Translations into English:

  • civil code   
    []
     
    Organic and systematic collection of laws and codes that rule publicly the civil relationships.

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

kodeks postępowania cywilnego
code of civil procedure; judicial code; law on civil procedure

Example sentences with "kodeks cywilny", translation memory

add example
pl w Luksemburgu: artykuły ‧ i ‧ kodeksu cywilnego (Code civil
en in Luxembourg: Articles ‧ and ‧ of the civil code (Code civil
pl W swym pierwszym zarzucie związanym z wnioskiem o stwierdzenie nieważności zawartej w piśmie Komisji z dnia ‧ października ‧ r. decyzji o potrąceniu wzajemnych wierzytelności wnosząca odwołanie powołuje się na naruszenie przez Sąd Pierwszej Instancji art. ‧ WE, art. ‧ francuskiego kodeksu cywilnego oraz błąd w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku bądź też jego brak
en By its first ground of appeal, concerning its application for annulment of the decision to set-off their claims contained in the letter of ‧ October ‧, the appellant alleges the infringement, by the Court of First Instance, of Article ‧ EC, Article ‧ of the French Civil Code and an erroneous or a lack of reasoning of the judgment under appeal
pl Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych za szkodę majątkową na osobie w świetle art. 444 Kodeksu cywilnego
en Tort liability for material damages on a person according to the article 444of the Civil Code
pl Ustawowe prawo odstąpienia od umowy na gruncie polskiego kodeksu cywilnego i Zasad Europejskiego Prawa Umów
en Termination of contract under polish civil code and the Principles of European Contract Law
pl Odrzucenie pozwu w procesie cywilnym na podstawie art. 199 kodeksu postępowania cywilnego
en Rejection of the petition in a civil trial on the basis of provision 199 of civil procedure code
pl Postępowanie upominawcze według kodeksu postępowania cywilnego
en Proceedings by writ of payment based on the plaintiff' s statements according to civil procedur rules
pl Członek komisji może zostać wyłączony z głosowania lub może wstrzymać się od głosowania z jakiegokolwiek powodu, dla którego sędzia może zostać wyłączony z głosowania lub może wstrzymać się od głosowania zgodnie z art. ‧ Code of Organization and Civil (Kodeksu postępowania cywilnego
en A member of the Board may be challenged or abstain for any of the reasons for which a judge may be challenged or abstain in accordance with article ‧ of the Code of Organization and Civil Procedure
pl Charakter prawny subrogacji ustawowej w kodeksie cywilnym
en The legai nature of yhe statutory subrogation in the civil code
pl wyraża zaniepokojenie, że ostatnio wprowadzone zmiany do części ‧ rosyjskiego kodeksu cywilnego dotyczącego praw własności intelektualnej nie osiągają standardów wymaganymi przez WTO (TRIPS), i nie są wystarczające jako głębsze zaangażowanie w kierunku partnerstwa strategicznego
en Expresses concern that recent changes to Part ‧ of the Russian Civil Code concerning intellectual property rights fall short of the standards required for the WTO (TRIPS), and still further short of the deeper commitments envisaged for a strategic partnership
pl Możliwości polityczne obejmują opcje prawa miękkiego, system "opt-in” zwany 28. systemem, mało prawdopodobne (z uwagi na opór ze strony Rady i brak możliwości natychmiastowego scalenia krajowych tradycji prawnych) zbliżenie przepisów krajowego prawa materialnego oraz opcję stworzenia pełnoprawnego europejskiego kodeksu cywilnego.
en The policy options include soft law options, an opt-in regime called the 28th system, the unlikely approximation of substantive national law (because of resistance by the Council and the impossibility of overnight merging of national legal traditions) and the option of creating a fully fledged European civil code.
pl Skarga pauliańska – przesłanki prawa materialnego w świetle regulacji Kodeksu cywilnego.
en Actio Pauliana Substantive law prerequisites in the light of the civil code regulations.
pl Ponadto w przypadku niewywiązywania się ze zobowiązań i niewykonywania przez przewoźnika usług, które zostały określone w umowie, w postanowieniach niniejszego zaproszenia i w specyfikacji przetargowej, ENAC ma prawo, zgodnie z art. ‧ kodeksu cywilnego, rozwiązać umowę po uprzednim pisemnym powiadomieniu przewoźnika
en In addition, if the carrier fails to perform the obligations and services accepted in the agreement, this invitation to tender and the tender dossier, ENAC, in accordance with Article ‧ of the Civil Code, has the right to terminate the agreement, subject to written notice to the carrier
pl Kara umowna w kodeksie cywilnym
en Contractual penalty in the civil code
pl Dzierżawa przedsiębiorstwa w świetle kodeksu cywilnego
en Lease of businesses in the scope of the civil code
pl Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom w świetle przepisów Kodeksu cywilnego o umowie o roboty budowlane.
en The joint and several liability of the investor and the constructor for the salary owed to subcontractor in the light of the provisions of the Civil Code and construction contract.
pl Niedozwolone postanowienia umowne w świetle przepisów Kodeksu cywilnego
en Unlawful Provisions of Agreements in the Light of the Civil Code
pl Problematyka umów o podwykonawstwo robót budowlanych w swietle przepisu art. 647(1) Kodeksu cywilnego
en The issue of subcontracting of construction works in the light of article 647(1) of the Civil Code
pl Doręczenia według Kodeksu postępowania cywilnego.
en Service documents pursuant to the Code of Civil Procedure.
pl Czy pojęcie spraw cywilnych i handlowych zawarte w art. ‧ rozporządzenia Bruksela I należy interpretować w ten sposób, że ma ono również zastosowanie do uznania i wykonania orzeczenia obejmującego zasądzenie kary porządkowej na podstawie § ‧ niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego (Zivilprozessordung)?
en Is the phrase civil and commercial matters in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters to be interpreted in such a way that this regulation applies also to the recognition and enforcement of an order for payment of Ordnungsgeld (an administrative fine) pursuant to Paragraph ‧ of the German Code of Civil Procedure (Zivilprozessordnung)?
pl W swym trzecim zarzucie, składającym się z dwóch części, wnosząca odwołanie podnosi naruszenie przez Sąd Pierwszej Instancji art. ‧ i ‧ kodeksu cywilnego, zasady mocy dowodowej dokumentów, art. ‧.‧ i ‧ umowy BU/‧/‧, art. ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧ i ‧.‧ załącznika ‧ do tej samej umowy, a także brak uzasadnienia zaskarżonego wyroku bądź błąd w tym uzasadnieniu
en By its third ground of appeal, which is divided into two parts, the appellant claims that the Court of First Instance infringed Article ‧ and ‧ of the Civil Code, the principle that documents must be construed in accordance with their actual terms, Articles ‧.‧ and ‧ of contract BU/‧/‧, Articles ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧ and ‧.‧ of Annex ‧ to the contract and the erroneous or lack of reasoning of the judgment under appeal
pl Czy zasada zanieczyszczający płaci sprzeciwia się obowiązywaniu przepisów krajowych, a w szczególności art. ‧ kodeksu cywilnego, który umożliwia władzom publicznym, w przypadku gdy na skażonym obszarze prowadzi działalność wiele podmiotów gospodarczych, nałożenie na nich zobowiązań w zakresie rekultywacji tego obszaru, bez wcześniejszego ustalenia w sposób indywidualny odpowiedzialności każdego z nich za zanieczyszczenie lub wyłącznie z uwagi na fakt, że sytuacje ich charakteryzuje posiadanie środków produkcji i zatem są obiektywnie odpowiedzialni za szkody przez nie wyrządzone w środowisku lub też, czy mogą być oni zobowiązani do rehabilitacji środowiska naturalnego w związku ze stwierdzonym zanieczyszczeniem, nawet bez względu na materialne przyczynienie się do zanieczyszczenia i rozmiar tego przyczynienia się?
en Does the polluter pays principle preclude national legislation, and in particular Article ‧ of the [Italian] Civil Code, which allows the Public Authority, where a number of industrial operators operate within the contaminated site, to impose on them the burdens of the decontamination of that site, without prior ascertainment on an individual basis of their respective responsibility for the pollution, or in any event merely because they are deemed accountable by virtue of their ownership of the means of production and are therefore subject to strict liability for the damage they cause to the environment or may they in any event be required to reinstate the area around the widespread pollution identified there even where no material causation has been established for the pollution and there is no proportional basis for it?
pl Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
en Appropriate application of the provisions of the polish Civil Code to the agreement on prohibition on competition after the expiry of an employment relationship
pl Instytucja zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową według przepisów kodeksu cywilnego
en Personal and advertising injury institution under the civil code
pl W przypadku niewywiązywania się przez przewoźnika ze zobowiązań przewidzianych w zawiadomieniu dotyczącym nałożenia obowiązku użyteczności publicznej opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C ‧ z dnia ‧.‧.‧, w odnośnym rozporządzeniu, w umowie, w niniejszym zaproszeniu do składania ofert oraz w dokumentacji przetargowej, ENAC może, zgodnie z art. ‧ kodeksu cywilnego, wystosować do przewoźnika pisemne powiadomienie, żądając zaradzenia tej sytuacji w terminie ‧ dni od daty otrzymania tego powiadomienia
en If the carrier fails to comply with the provisions set out in the notice published in OJEU C ‧ of ‧.‧.‧, the corresponding Decree, the agreement, this invitation to tender and the tender dossier, ENAC may, in accordance with Article ‧ of the Civil Code, send written notice giving the carrier ‧ days from receipt of such notice to remedy this non-compliance
pl Zgodnie z ustawodawstwem krajowym, oraz tam gdzie to jest stosowne i niezbędne, należy usprawnić mechanizmy współpracy pomiędzy cywilnymi numerami interwencyjnymi a organami ścigania, z uwzględnieniem, na przykład, opracowania kodeksów postępowania dla takich numerów interwencyjnych
en In accordance with national legislation, and here appropriate and necessary, mechanisms for co-operation between civilian hotlines and law enforcement authorities must be further improved, including, for example, the development of codes of conduct for such hotlines
Showing page 1. Found 18453 sentences matching phrase "kodeks cywilny".Found in 2.832 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.