Translations into English:

  • civil code   
    []
     
    Organic and systematic collection of laws and codes that rule publicly the civil relationships.

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

kodeks postępowania cywilnego
code of civil procedure; judicial code; law on civil procedure

Example sentences with "kodeks cywilny", translation memory

add example
pl Nieważność uchwał spółek kapitałowych na tle polskiego kodeksu spółek handlowych, a niewazność czynności prawnej na tle polskiego kodeksy cywilnego.
en The invalidity of an act in the law in the light of Polish Civil Code 9art. 58) and the invalidity of resolutions of limited liability companies in the light of the Polish Commercial Companies Code ( art 252 and 425)
pl Zapis na sąd polubowny w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z dnia 28 lipca 2005 r.
en Arbitration Agreement in Light of Amendments to Civil Procedure Code of 28 July 2005.
pl W swym pierwszym zarzucie związanym z wnioskiem o stwierdzenie nieważności zawartej w piśmie Komisji z dnia ‧ października ‧ r. decyzji o potrąceniu wzajemnych wierzytelności wnosząca odwołanie powołuje się na naruszenie przez Sąd Pierwszej Instancji art. ‧ WE, art. ‧ francuskiego kodeksu cywilnego oraz błąd w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku bądź też jego brak
en By its first ground of appeal, concerning its application for annulment of the decision to set-off their claims contained in the letter of ‧ October ‧, the appellant alleges the infringement, by the Court of First Instance, of Article ‧ EC, Article ‧ of the French Civil Code and an erroneous or a lack of reasoning of the judgment under appeal
pl w Niemczech: art. ‧ Kodeksu postępowania cywilnego (Zivilprozeßordnung
en in Germany: Article ‧ of the code of civil procedure (Zivilprozeßordnung
pl mając na uwadze, że w piśmie z dnia ‧ grudnia ‧ r. do ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Siergieja Ławrowa, organizacje pozarządowe, w tym Memorial, Moskiewska Grupa Helsińska oraz Moskiewskie biuro For Civil Rights podkreśliły, że cały szereg aspektów projektu ustawy nadal sprzecznych jest z prawem międzynarodowym, rosyjską konstytucją, rosyjskim kodeksem cywilnym oraz wieloma rosyjskimi ustawami
en whereas in a letter sent to the Russian Foreign Minister, Sergey Lavrov, on ‧ December ‧ NGOs, including Memorial, the Moscow Helsinki Group and For Civil Rights, stressed that a whole range of aspects of the bill continues to contradict international law, the Russian Constitution, the Russian Civil Code and a series of Russian laws
pl Umowy o właściwość sądu w swietle polskiego kodeksu postepowania cywilnego
en Jurisdiction agreements according to polish civil procedure law
pl Instytucja przedsądu w kodeksie postępowania cywilnego
en The preruling institution in polish civil procedure
pl Dziedziczenie ustawowe według przepisów polskiego Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu cywilnego Federacjio Rosyjskiej.
en Intestate succession under the provisions of the Polish Civil Code and the Civil Code of the Russian Federation.
pl Odpowiedzialnośc cywilna lekarzy za szkody medyczne w świetle przepisów kodeksu cywilnego oraz orzecznictwa sądów polskich
en Doctor's civil responsibility for medical damages under the principles of the Civil Code and the jurisprudence of the Polish courts
pl Jeżeli stanowisko przyjęte przez Corte di Cassazione w przedmiocie jurysdykcji w ww. postanowieniu nr ‧/‧ oparte jest na wykładni art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ różniącej się od wykładni Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, czy art. ‧ kodeksu postępowania cywilnego, w rozumieniu którego orzeczenie Corte di Cassazione w przedmiocie jurysdykcji jest ostateczne i wiążące stoi na przeszkodzie stosowaniu tego przepisu wspólnotowego w wykładni przyjętej przez Trybunał Sprawiedliwości?
en If the ruling on jurisdiction by the Corte di Cassazione in the aforementioned Order No ‧/‧ is based on an interpretation of Article ‧ of Regulation No ‧/‧ which is at variance with that of the Court of Justice of the European Communities, is the application of that provision of Community law, as interpreted by the Court of Justice, precluded by Article ‧ of the Code of Civil Procedure, according to which rulings on jurisdiction by the Corte di Cassazione are final and binding?
pl w Portugalii: art. ‧ i ‧ A Kodeksu postępowania cywilnego (Código de Processo Civil) oraz art. ‧ Kodeksu postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy (Código de Processo de Trabalho
en in Portugal: Article ‧ and Article ‧A of the code of civil procedure (Código de Processo Civil) and Article ‧ of the code of labour procedure (Código de Processo de Trabalho
pl W rezultacie wnoszący odwołanie zostali pozostawieni bez skutecznego środka zaskarżenia i ukarani za skorzystanie z przysługującego im na podstawie niemieckiego kodeksu cywilnego prawa do zawarcia ugody, pomimo że wystąpiła w tym przypadku odpowiedzialność po stronie Wspólnoty
en As a result the appellants are left with no effective remedy and are penalised for exercising their legal right to settlement on the basis of the German Civil Code, despite the fact that the Community liability is involved in this case
pl Prawo wspólnotowe stoi na przeszkodzie stosowaniu przepisu prawa krajowego wprowadzającego zasadę powagi rzeczy osądzonej, takiego jak art. ‧ włoskiego kodeksu cywilnego (codice civile), w przypadku gdy jego stosowanie uniemożliwia odzyskanie pomocy państwa przyznanej z naruszeniem prawa wspólnotowego, której niezgodność ze wspólnym rynkiem została stwierdzona w ostatecznej decyzji Komisji Wspólnot Europejskich
en Community law precludes the application of a provision of national law, such as Article ‧ of the Italian Codice Civile (Civil Code), which seeks to lay down the principle of res judicata in so far as the application of that provision prevents the recovery of State aid granted in breach of Community law which has been found to be incompatible with the common market in a decision of the Commission of the European Communities which has become final
pl Wdrożenie prawodawstwa związanego z prawami kobiet, zwłaszcza kodeksu cywilnego, nowego kodeksu karnego i ustawy o ochronie rodzin
en Implement legislation relating to women’s rights, particularly the civil code, the new penal code and the law on the protection of the family
pl Zbieg ochrony kupującego na podstawie przepisów o rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej oraz innych instytucji kodeksu cywilnego
en The issue of the overlapping buyer’s remedies, pursuant to the statutory liability for legal defects and remedies under the provisions of other institutions of the Civil Code
pl Ochrona dóbr osobistych na gruncie kodeksu cywilnego
en Protection of personal rights on the grounds of the Civil Code
pl Instytucja prokury w nowelizacji Kodeksu Cywilnego
en Attorney According the Amendment of Civil Code
pl W przypadku niewywiązywania się przez przewoźnika ze zobowiązań przewidzianych w zawiadomieniu dotyczącym nałożenia obowiązku użyteczności publicznej, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C ‧ z dnia ‧ września ‧ r., w odnośnym dekrecie, w umowie, w niniejszym zaproszeniu i w specyfikacji przetargowej, ENAC może, zgodnie z art. ‧ kodeksu cywilnego, wystosować do przewoźnika pisemne powiadomienie, żądając zaradzenia tej sytuacji w terminie ‧ (piętnastu) dni od daty jego otrzymania
en If the carrier fails to comply with the provisions set out in the notice published in Official Journal of the European Union C ‧ of ‧.‧.‧, the corresponding Decree, the agreement, this invitation to tender and the tender dossier, ENAC may, in accordance with Article ‧ of the Civil Code, send written notice giving the carrier ‧ (fifteen) days from receipt of such notice to remedy this non-compliance
pl Dowód z dokumentu w świetle uregulowań Kodeksu postępowania cywilnego.
en Document as an evidence in regulations of the law of civil procedure.
pl Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych za szkodę majątkową na osobie w świetle art. 444 Kodeksu cywilnego
en Tort liability for material damages on a person according to the article 444of the Civil Code
pl Nabycie prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie na gruncie kodeksu cywilnego
en Acquisition of the ownership of real estate by usucaption in polish civil code
pl Instytucja kary unownej w świetle kodeksu cywilnego
en The Institution of Stipulated Penalty in the Light of Civil Code
pl Ustalanie wysokości odszkodowania na gruncie konwencji wiedeńskiej oraz kodeksu cywilnego
en Calculation of damages under United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and polish civil code
pl Cywilnoprawna charakterystyka umowy leasingu na tle przepisów kodeksu cywilnego.
en Leasing in Polish Code Civil.
pl Analiza kontrastywna polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i czwartej Księgi - Prawo rodzinne - niemieckiego Kodeksu cywilnego.
en Contrastive analysis of the polish Family and Guardianship Code and the fourth Book - Family law - of the German Civil Code.
Showing page 1. Found 18453 sentences matching phrase "kodeks cywilny".Found in 3.206 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.