Translations into English:

 • numeric keypad   
   
  A calculator-style block of keys, usually at the right side of a keyboard, that can be used to enter numbers.
   
  część klawiatury komputera zawierająca pogrupowane klawisze z cyframi
 • keypad   
  (noun   )
   
  A calculator-style block of keys, usually at the right side of a keyboard, that can be used to enter numbers.
 • numpad   

Picture dictionary

numeric keypad
numeric keypad

Example sentences with "klawiatura numeryczna", translation memory

add example
pl Przesuwanie kursora myszy z & klawiatury numerycznej
en & Move pointer with keyboard (using the num pad
pl W zależności od rodzaju posiadanej przez Ciebie klawiatury, może się okazać, że kombinacje klawiszy Ctrl; +, Ctrl;-oraz Ctrl; * działają tylko ze znakami +,-oraz * klawiatury numerycznej
en Depending on your keyboard type and locale, you may find that the Ctrl; +, Ctrl;-and Ctrl; * shortcuts only work with the Numeric keypad +,-and * keys
pl Klawisze myszy zostały włączone. Od tej chwili można kontrolować kursor myszy za pomocą klawiatury numerycznej
en Mouse keys has been enabled. From now on, you can use the number pad of your keyboard in order to control the mouse
pl Wybiera układ klawiatury, który chcesz użyć, tutaj klawiaturę numeryczną
en Choose the keyboard layout you want to use, here the number keyboard
pl Błąd przy odczycie układu klawiatury. Zostanie użyta domyślna klawiatura numeryczna. Możesz wybrać inny układ klawiatury w menu ' Ustawienia '
en Error reading the keyboard layout; the default number keypad will be created instead. You can choose another keyboard layout in the preferences dialog
pl N‧ – numeryczne z dokładnie jedną pozycją
en N‧ – numeric one position, exact
pl mogące, zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta, być wyposażone w układy sterowania numerycznego, sterowania komputerowego lub sterowania typu play-back oraz
en which, according to the manufacturer's technical specification, can be equipped with numerical control units, computer control or play-back control and
pl Kody numeryczne pochodzące z Katalogu ONZ ‧b dla elektronicznej wymiany danych dla administracji, handlu i transportu: Wykaz kodów dla elementów danych ‧, Kodowana nazwa dokumentu/komunikatu
en Numeric codes extracted from the ‧b UN Directories for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport: List of codes for data element ‧, Document/message name, coded
pl Numeryczna analiza zlewni rzeki Słomianki (prawy dopływ Pilicy)
en Numerical analysis of Słomianka catchments (right influent of Pilica)
pl Jeżeli producent nie wykorzysta jednego lub więcej znaków, miejsca niewykorzystane musza być wypełnione znakami alfabetycznymi lub numerycznymi, do wyboru przez producenta
en If the manufacturer does not use one or more of these characters, the unused spaces must be filled by alphabetical or numerical characters, of the manufacturer
pl Zwraca odchylenie standardowe populacji opartej na całej populacji składającej się z wartości numerycznych w kolumnie bazy danych określonej przez zbiór warunków
en Returns the standard deviation of a population based on the entire population using all numeric values in a column of a database specified by a set of conditions
pl Geowizualizacja form młodoglacjalnych w Wielkopolskim Parku Narodowym na podstawie numerycznego modelu terenu.
en Geovisualization of young glacial forms in The National Park of Wielkopolska on the basis of Digital Elevation Model (DEM)
pl Geomorfologia i geneza rzeźby polodowcowej w okolicy Gniewu w świetle analizy numerycznego modelu terenu i danych geologicznych.
en Geomorfology and origin of the glacial landscape in the Gniew area in the light of the DEM analysis and geological data.
pl trzeci poziom składający się z pozycji określonych według trzycyfrowego kodu numerycznego (grupy
en a third level consisting of headings identified by a three-digit numerical code (groups
pl Pola numeryczne
en Numeric fields
pl Zastosowanie kart graficznych do obliczeń numerycznych w fizyce
en Using graphics cards for numerical calculations in physics
pl Matematyczny i numeryczny model propagacji sygnału w komórce nerwowej
en Mathematical and numerical model of the signal propagation in nerve cells
pl Wykorzystanie numerycznych adresów IP zamiast nazw komputerów dla połączeń przychodzących. Dla komputerów mających kilka połączeń sieciowych. W ten sposób unika się próby połączenia z interfejsem sieciowym, który może być w danej chwili wyłączony
en Use the numeric IP address of the incoming connection on multihomed hosts instead of the host name. This is to avoid trying to connect on the wrong interface which might be down at this time
pl Istnieje jedna zmienna numeryczna, która jest inna
en There is one numeric variable that is different
pl Wartość numeryczna każdego ze znaków wynosi od...do ‧ dla znaków numerycznych
en The numerical value of each of the digits is from... to ‧ for the numerical digits
pl Zaleca się przyjąć okres przejściowy pozwalający niektórym Państwom Członkowskim na dostosowanie się do zmian, wprowadzonych przez przepisy wspólnotowe w zakresie zaprzestania stosowania kodów numerycznych; do celów uproszczenia konieczne jest, aby ten okres przejściowy zakończył się z chwilą wejścia w życie przepisów zmieniających zasady dotyczące Jednolitego Dokumentu Administracyjnego
en It is preferable to provide for a transition period to allow certain Member States to adapt to the amendments made to the Community legislation regarding the end of the use of numerical codes; it is essential for purposes of simplification for this transition period to end when the provisions revising the rules on the Single Administrative Document come into force
pl " Wszystkie Greckie i Starogreckie litery posiadały numeryczne odpowiedniki. "
en " All Greek and Ancient Greek letters have numerical counterparts. "
pl Numeryczny lub alfanumeryczny kod identyfikacji
en Numeric or alphanumeric identification code
pl Każdą komórkę, której wartość numeryczna komórki jest niewiarygodna, oznacza się znacznikiem niewiarygodne, niezależnie od tego, czy w odniesieniu do tej komórki została przekazana wartość numeryczna komórki lub specjalna wartość komórki niedostępne
en Each cell whose numerical cell value is unreliable shall be marked with the flag unreliable, regardless of whether the numerical cell value or the special cell value not available has been transmitted for that cell
pl Struktura tego systemu numerycznego tworzy prawną i logiczną strukturę porządkującą grupy i kategorie produktów pod określonymi tytułami, rozdziałami i częściami
en The structure of this numeric system is such that it provides a legal and logical structure, which puts group's products or categories of products into headings, chapters and into sections
Showing page 1. Found 650 sentences matching phrase "klawiatura numeryczna".Found in 0.723 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.