Translations into English:

  • civil code   
    []
     
    Organic and systematic collection of laws and codes that rule publicly the civil relationships.

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

Kodeks cywilny Federacji RosyjskiejCivil Code of Russia
kodeks postępowania cywilnegocode of civil procedure; judicial code; law on civil procedure

Example sentences with "kodeks cywilny", translation memory

add example
domaga się przyjęcia kodeksu postępowania w zakresie norm, jakich powinien przestrzegać personel wojskowy i cywilny w trakcie misji pokojowych i humanitarnych na obszarach konfliktów zbrojnych, włączenia doń sankcji za nieprzestrzeganie oczekiwanych wysokich norm postępowania, szczególnie w odniesieniu do jakiejkolwiek postaci przemocy o podłożu płciowymCalls for the adoption of a code of conduct on the standards to be adhered to by military and civilian peacekeeping and humanitarian personnel while on mission in areas of armed conflict, to include sanctions for non-compliance with the high standards of conduct expected, especially in relation to any form of gender-based violence
stwierdzenie, że utrzymując w mocy przepisy dotyczące różnego w stosunku do mężczyzn i kobiet wieku emerytalnego i różnych w stosunku do mężczyzn i kobiet wymogów w zakresie minimalnego stażu pracy w greckim kodeksie emerytur cywilnych i wojskowych, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy art. ‧ WEdeclare that, by maintaining in force the provisions concerning different retirement ages and different minimum-service requirements for men and women under the Greek Civil and Military Pensions Code, the Hellenic Republic has failed to fulfil its obligations under Article ‧ of the EC Treaty
w Republice Czeskiej: art. ‧ ustawy nr ‧/‧ Coll. – kodeks postępowania cywilnego (občanský soudní řád), z późniejszymi zmianamiin the Czech Republic: Article ‧ of Act No ‧/‧ Coll., the Code of Civil Procedure (občanský soudní řád), as amended
na Malcie: artykuły ‧, ‧ i ‧ kodeksu organizacji i procedury cywilnej- rozdział ‧ (Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili- Kap. ‧) oraz artykuł ‧ kodeksu handlowego- rozdział ‧ (Kodiċi tal-kummerċ- Kapin Malta: Articles ‧, ‧ and ‧ of the Code of Organisation and Civil Procedure- Cap. ‧ (Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili- Kap. ‧) and Article ‧ of the Commercial Code- Cap. ‧ (Kodiċi tal-kummerċ- Kap
Zasady europejskiego prawa umów a przepisy kodeksu cywilnego o zawarciu umowy.Principles of European Contract Law and the regulations of the Civil Code relating to contract.
w Estonii: art. ‧ Kodeksu postępowania cywilnego (tsiviilkohtumenetluse seadustikin Estonia: Article ‧ of the Code of Civil Procedure (tsiviilkohtumenetluse seadustik
Sprawy o ubezwłasnowolnienie w postępowaniu nieprocesowym na tle projektu ustawy o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego.The lawsuits about the incapacitation in non-litigation proceedings on the ground of the project about the changes in the Code of Civil Procedure.
Ponadto w przypadku niewywiązywania się ze zobowiązań i niewykonywania przez przewoźnika usług, które zostały określone w umowie, w postanowieniach niniejszego zaproszenia i w specyfikacji przetargowej, ENAC ma prawo, zgodnie z art. ‧ kodeksu cywilnego, rozwiązać umowę po uprzednim pisemnym powiadomieniu przewoźnikaIn addition, if the carrier fails to perform the obligations and services accepted in the agreement, this invitation to tender and the tender dossier, ENAC, in accordance with Article ‧ of the Civil Code, has the right to terminate the agreement, subject to written notice to the carrier
W celu ustalenia prawa do świadczeń rzeczowych zgodnie z przepisami tytułu ‧ rozdział ‧ rozporządzenia przez członka rodziny rozumie się małżonka lub dziecko pozostające na utrzymaniu zgodnie z definicją w art. ‧ lit. b) Kodeksu cywilnegoFor the purpose of determining entitlement to benefits in kind pursuant to the provisions of Chapter ‧ of Title ‧ of the Regulation, member of the family shall mean a spouse or dependent child as defined by Article ‧(b) of the Civil Code
Granice swobody umów w świetle art. 3531 kodeksu cywilnegoThe limits of freedom of contracts based on article 3531 of the civil code
Analiza umowy o stworzenie i wdrożenie programu komputerowego na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego i Prawa autorskiegoAnalisys of the contract for the implementation of the computer programme in the light of polish Civil Code and Copyright Act
Szwajcaria, w odniesieniu do tych kantonów, w których obowiązuje kodeks postępowania cywilnego nieprzewidujący jurysdykcji, o której mowa w artykule ‧ ustęp ‧ i artykule ‧ konwencji: właściwe przepisy dotyczące procedury przypozwania (litis denuntiatio) obowiązującego kodeksu postępowania cywilnegoSwitzerland, with respect to those cantons whose applicable code of civil procedure does not provide for the jurisdiction referred to in Articles ‧ and ‧ of the Convention: the appropriate provisions concerning third-party notices (litis denuntiatio) of the applicable code of civil procedure
Nowe fakty i dowody w postępowaniu apelacyjnym (art. 381 Kodeksu Postępowania Cywilnego)New facts and evidences in appeal proceedings (art.381 of the Code of Civil Procedure)
Odpowiedzialność cywilna członków zarządu spółek kapitałowych w kodeksie spólekCivil liability of the company`s management board members in the Code of Commercial Companies.
Umowa leasingu w świetle Kodeksu cywilnegoContract of Leasing in the Light of the Civil Code
podkreśla fakt, iż kobiety w Iraku nadal napotykają na różne formy dyskryminacji w ustawodawstwie i praktyce prawnej; wzywa władze irackie do wykorzenienia w szczególności honorowych zabójstw i zapewnienie, aby te zbrodnie były ścigane i karane tak samo jak inne zabójstwa; w związku z tym wzywa władze irackie do dokonania rewizji całego ustawodawstwa, które dyskryminuje kobiety, w tym kodeksu karnego i prawa dotyczącego stanu cywilnego, oraz do wycofania wszystkich zastrzeżeń załączonych do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) ONZ; uważa, że powinny zostać podjęte specjalne środki w celu promowania równości kobiet poprzez zapewnienie równego dostępu do praw ekonomicznych i socjalnych, w tym nauczania, zatrudnienia i opieki zdrowotnej, a także swobody poruszania się i działalności politycznejStresses that women in Iraq continue to face various forms of discrimination in legislation and legal practice; in particular, urges the Iraqi authorities to eradicate honour killings and to ensure that these crimes are prosecuted and punished in the same way as other homicides; calls on the Iraqi authorities, in this connection, to review all legislation which discriminates against women, including the Penal Code and the law on personal status, and to withdraw all reservations made to the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW); considers that specific measures should be taken to promote the equality of women by ensuring equal access to economic and social rights, including education, employment and health services, as well as freedom of movement and political participation
Postępowanie o odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej w świetle kodeksu postępowania cywilnego i Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granieęProcedure for taking away a child from an unentitled person according to Civil Procedure Code and Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
Europejska Agencja Ochrony Środowiska podejmuje niezbędne środki dla zapewnienia, aby przepisy wymienione w niniejszym kodeksie miały zastosowanie również wobec innych osób pracujących na rzecz Agencji, tak jak osoby zatrudnione na podstawie umów prawa prywatnego, ekspertów oddelegowywanych z krajowych służb cywilnych i praktykantówThe European Environment Agency will take the necessary measures to ensure that the provisions set out in this Code also apply to other persons working for it, such as persons employed under private law contracts, experts on secondment from national civil services and trainees
Czy przepis zawarty w sekcji ‧ ust. ‧ Liechtenstein Zivilprozessordnung (Kodeks postępowania cywilnego) jest zgodny z prawem EOG, w szczególności ze swobodą świadczenia usług na mocy art. ‧ Porozumienia EOG oraz swobodnym przepływem kapitału na mocy art. ‧?Is a provision such as that contained in Section ‧ of the Liechtenstein Zivilprozessordnung (Code of Civil Procedure) compatible with EEA law, in particular with the freedom to provide services under Article ‧ of the EEA Agreement and the freedom of movement of capital under Article ‧ thereof?
Niedozwolone postanowienia umowne w świetle przepisów Kodeksu cywilnegoUnlawful Provisions of Agreements in the Light of the Civil Code
we Francji: art. ‧ i ‧ Kodeksu cywilnego (Code civilin France: Articles ‧ and ‧ of the civil code (Code civil
W związku z powyższym do pomocy nie kwalifikuje się podwyższenie kapitału na mocy art. ‧ i ‧ Kodeksu Cywilnego (odpowiednio: wkłady rzeczowe i pożyczki oraz przeniesienie środków z kapitału rezerwowego do kapitału własnego) ani podwyższenie kapitału w oparciu o kapitał rezerwowy lub inne istniejące pozycje bilansoweAccordingly, capital increases under Articles ‧ and ‧ of the Civil Code (goods in kind and loans, and conversion of reserves to equity) are not admissible; nor are those which make use of reserves or other existing balance-sheet items
Akcja pauliańska w regulacjach Kodeksu cywilnego oraz Prawa upadłościowego i naprawczegoActio pauliana in the regulations of the Polish Civil Code and the Bankruptcy and Reorganisation Law
art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ Kodeksu postępowania cywilnego (Wetboek van Burgerlijke RechtsvorderingArticles ‧) and ‧ of the Code of Civil Procedure (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Showing page 1. Found 18453 sentences matching phrase "kodeks cywilny".Found in 6.031 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.