Translations into English:

 • numeric keypad   
   
  A calculator-style block of keys, usually at the right side of a keyboard, that can be used to enter numbers.
   
  część klawiatury komputera zawierająca pogrupowane klawisze z cyframi
 • keypad   
  (noun   )
   
  A calculator-style block of keys, usually at the right side of a keyboard, that can be used to enter numbers.

Picture dictionary

numeric keypad
numeric keypad

Example sentences with "klawiatura numeryczna", translation memory

add example
pl Klawisze myszy zostały włączone. Od tej chwili można kontrolować kursor myszy za pomocą klawiatury numerycznej
en Mouse keys has been enabled. From now on, you can use the number pad of your keyboard in order to control the mouse
pl W zależności od rodzaju posiadanej przez Ciebie klawiatury, może się okazać, że kombinacje klawiszy Ctrl; +, Ctrl;-oraz Ctrl; * działają tylko ze znakami +,-oraz * klawiatury numerycznej
en Depending on your keyboard type and locale, you may find that the Ctrl; +, Ctrl;-and Ctrl; * shortcuts only work with the Numeric keypad +,-and * keys
pl Przesuwanie kursora myszy z & klawiatury numerycznej
en & Move pointer with keyboard (using the num pad
pl Błąd przy odczycie układu klawiatury. Zostanie użyta domyślna klawiatura numeryczna. Możesz wybrać inny układ klawiatury w menu ' Ustawienia '
en Error reading the keyboard layout; the default number keypad will be created instead. You can choose another keyboard layout in the preferences dialog
pl Wybiera układ klawiatury, który chcesz użyć, tutaj klawiaturę numeryczną
en Choose the keyboard layout you want to use, here the number keyboard
pl Zwraca odchylenie standardowe populacji opartej na całej populacji składającej się z wartości numerycznych w kolumnie bazy danych określonej przez zbiór warunków
en Returns the standard deviation of a population based on the entire population using all numeric values in a column of a database specified by a set of conditions
pl Kody numeryczne miejsca przeznaczenia wymienione są w rozporządzeniu Komisji (WE) nr
en The numeric destination codes are set out in Commission Regulation (EC) No
pl Aproksymacja funkcji i jej metody numeryczne
en Approximation of funcions and its numerical methods
pl W celu umożliwienia dokonywania analiz ilościowych oraz symulacji numerycznych z wykorzystaniem danych na poziomie transakcji Eurosystem powinien stworzyć specjalny mechanizm – symulator systemu TARGET
en In order to allow quantitative analyses and numerical simulations to be made using transaction-level data, the Eurosystem should establish a specific device, the TARGET‧ Simulator
pl n‧ – ‧ znaki numeryczne, stała długość
en n‧- ‧ numeric characters, fixed length
pl Symbole takie mogą zawierać międzynarodowo uznawane oznaczenia alfabetyczne lub numeryczne
en Such symbol may include internationally recognised alphabetic or numeric indications
pl czwarty poziom składający się z pozycji określonych według czterocyfrowego kodu numerycznego (klasy
en a fourth level consisting of headings identified by a four-digit numerical code (classes
pl Zastosowanie procesora Cell Broadband Engine do złożonych obliczeń numerycznych.
en Application of the Cell Broadband Engine Processor to Computationally Intensive Workloads.
pl Numeryczny lub alfanumeryczny kod identyfikacji
en Numeric or alphanumeric identification code
pl Wszystkie pola numeryczne powinny być wyrównane do prawej strony, ze spacjami z lewej strony
en All numeric fields should be right adjusted with leading banks
pl Numeryczna analiza zlewni rzeki Słomianki (prawy dopływ Pilicy)
en Numerical analysis of Słomianka catchments (right influent of Pilica)
pl Stanowisko dydaktyczne z maszyną numeryczną MW 1008 firmy OBRUSN
en Didactic stand with CNC machine MW 1008 made by OBRUSN
pl Kody numeryczne pochodzące z Katalogu ONZ ‧b dla elektronicznej wymiany danych dla administracji, handlu i transportu: Wykaz kodów dla elementów danych ‧, Kodowana nazwa dokumentu/komunikatu
en Numeric codes extracted from the ‧b UN Directories for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport: List of codes for data element ‧, Document/message name, coded
pl profil DNA oznacza literę lub kod numeryczny reprezentujące charakterystyczne cechy identyfikacyjne niekodującej części przeanalizowanej próbki ludzkiego DNA, tj. szczególną strukturę molekularną w różnych loci DNA
en DNA profile means a letter or number code which represents a set of identification characteristics of the non-coding part of an analysed human DNA sample, i.e. the particular molecular structure at the various DNA locations (loci
pl Przepływowy model plastyczności metali - własności analityczne oraz obliczenia numeryczne
en Fluid model of crystal plasticity - mathematical properties and computer simulations
pl Odnosi się do kodu numerycznego podanego w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS) dla istniejących substancji chemicznych lub w Europejskim Katalogu Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS) dla nowych substancji chemicznych
en This refers to the numerical code provided either under the European inventory of existing commercial chemical substances (EINECS) for existing chemicals or under the European List of Notified Chemical Substances (ELINCS) for new chemicals
pl Eliptyczne, niebieskie, powlekane tabletki z wytłoczonym napisem „ LILLY ” oraz numerycznym kodem identyfikacyjnym „ ‧ ”
en Elliptical, blue, coated tablets debossed with LILLY and a numeric identicode
pl Identyfikacja fragmentów reakcji jądrowych metodą próbkowania i numerycznej analizy kształtu impulsu
en Identification of nuclear reaction fragments fragments using the sampling method and numerical pulse shape analisis
pl Zastosowanie kart graficznych do obliczeń numerycznych w fizyce
en Using graphics cards for numerical calculations in physics
pl Numeryczne symulacje szybkiego transportu neurotransmitera w kolbce presynaptycznej neuronu
en Numerical simulations of neurotransmitter fast transport in a presynaptic bouton
Showing page 1. Found 650 sentences matching phrase "klawiatura numeryczna".Found in 0.473 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.