powiększenie jajników, duże stężenie hormonów płciowych w surowicy, zwiększoną przepuszczalność naczyń, która może prowadzić do gromadzenia się płynu w jamie otrzewnowejj, opłucnowej i, rzadko, w jamie osierdziowej
en It comprises marked ovarian enlargement, high serum sex steroids, and an increase in vascular permeability which can result in an accumulation of fluid in the peritoneal, pleural and, rarely, in the pericardial cavities
pl Łączy on w sobie wyraźne powiększenie jajników, duże stężenie hormonów płciowych w surowicy, zwiększoną przepuszczalność naczyń, która może prowadzić do gromadzenia się płynu w jamie otrzewnowej opłucnowj i, rzadko, w jamie osierdziowej
en It comprises marked ovarian enlargement, high serum sex steroids, and an increase in vascular permeability which can result in an accumulation of fluid in the peritoneal, pleural and, rarely, in the pericardial cavities
pl fenylobutazon, azapropazon i oksyfenbutazon, insulina i doustne leki przeciwcukrzucowe, metformina, salicylany i kwas para-aminosalicylowy, steroidy anaboliczne i męskie hormony płciowe, chloramfenikol, leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny, fenfluramina, fibraty, inhibitory konwertazy angiotensyny, fluoksetyna, allopurynol, sympatykolityki, cyklo-, tro-oraz ifosfamidy
en phenylbutazone, azapropazon and oxyfenbutazone, insulin and oral antidiabetic products, metformin, salicylates and p-amino-salicylic acid, anabolic steroids and male sex hormones, chloramphenicol, coumarin anticoagulants, fenfluramine, fibrates, ACE inhibitors, fluoxetine, allopurinol, sympatholytics, cyclo-, tro-and iphosphamides
pl Należy przyjąć, że wysokie ryzyko złamań kości dotyczy kobiet w okresie przedmenopauzalnym z osteoporozą spowodowaną stosowaniem glikokortykosteroidów, u których wystąpiło złamanie kości lub u których stwierdzono zespół czynników ryzyka predysponujących do zaliczenia do grupy wysokiego ryzyka złamań kości (np. mała gęstość mineralna kości [ np. wskaźnik T score ≤−‧ ], długotrwałe leczenie glikokortykosteroidami w dużych dawkach [ np. ≥‧, ‧ mg na dobę przez co najmniej ‧ miesięcy ], choroba podstawowa o dużej intensywności, mała aktywność hormonów płciowych
en Premenopausal women with glucocorticoid-induced osteoporosis should be considered at high risk for fracture if they have a prevalent fracture or a combination of risk factors that place them at high risk for fracture (e. g., low bone density [ e. g., T score ‧ ], sustained high dose glucocorticoid therapy [ e. g., ‧ mg/day for at least ‧ months ], high underlying disease activity, low sex steroid levels
pl • Równoczesne podawanie glikokortykosteroidów może zahamować wzrost powodowany podawaniem hormonu wzrostu. • Ponieważ stosowanie somatropiny może obniżyć wrażliwość na insulinę, u pacjentów z cukrzycą może być konieczne dostosowanie dawek leków przeciwcukrzycowych. • Należy poradzić się lekarza podczas równoczesnego stosowania somatropiny oraz kortykosteroidów, steroidowych hormonów płciowych, leków przeciwdrgawkowych i cyklosporyny
en Concomitant treatment with glucocorticoids may reduce the growth-promoting effect of somatropin. Because somatropin may reduce insulin sensitivity, patients with diabetes mellitus may require adjustment of their antidiabetic therapy. During concomitant administration of somatropin with corticosteroids, sex steroids, anticonvulsants or cyclosporin, please ask the doctor for advice
pl Aby ustalić właściwą dawkę, należy śledzić wzrost pęcherzyków w badaniu ultrasonograficznym, a także mierzyć stężenie estradiolu (żeńskiego hormonu płciowego) we krwi lub w moczu. • Kobiety, u których nie dochodzi do owulacji Najpierw stosowana jest dawka początkowa, ustalana przez lekarza
en To find the right dosage, follicle growth is checked by means of ultrasound scanning, and measurement of the amount of estradiol (female sex hormone) in blood or urine. Women who are not ovulating Initially, a starting dose is set by your doctor
pl Ponadto uwzględniając właściwości wewnętrzne hormonów płciowych i niemożność wykluczenia faktu, że dobra praktyka weterynaryjna nie jest systematycznie stosowana, jak i wynikającą z tego konieczność dostarczenia środków władzom do kontroli nielegalnego stosowania tych hormonów, dyrektywa Rady ‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości w żywych zwierzętach oraz produktach zwierzęcych‧ wymaga od władz przeprowadzenia dochodzenia w przypadku podejrzanych zwierząt lub pozytywnych wyników laboratoryjnych
en Furthermore, given the intrinsic properties of sexual hormones and as it is not possible to exclude that good veterinary practice is not systematically applied, and that therefore the authorities should be provided with means of control of illegal use of these hormones, Council Directive ‧/EC of ‧ April ‧ on measures to monitor certain substances and residues thereof in live animals and animal products, requires the authorities to carry out investigations in the case of suspected animals or positive laboratory results
pl Wpływ hormonów płciowych na czynność skóry kobiet w okresie menopauzalnym
en The Influence of Sex Hormones on Skin Function in Menopausal Women.
pl W dniu podania hormonu hCG i w dniu następnym zalecane jest odbycie stosunku płciowego
en You are recommended to have sexual intercourse on the day of, and the day following administration of the hCG
pl Zwiększa się stężenie globulin wiążących hormony płciowe (ang. sex hormon binding globulins – SHBG), a w następstwie tego, całkowite stężenie endogennych steroidów płciowych w krążeniu
en Sex hormone-binding globulins (SHBG) are increased and result in elevated levels of total circulating endogenous sex steroids
pl Hormony płciowe - historia odkryć
en Sex Hormones - History of Discovery.
pl Zaleca się kontrolę podczas podawania preparatu NutropinAq z lekami, które są metabolizowane przez enzymy wątrobowe rodziny CYP‧, takimi jak kortykosteroidy, steroidowe hormony płciowe, leki przeciwdrgawkowe i cyklosporyna
en Monitoring is advisable when NutropinAq is administered in combination with medicinal products known to be metabolised by CYP‧ liver enzymes, such as corticosteroids, sex steroids, anticonvulsants, and cyclosporin
pl Produkt Intrinsa nie wpływa na stężenia globuliny wiążącej hormony płciowe (sex hormone binding globulin, SHBG), estrogenów lub hormonów nadnerczy w surowicy
en Intrinsa did not influence serum concentrations of sex hormone binding globulin (SHBG), estrogens or adrenal hormones
Showing page 1. Found 2294 sentences matching phrase "hormony płciowe".Found in 1.114 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.