Translations into English:

 • numeric keypad   
   
  A calculator-style block of keys, usually at the right side of a keyboard, that can be used to enter numbers.
   
  część klawiatury komputera zawierająca pogrupowane klawisze z cyframi
 • keypad   
  (noun   )
   
  A calculator-style block of keys, usually at the right side of a keyboard, that can be used to enter numbers.

Picture dictionary

numeric keypad
numeric keypad

Example sentences with "klawiatura numeryczna", translation memory

add example
Wybiera układ klawiatury, który chcesz użyć, tutaj klawiaturę numerycznąChoose the keyboard layout you want to use, here the number keyboard
W zależności od rodzaju posiadanej przez Ciebie klawiatury, może się okazać, że kombinacje klawiszy Ctrl; +, Ctrl;-oraz Ctrl; * działają tylko ze znakami +,-oraz * klawiatury numerycznejDepending on your keyboard type and locale, you may find that the Ctrl; +, Ctrl;-and Ctrl; * shortcuts only work with the Numeric keypad +,-and * keys
Klawisze myszy zostały włączone. Od tej chwili można kontrolować kursor myszy za pomocą klawiatury numerycznejMouse keys has been enabled. From now on, you can use the number pad of your keyboard in order to control the mouse
Przesuwanie kursora myszy z & klawiatury numerycznej& Move pointer with keyboard (using the num pad
Błąd przy odczycie układu klawiatury. Zostanie użyta domyślna klawiatura numeryczna. Możesz wybrać inny układ klawiatury w menu ' Ustawienia 'Error reading the keyboard layout; the default number keypad will be created instead. You can choose another keyboard layout in the preferences dialog
Wspieranie infrastruktur: Wspieranie projektowania, odnawiania, budowy lub funkcjonowania infrastruktur badawczych kluczowych dla wyżej wymienionych obszarów tematycznych, na przykład: podziemnych laboratoriów prowadzących badania nad geologicznym składowaniem odpadów promieniotwórczych, instalacji pilotażowych/badawczych dla urządzeń służących podziałowi i transmutacji, komponentów i podsystemów reaktorów, komór gorących, instalacji służących badaniu poważnych wypadków i badaniom termohydraulicznym, urządzeń do testowania materiału, numerycznych narzędzi symulacyjnych, instalacji radiobiologicznych, baz danych oraz banków tkanek wykorzystywanych w badaniach nad ochroną przed promieniowaniemSupporting infrastructures: support for the design, refurbishment, construction and/or operation of key research infrastructures required in any of the above thematic areas; for example: underground laboratories for research on geological disposal of radioactive waste, pilot/test facilities for partitioning and transmutation devices, reactor components and subsystems, hot cells, facilities for severe accident testing and thermal hydraulic testing, material testing facilities, numerical simulation tools and radio-biology facilities, databases and tissue banks for use in radiation protection research
W tym przypadku, kolejne punkty pomiarowe wprowadza się bezpośrednio w sposób numeryczny jako zespół danych F*j i vj, a następnie mierzy się czas jazdy z rozbiegu tiIn this case, several points are directly input in succession digitally by the data set of F*j and vj, the coastdown is performed and the coastdown time ti is measured
Tam, gdzie zmienne numeryczne odnoszą się do wartości pieniężnych (np. do zarobków godzinowych, miesięcznych, rocznych i premii, podatków, składek na zabezpieczenie społeczne, płatności rzeczowe), powinny być wyrażone w jednostkach waluty krajowej danego państwaWhere numeric variables relate to money values (e.g. hourly, monthly annual earnings and bonuses, taxes, social-security contributions, payments in kind), these should be expressed in units of the national currency of the country concerned
Numeryczna analiza zlewni rzek Żegliny i Myi w dorzeczu środkowej WartyNumerical analysis of Żeglina and Myja catchment areas in the middle Warta basin
Taki dostęp BC do dotyczących wszystkich uczestników TARGET‧ danych na poziomie transakcji powinien być ograniczony do danych, które są niezbędne poszczególnym BC, jako operatorom i nadzorcom systemu TARGET‧, w celu wykonywania analiz ilościowych przepływów transakcyjnych pomiędzy uczestnikami systemu TARGET‧ lub w celu wykonywania symulacji numerycznych procesu rozrachunku systemu TARGETSuch CB access to transaction-level data of all TARGET‧ participants should be limited to what is necessary to enable the CBs, as operators and as overseers of TARGET‧, to conduct quantitative analyses of transaction flows between TARGET‧ participants or to make numerical simulations of the settlement process of TARGET
Symulacje numeryczne transportu synaptycznegoNumerical simulations of synaptic transport
Ocena punktowa oznacza sensoryczną ocenę przeprowadzaną przez zespół oceniający, przy użyciu skali numerycznejScoring means sensory evaluation by a panel, using a numerical scale
Numeryczne metody maksymalizacji wiarygodności lub prawdopodobieństwa a posterioriNumerical methods for maximizing likelihoods or a-posteriori probabilities
Pola numeryczneNumeric fields
Wybrane metody całkowania numerycznegoSelected methods of numercial integration
profil DNA oznacza literę lub kod numeryczny reprezentujące charakterystyczne cechy identyfikacyjne niekodującej części przeanalizowanej próbki ludzkiego DNA, tj. szczególną strukturę molekularną w różnych loci DNADNA profile means a letter or a number code which represents a set of identification characteristics of the non-coding part of an analysed human DNA sample, i.e. the particular molecular structure at the various DNA locations (loci
Należy użyć numerycznego ekwiwalentu odkształcalnej przeszkody o masie ‧ kg (jak określono na rysunkach poniżejA deformable equivalent numerical obstacle of ‧ kg (as defined in the following figures) shall be used
nazwa i identyfikator numeryczny każdego z zanieczyszczeń objętych obowiązkiem sprawozdawczości zgodnie z ustępemthe name and numerical identifier of each pollutant required to be reported pursuant to paragraph
Numeryczne kody miejsc przeznaczenia opisane są w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, strThe numeric destination codes are set out in Commission Regulation (EC) No ‧ (OJ L ‧, ‧.‧, p
Matematyczne i numeryczne modelowanie dynamiki wirów w nadciekłym heluMathematical and numerical modelling of vortex dynamics in superfluid helium
" Wszystkie Greckie i Starogreckie litery posiadały numeryczne odpowiedniki. "" All Greek and Ancient Greek letters have numerical counterparts. "
aby państwa, bez względu na to, czy są członkami Rady, oraz unie celne lub gospodarcze stosowały jednocyfrową numeryczną strukturę kodu zawartą w wyżej wymienionym zaleceniu EKG oraz zmienionych w przyszłości wersji tego kodu do przedstawienia rodzajów transportu w międzynarodowej wymianie danych między administracjami celnymi oraz między administracjami celnymi i operatorami handlu międzynarodowego w każdym przypadku, gdy istnieje potrzeba stosowania oznaczeń kodowanychthat States, whether or not Members of the Council, and Customs or Economic Unions should use the one-digit numeric code structure contained in the abovementioned ECE recommendation and future revised versions of this code for the representation of modes of transport in international data exchange between customs administrations and between customs administrations and international trade users whenever there is a need for a coded designation
Numeryczne rozwiązywanie równań anizotropowej dyfuzji w szczególnych przypadkachNumerical solving anisotropic diffusion equations in special cases
Numeryczne rozwiązanie modelu potencjału transbłonowego w komórkach ludzkichNumerical solution of transmembrane potential in human cells model
jeżeli towary nie mogą być klasyfikowane przez powołanie się na regułę ‧ a) lub b), należy klasyfikować do pozycji pojawiającej się w kolejności numerycznej jako ostatnia z tych, które jednakowo zasługują na uwzględnieniewhen goods cannot be classified by reference to ‧(a) or (b), they shall be classified under the heading which occurs last in numerical order among those which equally merit consideration
Showing page 1. Found 650 sentences matching phrase "klawiatura numeryczna".Found in 0.884 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.