pronunciation: IPA: ˌkɔ̃w̃sũmpˈʦ̑jjɔ̇̃ɲism̥

Translations into English:

  • consumerism   
    (noun   )
     
    socjol. socjologia postawa polegająca na nieusprawiedliwionej rzeczywistymi potrzebami konsumpcji dóbr materialnych i usług, a także pogląd głoszący uznawanie konsumpcji za wyznacznik jakości życia;

Example sentences with "konsumpcjonizm", translation memory

add example
pl Konsumpcjonizm uczy nas egoizmu.
en In consumerism we are taught to be selfish.
pl Nasza strategia konkurencji opiera się na coraz większym konsumpcjonizmie.
en Our competitive strategy is based on increasing consumerism.
pl Problem egzystencji człowieka wobec dominującego konsumpcjonizmu i wszechobecnej reklamy
en The problem of human existence towards the dominant consumerism and mnipresent advertising
pl Konsumpcjonizm może jednak być czynnikiem zniechęcającym do posiadania dzieci.
en Yet consumerism can be a deterrent to having children.
pl Nie możemy ich kraść.Jak i nie możemy ich nadmiernie eksploatować w imię naszego konsumpcjonizmu
en They are not ours to steal...... or exploit in the name of our comfort, our corporations, or our consumerism
pl Church Shopping - duchowy konsumpcjonizm Amerykanów?
en Church Shopping - spiritual consumerism of Americans?
pl Pragnij, kupuj, zdobywaj - człowiek XXI wieku, jako ofiara konsumpcjonizmu.
en Want, buy, get - man of XXI century as the victim of the consumptionism
pl Profanacja sacrum jako przejaw konsumpcjonizmu w świetle moralności katolickiej
en The profanation of the sacred as a manifestation of consumerism in the light of Catholic morality
pl Jak możemy pogodzić zachętę do większego konsumpcjonizmu z potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów?
en How can we square this encouragement of increased consumerism with the need to use resources wisely?
pl Konsumpcjonizm jako źródło zniewolenia człowieka pasywnego. Między etyką konsumpcji a konsumpcją etyki.
en Consumerism as a source of passive human bondage. Between the ethics of consumption and the consumption of ethics.
pl To jeden z licznych efektów wszechobecnego konsumpcjonizmu.
en It is one of the many results of omnipresent consumerism.
pl Przestrzeń Internetu, jako środowisko rozwoju konsumpcjonizmu czy dekonsumpcji?
en Space of the Internet, as a development environment consumerism or the place without consumerism?
pl Środek taki w istocie równałby się promocji konsumpcjonizmu; stanowiłby bezpośrednią pomoc dla przemysłu motoryzacyjnego i byłby sprzeczny z naszymi politykami z zakresu ochrony środowiska.
en Such a measure would in fact promote consumerism; it would provide direct help for the car industry and would run counter to our environmental policies.
pl Zachodni model konsumpcjonizmu w zderzeniu z muzułmańską kulturą konsumpcyjną
en Western model of consumerism in the face of the Muslim consumer culture.
pl Konsumpcjonizm a moralność w perspektywie wielkich religii światowych
en Consumerism and morality in perspective of the major religions of the world
pl Sponsoring jako nowa forma ekskluzywnej prostytucji czy aspiracyjny styl życia w kulturze konsumpcjonizmu
en Sponsorship as a new form of exclusive porstitution or an aspiration lifestyle in consumerizm culture
pl Zjawisko konsumpcjonizmu w życiu współczesnego człowieka
en Phenomenon consumerism in a life modern human.
pl Konsumpcjonizm jako komponent stylu życia w ponowoczesności. Studium społeczne na podstawie wybranej literatury przedmiotu
en Consumerism as a lifestyle component in postmodernism. Socjal study based on selected subject literature
pl Kampanie społeczne dotyczące konsumpcjonizmu i ich wpływ na społeczeństwo. Studium przypadku: Kampania „Nie marnuj jedzenia. Myśl ekologicznie.”
en Public service advertising about consumerism and its impact on society. Case study: campaign “Do not waste food. Think ecologically”
pl Współczesny konsumpcjonizm i zjawisko "galerianek". Próba analizy filozoficznej i socjologicznej
en Contemporary Consumerism and the phenomenon of "Mall Girls" An Attempt of Philosophical and Sociological analysis
pl konsumpcjonizm w życiu współczesnego człowieka
en The consumerism in life of modern man
pl Szafiarki - kołem napędowym konsumpcjonizm w ujęciu pedagogicznym.
en Fashion blogs - a driving force of consumerism in pedagogical approach.
pl Siła znaku, reklamy i marki, czyli o wpływie konsumpcjonizmu na styl życia wybranych rodzin w województwie podlaskim.
en The power of mark, advertising and brands, wchich is about the impact of consumerism on lifestyles of selected families in Podlasie.
pl Związek między wyznawanymi wartościami i poziomem konsumpcjonizmu
en The Relation between Subscribed Values and the Level of Consumerism
Showing page 1. Found 44 sentences matching phrase "konsumpcjonizm".Found in 0.277 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.