Translations into English:

  • globe artichokes   

Example sentences with "karczoch (warzywo)", translation memory

add example
pl ułożonych w kilka główek, związanych wokół łodyg, ani do karczochów odmiany
en made up of a certain number of heads fastened together around the stems, or to artichokes of the variety
pl Duża ilość wapnia, magnezu i potasu, występująca w przeważającej większości terenów, na których uprawiany jest karczoch, jest najważniejszą cechą, gwarantującą roślinie odporność na warunki stresowe związane z wysokimi temperaturami i niską wilgotnością względną
en The significant quantity of calcium, magnesium and potassium present in the vast majority of fields in which the artichoke is grown is the principal reason for the plant's characteristic resistance to stress consequent upon high temperatures and low relative humidity
pl Dla wszystkich klas, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych dla każdej klasy i dopuszczalnych tolerancji, karczochy muszą być
en In all classes, subject to the special provisions for each class and the tolerances allowed, the artichokes must be
pl Dopuszczalne są wymienione poniżej wady, pod warunkiem, że karczochy zachowują podstawowe cechy dotyczące jakości, zachowania jakości oraz prezentacji w opakowaniu
en The following defects may be allowed provided the artichokes retain their essential characteristics as regards the quality, the keeping quality and presentation
pl Karczochy klasyfikuje się według trzech klas określonych poniżej
en Artichokes are classified in three classes defined below
pl cynodon palczasty, mozga Hardinga, sorgo, trawa sudańska, krokosz barwierski, dynia olbrzymia i karczoch hiszpański są gatunkami ważnymi dla produkcji rolniczej lub warzywnej w rozszerzonej Wspólnocie, i tym samym muszą zostać włączone w zakres stosowania wymienionych dyrektyw
en Whereas Bermuda grass, Harding grass (Phalaris), sorghum, Sudan grass, safflower, gourd and cardoon are important species for the production of agricultural or vegetable plants in the enlarged Community and should therefore be included in the scope of the said Directives
pl Warzywa uprawiane dla owoców lub kwiatów, poza pomidorami (dynie i cukinie, oberżyny, korniszony, karczochy, słodka papryka, itp
en Vegetables grown for their fruit or their flowers, other than tomatoes (marrows and courgettes, aubergines, gherkins, globe artichokes sweet peppers, etc
pl korzenie cykorii i karczochy jerozolimskie nie są poddawane procesowi hydrolizy, określonemu w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧, ani w stanie naturalnym, ani jako produkt pośredni, taki jak inulina, ani jako produkt równoległy, taki jak oligofruktoza, lub jako ewentualny produkt uboczny
en the chicory roots and Jerusalem artichokes do not undergo the process of hydrolysis as referred to in Regulation (EC) No ‧/‧, either in their natural state or as an intermediate product such as inuline, or as a co-product such as oligofructose, or as any by-products
pl zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze
en amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the trigger levels for additional duties on cucumbers, artichokes, clementines, mandarins and oranges
pl Koagulacja mleka zachodzi dzięki zastosowaniu podpuszczki pochodzenia roślinnego z suchych koszyczków kwiatowych karczocha hiszpańskiego Cynara cardunculus odmiana Ferocissima oraz karczocha zwyczajnego Cynara scolymus, w minimalnych ilościach wskazanych w poprzednich punktach
en The milk is curdled using vegetable rennet made from the dried flower heads of the cardoon varieties Cynara cardunculus var. ferocissima and Cynara scolymus, in the minimum quantities specified above
pl Linia ‧ dotyczy gruntów odłogowanych, wykorzystywanych do produkcji roślin z przeznaczeniem na cele niekonsumpcyjne i niekwalifikujące się do płatności zgodnie z zasadami wdrażającymi art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ (np. buraki cukrowe, karczochy jerozolimskie i korzenie cykorii
en Line ‧ concerns land set aside for the production of non-food crops and not qualifying for payments under the rules implementing Article ‧) of Regulation (EC) No ‧ (e.g. sugarbeet, Jerusalem artichokes and chicory roots
pl Rozwój oraz stan karczochów muszą być takie, aby mogły one
en The development and condition of the artichokes must be such as to enable them
pl Normą handlową dla karczochów objętych kodem CN ‧ jest norma określona w Załączniku do niniejszego rozporządzenia
en The marketing standard for artichokes falling within CN code ‧ ‧ shall be as set out in the Annex
pl NORMA DLA KARCZOCHÓW
en STANDARD FOR ARTICHOKES
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the trigger levels for additional duties on cucumbers, artichokes, clementines, mandarins and oranges
pl Na wniosek Włoch na taką praktykę obrotu zezwala się na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ marca ‧ r. wprowadzającego w stosunku do niektórych regionów Włoch odstępstwa od norm handlowych dla karczochów [‧]
en At the request of Italy, this marketing practice was authorised by Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ March ‧ derogating, for certain regions in Italy, from the trading standards set to artichokes
pl Wczoraj był ‧ sierpnia, ‧./ Dzień Pierwszy./ Zostało ‧ dni./ Ugotowałam karczochy/ z sosem holenderskim,/ czyli rozpuszczonym masłem,/ które ubija się z żółtkami/ póki nie osiągnie nirwany./ Czy jest coś lepszego od masła?/ Zawsze, gdy próbujesz czegoś/ co smakuje jak niebo w gębie,/ przyczyną jest masło
en Yesterday was Tuesday,/ August ‧th, ‧./ Day one.‧ days to go./ I cooked artichokes/ with hollandaise sauce/ which is melted butter that' s been whipped/ into a frenzy with egg yolks/ until it' s died and gone to heaven./ And let me say this./ Is there anything better than butter?/ Think it over./ Every time you taste something/ that' s delicious beyond imagining,/ and you say, " What is in this? "/ The answer is always/ going to be " butter. "
pl Uprawy buraka cukrowego, karczochów jerozolimskich lub korzeni cykorii na gruntach odłogowanych są dozwolone na następujących warunkach
en Sugarbeet, Jerusalem artichokes or chicory roots may be grown on set-aside land provided that
pl Karczochy znajdują się wśród produktów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧, dla których muszą zostać przyjęte normy
en Artichokes are among the products listed in Annex I to Regulation (EC) No ‧ for which standards must be adopted
pl W odniesieniu do lambda-cyhalotryny złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku karczochów kulistych i porzeczek
en As regards lambda-cyhalothrin, such an application was made for the use on globe artichokes and currants
pl pogorszenie jakości spowodowane działaniem mrozu (karczochy
en deterioration due to frost
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the trigger levels for additional duties on cucumbers, artichokes, clementines, mandarins and oranges
pl Wiersz ‧ odnosi się do gruntów odłogowanych w celu produkcji roślin nieżywnościowych oraz na które nie są dokonywane żadne płatności zgodnie z przepisami wykonawczymi art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ (np. buraki cukrowe, karczochy jerozolimskie i korzenie cykorii
en Line ‧ relates to land set aside for the production of non-food crops and on which no payments are made under the rules implementing Article ‧) of Regulation (EC) No ‧ (e.g. sugarbeet, Jerusalem artichokes and chicory roots
pl Dziesięć procent liczby karczochów niespełniających wymogów klasy, lecz spełniających wymogi klasy ‧ lub, wyjątkowo, mieszczących się w przedziale tolerancji dla tej klasy
en Ten per cent by number of artichokes not satisfying the requirements of the class, but meeting those of Class ‧ or, exceptionally, coming within the tolerances of that class
Showing page 1. Found 152 sentences matching phrase "karczoch (warzywo)".Found in 0.216 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.