Translations into English:

  • sex hormones   

Example sentences with "hormony płciowe", translation memory

add example
Weterynaryjne środki lecznicze używane w działaniach terapeutycznych muszą spełniać wymagania dla wprowadzania na rynek ustanowione w dyrektywie ‧/EWG i mogą być podawane tylko przez lekarza weterynarii, w postaci zastrzyków lub, dla leczenia dysfunkcji hormonów płciowych, w formie spirali dopochwowych, ale nie wszczepianych, i w stosunku do zwierząt dokładnie identyfikowanychVeterinary medicinal products used for therapeutic treatment must comply with the requirements for placing on the market laid down in Directive ‧/EEC and be administered only by a veterinarian, by injection or for the treatment of ovarian dysfunction in the form of vaginal spirals, but not by implant, to farm animals which have been clearly identified
Zależność pomiędzy wskaźnikiem długości palców 2D:4D, a stężeniami hormonów płciowych u kobiet w wieku reprodukcyjnymA relationship between second to fourth digit ratio ( 2D;4D ) and levels of reproductive steroid hormones in women in reproductive age
W dniu podania hormonu hCG i w dniu następnym zalecane jest odbycie stosunku płciowegoYou are recommended to have sexual intercourse on the day of, and the day following administration of the hCG
W dniu podania hormonu hCG, a także w dniu następnym zalecane są stosunki płcioweThe patient is recommended to have coitus on the day of, and on the day following, hCG administration
Łączy on w sobie wyraźne powiększenie jajników, duże stężenie hormonów płciowych w surowicy, zwiększoną przepuszczalność naczyń, która może prowadzić do gromadzenia się płynu w jamie otrzewnowej, opłucnowej i, rzadko, w jamie osierdziowejIt comprises marked ovarian enlargement, high serum sex steroids, and an increase in vascular permeability which can result in an accumulation of fluid in the peritoneal, pleural and, rarely, in the pericardial cavities
Wpływ hormonów płciowych na czynność skóry kobiet w okresie menopauzalnymThe Influence of Sex Hormones on Skin Function in Menopausal Women.
Estrogeny, żeńskie hormony płciowe, mogą czasami mieć wpływ na rozwój raka piersiEstrogens, a type of female sex hormones, can in some cases be involved in the growth of breast cancer
Preparat stosuje się u pacjentek, które już przyjmują estrogen (żeński hormon płciowyIt is used in patients already taking an oestrogen (a female sex hormone
Hormony płciowe - historia odkryćSex Hormones - History of Discovery.
Jednakże zalecane jest wycofanie akceptacji dla estru propylowego kwasu p-hydroksybenzoesowego, ponieważ substancja ta wpływała na hormony płciowe i organy rozrodcze u młodych szczurówHowever it is recommended to remove approval for propyl paraben which had effects on sex hormones and organs in juvenile rats
DHT = dihydrotestosteron, SHBG = globulina wiążąca hormony płciowe SEM = błąd standardowy średniej (Standard Error of the MeanDHT = dihydrotestosterone, SHBG = sex hormone binding globulin SEM = Standard Error of the Mean
Należy przyjąć, że wysokie ryzyko złamań kości dotyczy kobiet w okresie przedmenopauzalnym z osteoporozą spowodowaną stosowaniem glikokortykosteroidów, u których wystąpiło złamanie kości lub u których stwierdzono zespół czynników ryzyka predysponujących do zaliczenia do grupy wysokiego ryzyka złamań kości (np. mała gęstość mineralna kości [ np. wskaźnik T score ≤−‧ ], długotrwałe leczenie glikokortykosteroidami w dużych dawkach [ np. ≥‧, ‧ mg na dobę przez co najmniej ‧ miesięcy ], choroba podstawowa o dużej intensywności, mała aktywność hormonów płciowychPremenopausal women with glucocorticoid-induced osteoporosis should be considered at high risk for fracture if they have a prevalent fracture or a combination of risk factors that place them at high risk for fracture (e. g., low bone density [ e. g., T score ‧ ], sustained high dose glucocorticoid therapy [ e. g., ‧ mg/day for at least ‧ months ], high underlying disease activity, low sex steroid levels
Raloksyfen w umiarkowanym stopniu zwiększa stężenia globulin wiążących hormony, w tym globulin wiążących hormony płciowe (SHBG), tyroksynę (TBG) i kortykosteroidy (CBG) prowadząc do zwiększenia całkowitych stężeń tych hormonówRaloxifene modestly increases hormone-binding globulin concentrations, including sex steroid binding globulins (SHBG), thyroxine binding globulin (TBG), and corticosteroid binding globulin (CBG), with corresponding increases in total hormone concentrations
W dniu podania hormonu hCG, oraz w dniu następnym zalecane są stosunki płcioweThe patient is recommended to have coitus on the day of, and on the day following, hCG administration
Zaleca się kontrolę podczas podawania preparatu NutropinAq z lekami, które są metabolizowane przez enzymy wątrobowe rodziny CYP‧, takimi jak kortykosteroidy, steroidowe hormony płciowe, leki przeciwdrgawkowe i cyklosporynaMonitoring is advisable when NutropinAq is administered in combination with medicinal products known to be metabolised by CYP‧ liver enzymes, such as corticosteroids, sex steroids, anticonvulsants, and cyclosporin
Jeżeli wystąpi wysypka, jest ona na ogół lekka lub umiarkowanie nasilona, jednak należy zasięgnąć porady lekarza, ponieważ może być konieczne tymczasowe przerwanie stosowania albo leku APTIVUS albo innego leku, zawierającego estrogen lub żeńskie hormony płcioweIf a rash occurs, it is usually mild to moderate, but you should talk to your doctor as you may need to temporarily stop taking either APTIVUS or the other medicine that contains oestrogen or female hormones
Ze względu na to, że testosteron jest męskim hormonem płciowym, kobiety stosujące preparat Intrinsa należy monitorować w celu kontroli, czy nie występują u nich „ androgenne ” działania niepożądane (występowanie cech męskich), jak owłosienie twarzy, pogłębienie głosu lub utrata owłosieniaBecause testosterone is a male sex hormone, women who are taking Intrinsa should be monitored to see if they develop any androgenic side effects (development of male characteristics) such as hair growth on the face, deepening of the voice or hair loss
fenylbutazon, azapropazon i oksyfenbutazon, insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe, metformina, salicylany i kwas para-aminosalicylowy, steroidy anaboliczne i męskie hormony płciowe, chloramfenikol, leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny, fenfluramina, fibraty, inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), fluoksetyna, allopurynol, sympatykolityki, cyklo-, tro-i ifosfamidy, sulfinpyrazon, niektóre długo działające sulfonamidy, tetracykliny, inhibitory monoaminooksydazy (MAO), antybiotyki chinolonowe, probenecyd, mikonazol, pentoksyfilina (duże dawki stosowane parenteralnie), trytokwalina, flukonazolphenylbutazone, azapropazon and oxyfenbutazone insulin and oral antidiabetic products metformin salicylates and p-amino-salicylic acid anabolic steroids and male sex hormones chloramphenicol coumarin anticoagulants fenfluramine fibrates ACE inhibitors fluoxetine allopurinol sympatholytics cyclo-, tro-and iphosphamides sulphinpyrazone certain long-acting sulphonamides tetracyclines MAO-inhibitors quinolone antibiotics probenecid miconazol pentoxyfylline (high dose parenteral) tritoqualine fluconazole
Produkt Intrinsa nie wpływa na stężenia globuliny wiążącej hormony płciowe (sex hormone binding globulin, SHBG), estrogenów lub hormonów nadnerczy w surowicyIntrinsa did not influence serum concentrations of sex hormone binding globulin (SHBG), estrogens or adrenal hormones
Nie badano wpływu dawki lamotryginy innej niż ‧ mg/dobę i nie prowadzono badań z innymi preparatami zawierającymi żeńskie hormony płcioweThe effects of doses of lamotrigine other than ‧ mg/day have not been studied and studies with other female hormonal preparations have not been conducted
Łączy on w sobie wyraźne powiększenie jajników, duże stężenie hormonów płciowych w surowicy, zwiększoną przepuszczalność naczyń, która może prowadzić do gromadzenia się płynu w jamie otrzewnowejj, opłucnowej i, rzadko, w jamie osierdziowejIt comprises marked ovarian enlargement, high serum sex steroids, and an increase in vascular permeability which can result in an accumulation of fluid in the peritoneal, pleural and, rarely, in the pericardial cavities
Dyrektywa ‧/‧/WE zmieniająca dyrektywę ‧/‧/WE zobowiązała Komisję oraz EFSA do weryfikacji warunków stosowania p-hydroksybenzoesanów i ich soli sodowych, oznaczanych symbolami E ‧ do E ‧ przed dniem ‧ lipca ‧ r. EFSA oceniła informację na temat bezpieczeństwa p-hydroksybenzoesanów i przedstawiła swoją opinię w dniu ‧ lipca ‧ r. EFSA ustaliła dla całej grupy akceptowane dzienne pobranie (ADI) w wysokości ‧-‧ mg/kg masy ciała dla sumy estrów metylowych i etylowych kwasu p-hydroksybenzoesowego oraz ich soli sodowych. EFSA uznała, że ester propylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego nie powinien zostać uwzględniony w ADI dla tej grupy, ponieważ substancja ta, w przeciwieństwie do estru metylowego i etylowego kwasu p-hydroksybenzoesowego, wpływała na hormony płciowe i męskie organy rozrodcze u młodych szczurówDirective ‧/‧/EC amending Directive ‧/‧/EC required the Commission and EFSA to review the conditions for the use of E ‧ to E ‧ p-hydroxybenzoates and their sodium salts before ‧ July ‧. EFSA assessed the information on the safety of p‐hydroxybenzoates and expressed its opinion on ‧ July ‧. EFSA established a full‐group ADI of ‧ to ‧ mg/kg body weight for the sum of methyl and ethyl p‐hydroxybenzoic acid esters and their sodium salts. EFSA considered that propyl paraben should not be included in this group ADI because propyl paraben, contrary to methyl and ethyl paraben, had effects on sex hormones and the male reproductive organs in juvenile rats
Aby ustalić właściwą dawkę, należy śledzić wzrost pęcherzyków w badaniu ultrasonograficznym, a także mierzyć stężenie estradiolu (żeńskiego hormonu płciowego) we krwi lub w moczu. • Kobiety, u których nie dochodzi do owulacji Najpierw stosowana jest dawka początkowa, ustalana przez lekarzaTo find the right dosage, follicle growth is checked by means of ultrasound scanning, and measurement of the amount of estradiol (female sex hormone) in blood or urine. Women who are not ovulating Initially, a starting dose is set by your doctor
fenylobutazon, azapropazon i oksyfenbutazon, insulina i doustne leki przeciwcukrzucowe, metformina, salicylany i kwas para-aminosalicylowy, steroidy anaboliczne i męskie hormony płciowe, chloramfenikol, leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny, fenfluramina, fibraty, inhibitory konwertazy angiotensyny, fluoksetyna, allopurynol, sympatykolityki, cyklo-, tro-oraz ifosfamidyphenylbutazone, azapropazon and oxyfenbutazone, insulin and oral antidiabetic products, metformin, salicylates and p-amino-salicylic acid, anabolic steroids and male sex hormones, chloramphenicol, coumarin anticoagulants, fenfluramine, fibrates, ACE inhibitors, fluoxetine, allopurinol, sympatholytics, cyclo-, tro-and iphosphamides
Showing page 1. Found 2294 sentences matching phrase "hormony płciowe".Found in 1.704 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.