pronunciation: IPA: ˈkɔ̃mplɛt

Translations into English:

 • package     
  (verb, noun   )
   
  pełny zestaw elementów, które stanowią całość
   
  pełny zestaw elementów, które stanowią pewną całość
 • set         
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  matching collection of similar things, such as a set of tables
   
  matching collection of similar things, such as a set of tables
 • bucket       
  (noun   )
 • kit       
  (noun   )
 • nest       
  (verb, noun   )
 • suit       
  (verb, noun   )
 • suite   
  (noun   )

Other meanings:

 
Zestaw
 
paleta, seria
 
Pełnia
 
Niczego nie brakuje
 
Całokształt
 
Kart do brydża składa się z dwóch talii
 
Zbiór pełny
 
zbiór stanowiący pewną całość
 
dawn. garnitur
 
Zestaw przedmiotów stanowiących pewną całość
 
Koszyk, zbiór
 
zupełność naznaczonej liczby
 
Ogół, całokształt
 
komplecik, zbiór, zestaw
 
Kolekcja
 
kompleks, pakiet, koszyk
 
Zbiór
 
kolekcja, bateria
 
Kompleks, zbiór
 
Całość
 
(ł.) ogół osób potrzebnych do załatwienia jakiejś sprawy
 
Zbiór narzędzi, kluczy, klocków
 
Pakiet
 
Zestaw pełny
 
Serwis obiadowy
 
wszyscy, wszystko, całokształt, ogół
 
talia to ... kart do gry
 
Zbiór przedmiotów, elementów, stanowiących pewną całość

Picture dictionary

package
package

Similar phrases in dictionary Polish English. (6)

komplet naczyń
place settings
komplet opon
tyre set
kompleta
compline
Kompleta
Compline
Tajne komplety
Education in Poland during World War II

    Show declension

Example sentences with "komplet", translation memory

add example
pl " Dostań wszystkie trzy w komplecie "
en Get all free on the same ticket
pl Określenie komplet nie dotyczy dresów lub ubiorów narciarskich objętych pozycją
en The term ensemble does not apply to tracksuits or ski suits, of heading
pl Gazety, dzienniki oraz wydawnictwa periodyczne (czasopisma), które są oprawione inaczej niż w papier, oraz komplety większej liczby gazet, dzienników lub czasopism oprawionych w pojedynczą okładkę należy klasyfikować do pozycji ‧, nawet jeżeli zawierają materiały reklamowe
en Newspapers, journals and periodicals which are bound otherwise than in paper, and sets of newspapers, journals or periodicals comprising more than one number under a single cover are to be classified in heading ‧, whether or not containing advertising material
pl O ile Komisja nie poinformuje powiadamiającego, że dla konkretnej substancji czynnej nie jest dostępny komplet danych, powiadamiający przedkłada dokumentację określoną w art. ‧ ust. ‧ i ‧, w terminach określonych w art. ‧ ust
en Unless the Commission informs the notifier that no full data package is available for a particular active substance, the notifier shall submit the dossiers referred to in Article ‧) and by the time limits specified in Article
pl Komplet ‧ kluczy w poręcznym opakowaniu
en These are ‧- piece sets complete with ratcheting carrier
pl Komplet określony w art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ zostanie zaktualizowany przez Komisję w regularnych odstępach czasu, w szczególności w świetle informacji wysłanych przez Państwa Członkowskie dotyczących zmian zasięgu terytorialnego jednostek lokalnych i wszelkich aktualizacji wykazu tych jednostek
en The set referred to in Article ‧, Article ‧ and Article ‧ will be updated by the Commission at regular intervals, particularly in the light of the information sent by the Member States concerning amendements made to the territory of the local units and any updating of the list of the units
pl Wymaga się, by co najmniej jeden komplet zamiennych zespołów okładzin hamulcowych, reprezentatywnych dla homologowanego typu okładziny, został zamontowany w co najmniej jednym pojeździe reprezentatywnym dla typu pojazdu, którego dotyczy wystąpienie o homologację, oraz poddany badaniu, zgodnie z przepisami załącznika ‧, i by spełniał on wymagania określone w tymże załączniku
en At least one set of replacement brake lining assemblies, representing the type of lining to be approved, shall be installed and tested in at least one vehicle which is representative of the vehicle type for which approval is sought, according to the prescriptions of Annex ‧ and shall satisfy the requirements stated in this annex
pl Zamierza pan wystąpić z kompletem 79 inicjatyw prawodawczych i mniej więcej tą samą liczbą działań nieprawodawczych.
en You intend to bring forward a total of 79 legislative initiatives and around the same number of non-legislative actions.
pl Komplety cholewek przymocowanych do wkładek wewnętrznych lub do innych części podeszwy, ale bez podeszwy zewnętrznej
en Assemblies of uppers affixed to inner soles or to other sole components, but without outer soles
pl Jeśli komplet dokumentów określony w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧ [‧] wykazuje niedotrzymanie terminu płatności określonego w ust. ‧ niniejszego artykułu, Komisja zmniejsza zaliczki w chwili wprowadzania do rachunków wydatków rolnych w stosunku do należnej kwoty lub jej szacunkowej wysokości zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia nr
en Where the set of documents referred to in Article ‧) of Commission Regulation (EC) No ‧ shows that the time limit referred to in paragraph ‧ of this Article has not been met, the Commission shall reduce advances on entry in the accounts of agricultural expenditure in proportion to the amount due or an estimate thereof, in accordance with Article ‧) of Regulation No
pl Miło znów widzieć drużynę w komplecie
en It' s good to see the team Back together again
pl Do sprzedaży detalicznej wszystkie części składowe kompletu muszą być przedstawione razem jako pojedyncze opakowanie
en All the components of an ensemble must be presented together for retail sale as a single unit
pl Bielizna pościelowa obejmuje prześcieradła (z gumką i zwykłe), poszwy na kołdry i poszewki na poduszki pakowane do sprzedaży pojedynczo lub w kompletach
en Bedlinen includes bed sheets (fitted or flat), duvet covers and pillow covers, packaged for sale either separately or in sets
pl Kupiłam komplet
en Yes, I bought a suit
pl Zainteresowani oferenci składają ofertę w terminie określonym przez EBC wraz z kompletem wymaganej przez EBC dokumentacji
en Interested tenderers shall submit their tender within the time limits set by the ECB and include all documentation requested by the ECB
pl Określenie komplet oznacza zestaw odzieży (inny niż garnitury, kostiumy i wyroby objęte pozycją ‧, ‧ lub ‧), składający się z kilku części wykonanych z identycznego materiału, pakowany do sprzedaży detalicznej i obejmujący
en The term ensemble means a set of garments (other than suits and articles of heading ‧, ‧ or ‧), composed of several pieces made up in identical fabric, put up for retail sale, and comprising
pl Produkt Enbrel dostarczany jest w komplecie z ampułkostrzykawkami wypełnionymi bakteriostatyczną wodą do wstrzykiwań
en Enbrel is supplied with pre-filled syringes containing bacteriostatic water for injections
pl Komplet narciarski może składać się z kombinezonu podobnego do wspomnianego powyżej w lit a) i wywatowanej kurtki bez rękawów zakładanej na ten kombinezon
en The ski ensemble may also consist of an overall similar to the one mentioned in paragraph (a) above and a type of padded, sleeveless jacket worn over the overall
pl Wszystkie części składowe kompletu narciarskiego muszą być wykonane z materiału o tej samej strukturze, stylu i składzie, nawet o tej samej barwie; muszą być one również w odpowiednim lub zgodnym rozmiarze
en All the components of a ski ensemble must be made up in a fabric of the same texture, style and composition, whether or not of the same colour; they also must be of corresponding or compatible size
pl Zestawy artykułów w kompletach, zawierające co najmniej jeden artykuł pokryty metalem szlachetnym
en Sets of assorted articles containing at least one article plated with precious metal
pl Niestety mamy komplet
en No, I' m afraid we' re fully booked
pl I zamówiłam komplet sztućców z monogramem " V "
en And I' ve sent away for some flatware with the initial " V " on it
pl Producent powinien dostarczyć komplet dokumentacji, zawierający informacje o podstawowej konstrukcji układu i środków, za pomocą których jest on połączony z innymi układami pojazdu lub przez które układ ten bezpośrednio steruje zmiennymi wyjściowymi
en The manufacturer shall provide a documentation package which gives access to the basic design of The system and the means by which it is linked to other vehicle systems or by which it directly controls output variables
pl podkreśla konieczność wzmocnienia zdolności do rządzenia oraz procesu integracji europejskiej, w szczególności w strefie euro, ponieważ tylko w ten sposób można stawić czoła globalnym wyzwaniom gospodarczym; dlatego też wzywa Radę i Komisję do dopilnowania w przyszłości, aby roczne sprawozdanie w sprawie strefy euro zawierało komplet zaleceń politycznych zapewniających instrumenty umożliwiające prowadzenie pogłębionego dialogu między różnymi organami Wspólnoty, zajmującymi się usprawnianiem zarządzania gospodarką Unii;\
en Stresses the need to strengthen governance and the process of European integration, in particular within the eurozone, as this is the only way to tackle global economic challenges; calls, therefore, on the Council and the Commission to ensure, in the future, that the annual report on the eurozone delivers a set of policy recommendations providing instruments for a detailed dialogue between the various Community bodies that are involved in strengthening the economic governance of the Union
pl Określenie komplet oznacza zestaw odzieży (z wyłączeniem garniturów, kostiumów) i wyrobów objętych pozycjami ‧ lub ‧ składający się z kilku części wykonanych z identycznego materiału, przeznaczony do sprzedaży detalicznej i obejmujący
en The term ensemble means a set of garments (other than suits and articles of heading ‧ or ‧) composed of several pieces made up in identical fabric, put up for retail sale, and comprising
Showing page 1. Found 312 sentences matching phrase "komplet".Found in 0.638 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.