Translations into English:

  • Kashubian language   

Example sentences with "język kaszubski", translation memory

add example
pl Sytuacja kaszubszczyzny w okolicach Chmielna i Sierakowic. Społeczny wymiar użycia języka kaszubskiego.
en Condition of Kashubian language in Chmielno and Sierakowice area. The use of Kashubian - social dimension.
pl Postawy mieszkańców Gminy Jastarnia wobec możliwości wprowadzenia języka kaszubskiego jako języka pomocniczego w Urzędzie Gminy w Jastarni
en The attitudes of Jastarnia inhabitians toward introduction Kashubian language as auxiliary language in Municipal Office of Jastarnia.
pl Język kaszubski w kulturze młodych Kaszubów.
en Kashubian language in Kashubian youth culture.
pl Język Kaszubski - Historia i Współczesność
en Kashubian Language - History and The Present
pl Rewitalizacja języka na przykładzie języka kaszubskiego
en Language revitalization. The kashubian case
pl Możliwości wykorzystania walorów turystycznych Pojezierza Kaszubskiego w czasie szkolnych wycieczek geograficznych
en Exploitation Prospects of the Kashubian Lake District Touristic Advantages in Geographic School Trips
pl Regionalizm kaszubski w dobie przemian. Zespoły folklorystyczne w ostatniej dekadzie XX wieku
en The contemporary kashubian regionalism in time of transformations. Folk ensembles in 1990-2000
pl "kaszubska wieś strzelno na przestrzeni dziejów"
en the kashubian village strzelno troghout the course of history
pl Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (ChOG
en Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (PGI
pl Zdaniem ‧ % pytanych osób truskawka kaszubska lub kaszëbskô malëna produktem charakterystycznym dla Kaszub
en Some ‧ % of those asked thought considered truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna to be a product typical of Kashubia
pl Nowe oblicza tradycji. Współczesne konteksty funkcjonowania kultury kaszubskiej
en The new face of tradition. Contemporary contexts of functioning the Kashubian culture
pl Renomę truskawki kaszubskiej lub kaszëbskô malëna potwierdzają liczne artykuły i dowody świadczące o tym, że produkt ten stał się częścią kultury i tożsamości mieszkańców Kaszub
en The reputation of truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna is confirmed by numerous articles and pieces of evidence demonstrating that the product has become part of the culture and identity of the inhabitants of Kashubia
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ wniosek Polski o rejestrację nazwy truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en Pursuant to the first subparagraph of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, Poland’s application to register the name Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna was published in the Official Journal of the European Union
pl Na obszarze geograficznym określonym w pkt ‧. powinny odbywać się wszystkie etapy produkcji truskawki kaszubskiej lub kaszëbskô malëna
en All stages of truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna production should take place in the geographical area specified in
pl Na Pojezierzu Kaszubskim występuje urozmaicona rzeźba polodowcowa charakteryzująca się licznymi oczkami wodnymi oraz jeziorami rynnowymi
en The Kashubian Lake District has a varied postglacial relief characterised by numerous ponds and channel lakes
pl Truskawka kaszubska lub kaszëbskô malëna produkowana jest na obszarze powiatu kartuskiego, powiatu kościerskiego, powiatu bytowskiego oraz gminy Przywidz, Wejherowo, Luzino, Szemud, Linia, Łęczyce oraz Cewice
en Truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna is produced in the Kartuski, Kościerski and Bytowski districts, as well as in the municipalities of Przywidz, Wejherowo, Luzino, Szemud, Linia, Łęczyce and Cewice
pl W prasie lokalnej publikuje się informacje istotne dla producentów truskawek oraz szczegółowo komentowane są ich wysiłki związane z jednoczeniem się i wspólnym występowaniem w sprawie truskawki kaszubskiej lub kaszëbskô malëna oraz działaniami mającymi na celu zachowanie jej specyficznej jakości, zapachu i smaku
en The local press publishes information vital to strawberry growers and comments at length on their efforts to join forces and take a common stand on the truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna, as well as to take action aimed at safeguarding the specific quality, smell and taste of these strawberries
pl Ks. Władysław Szulist jako badacz Polonii Kaszubskiej
en Rev. Wladyslaw Szulist as a researcher of the Kashebian immigration
pl Truskawka kaszubska lub kaszëbskô malëna odmian Elsanta i Honeoye musi należeć do klasy ekstra lub klasy I. Truskawka kaszubska lub kaszëbskô malëna musi posiadać następujące właściwości
en For strawberries of the varieties Elsanta and Honeoye to be called truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna, they must have been graded as Extra or Class I. For strawberries to be called truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna, they must have the following characteristics
pl Tożsamość kaszubska młodziezy powiatu kościerskiego
en 'Kashubian Identity of the Youth of Kościerzyna District'
pl Specyficzne cechy jakościowe opisane w punkcie ‧.‧. truskawka kaszubska lub kaszëbskô malëna zawdzięcza specyficznym czynnikom klimatycznym i glebowym, które zostały scharakteryzowane w punkcie
en The specific quality characteristics described in (‧.‧) for truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna are a result of the specific climatic and soil-related factors outlined in
pl TRUSKAWKA KASZUBSKA LUB KASZËBSKÔ MALËNA
en TRUSKAWKA KASZUBSKA or KASZËBSKÔ MALËNA
pl Działania na rzecz kultuty kaszubskiej w powiecie kartuskim w kontekście szans jakie pojawiły się po akcesji Polski do Unii Europejskiej
en Kashub culture after Polish accession to the European Union
pl Aż ‧ % badanych znało co najmniej jedną z nazw, pod którą sprzedawany jest produkt – truskawka kaszubska lub kaszëbskô malëna
en No fewer than ‧ % of respondents knew at least one of the names under which the product is sold (truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna
pl Obszar ten pod względem geograficznym nazywany jest Pojezierzem Kaszubskim, a pod względem historycznym Kaszubami
en Geographically, the area in question is called the Kashubian Lake District and, historically, it is known as Kashubia
Showing page 1. Found 26923 sentences matching phrase "język kaszubski".Found in 5.183 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.