pronunciation: IPA: ˈkɔ̃mplɛt

Translations into English:

 • package     
  (verb, noun   )
   
  pełny zestaw elementów, które stanowią całość
   
  pełny zestaw elementów, które stanowią pewną całość
 • set         
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  matching collection of similar things, such as a set of tables
   
  matching collection of similar things, such as a set of tables
 • bucket       
  (noun   )
 • kit       
  (noun   )
 • nest       
  (verb, noun   )
 • suit       
  (verb, noun   )
 • suite   
  (noun   )

Other meanings:

 
Zestaw
 
paleta, seria
 
Pełnia
 
Niczego nie brakuje
 
Całokształt
 
Kart do brydża składa się z dwóch talii
 
Zbiór pełny
 
zbiór stanowiący pewną całość
 
dawn. garnitur
 
Zestaw przedmiotów stanowiących pewną całość
 
Koszyk, zbiór
 
zupełność naznaczonej liczby
 
Ogół, całokształt
 
komplecik, zbiór, zestaw
 
Kolekcja
 
kompleks, pakiet, koszyk
 
Zbiór
 
kolekcja, bateria
 
Kompleks, zbiór
 
Całość
 
(ł.) ogół osób potrzebnych do załatwienia jakiejś sprawy
 
Zbiór narzędzi, kluczy, klocków
 
Pakiet
 
Zestaw pełny
 
Serwis obiadowy
 
wszyscy, wszystko, całokształt, ogół
 
talia to ... kart do gry
 
Zbiór przedmiotów, elementów, stanowiących pewną całość

Picture dictionary

package
package

Similar phrases in dictionary Polish English. (6)

komplet naczyń
place settings
komplet opon
tyre set
kompleta
compline
Kompleta
Compline
Tajne komplety
Education in Poland during World War II

    Show declension

Example sentences with "komplet", translation memory

add example
pl W jednym zdobyłam drugie miejsce, a w nagrodę dostałam komplet garnków które z pewnością mi się przydadzą
en I won second prize in one, which was not too bad... a set of brand new Revere pots and pans, which I needed very much
pl Następnie, na etapie wstępnym, powinno wystarczyć by powiadamiający dostarczali Państwom Członkowskim sprawozdawcom jedynie wykazy dostępnych testów i badań, w celu umożliwienia tym Państwom ustalenia, czy dostępny jest komplet danych, które zostaną przedłożone w określonym terminie
en Further, at an initial stage it should be sufficient that notifiers provide only a list of the available tests and studies to the rapporteur Member States, in order to permit the Member States to establish whether a full data package is available to be submitted by the specified time limit
pl Na podstawie informacji przekazanych przez Państwa Członkowskie, zgodnie z ust. ‧, Komisja przekaże Państwom Członkowskim do dnia ‧ lipca ‧ r. komplet wszystkich map, które otrzymała
en On the basis of the information sent by the Member States, in accordance with paragraph ‧, the Commission shall transmit to the Member States before the ‧ July ‧ a set of all the maps it has received
pl Datowniki, pieczęcie lub numeratory i podobne (włącznie z urządzeniami do drukowania lub tłoczenia etykiet), przeznaczone do obsługi ręcznej; ręczne wierszowniki oraz komplety do ręcznego drukowania takimi wierszownikami
en Date, sealing or numbering stamps, and the like (including devices for printing or embossing labels), designed for operating in the hand; hand-operated composing sticks and hand printing sets incorporating such composing sticks
pl zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych na ‧ kompletów naczyń (model do zabudowy
en Household dishwashers with ‧ place settings (built-in model
pl CPA ‧.‧.‧: Przybory do pisania w kompletach, obsadki do piór i długopisów, obsadki do ołówków i podobne; części do nich
en CPA ‧.‧.‧: Sets of writing implements, pen- and pencil-holders and similar holders; parts thereof
pl Mówił, że wystąpimy w Apollo i to przed kompletem publiczności?
en Did he tell you we' re at the Apollo and they sold out?
pl Przyniosłam resztę do kompletu
en I brought what was missing
pl liczba kompletów naczyń
en number of place settings
pl A więc ma pan komplet?
en So you' re booked out?
pl Postanowienia ustępów ‧–‧ stosuje się również do opakowań w rozumieniu art. ‧ ust. ‧, akcesoriów, części zamiennych i narzędzi w rozumieniu art. ‧ oraz kompletów w rozumieniu art. ‧, jeżeli są one niepochodzące
en The provisions of paragraphs ‧ to ‧ shall also apply in respect of packaging within the meaning of Article ‧, accessories, spare parts and tools within the meaning of Article ‧ and products in a set within the meaning of Article ‧ when such items are non-originating
pl Natomiast ja polecam ten zachwycający komplet: naszyjnik i kolczyki
en One of my own personal recommendations... is this absolutely stunning... matching necklace and earring set
pl Jednakże, komplet dokumentów pozwalający na zaksięgowanie wydatków dokonanych między ‧ a ‧ października, dostarcza się najpóźniej do dnia ‧ listopada
en However, the set of documents permitting the booking of expenditure effected between ‧ and ‧ October is to be submitted by ‧ November, at the latest
pl dla każdej składowanej partii lub klasy, ilość na podstawie ewidencji w agencji interwencyjnej, ilość na podstawie ewidencji magazynowej oraz wszelkie rozbieżności między tymi dwoma kompletami ewidencji
en for each lot or quality stored, the quantity in the intervention agency
pl W odniesieniu do tych substancji czynnych, co do których Państwo Członkowskie sprawozdawca uważa, że nie jest dostępny, w celu jego przedłożenia, komplet danych, Państwo Członkowskie sprawozdawca zwraca się do powiadamiającego o bezzwłocznie przedłożenie kompletu danych i sprawdza, czy jest on kompletny
en For those active substances for which a rapporteur Member State considers that no full data package is available to be submitted, the rapporteur Member State shall request the notifier to submit without delay a full data package and check whether it is complete
pl ubiory treningowe noszone są wyłącznie lub głównie do działalności sportowej, w przeciwieństwie do kompletów, co do których warunek taki nie jest wymagany w związku z ich klasyfikacją
en Whereas tracksuits are worn exclusively or mainly in the pursuit of sports activities, such a criterion, on the contrary, is not essential to the classification of ensembles
pl Ostatni komplet potwierdzony
en Last set confirmed
pl jeżeli produkt złożony z grupy lub kompletu wyrobów klasyfikowany jest, zgodnie z warunkami zharmonizowanego systemu, do jednej z pozycji, to całość stanowi jednostkę kwalifikacyjną
en when a product composed of a group or assembly of articles is classified under the terms of the Harmonised System in a single heading, the whole constitutes the unit of qualification
pl Z kompletu do sypialni- podoba mi się tylko łóżko
en I almost bought a bedroom set, but I only liked the bed
pl Wymaga się, by co najmniej jeden komplet zamiennych zespołów okładzin hamulcowych lub zamiennych okładzin hamulców bębnowych, reprezentatywnych dla homologowanego typu okładziny, został zamontowany w co najmniej jednym pojeździe lub hamulcu reprezentatywnym dla typu pojazdu, którego dotyczy wystąpienie o homologację, oraz poddany badaniu, zgodnie z przepisami załącznika ‧, z zastosowaniem jednej z dwóch metod określonych w pkt ‧ (badania pojazdów) lub pkt ‧ (badanie na bezwładnościowym stanowisku dynamometrycznym), i by spełniał on wymagania określone w tymże załączniku
en At least one set of replacement brake lining assemblies or replacement drum brake linings, representing the type of lining to be approved, shall be installed and tested in at least one vehicle or a brake which is representative of the vehicle type for which approval is sought, according to the prescriptions of Annex ‧, using one of the two methods described in paragraph ‧ (vehicle test) or in paragraph ‧ (inertia dynamometer test) and shall satisfy the requirements stated in this annex
pl Postanowienia ust. ‧ stosuje się również do niepochodzących opakowań, o których mowa w art. ‧ ust. ‧, akcesoriów, części zamiennych i narzędzi, o których mowa w art. ‧ oraz kompletów, o których mowa w art
en The provisions of paragraphs ‧ to ‧ shall also apply in respect of packaging within the meaning of Article ‧, accessories, spare parts and tools within the meaning of Article ‧ and products in a set within the meaning of Article ‧ when such items are non-originating
pl Farby w kompletach
en Colours in sets
pl Pozostałe zabawki, pakowane w komplety lub zestawy
en Other toys, put up in sets or outfits
pl W zeszłym tygodniu rozmawiałem z generałem Patem Nashem, który odpowiada za tę misję, i poinformował mnie on, że obecnie znajduje się tam 700 oddziałów - wśród których jest 56 irlandzkich - a pełny komplet znajdzie się na miejscu przed porą deszczową, miejmy nadzieję, że przed początkiem maja.
en Last week I spoke with Lieutenant General Pat Nash, the Operational Commander, who informed me that at the moment there are 700 troops there - 56 of whom are Irish - and the full complement will be there before the rainy season, hopefully by the start of May.
Showing page 1. Found 312 sentences matching phrase "komplet".Found in 0.319 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.