Translations into English:

  • sex hormones   

Example sentences with "hormony płciowe", translation memory

add example
Estrogeny, żeńskie hormony płciowe, mogą czasami mieć wpływ na rozwój raka piersiEstrogens, a type of female sex hormones, can in some cases be involved in the growth of breast cancer
Raloksyfen w umiarkowanym stopniu zwiększa stężenia globulin wiążących hormony, w tym globulin wiążących hormony płciowe (SHBG), tyroksynę (TBG) i kortykosteroidy (CBG) prowadząc do zwiększenia całkowitych stężeń tych hormonówRaloxifene modestly increases hormone-binding globulin concentrations, including sex steroid binding globulins (SHBG), thyroxine binding globulin (TBG), and corticosteroid binding globulin (CBG), with corresponding increases in total hormone concentrations
W dniu podania hormonu hCG i w dniu następnym zalecane jest odbycie stosunku płciowegoYou are recommended to have sexual intercourse on the day of, and the day following administration of the hCG
Preparat stosuje się u pacjentek, które już przyjmują estrogen (żeński hormon płciowyIt is used in patients already taking an oestrogen (a female sex hormone
fenylbutazon, azapropazon i oksyfenbutazon, insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe, metformina, salicylany i kwas para-aminosalicylowy, steroidy anaboliczne i męskie hormony płciowe, chloramfenikol, leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny, fenfluramina, fibraty, inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), fluoksetyna, allopurynol, sympatykolityki, cyklo-, tro-i ifosfamidy, sulfinpyrazon, niektóre długo działające sulfonamidy, tetracykliny, inhibitory monoaminooksydazy (MAO), antybiotyki chinolonowe, probenecyd, mikonazol, pentoksyfilina (duże dawki stosowane parenteralnie), trytokwalina, flukonazolphenylbutazone, azapropazon and oxyfenbutazone insulin and oral antidiabetic products metformin salicylates and p-amino-salicylic acid anabolic steroids and male sex hormones chloramphenicol coumarin anticoagulants fenfluramine fibrates ACE inhibitors fluoxetine allopurinol sympatholytics cyclo-, tro-and iphosphamides sulphinpyrazone certain long-acting sulphonamides tetracyclines MAO-inhibitors quinolone antibiotics probenecid miconazol pentoxyfylline (high dose parenteral) tritoqualine fluconazole
Zwiększa się stężenie globulin wiążących hormony płciowe (ang. sex hormon binding globulins – SHBG), a w następstwie tego, całkowite stężenie endogennych steroidów płciowych w krążeniuSex hormone-binding globulins (SHBG) are increased and result in elevated levels of total circulating endogenous sex steroids
Produkt Intrinsa nie wpływa na stężenia globuliny wiążącej hormony płciowe (sex hormone binding globulin, SHBG), estrogenów lub hormonów nadnerczy w surowicyIntrinsa did not influence serum concentrations of sex hormone binding globulin (SHBG), estrogens or adrenal hormones
Zmniejszenie stężenia krążących hormonów płciowych, głównie estrogenów pochodzących od androgenów, również odgrywa pewną rolę w bardziej stopniowej utracie tkanki kostnej obserwowanej u mężczyznDecreased circulating levels of sex hormones, mainly oestrogens converted from androgens, also play a role in the more gradual bone loss observed in men
W dniu podania hormonu hCG, oraz w dniu następnym zalecane są stosunki płcioweThe patient is recommended to have coitus on the day of, and on the day following, hCG administration
Jeżeli wystąpi wysypka, jest ona na ogół lekka lub umiarkowanie nasilona, jednak należy zasięgnąć porady lekarza, ponieważ może być konieczne tymczasowe przerwanie stosowania albo leku APTIVUS albo innego leku, zawierającego estrogen lub żeńskie hormony płcioweIf a rash occurs, it is usually mild to moderate, but you should talk to your doctor as you may need to temporarily stop taking either APTIVUS or the other medicine that contains oestrogen or female hormones
Łączy on w sobie wyraźne powiększenie jajników, duże stężenie hormonów płciowych w surowicy, zwiększoną przepuszczalność naczyń, która może prowadzić do gromadzenia się płynu w jamie otrzewnowej, opłucnowej i, rzadko, w jamie osierdziowejIt comprises marked ovarian enlargement, high serum sex steroids, and an increase in vascular permeability which can result in an accumulation of fluid in the peritoneal, pleural and, rarely, in the pericardial cavities
DHT = dihydrotestosteron, SHBG = globulina wiążąca hormony płciowe SEM = błąd standardowy średniej (Standard Error of the MeanDHT = dihydrotestosterone, SHBG = sex hormone binding globulin SEM = Standard Error of the Mean
Należy przyjąć, że wysokie ryzyko złamań kości dotyczy kobiet w okresie przedmenopauzalnym z osteoporozą spowodowaną stosowaniem glikokortykosteroidów, u których wystąpiło złamanie kości lub u których stwierdzono zespół czynników ryzyka predysponujących do zaliczenia do grupy wysokiego ryzyka złamań kości (np. mała gęstość mineralna kości [ np. wskaźnik T score ≤−‧ ], długotrwałe leczenie glikokortykosteroidami w dużych dawkach [ np. ≥‧, ‧ mg na dobę przez co najmniej ‧ miesięcy ], choroba podstawowa o dużej intensywności, mała aktywność hormonów płciowychPremenopausal women with glucocorticoid-induced osteoporosis should be considered at high risk for fracture if they have a prevalent fracture or a combination of risk factors that place them at high risk for fracture (e. g., low bone density [ e. g., T score ‧ ], sustained high dose glucocorticoid therapy [ e. g., ‧ mg/day for at least ‧ months ], high underlying disease activity, low sex steroid levels
• Równoczesne podawanie glikokortykosteroidów może zahamować wzrost powodowany podawaniem hormonu wzrostu. • Ponieważ stosowanie somatropiny może obniżyć wrażliwość na insulinę, u pacjentów z cukrzycą może być konieczne dostosowanie dawek leków przeciwcukrzycowych. • Należy poradzić się lekarza podczas równoczesnego stosowania somatropiny oraz kortykosteroidów, steroidowych hormonów płciowych, leków przeciwdrgawkowych i cyklosporynyConcomitant treatment with glucocorticoids may reduce the growth-promoting effect of somatropin. Because somatropin may reduce insulin sensitivity, patients with diabetes mellitus may require adjustment of their antidiabetic therapy. During concomitant administration of somatropin with corticosteroids, sex steroids, anticonvulsants or cyclosporin, please ask the doctor for advice
Aby ustalić właściwą dawkę, należy śledzić wzrost pęcherzyków w badaniu ultrasonograficznym, a także mierzyć stężenie estradiolu (żeńskiego hormonu płciowego) we krwi lub w moczu. • Kobiety, u których nie dochodzi do owulacji Najpierw stosowana jest dawka początkowa, ustalana przez lekarzaTo find the right dosage, follicle growth is checked by means of ultrasound scanning, and measurement of the amount of estradiol (female sex hormone) in blood or urine. Women who are not ovulating Initially, a starting dose is set by your doctor
Weterynaryjne środki lecznicze używane w działaniach terapeutycznych muszą spełniać wymagania dla wprowadzania na rynek ustanowione w dyrektywie ‧/EWG i mogą być podawane tylko przez lekarza weterynarii, w postaci zastrzyków lub, dla leczenia dysfunkcji hormonów płciowych, w formie spirali dopochwowych, ale nie wszczepianych, i w stosunku do zwierząt dokładnie identyfikowanychVeterinary medicinal products used for therapeutic treatment must comply with the requirements for placing on the market laid down in Directive ‧/EEC and be administered only by a veterinarian, by injection or for the treatment of ovarian dysfunction in the form of vaginal spirals, but not by implant, to farm animals which have been clearly identified
U kobiet w okresie menopauzy zmniejsza się stężenie estrogenów-żeńskich hormonów płciowychWhen a woman reaches the menopause, the level of the female sex hormone oestrogen goes down
Norelgestromin jest związany z albuminami, nie wiąże się z globulinami wiążącymi hormony płciowe (SHBG), natomiast norgestrel jest związany głównie z SHBG, co ogranicza jego aktywność biologicznąNorelgestromin is bound to albumin and not to SHBG, while norgestrel is bound primarily to SHBG, which limits its biological activity
W dniu podania hormonu hCG, a także w dniu następnym zalecane są stosunki płcioweThe patient is recommended to have coitus on the day of, and on the day following, hCG administration
Łączy on w sobie wyraźne powiększenie jajników, duże stężenie hormonów płciowych w surowicy, zwiększoną przepuszczalność naczyń, która może prowadzić do gromadzenia się płynu w jamie otrzewnowejj, opłucnowej i, rzadko, w jamie osierdziowejIt comprises marked ovarian enlargement, high serum sex steroids, and an increase in vascular permeability which can result in an accumulation of fluid in the peritoneal, pleural and, rarely, in the pericardial cavities
Ze względu na to, że testosteron jest męskim hormonem płciowym, kobiety stosujące preparat Intrinsa należy monitorować w celu kontroli, czy nie występują u nich „ androgenne ” działania niepożądane (występowanie cech męskich), jak owłosienie twarzy, pogłębienie głosu lub utrata owłosieniaBecause testosterone is a male sex hormone, women who are taking Intrinsa should be monitored to see if they develop any androgenic side effects (development of male characteristics) such as hair growth on the face, deepening of the voice or hair loss
fenylobutazon, azapropazon i oksyfenbutazon, insulina i doustne leki przeciwcukrzucowe, metformina, salicylany i kwas para-aminosalicylowy, steroidy anaboliczne i męskie hormony płciowe, chloramfenikol, leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny, fenfluramina, fibraty, inhibitory konwertazy angiotensyny, fluoksetyna, allopurynol, sympatykolityki, cyklo-, tro-oraz ifosfamidyphenylbutazone, azapropazon and oxyfenbutazone, insulin and oral antidiabetic products, metformin, salicylates and p-amino-salicylic acid, anabolic steroids and male sex hormones, chloramphenicol, coumarin anticoagulants, fenfluramine, fibrates, ACE inhibitors, fluoxetine, allopurinol, sympatholytics, cyclo-, tro-and iphosphamides
Showing page 1. Found 2294 sentences matching phrase "hormony płciowe".Found in 1.447 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.