Translations into English:

 • numeric keypad   
   
  A calculator-style block of keys, usually at the right side of a keyboard, that can be used to enter numbers.
   
  część klawiatury komputera zawierająca pogrupowane klawisze z cyframi
 • keypad   
  (noun   )
   
  A calculator-style block of keys, usually at the right side of a keyboard, that can be used to enter numbers.

Picture dictionary

numeric keypad
numeric keypad

Example sentences with "klawiatura numeryczna", translation memory

add example
Przesuwanie kursora myszy z & klawiatury numerycznej& Move pointer with keyboard (using the num pad
Klawisze myszy zostały włączone. Od tej chwili można kontrolować kursor myszy za pomocą klawiatury numerycznejMouse keys has been enabled. From now on, you can use the number pad of your keyboard in order to control the mouse
W zależności od rodzaju posiadanej przez Ciebie klawiatury, może się okazać, że kombinacje klawiszy Ctrl; +, Ctrl;-oraz Ctrl; * działają tylko ze znakami +,-oraz * klawiatury numerycznejDepending on your keyboard type and locale, you may find that the Ctrl; +, Ctrl;-and Ctrl; * shortcuts only work with the Numeric keypad +,-and * keys
Wybiera układ klawiatury, który chcesz użyć, tutaj klawiaturę numerycznąChoose the keyboard layout you want to use, here the number keyboard
Błąd przy odczycie układu klawiatury. Zostanie użyta domyślna klawiatura numeryczna. Możesz wybrać inny układ klawiatury w menu ' Ustawienia 'Error reading the keyboard layout; the default number keypad will be created instead. You can choose another keyboard layout in the preferences dialog
Numeryczne metody maksymalizacji wiarygodności lub prawdopodobieństwa a posterioriNumerical methods for maximizing likelihoods or a-posteriori probabilities
Sprawozdania z odbytych jazd muszą uwzględniać kolejność numeryczną; a kolejne wpisy dotyczące ładunku muszą być na nich odnotowywane w porządku chronologicznymRecord sheets must be used in numerical order and the successive loading operations must be entered in chronological order
Kraj pochodzenia jest oznaczony kodem numerycznym przydzielonym podanym w aktualnej wersji krajowej nomenklatury załączonej do rozporządzenia (EWG) nr ‧ bez uszczerbku dla art. ‧ zdanie ostatnie wspomnianego rozporządzeniaThe country of origin shall be designated by the code number given to it in the current version of the country nomenclature annexed to Regulation (EEC) No ‧, without prejudice to the last sentence of Article ‧ of the said Regulation
Wybrane metody całkowania numerycznegoSelected methods of numercial integration
Kody numeryczne miejsca przeznaczenia wymienione są w rozporządzeniu Komisji (WE) nrThe numeric destination codes are set out in Commission Regulation (EC) No
Opis pola: Kod numeryczny wskazujący typ działania instalacjiField Description: Numeric code indicating the activity type of an installation
Odnosi się do kodu numerycznego podanego w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS) dla istniejących substancji chemicznych lub w Europejskim Katalogu Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS) dla nowych substancji chemicznychThis refers to the numerical code provided either under the European inventory of existing commercial chemical substances (EINECS) for existing chemicals or under the European List of Notified Chemical Substances (ELINCS) for new chemicals
Numeryczna analiza zlewni WierznicyNumerical analysis of Wierznica catchment
Nazwa domenowa lub numeryczna (IP) serwera SMTPThe domain name or numerical address of the SMTP server
Każdy wariant i każda wersja muszą być identyfikowane przy pomocy kodu numerycznego lub kombinacji liter i cyfr, który musi być również wskazany w świadectwie zgodności (załącznik IX) danego pojazduEach variant and each version must be identified by a numerical code or number consisting of a combination of letters and numbers, which must also be indicated in the certificate of conformity (Annex IX) of the vehicle concerned
szósty poziom składający się z pozycji określonych według sześciocyfrowego kodu numerycznego (podkategoriea sixth level consisting of headings identified by a six-digit numerical code (subcategories
niepoufna wartość komórki oznacza wartość numeryczną komórki niebędącą poufną wartością komórkinon-confidential cell value means a numerical cell value which is not a confidential cell value
Numeryczna analiza zlewni rzek Żegliny i Myi w dorzeczu środkowej WartyNumerical analysis of Żeglina and Myja catchment areas in the middle Warta basin
Implementacja metod wielosiatkowych w symulacjach numerycznych uwzględniających samograwitacjęImplementation of multigrid method in numerical simulations with selfgravity
Załącznik ‧ do konwencji chicagowskiej – Służby informacji lotniczej (wydanie dwunaste – lipiec ‧, uwzględniające poprawkę ‧) – rozdział ‧, sekcja ‧.‧ (Strefy pokrycia i wymagania numeryczne odnoszące się do danych topograficznych i o przeszkodachChapter ‧, Section ‧.‧ (Coverage and terrain and obstacle data numerical requirements) of Annex ‧ to the Chicago Convention- Aeronautical Information Services (Twelfth Edition- July ‧, incorporating Amendment No
Nomenklatura refundacji jest wykorzystywana przez Komisję i Państwa Członkowskie w celu stosowania środków wspólnotowych odnoszących się do refundacji wywozowych do produktów rolnych, a kody numeryczne wpisuje się w dokumentach dostarczanych w tym celuThe refund nomenclature shall be used by the Commission and the Member States for the application of Community measures relating to export refunds on agricultural products, and the numeric codes shall be entered on the documents provided for this purpose
Aproksymacja funkcji i jej metody numeryczneApproximation of funcions and its numerical methods
Wartość numeryczna każdego ze znaków wynosi od...do ‧ dla znaków numerycznychThe numerical value of each of the digits is from... to ‧ for the numerical digits
Wykorzystanie numerycznego modelu i danych teledetekcyjnych do wyznaczania stref zalewowych obszaru Nowego Miasta Lubawskiego i okolic.The application of the digital terrain model and remote sensing data for the delimitation of the flood zones in Nowe Miasto Lubawskie and its environs.
trzeci poziom składający się z pozycji grupowań oznaczonych trzycyfrowym kodem numerycznym (grupy); ia third level consisting of headings identified by a three-digit numerical code (groups); and
Showing page 1. Found 650 sentences matching phrase "klawiatura numeryczna".Found in 1.226 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.