Translations into English:

  • preharvest sprouting   
  • sprouting in the ear   

Example sentences with "kiełkowanie w kłosie", translation memory

add example
pl Produkty wymienione w pozycjach niniejszego działu mogą być do nich zaklasyfikowane tylko, jeśli występują w postaci ziarna, również w kłosie lub na łodydze
en The products specified in the headings of this chapter are to be classified in those headings only if grains are present, whether or not in the ear or on the stalk
pl Uprawa ryżu dzieli się na następujące fazy: wysiew, kiełkowanie, krzewienie, wydłużanie się łodygi, wytwarzanie kłosa, kwitnienie i dojrzewanie ziarna
en The production process entails the following stages: sowing; sprouting; tillering; stem elongation, coming into ear, flowering and ripening of the grain
pl Językowy obraz Bieszczad w tekstach użytkowych (na przykładzie przewodnika górskiego stanisława Kłosa)
en Linguistic picture of Bieszczady mountains in utilitarian texts (in Stanisław Kłos's guidebook translation)
pl W oddziaływaniu wcześniejszej uprawy na gospodarowanie glebą stwierdzono znaczenie resztek pożniwnych roślin żywicielskich w cyklu życiowym patogenów fuzariozy kłosów
en The significant interaction found between the previous crop and soil management has indicated the importance of host crop debris in the life-cycle of Fusarium head blight pathogens
pl A.Ziarna lub kłosy zbóż, wstępnie obgotowane lub przygotowane w inny sposób
en Cereals in grain or ear form, pre-cooked or otherwise prepared
pl Moralno-etyczne aspekty kreacji bohaterów w powieści Uładzimira Karatkiewicza "Kłosy pod twoim sierpem"
en Moral-ethical aspects of characters' creation in "Ears under your cusp" by Uladzimir Karatkevich
pl Logo nazwy, którego wygląd i odpowiednie wskaźniki kolorymetryczne są szczegółowo podane w specyfikacji produkcji, ma kształt prostokąta i składa się z usytuowanych na dole po lewej stronie dwóch kłosów pszenicy durum, które, rozłożone prostopadle, wyznaczają przestrzeń, w której znajdują się dwa bochenki pagnotta, z których jeden jest cały, a na nim leży połowa drugiego
en The PDO logo, the features and colours of which are described in detail in the product specification, is rectangular and shows at bottom left two ears of durum wheat at right angles to each other, framing two loaves, one of which is whole and the other, placed above it, is a half loaf
pl Gościńcem, nad którym aż po horyzont wisiała wstęga kurzawy, dróżkami w parowach pod sklepieniem z gałęzi, ścieżkami przez zboże sięgające kłosami kolan, czując na plecach słońce, a w nozdrzach chłód poranka, z sercem przepełnionym rozkoszami nocy, spokojną duszą i sytym ciałem, oddalał się od niej, przeżuwając swe szczęście, jak ktoś, kto po dobrym obiedzie wciąż szuka w ustach smaku już niemal strawionych trufli.
en And then along the highroad, spreading out its long ribbon of dust, along the deep lanes that the trees bent over as in arbours, along paths where the corn reached to the knees, with the sun on his back and the morning air in his nostrils, his heart full of the joys of the past night, his mind at rest, his flesh at ease, he went on, re-chewing his happiness, like those who after dinner taste again the truffles which they are digesting.
pl Suszone kłosy zbóż (na przykład kukurydzy), które zostały wybielone, farbowane, impregnowane lub poddane innej obróbce w celach zdobniczych, klasyfikowane są do podpozycji
en Dried ears of cereal (for example, maize) which have been bleached, dyed, impregnated or otherwise treated for ornamental purposes are classified in subheading
pl We włosy, przylegające do czoła, a z tyłu splecione w węzeł, wpięte były wianuszki, gałązki i pęki niezapominajek, jaśminu i kwiatów granatu, kłosy lub bławatki.
en The hair, well-smoothed over the temples and knotted at the nape, bore crowns, or bunches, or sprays of mytosotis, jasmine, pomegranate blossoms, ears of corn, and corn-flowers.
pl Na pierwszym planie znajduje się kula ziemska przekrzywiona w prawą stronę, na której umieszczony jest napis ŚWIATOWY PROGRAM ŻYWNOŚCIOWY; z kuli wychodzi kłos pszenicy, kolba kukurydzy i kłos ryżu; ziarna symbolizują główne źródła żywności na świecie
en The foreground shows the globe, tilted to the right and bearing the inscription WORLD FOOD PROGRAMME, from which emerges an ear of wheat, an ear of maize and an ear of rice, the three grains representing the world's basic sources of nourishment
pl Suszone kłosy zbóż (np. kukurydzy), które zostały wybielone, farbowane, impregnowane lub poddane innej obróbce w celach zdobniczych, klasyfikowane są do podpozycji
en Dried ears of cereal (e.g., maize) which have been bleached, dyed, impregnated or otherwise treated for ornamental purposes are classified in subheading
pl Logo składa się z prostokąta, na którym znajdują się z jednej strony sylwetka kroczącego lwa z profilu, który trzyma w łapie dwa kłosy pszenicy płaskurki, a z drugiej strony sześć kłosów pszenicy płaskurki
en The logo is made up of a rectangle, featuring, in one part, the profile of a rampant lion with two ears of emmer wheat in its paws and, in another part, six ears of emmer wheat
pl ludu, synowie Rzymu zdziesiątkowani burzą, jak stado ptactwa rozgonione wichru szalonego wiewem.Niech was nauczę, jak znowu powiązać te rozproszone kłosy w jeden snop, połamane członki w jedno złączyć ciało
en like a flight of fowl scattered by winds and high tempestuous gusts, oh, let me teach you how to knit again this scattered corn into one mutual sheaf, these broken limbs again into one body
pl Archeologia w tygodnikach warszawskich w drugiej połowie XIX wieku. Analiza wybranych problemów na przykładzie tekstów publikowanych w Tygodniku Ilustrowanym, Kłosach i Tygodniku Powszechnym w latach 1859 – 1914
en Archaeology in Warsaw weekly magazines In second part of 19th century. Analysis of choosen topics based on the examples found in texts published in Tygodnik Ilustrowany, Kłosy and Tygodnik Powszechny between 1859-1914.
pl W czasie drugiej fazy chowu, czyli fazy opasu, zawartość suchej masy zbóż w paszy nie powinna być niższa niż ‧ %, a dozwolone składniki są następujące: kukurydza, masa ciastowata z ziaren i/lub kłosów kukurydzy, sorgo, jęczmień, pszenica, pszenżyto, owies, inne gatunki zbóż o mniejszym znaczeniu, otręby i inne produkty uboczne pochodzące z przetwórstwa zbóż, ziemniaki suszone, kiszonka z prasowanych wysłodków buraczanych, makuchy lniane, suszone wysłodki buraczane bez cukru, wytłoki z jabłek i gruszek, skórki winogron i pomidorów regulujące tranzyt jelitowy, serum mleka, maślanka, suszona mąka z lucerny, melasa, mączka z koncentratu sojowego, słonecznikowego, sezamowego, kokosowego lub z ziaren kukurydzy, groszek zielony lub inne nasiona roślin strączkowych, drożdże piwne lub torula i inne, tłuszcze o temperaturze topnienia powyżej ‧ °C
en During the second phase (fattening), the level of dry matter in the grain must be at least ‧ % of the total matter and the permitted feedstuffs are as follows: corn, wet mash from grains and/or ears of corn, sorghum, barley, wheat, triticale, oats, minor cereals, bran and other wheat-processing by-products, dehydrated potatoes, pressed and ensiled beet pulp, linseed oilcakes, dried beet pulp, apple and pear pulp, grape and tomato skins as agents assisting intestinal passage, whey, buttermilk, lucerne meal, molasses, meal from soybean, sunflower seed, sesame, coconut, corn germs, peas and/or other legume seeds, beer yeast, torula yeast and other yeasts, fats with a melting point higher than ‧ °C
pl W środku owalu na zielonym polu po prawej i po lewej stronie znajdują się rysunki typowych dla Delty Padu elementów (trzcina pospolita i stylizowane kształty ptaków) w kolorze białym, w środku znajduje się stylizowany rysunek kobiety z pękiem kłosów ryżu w kolorze żółtym
en The central part of the oval features, in a cream colour against a green background, images typical of the Po Delta (stylised reeds and birds) either side of a stylised yellow figure of a woman holding a sheaf of rice
pl Wewnętrzna część monety przedstawia mężczyznę i kobietę z gałązką oliwną, kłosem zboża, kołem zębatym i drutem kolczastym, symbolizującymi prawo do pokoju, pożywienia, pracy i wolności, oraz pęknięte ogniwa łańcucha układające się w cyfrę ‧o
en The inner part of the coin depicts a man and a woman with an olive branch, an ear of corn, a cogwheel and some barbed wire, symbols representing the right to peace, food, work and freedom respectively, along with the links of a chain broken to form the figure ‧o
pl Przedsiębiorstwa społeczne jako obszar zatrudnienia osób wykluczonych z rynku pracy. Ewaluacja rezultatów projektu Koalicja Łamania Oporów Społecznych KŁOS związanych z ich beneficjentami ostatecznymi
en Social enterprises as a field of employment of the people excluded from the labour market. Evaluation of the results of the project Coalition for Breaking Social Barriers KŁOS related to its ultimate beneficiaries
pl Budowy jeszcze nie zakończono, przez więźbę dachu przeświecało niebo. U szczytu pęk słomy i kłosów furkotał na wietrze trójkolorowymi wstęgami.
en The building was unfinished; the sky could be seen through the joists of the roofing. Attached to the stop-plank of the gable a bunch of straw mixed with corn-ears fluttered its tricoloured ribbons in the wind.
pl Obowiązywało wtedy prawo pięciu kłosów, na mocy którego za zerwanie więcej niż pięciu kłosów zboża, groziła kara śmierci.
en A rule of 'five ears of grain' was imposed, by which anyone who picked more than five ears of grain faced the death penalty.
pl Charakteryzuje się spłaszczonym, dwurzędowym kłosem z bródką
en It is characterised by its flat bearded ears which grow in two ranks
pl Zejdziesz po schodach niosąc bukiet chabrów, kłosów zboża i polnych maków
en You descend the steps with a bouquet of cornflowers, ears of corn and poppies
pl Płaski, krótki kłos o podłużnej budowie, o niezbyt długich i lekko od siebie oddalonych ościach dopełnia specyfikę tego produktu
en The final characteristic element of this product is its flat, short, tapered ear with slightly divergent, not particularly long awns
Showing page 1. Found 2327774 sentences matching phrase "kiełkowanie w kłosie".Found in 337.076 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.