pronunciation: IPA: ˈkɔ̃mplɛt

Translations into English:

 • set         
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  matching collection of similar things, such as a set of tables
   
  matching collection of similar things, such as a set of tables
   
  matching collection of similar things, such as a set of tables
 • package     
  (verb, noun   )
   
  pełny zestaw elementów, które stanowią całość
   
  pełny zestaw elementów, które stanowią pewną całość
 • bucket       
  (noun   )
 • complement     
  (Noun  ) (verb, noun   )
 • full complement   
  (Noun  )
 • kit       
  (noun   )
 • nest       
  (verb, noun   )
 • suit       
  (verb, noun   )
 • suite   
  (noun   )

Other meanings:

 
Zestaw
 
paleta, seria
 
Pełnia
 
Niczego nie brakuje
 
Całokształt
 
Kart do brydża składa się z dwóch talii
 
Zbiór pełny
 
zbiór stanowiący pewną całość
 
dawn. garnitur
 
Zestaw przedmiotów stanowiących pewną całość
 
Koszyk, zbiór
 
zupełność naznaczonej liczby
 
Ogół, całokształt
 
komplecik, zbiór, zestaw
 
Kolekcja
 
kompleks, pakiet, koszyk
 
Zbiór
 
kolekcja, bateria
 
Kompleks, zbiór
 
Całość
 
(ł.) ogół osób potrzebnych do załatwienia jakiejś sprawy
 
Zbiór narzędzi, kluczy, klocków
 
Pakiet
 
Zestaw pełny
 
Serwis obiadowy
 
wszyscy, wszystko, całokształt, ogół
 
talia to ... kart do gry
 
Zbiór przedmiotów, elementów, stanowiących pewną całość

Picture dictionary

package
package

Similar phrases in dictionary Polish English. (6)

komplet naczyń
place settings
komplet opon
tyre set
kompleta
compline; complin
Kompleta
Compline
Tajne komplety
Education in Poland during World War II

    Show declension

Example sentences with "komplet", translation memory

add example
pl w przypadku wszystkich zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, z wyjątkiem zmywarek o pojemności znamionowej równej ‧ kompletom naczyń i szerokości nie większej niż ‧ cm, współczynnik efektywności energetycznej (EEI) wynosi mniej niż
en for all household dishwashers, except household dishwashers with a rated capacity of ‧ place settings and a width equal to or less than ‧ cm, the Energy Efficiency Index (EEI) shall be less than
pl W przypadku gdy stwierdza się, że dla konkretnej substancji czynnej nie jest dostępny komplet danych, Komisja podejmuje decyzję przewidzianą w art. ‧ ust. ‧ akapit czwarty dyrektywy ‧/EWG o niewłączeniu danej substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy ‧/EWG
en Where it is considered that no full data package is available for a particular active substance, the Commission shall decide, as provided for in the fourth subparagraph of Article ‧) of Directive ‧/EEC, not to include the active substance concerned in Annex I to Directive ‧/EEC
pl przesiewanie, sortowanie, segregowanie, dobieranie (łącznie z tworzeniem kompletów artykułów
en sifting, screening, sorting, classifying, grading, matching; (including the making-up of sets of articles
pl Komplety cholewek przymocowanych do wkładek wewnętrznych lub do innych części podeszwy, ale bez podeszwy zewnętrznej
en Assemblies of uppers affixed to inner soles or to other sole components, but without outer soles
pl Jeśli chodzi o drugie kryterium, tzn. że firmy posiadają jeden i jednoznaczny komplet dokumentów rachunkowych, które są badane w sposób niezależny, zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, cztery przedsiębiorstwa uznały, że spełniają to kryterium, ponieważ ich dokumentacja rachunkowa poddawana jest niezależnemu badaniu
en Regarding the second criterion, i.e. that firms have one clear set of basic accounting records which are independently audited in line with international accounting standards, four companies submitted that they are fulfilling the criterion because their accounting records are independently audited
pl Mamy komplet gości
en We' re booked solid
pl Oświadczenia dokumentujące dotyczące operacji zostają dołączone do kompletów dokumentów przesyłanych Komisji dnia ‧ listopada i dnia ‧ grudnia
en Supporting statements concerning the operations shall be attached to the sets of documents to be sent to the Commission for ‧ November and for ‧ December
pl W odniesieniu do substancji, które nie posiadają historii badań, strategia badań sekwencyjnych powinna zostać zastosowana w celu uzyskania kompletu danych potrzebnych do oceny potencjalnego działania korozyjnego/podrażniającego danej substancji na oczy
en For substances which have no testing history, the sequential testing strategy should be utilised to develop the data needed to evaluate its eye corrosion/irritation
pl Przejąłem też osoby ze szpitala Mercy, więc mamy komplet
en I' m taking over the people that already started it at mercy.So pretty full
pl Procedura rozpatrywania wniosku o zezwolenie na wykonywanie zawodu regulowanego powinna prowadzić do jak najszybszego wydania przez właściwy organ w przyjmującym Państwie Członkowskim należycie uzasadnionej decyzji, nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów
en The procedure for examining an application for authorisation to practise a regulated profession must be completed as quickly as possible and lead to a duly substantiated decision by the competent authority in the host Member State in any case within three months after the date on which the applicant's complete file was submitted
pl Zestawy artykułów w kompletach, zawierające co najmniej jeden artykuł pokryty metalem szlachetnym
en Sets of assorted articles containing at least one article plated with precious metal
pl Komplet mieczy Tattakanese
en Matching Tattakanese swords
pl Ten komplet nosi w czwartki
en So?The black Armani two- piece she wears on Thursdays
pl Komplety, które różnią się od siebie jedynie tym, że są zaprojektowane do zamontowania po stronie lewej czy po stronie prawej, nie są uznawane za różne
en Sets of hinges which are distinguishable only because they are designed to be fitted on the left or on the right shall not be regarded as different
pl Omawiany komplet dokumentów należy przechowywać w celu umożliwienia śledzenia historii procesu wytwarzaniu każdej wyprodukowanej partii, a w przypadku wprowadzania jej do obrotu, w celu ustalenia odpowiedzialności w razie pojawienia się reklamacji
en This set of documents must be kept in such a way as to make it possible to trace the manufacturing history of each batch produced and, where it is put into circulation, to establish responsibility if complaints arise
pl Garnitury, komplety, marynarki, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), męskie lub chłopięce, z dzianin
en Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted
pl Pięć kompletów okładzin hamulcowych należy poddać badaniom porównawczym; powinny być one porównane z pięcioma kompletami okładzin odpowiadających elementom oryginalnym zidentyfikowanym w dokumencie informacyjnym dotyczącym pierwszej homologacji typu pojazdu
en Five sample sets of the brake lining shall be subjected to the comparison test; they shall be compared with five sets of linings conforming to the original components identified in the information document concerning the first approval of the vehicle type concerned
pl Producent wnioskujący o przeprowadzenie badań interoperacyjności zobowiązuje się do pozostawienia w laboratorium, które ma przeprowadzić te badania, kompletu materiałów i dokumentów, które dostarczył do przeprowadzenia tych badań
en Any manufacturer requesting interoperability tests shall commit to leave to the laboratory in charge of these tests the entire set of material and documents which he provided to carry out the tests
pl Produkt Enbrel dostarczany jest w komplecie z ampułkostrzykawkami wypełnionymi wodą do wstrzykiwań
en Enbrel is supplied with pre-filled syringes containing water for injections
pl Komplet ten będzie służyć jako podstawowe odniesienie dla procesu sprawdzania określonego w pkt ‧ niniejszego załącznika
en This will be taken as the basic reference for the verification process set out in paragraph ‧ of this annex
pl Mamy kratę browaru i jeszcze komplet strun do gitary
en We got a crate of beer and some guitar strings
pl Dobra, Stanley, mamy komplet
en AII right Stanley, that' s the lot
pl Do dwudziestego dnia każdego miesiąca Państwa Członkowskie przekazują Komisji w wersji elektronicznej i dwóch kopiach na piśmie, komplet dokumentów pozwalających na zaksięgowanie w budżecie Wspólnoty wydatków dokonanych w poprzednim miesiącu
en For the ‧th day of each month, the Member States shall transmit to the Commission, electronically and in two paper copies, a set of documents permitting the booking to the Community budget of expenditure effected during the preceding month
pl W celu zastosowania uwagi ‧ b) do niniejszego działu, części składowe kompletu muszą być wykonane całkowicie z pojedynczego, identycznego materiału włókienniczego, z zastrzeżeniem spełnienia innych warunków ustanowionych w tej uwadze
en For the application of note ‧(b) to this chapter, the components of an ensemble must be made up entirely in a single identical fabric, subject to compliance with the other conditions laid down in the said note
Showing page 1. Found 312 sentences matching phrase "komplet".Found in 0.43 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.