pronunciation: IPA: ˌkɔ̃w̃sũmpˈʦ̑jjɔ̇̃ɲism̥

Translations into English:

  • consumerism   
    (noun   )
     
    socjol. socjologia postawa polegająca na nieusprawiedliwionej rzeczywistymi potrzebami konsumpcji dóbr materialnych i usług, a także pogląd głoszący uznawanie konsumpcji za wyznacznik jakości życia;

Example sentences with "konsumpcjonizm", translation memory

add example
pl konsumpcjonizm w życiu współczesnego człowieka
en The consumerism in life of modern man
pl To jeden z licznych efektów wszechobecnego konsumpcjonizmu.
en It is one of the many results of omnipresent consumerism.
pl Obraz konsumpcjonizmu i wpływ popkultury na odbiorcę w czasach globalizacji. Analiza społeczeństwa amerykańskiego na podstawie seriali animowanych "The Simpsons" i "The South Park"
en Image of the consumerism and pop culture influence on the audience in the era of globalization. An analysis of American society on the basis of today's cartoon series The Simpsons and South Park
pl Środek taki w istocie równałby się promocji konsumpcjonizmu; stanowiłby bezpośrednią pomoc dla przemysłu motoryzacyjnego i byłby sprzeczny z naszymi politykami z zakresu ochrony środowiska.
en Such a measure would in fact promote consumerism; it would provide direct help for the car industry and would run counter to our environmental policies.
pl Zjawisko konsumpcjonizmu w życiu współczesnego człowieka
en Phenomenon consumerism in a life modern human.
pl Siła znaku, reklamy i marki, czyli o wpływie konsumpcjonizmu na styl życia wybranych rodzin w województwie podlaskim.
en The power of mark, advertising and brands, wchich is about the impact of consumerism on lifestyles of selected families in Podlasie.
pl Konsumpcjonizm na przykładzie społeczeństwa amerykańskiego. Pobudzanie świadomości kulturowej w klasach z językiem angielskim jako obcym.
en Consumer culture on the example of the American society. Developing cultural awareness in EFL classroom
pl Pragnij, kupuj, zdobywaj - człowiek XXI wieku, jako ofiara konsumpcjonizmu.
en Want, buy, get - man of XXI century as the victim of the consumptionism
pl Szafiarki - kołem napędowym konsumpcjonizm w ujęciu pedagogicznym.
en Fashion blogs - a driving force of consumerism in pedagogical approach.
pl Konsumpcjonizm może jednak być czynnikiem zniechęcającym do posiadania dzieci.
en Yet consumerism can be a deterrent to having children.
pl Konsumpcjonizm jako styl życia na przykładzie klientów Marks and Spencer w Polsce
en Consumerism as a Lifestyle as Illustrated by Customers of Marks and Spencer Store in Poland
pl Problem egzystencji człowieka wobec dominującego konsumpcjonizmu i wszechobecnej reklamy
en The problem of human existence towards the dominant consumerism and mnipresent advertising
pl Church Shopping - duchowy konsumpcjonizm Amerykanów?
en Church Shopping - spiritual consumerism of Americans?
pl Przemiany w społeczeństwie - od konsumpcji do konsumpcjonizmu
en Social change - from consumption to consumerism
pl Obraz konsumpcjonizmu w świetle wybranych magazynów lifestylowych
en The portrayal of consumerism in the light of the selected lifestyle magazines
pl Jeść czy nie jeść - oto jest pytanie. Tabu żywieniowe a konsumpcjonizm w społeczeństwie
en To eat or not to eat - that is a question. Food taboo and consumptionism in the polish society
pl Związek między wyznawanymi wartościami i poziomem konsumpcjonizmu
en The Relation between Subscribed Values and the Level of Consumerism
pl Niewystarczające nauczanie i przekazywanie wartości obywatelskich czy społecznych, jak np. poszanowanie zasad, solidarność, wspaniałomyślność, tolerancja, szacunek wobec innych, samokrytyka, empatia, poczucie dobrze wykonanej pracy itp., które w naszych zglobalizowanych społeczeństwach są zastępowane przez wartości bardziej utylitarne, takie jak indywidualizm, konkurencyjność, konsumpcjonizm, które w określonych okolicznościach mogą wywoływać pewne zagubienie jednostek w społeczeństwie
en Shortcomings in the teaching and passing on of social and civic values- such as obeying rules, solidarity, generosity, tolerance, respect for others, critical self-awareness, empathy, high standards of work, etc., which are being replaced in our globalised societies by more utilitarian values like individualism, competitiveness or hyper-consumption- which in certain circumstances can generate a degree of detachment from society
pl Jak możemy pogodzić zachętę do większego konsumpcjonizmu z potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów?
en How can we square this encouragement of increased consumerism with the need to use resources wisely?
pl Zjawisko konsumpcjonizmu w Polsce po 1989 roku.
en Phenomenon of consumptionism in Poland after 1989 year
pl Alternatywne modele konsumpcji jako strategie oporu wobec konsumpcjonizmu
en Alternative patterns of consumption as a strategies to oppose cosnumersim
pl Młody człowiek a współczesność-kryzysy tożsamości oraz życie w erze konsumpcjonizmu
en Young men and nowadays - crisis of identity and life in the age of the consumptionism
pl Sponsoring jako nowa forma ekskluzywnej prostytucji czy aspiracyjny styl życia w kulturze konsumpcjonizmu
en Sponsorship as a new form of exclusive porstitution or an aspiration lifestyle in consumerizm culture
pl Zachodni model konsumpcjonizmu w zderzeniu z muzułmańską kulturą konsumpcyjną
en Western model of consumerism in the face of the Muslim consumer culture.
Showing page 1. Found 44 sentences matching phrase "konsumpcjonizm".Found in 0.166 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.