pronunciation: IPA: ˌkɔ̃w̃sũmpˈʦ̑jjɔ̇̃ɲism̥

Translations into English:

  • consumerism   
    (noun   )
     
    socjol. socjologia postawa polegająca na nieusprawiedliwionej rzeczywistymi potrzebami konsumpcji dóbr materialnych i usług, a także pogląd głoszący uznawanie konsumpcji za wyznacznik jakości życia;

Example sentences with "konsumpcjonizm", translation memory

add example
pl To jeden z licznych efektów wszechobecnego konsumpcjonizmu.
en It is one of the many results of omnipresent consumerism.
pl Nie możemy ich kraść.Jak i nie możemy ich nadmiernie eksploatować w imię naszego konsumpcjonizmu
en They are not ours to steal...... or exploit in the name of our comfort, our corporations, or our consumerism
pl Kryzys na rynku, tak zwanych, kredytów "subprime” znajduje swe źródła w szalonym konsumpcjonizmie w Stanach Zjednoczonych.
en The so-called 'subprime' lending crisis had its origins in frenetic consumerism in the United States.
pl konsumpcjonizm w życiu współczesnego człowieka
en The consumerism in life of modern man
pl Konsumpcjonizm uczy nas egoizmu.
en In consumerism we are taught to be selfish.
pl Jak możemy pogodzić zachętę do większego konsumpcjonizmu z potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów?
en How can we square this encouragement of increased consumerism with the need to use resources wisely?
pl Jeść czy nie jeść - oto jest pytanie. Tabu żywieniowe a konsumpcjonizm w społeczeństwie
en To eat or not to eat - that is a question. Food taboo and consumptionism in the polish society
pl Zjawisko konsumpcjonizmu w Polsce po 1989 roku.
en Phenomenon of consumptionism in Poland after 1989 year
pl Konsumpcjonizm jako oblicze współczesnego społeczeństwa. Centrum handlowe Bonarka City Center jako przejaw zachodzących zmian w otaczającej nas rzeczywistości.
en Consumerism as the face of modern society. Shopping center "Bonarka City Center" as a manifestation of the changes occurring in our times.
pl Pragnij, kupuj, zdobywaj - człowiek XXI wieku, jako ofiara konsumpcjonizmu.
en Want, buy, get - man of XXI century as the victim of the consumptionism
pl Konsumpcjonizm współczesnej młodzieży
en Consumerism of contemporary youth
pl Niewystarczające nauczanie i przekazywanie wartości obywatelskich czy społecznych, jak np. poszanowanie zasad, solidarność, wspaniałomyślność, tolerancja, szacunek wobec innych, samokrytyka, empatia, poczucie dobrze wykonanej pracy itp., które w naszych zglobalizowanych społeczeństwach są zastępowane przez wartości bardziej utylitarne, takie jak indywidualizm, konkurencyjność, konsumpcjonizm, które w określonych okolicznościach mogą wywoływać pewne zagubienie jednostek w społeczeństwie
en Shortcomings in the teaching and passing on of social and civic values- such as obeying rules, solidarity, generosity, tolerance, respect for others, critical self-awareness, empathy, high standards of work, etc., which are being replaced in our globalised societies by more utilitarian values like individualism, competitiveness or hyper-consumption- which in certain circumstances can generate a degree of detachment from society
pl Współczesny konsumpcjonizm i zjawisko "galerianek". Próba analizy filozoficznej i socjologicznej
en Contemporary Consumerism and the phenomenon of "Mall Girls" An Attempt of Philosophical and Sociological analysis
pl Obraz konsumpcjonizmu w świetle wybranych magazynów lifestylowych
en The portrayal of consumerism in the light of the selected lifestyle magazines
pl Konsumpcjonizm jako styl życia na przykładzie klientów Marks and Spencer w Polsce
en Consumerism as a Lifestyle as Illustrated by Customers of Marks and Spencer Store in Poland
pl Zachodni model konsumpcjonizmu w zderzeniu z muzułmańską kulturą konsumpcyjną
en Western model of consumerism in the face of the Muslim consumer culture.
pl Siła znaku, reklamy i marki, czyli o wpływie konsumpcjonizmu na styl życia wybranych rodzin w województwie podlaskim.
en The power of mark, advertising and brands, wchich is about the impact of consumerism on lifestyles of selected families in Podlasie.
pl Młody człowiek a współczesność-kryzysy tożsamości oraz życie w erze konsumpcjonizmu
en Young men and nowadays - crisis of identity and life in the age of the consumptionism
pl Konsumpcjonizm jako skutek transformacji ustrojowej
en Consumerism as an effect of political transformation.
pl Profanacja sacrum jako przejaw konsumpcjonizmu w świetle moralności katolickiej
en The profanation of the sacred as a manifestation of consumerism in the light of Catholic morality
pl Przestrzeń Internetu, jako środowisko rozwoju konsumpcjonizmu czy dekonsumpcji?
en Space of the Internet, as a development environment consumerism or the place without consumerism?
pl Środek taki w istocie równałby się promocji konsumpcjonizmu; stanowiłby bezpośrednią pomoc dla przemysłu motoryzacyjnego i byłby sprzeczny z naszymi politykami z zakresu ochrony środowiska.
en Such a measure would in fact promote consumerism; it would provide direct help for the car industry and would run counter to our environmental policies.
pl Konsumpcjonizm informacyjny. Reklama w Internecie jako narzędzie nowego kapitalizmu.
en Informational consumerism. Online advertising as a tool of the new capitalism.
pl Obraz konsumpcjonizmu i wpływ popkultury na odbiorcę w czasach globalizacji. Analiza społeczeństwa amerykańskiego na podstawie seriali animowanych "The Simpsons" i "The South Park"
en Image of the consumerism and pop culture influence on the audience in the era of globalization. An analysis of American society on the basis of today's cartoon series The Simpsons and South Park
pl Konsumpcjonizm może jednak być czynnikiem zniechęcającym do posiadania dzieci.
en Yet consumerism can be a deterrent to having children.
Showing page 1. Found 44 sentences matching phrase "konsumpcjonizm".Found in 0.549 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.